دانلود پایان نامه ارشد : بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ادبیات و زبان فارسی

عنوان : بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده‌ی زبان‌های خارجی، گروه زبانشناسی همگانی

پایان نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A)

موضوع:

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

استاد راهنما:

دکتر محمد اسمائیلی

استاد مشاور:

دکتر ایران کلباسی

تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول کلیات…………………………………………………………………………………………………………………….1

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………2

1- 2 بیان مسله ………………………………………………………………………………………………………3

1-3 اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………3

1- 4 هدف تحقیق …………………………………………………………………………………………………4

1-4-1 هدف توصیفی…………………………………………………………………………………………….4 1-4-2 هدف کاربردی…………………………………………………………………………………………..4

1-4-3 هدف فرهنگی……………………………………………………………………………………………..4 1-5 سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………..4

1-6 فرضیه‌ی تحقیق……………………………………………………………………………………………….5

1-7 واژه‌های کلیدی………………………………………………………………………………………………..5

1-8 محدودیت‌های تحقیق………………………………………………………………………………………..6

1-9 درباره‌ی انارک …………………………………………………………………………………………………6

فصل دوم پیشینه‌ی تحقیق………………………………………………………………………………………….8

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………9

2-2پیشینه‌ی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………9

2-2-1 بررسی زبان, گویش , لهجه……………………………………………………………………………9

2-2-1-1- زبان…………………………………………………………………………………………………9

2-2-1-2 گویش………………………………………………………………………………………………….11

2-2-1-3 لهجه…………………………………………………………………………………………………..13

2-2 آشنایی با حوزه‌ی صرف………………………………………………………………………………13

2-2-3 انواع زبان از نظر ساختواژه …………………………………………………………………….21

2-2-4 علت تغییر و تحول زبان از نظر ساختواژی…………………………………………………24

2-2-5 واژگان زبان …………………………………………………………………………………………26

2-2-6 مقوله‌های واژگانی…………………………………………………………………………………30

2-3 پیشینه‌ی عملی ………………………………………………………………………………………….33

2-3-1 پیشینه‌ی گویش شناسی در ایران …………………………………………………………………33 2-3-2 پژوهش‌های انجام شده بر روی گویش انارکی ………………………………………………34 2-4 خانواده‌های زبانی هند و اروپایی………………………………………………………………………35

2-4-1 زبان‌های ایرانی……………………………………………………………………………………….36 2-4-1-1 دوره‌ی باستان…………………………………………………………………………………….37 2-4-1-2 دوره‌ی میانه……………………………………………………………………………………….38 2-4-1-3 دوره‌ی نو…………………………………………………………………………………………39 فصل سوم روش شناسی……………………………………………………………………………………41

