دانلود پایان نامه ارشد : بررسی وضعیت تعادل اجتماعی در ایران امروز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

عنوان : بررسی وضعیت تعادل اجتماعی در ایران امروز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A.

 

عنوان :

بررسی وضعیت تعادل اجتماعی در ایران امروز

     استاد راهنما:

 دکتر منصور شریفی

   استاد مشاور:

دکتر نوروز هاشم زهی

رساله کارشناسی ارشد

پاییز1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….5

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………..8

اهمیت و ضرورت ……………………………………………………………………………………………………………………11

هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..13

سئوالات اساسی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………14

فصل دوم

تعاریف و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………….16

ادبیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….16

تعادل از نگاه سیاسی…………………………………………………………………………………………………….21

تعادل از نگاه اجتماعی دینی ………………………………………………………………………………………..22

تعادل فرهنگی در جامعه………………………………………………………………………………………………23

تحقیقات پیشین (داخلی و خارجی) ……………………………………………………………………………..27

چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………………………….33

برخی نظریات مطرح ………………………………………………………………………………………………………………..34

نتیجه نظریات و ارتباط با موضوع…………………………………………………………………………………………….54

عوامل متعادل کننده جامعه …………………………………………………………………………………………………..54

سطح خرد………………………………………………………………………………………………………54

سطح کلان…………………………………………………………………………………………………….57

فصل سوم

روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………..62

ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………….64

متعیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………66

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….67

جامعه نمونه ………………………………………………………………………………………………………………………….69

روش تحلیل عاملی…………………………………………………………………………………………………………………69

ارائه مدلهای  نظری و تولید یک مدل بهینه ……………………………………………………………………….71

فصل چهارم

یافته ها …………………………………………………………………………………………………………………………………75

تحلیل توصیفی داده ها ………………………………………………………………………………………………………….86

آثار بهم ریختگی تعادل اجتماعی…………………………………………………………………………….86

شاخص های عدم تعادل…………………………………………………………………………………………..87

تحلیل استنباطی داده ها ……………………………………………………………………………………………………88

تحلیل نرم افزاری و آماری داده ها………………………………………………………………………………………91

 

فصل پنجم

تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………………………………………………….104

روایی اطلاعات تحلیل شده…………………………………………………………………………………………………..106

برخی یافته ها……………………………………………………………………………………………………………………….112

بررسی فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………….115

پیشنهاد ها……………………………………………………………………………………………………………………………119

تقدیر و تشکر……………………………………………………………………………………………………………………….121

موانع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..123

مفاهیم وچکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………..124

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………125

جداول و نمودارها…………………………………………………………………………………………………………………127

 

 

 

فصل اول

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………

اهمیت و ضرورت ………………………………………………………………………………………………………..

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………

سئوالات اساسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………

مقدمه

((ساختن یک مملکت با دست یک گروه امکان ندارد))      

صحیفه سجاده ص106

تمام جهان هستی در قالب یک نظام کلی از باور اسـت که برای رسیدن به نیازهای فکری این نظام نیاز به تعیین مفاهیمی جهت حفظ وضع موجود یا تغییر وضع موجود در قالب های متفاوت هستیم که تحول اولین نیاز این جامعه است و به عبارتی همان ایجاد حفظ تعادل در بنیان های جامعه می توان ذکر نمود. این مفهوم اساسا جنبه مکانیکی دارد و تا حدی مانند خط کش عمل می کند چرا که حرکت باید پیرامون محور رشد متوازن و متعادل بنیان های هر نظامی صورت پذیرد (توسلی:1369. 218)

جهان هستی با تغییراتی روبرو است که منجر به تقسیم کار شده و این تقسیم کار پاره ای از تغییرات درونی در داخل ساختار نظامهای ذهنی را بوجود می آورد که با افزایش یا تغییر جمعیت جنبه های تغییر محیطی نیز بر آن تاثیر می گذارد و یک نوع تعادل محیطی هم برای این جمعیت تولید می شود که به عقیده اندیشمندان  دگرگونی و تحول و تعادل جدید در مرحله پیشرفت تاثیر عمیقی بر نهادها و ارزشهای جامعه خواهد گذاشت  .

