دانلود پایان نامه ارشد: بررسی و نقد ایرادات قوشچی بر موضوع امامت «تجرید العقائد»

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی

گرایش : مبانی نظری اسلام

عنوان : بررسی و نقد ایرادات قوشچی بر موضوع امامت «تجرید العقائد»

دانشگاه معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی

گرایش مبانی نظری اسلام

عنوان:

بررسی و نقد ایرادات قوشچی بر موضوع امامت «تجرید العقائد»

استاد راهنما:

حجة الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

1. بخش اول: کلیات…. 3

1-1. فصل اول: طرح تحقیق.. 4

1-1-1. تبیین مسأله: 5

2-1-1. پرسش‌های تحقیق: 5

3-1-1. پیشینه تحقیق: 6

4-1-1. ضرورت تحقیق: 6

5-1-1. هدف تحقیق: 7

7-1-1. روش تحقیق: 7

8-1-1. ساختار تحقیق: 7

9-1-1.جنبه‌های نوآوری در تحقیق: 9

2-1. فصل دوم: قوشچی.. 10

1-2-1. زیست نامه قوشچی: 11

2-2-1. قوشچی و شرح التجرید: 12

3-1. فصل سوم: روش شناسی قوشچی در مبحث امامت… 15

1-3-1. تبعیت از روش اشعری: 16

2-3-1. خروج از منهج اشعری… 18

3-3-1. نقش پررنگ اجماع در روش شناسی قوشچی.. 18

4-3-1. نقش تواتر در روش شناسی قوشچی.. 19

5-3-1. نقش تعصّب در امامت پژوهی قوشچی.. 19

6-3-1. حجیت صحابه. 21

4-1. فصل چهارم: امامت؛ بحثی کلامی.. 23

1-4-1. مبحث امامت از منظر اهل سنت: 24

2-4-1. مبحث امامت در نگاه شیعه: 26

3-4-1. ادله شیعه: 27

5-1. فصل پنجم: چیستی امامت… 29

1-5-1. مقدمه. 30

2-5-1. واژه امام در لغت… 30

3-5-1. واژه امام در قرآن.. 31

4-5-1. تعریف امامت از منظر متکلمان اسلامی: 32

6-1. فصل ششم: وجوب امامت… 36

1-6-1. مذهب امامیه: 38

2-6-1. مذهب اشاعره: 38

3-6-1. دلایل وجوب امامت در نگاه محقق طوسی و فاضل قوشچی: 38

4-6-1. دلایل وجوب امامت از منظر محقق طوسی: 39

5-6-1. دلایل وجوب امامت از منظر فاضل قوشچی: 40

6-6-1. بررسی ومقایسه آراء دو محقق: 42

7-1. فصل هفتم: قاعده لطف و وجوب امامت… 44

1-7-1. تعریف و اقسام لطف: 45

2-7-1. لطف و حکمت الهی: 47

3-7-1. تقسیم لطف بر اساس فاعل آن: 48

4-7-1. برهان لطف بر وجوب امامت: 48

5-7-1. اشکال نخست (اشکال صغروی): 49

6-7-1. اشکال دوم (اشکال کبروی): 51

7-7-1. اشکال سوم (اشکال صغروی): 52

2. بخش دوم: امامت در قرآن از منظر محقق طوسی و فاضل قوشچی… 56

1-2. فصل هشتم: آیه ولایت… 57

1-1-2. بیان محقق طوسی: 59

2-1-1-2. اشکال اول قوشچی: (در معنای ولایت) 60

2-2-1-1-2. تحقیق در معنای ولی: 63

2-2. فصل نهم: آیه اولی الامر. 76

1-2-2. تقریر قوشچی: 79

3-2. فصل دهم: آیه امامت… 81

1-3-2. بیان محقق طوسی: 82

فصل یازدهم: آیه «مع الصادقین». 86

1-1-3. ایراد قوشچی: 87

3. بخش سوم: امامت در احادیث از منظر محقق طوسی و فاضل قوشچی… 90

1-3. فصل دوازدهم: حدیث غدیر. 91

1-1-3. تقریر قوشچی: 92

2-1-3. اشکال‌های قوشچی.. 94

2-3. فصل سیزدهم: حدیث منزلت… 109

1-2-3. بیان استدلال: 110

2-2-3. ایرادهای قوشچی: 111

3-2-3. مواقع و موقعیت‌های صدور حدیث منزلت: 112

4-2-3. صحیحین از منظر اهل سنت: 115

5-2-3. مقامات حضرت هارونA در قرآن: 117

6-2-3. منازل هارون در قرآن: 118

7-2-3. پاسخ به عدم تواتر: 119