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………42

3-2روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………42

3-3 روش جمع‌آوری داده‌ها ………………………………………………………………………………….43

3-4 جامعه‌ی آماری……………………………………………………………………………………………….43

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………….43

3-6 ابزار جمع‌آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………44

فصل چهارم بررسی و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………45

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….46

4-2 فرآیند تصریف……………………………………………………………………………………………….46

4-2-1 تصریف فعل………………………………………………………………………………………………46

4-2-1-1 ستاک……………………………………………………………………………………………………47

4-2-1-2 صفت مفعولی………………………………………………………………………………………..50

4-2-1-3 وند استمراری……………………………………………………………………………………….50

4-2-1-4 وند نمود کامل……………………………………………………………………………………….51

4-2-1-5 نشانه‌ی مصدر………………………………………………………………………………………..51

4-2-1-6 زمان و انواع فعل…………………………………………………………………………………….51

4-2-1-6-1 زمان گذشته‌ی ساده…………………………………………………………………………….53

4-2-1-6-2 زمان گذشته‌ی نقلی ……………………………………………………………………………55

4-2-1-6-3 زمان گذشته‌ی استمراری……………………………………………………………………..57

4-2-1-6-4 زمان گذشته‌ی بعید …………………………………………………………………………….59

4-2-1-6-5 زمان گذشته‌ی التزامی………………………………………………………………………….61

4-2-1-6-6 زمان گذشته‌ی مستمر………………………………………………………………………….63

4-2-1-6-7 زمان حال اخباری……………………………………………………………………………….65

4-2-1-6-8 زمان حال التزامی……………………………………………………………………………….68

4-2-1-6-9 زمان حال استمراری………………………………………………………………………….70

4-2-1-6-10 زمان آینده……………………………………………………………………………………..72

4-2-1-6-11 منفی‌ساز………………………………………………………………………………………….73

4-2-1-6-12 وند تصریفی فعل سببی …………………………………………………………………….84

4-2-1-6-13 فعل معلوم و مجهول………………………………………………………………………..86

4-2-1-6-13-1 فعل معلوم……………………………………………………………………………………86

4-2-1-6-13-2 فعل مجهول………………………………………………………………………………86

4-2-1-6-14 فعل پرسشی……………………………………………………………………………………87

4-2-1-6-15 فعل امر…………………………………………………………………………………………87

4-2-1-6-16 لازم و متعدی………………………………………………………………………………….88

4-2-1-6-17 فعل معین و وجهی………………………………………………………………………….89

4-2-1-6-17-1 فعل معین…………………………………………………………………………………..89

4-2-1-6-17-2 فعل وجهی………………………………………………………………………………..90

4-2-1-6-18 افعال پیشوندی ………………………………………………………………………………106

4-2-2 تصریف اسم …………………………………………………………………………………………107

4-2-2-1 نشانه‌های جمع…………………………………………………………………………………..107

4-2-2-2 نشانه‌ی معرفه……………………………………………………………………………………108

4-2-2-3 نشانه‌ی نکره………………………………………………………………………………………109

4-2-3 تصریف صفت………………………………………………………………………………………..110

4-2-3-1 نشانه‌ی صفت تفضیلی و عالی………………………………………………………………110

4-2-3-2 صفت ترتیبی……………………………………………………………………………………….111

4-2-3-3 صفت اشاره…………………………………………………………………………………………111

4-2-3-4 صفت مبهم………………………………………………………………………………………….112

4-2-3-5 صفت تعجبی……………………………………………………………………………………..113

فصل پنجم نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………114

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………….115

5-2 نتایج………………………………………………………………………………………………………….115

5-3 کاربردها………………………………………………………………………………………………………116

5-4 پیشنهاداتی برای تحقیق بیشتر………………………………………………………………………117

اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………….118

مآخذ………………………………………………………………………………………………………………….131

پیوست……………………………………………………………………………………………………………….137

واژه نامه……………………………………………………………………………………………………………..147

مقدمه

زبان هر ملت نشان دهنده‌ی فرهنگ آن ملت است و فرهنگ هر ملت هویت آن قوم را می‌سازد. فرهنگ ما گنجینه‌ی ارزنده‌یپیشینیان ونیاکان ما است که اگر چه گرد و غبار قرن‌ها را با خود همراه دارد، اما آن قدر غنی است که تازگی و رنگ و لعاب تمدن‌های جدید نه تنها از ارزش آن نمی‌کاهد بلکه برای هر ایرانی به مثابه‌یپشتوانه‌های قوی و محکم در مواجه و رویارویی با پدیده‌هایجدید محسوب می‌شود. ملتی که فرهنگ و گذشته‌ی خود را می‌کاود، می‌تواند در افق گسترده؛ آن را به سوی آینده درخشان در پیش‌گیرد و شناخت فرهنگ امکان‌پذیرنیست، مگر از طریق مطالعه و پژوهش در ابعاد گسترده آن از جمله پژوهش‌های زبانی.

در طول قرن‌های متمادی سرزمینایران محل سکونت اقوام مختلفی بوده است که هر کدام از آن‌ها با خود زبان متفاوتی را به اینسرزمین آورده‌اند.پس ایران دارای تنوع زبانی و گویشیبسیار گسترده بوده و هست و برخی کتیبه‌های چند زبانه شاهد این مدعاست که در اینسرزمین اقوامی با زبان‌های متفاوت می‌زیسته‌اند. شناخت و مطالعه‌‌یاینزبان‌ها ما را در شناخت آداب و رسوم و هویت اقوام متعلق به آن‌هایاریبیشتریمی‌رساند و از آنجا که گذشته، در معرض خطر فراموشی است،این تنوع های گویشی و زبانی نیز از این امر مستثنی نیست، به طوری که با مرگ آخرینگویشور از یکگویش محلی آن گویش برای همیشه از بینمی‌رود بدون آنکه با استفاده از روش‌های علمی ثبت و ضبط شود و اثری از آن بجای مانده باشد.

پیشینگیزبان‌شناسی میدانی بر زبان شناسی نظری در حال حاضر بر کمتر کسی پوشیده است. همگان در این خصوص اتفاق نظر دارند که ادعاهای نظری در حوزه‌یزبان تنها و تنها زمانی معتبر است که با محک داده‌های واقعی از کاربرد عادی نظام‌های زبانی نزد گویشوران به آن‌ها آزموده شوند.

از این رو به منظور دستیابی به اهداف یاد شده ( ماندگاری هر گویش محلی) گفتار گویشوران آن زبان و یاگویش را می‌بایست ثبت و ضبط کرد و سپس در دسترس زبان‌شناسان قرار داد تا آن را مورد مطالعه قرار دهند.

1-2 بیان مسئله

در زبان‌شناسی عملی به طور کلی کار بر روی زبان‌ها به دو گونه تصور شده  است، کار روی زبان‌هایی که قبلاً مطالعه نشده‌اند و یا به طور ناقص مورد مطالعه قرارگرفته‌اند.(سامارین 1346: 8)گویش‌های ایرانی غالباً از آن دسته محسوب می‌شوند که کاری بر روی آن‌ها انجام نشده است.ایران دارای چنان تنوع گستره‌یزبانی است که در یک گستره‌ی اداری از یک روستا به یک روستای دیگر می‌توان گونه‌های متفاوت زبانی پیدا کرد. این گونه‌های محلی متاسفانه آن گونه که در خور علم زبان‌شناسی است مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته اند.

گویش انارکی، رایج در روستای انارک از شهرستان نایین در استان اصفهان،گویشی متفاوت از گویش‌های منطقه است که دارای ویژگی‌های آوایی،صرفی، نحوی و واژگانی خاص خود می‌باشد.این گویش متعلق به زیر شاخه‌ی جنوب شرقی گویش‌های مرکزی ایران است.

بررسی علمی این گویش که در حوزه زبان شناسی کمتر به آن پرداخته شده می‌تواند مدارک و شواهدی را برای دست اندر‌کاران حوزه‌ی گویش‌شناسی ایران فراهم کند تا با تکیه به آن، به شناخت هرچه بیشتر گویش‌های ایرانی بپردازند.

1-3اهمیت تحقیق

به علت تأثیری که رسانه‌های گروهی مانند تلویزیون، رادیو،اینترنت و … بر روی گویش‌های ایرانی گذاشته‌اند، باعث نابودی و انقراض بسیاری از این گویش‌ها شده اند.

از این رو پژوهشگر بر آن شد تا به معرفی و تحلیل این گونه‌یزبانی بپردازد.

تعداد صفحه : 165

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***