8-2-3. بررسی شبهه عدم عمومیت «منزلة هارون»: 123

9-2-3. رد منقطعه بودن استثنا: 124

10-2-3. پاسخ به شبهه انتفای اخوت حضرت علیA نسبت به پیامبر اکرم6.. 125

11-2-3. بررسی شبهه نبودن خلافت از منازل هارون: 127

12-2-3. بررسی شبهه عدم بقای خلافت هارونA پس از مرگ موسیA: 128

13-2-3. بررسی شبهه عدم دلالت حدیث منزلت بر نفی خلافت خلفای سه گانه: 129

3-3. فصل‌ چهاردهم: نصوص جلی.. 130

1-3-3. نصوص جلی برای اثبات امامت بلافصل حضرت علیA: 132

4. بخش چهارم: دلایل عقلی بر امامت بلافصل حضرت علیA…. 142

1-4. فصل پانزدهم: دلیل افضلیت… 143

1-1-4. شبهه قوشچی.. 146

2-1-4. فضایل حضرت علیA: 146

3-1-4. ادعاهای قوشچی در فضایل ابوبکر و عمر: 149

2-4. فصل شانزدهم: مطاعن.. 153

1-2-4. مطاعن ابوبکر. 154

2-2-4. مطاعن عمر: 172

3-2-4. مطاعن عثمان: 178

1-1-3-2-4. پاسخ قوشچی: 179

3-4. فصل هفدهم: دلیل عصمت و برهان معجزه بر امامت بلافصل حضرت علیA… 188

1-3-4. بیان برهان: 189

2-3-4. برهان معجزه. 189

1-2-3-4. قلع باب خیبر: 190

3-3-4. شبهه قوشچی: 191

4-3-4. نقد شبهه قوشچی: 191

1. بخش پنجم: شرایط و اوصاف امام.. 192

1-5. فصل هجدهم: عصمت امام. 194

1-1-5. شبهه قوشچی: 197

2-1-5. پاسخ شبهه قوشچی: 197

3-1-5. پاسخ شبهه قوشچی: 198

4-1-5. سخن قوشچی.. 199

5-1-5. پاسخ شبهه قوشچی: 199

2-5. فصل نوزدهم: افضلیت و نصب… 200

1-2-5. سخن قوشچی: 202

2-2-5. پاسخ: 202

3-2-5. نصب: 202

4-2-5. احکام مخالفین.. 209

خاتمه: 211

فهرست منابع. 215

نمایه. 222

نمایه اصطلاحات… 222

نمایه  اشخاص….. 223

نمایه کتاب‌ها 230

چکیده:

قوشچی از متکلمان اشعری است که شرح مهمی بر تجرید العقائد محقق طوسی نگاشته است که به شرح جدید معروف شده است. وی در مبحث امامت شرح، خود در نقد آراء محقق طوسی سعی بلیغ نموده است و کوشیده است شبهات فراوانی به اندیشه های محقق طوسی وارد نماید.

قوشچی از جهت روش از آراء متکلمین اشعری مذهب از جمله ایجی و تفتازانی و میر سید شریف جرجانی و فخر رازی تبعیت می‌کند. وی در حقیقت در بحث امامت همان شبهات پیشینیان خود را تکرار کرده است هر چند در برخی موارد نیز از نقل ایرادات پیشینیان خود احتراز نموده است.

قوشچی بر خلاف محقق طوسی امامت را مربوط به علم فقه می‌داند ولی در تعریفی که وی از امامت ارائه می‌کند با تعریف محقق طوسی از امامت چندان تفاوتی ندارد، هم چنان که این شباهت ظاهری و صوری در تعریف امامت را می‌توان در میان متکلمین شیعه و سنی دیگر نیز مشاهده نمود. خواجه طوسی مهمترین دلیل وجوب امامت را قاعده لطف می‌داند ولی قوشچی بر صغری و کبرای این قاعده شبهاتی را مطرح می‌نماید  که هیچ کدام از این شبهات وارد نیست. قوشچی عمده ترین دلیل وجوب امامت را اجماع صحابه می‌داند.

محقق طوسی آیه ولایت (مائده/55) را یکی از آیاتی که بر امامت بلافصل حضرت علیA دلالت می‌کند، معرفی می‌کند ولی قوشچی شبهاتی را بر این استدلال وارد می‌کند که هر یک از این شبهات قابل رفع است. قوشچی اعتراف می‌کند که شأن نزول این آیه، حضرت علیA می‌باشد. شبهه مهم قوشچی در این آیه این است که «ولی» به معنای اولی در تصرف نیست ولی ادله وی بر این مدعی صحیح نمی‌باشد.

آیات دیگری که محقق طوسی از آنها یاد می‌کند آیه اولی الامر، آیه مع الصادقین و آیه امامت می‌باشد. نصوص نفی که بر امامت حضرت علیA دلالت می‌کند، حدیث غدیر و حدیث منزلت می‌باشد درباره این نصوص قوشچی هم اشکال سندی مطرح می‌کند و هم اشکالات محتوایی که این اشکالات هیچ کدام وارد نیست. درباره نصوص جلی قوشچی ایرادات سندی مطرح می‌کند. قوشچی بر خلاف محقق طوسی، ابوبکر و عمر را افضل از حضرت علیA می‌داند و در مطاعنی که از سوی محقق طوسی بر خلفای سه گانه ذکر می‌شود خدشه وارد می‌کند. و حال آن که همه این مطاعن در منابع اهل سنت موجود است و توجیه دلالت آنها از سوی قوشچی صحیح نیست. در بحث اوصاف امام نیز بر خلاف محقق طوسی عصمت و منصوص بودن از طرف خدا را از اوصاف لازم امام نمی‌داند. و حال آن که این باور قوشچی بر خلاف ادله عقلی و نقلی می‌باشد.

مقدمه

شهرستانی متکلم مشهور اهل سنت در مقدمه الملل و النحل می‌نویسد:

«مبحث امامت همواره از صدر اسلام تا کنون یکی از مباحث مهم کلامی بین شیعه و اهل سنت بوده است. اختلاف پنجمی که در بین مسلمین رخ داد، درباره امامت بود. این اختلاف بزرگ ترین اختلافی بود که در میان امت روی داد. شمشیری در اسلام بر اساس قاعده دینی بیرون کشیده نشد؛ مانند شمشیری که به خاطر امامت از غلاف بیرون آمد.

مهاجرین و انصار درباره امامت اختلاف کردند. انصار گفتند: از میان ما امیری و از میان شما نیز امیری باشد و خودشان سعد بن عباده انصاری را برگزیدند. ابوبکر و عمر به سرعت خود را به سقیفه بنی ساعده رساندند. عمر گفت: در راه با خود فکر کردم، اکنون که به سقیفه رسیدم می‌خواهم فکرم را بگویم. ابوبکر گفت: فکرت چیست؟ بعد  عمر ابتدا خود با ابوبکر بیعت کرد. سپس مردم بیعت کردند و فتنه خاموش شد. عمر گفت: بیعت با ابوبکر ناگهانی بود، خداوند مردم را از شر آن حفظ کرد، از این پس هر کس دوباره شبیه آن را تکرار نماید او را بکشید. هر کس دوباره با فرد دیگری بدون مشورت مسلمانان بیعت کند، واجب است هر دو کشته شوند. انصار هم به خاطر روایتی که ابوبکر نقل کرد و گفت: رسول خدا6 فرمود: «ائمه از قریش هستند»، ساکت شدند و همه، به غیر از گروهی از بنی هاشم و ابوسفیان، بیعت کردند. علیA به علت سفارش پیامبر اکرم6 مشغول کفن و دفن رسول خدا بود، لذا مجال بیعت پیدا نکرد»[1].

این نزاع از آن زمان تا حال ادامه دارد. بلافاصله بعد از بیعت گروهی از مردم مدینه با ابوبکر، اعتراضات شروع شد. گروهی که این خلافت را شایسته حضرت علیA می‌دانستند، به شیعه معروف شدند و گروه مقابل آنها اهل سنت نام گرفتند و مساله امامت از مسائل مهم کلامی بین شیعه و اهل سنت گردید. متکلمان بزرگی از هر دو مذهب اسلامی مطرح شده‌اند. این تحقیق نقطه نظرات دو تن از این اندیشمندان به نام‌های خواجه نصیر الدین طوسی از شیعه و فاضل قوشچی از میان اهل سنت را در باب امامت مورد بررسی قرار داده است و به همه شبهات قوشچی بر ادله محقق طوسی، پاسخ داده است و ثابت می‌کند که بیشتر این شبهات را قوشچی از پیشینیان خود؛ چون عبدالجبار معتزلی، فخر رازی، تفتازانی، ایجی و میرسید شریف جرجانی گرفته است و در عین حال برخی از شبهات آنها را مطرح نکرده است و چه بسا خود به برخی از آن شبهات پاسخ گفته است.

تعداد صفحه : 244

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***