«تعادل»، در مفهومی وسیع به وجود نوعی توازن، میان تعدادی از پدیده‌های وابسته به هم دلالت می‌كند. این توازن، ممكن است آشكار و یا صرفاً پنهان و از لحاظ عینی امری واقعی یا تخیلی و نیز،ایستا و یا پویا باشد. جامعه‌ای متعادل است كه اگر به صورت مصنوعی در معرض تغییر قرار بگیرد، بی‌درنگ واكنشی روی دهد، كه جامعه را به وضع واقعی یعنی وضع عادی آن باز گرداند.از نظر هومستر یك نظام اجتماعی هنگامی در حال تعادل است كه وضع عناصری كه داخل نظام می‌شوند و روابط متقابل بین آنها به كل گونه‌ای باشد كه هر تغییر در نظام، كاهش یابد  از طرفی تعادل، یك مقیاس نظری است و در واقعیت تجربی، هیچ نظام اجتماعی كاملاً متعادل و یکپارچه دیده نمی‌شود بلکه فراز و نشیب های جوامع با هم متفاوت است (باقر ساروخانی1380،354)

لزوما تعادل را می توان در دگرگونی های متوالی وسازگاری با نهادهای اجتماعی در جهت وضعیت های نهایی پاره ای تعادل ها در روابط اجتماعی جستجو کرد در این بینش مرحله نهایی تعادل خود در نظام اجتماعی کنش ایجاد می کندکه آن را هدف دار در جهت نزدیکتر شدن به شرایط جدید هدایت می کند و اگر مراحل مختلف تعادل ومرحله نهایی آن مورد تاییداکثریت قرار نگیرد تطور اجتماعی گم می شود وجامعه به سازگاری موقت یا بی هدفی هدایت خواهد شد که این بی هدفی نوعی بی تعادل در اهداف و ساختار کلی نظام اجتماعی را بوجود خواهد آورد (باقر ساروخانی، 1380. 355)

مسئله تعادل از کنش متقابل بر قالب های ساخت نظام اجتماعی ، فرهنگ ،هنجارها، ‌ارزشها ، طبقه اجتماعی، موقعیت ،پایگاه  شروع می شود که اعمال اجتماعی افراد در پی فشارها یا تغییر رفتار مورد توجه است (توسلی:1369. 285)

تعادل اجتماعی به عنوان پیش نیاز حرکت جوامع مفید و ضروری به نظر می رسد اما باید این تعادل در حول حفظ ارزشها و تحکیم آن باشد زیرا تغییرات همیشه منجر به پیدایش وضع جدید می شود و سیطره خود را بر محیط افزایش دهند و اساسا انسان با توانایی های خود به کار دسته جمعی و ایجاد تغییر در محیط و ایجاد شرایط جدید دست می زد که این تغییر با آگاهی از شرایط موجود صورت می گیرد .

نظام اجتماعی در ایران طی سالهای گذشته مرتبا دچار تحول، تغییر  اندیشه ها و نگرشهای متفاوت بوده است که در برابر این بی تعادلی ها کنش و واکنش های متفاوتی داشته است که برخی از این کنش ها مثبت بوده و برخی بر ساختارهای این نظام ضربات شدیدی زده که از نوع مثبت آن می توان به تغییرات اقتصادی دوره قاچاریه و از نمونه های منفی می توان به مقاومت مردم در برابر تغییرات فرهنگی دوره پهلوی اشاره نمود.

از طرفی نظام اجتماعی ایران همیشه با تغییرات مقابله نموده است و این مقابله منجر به فشارهای درونی و بیرونی بر ساختار و ساخت جامعه شده است که نمونه بارز آن در دولت آقای مصدق مشهود است که مقابله با فشار بیرونی که مانع ملی شدن صنعت نفت گردید منجر به فشارهای سیاسی از بیرون بر جامعه آن زمان شد و این روند در سالهای متوالی دارای کش و قوص های متفاوت بوده است .

      ما در این تحقیق قصد بررسی وضعیت تعادل اجتماعی ایران را در دوران معاصر داریم که چگونه عوامل خارجی و داخلی با فشار بر ساخت ها،‌ارزشها و نگرش ایرانیان منجر به تولید و اشاعه عدم تعادل در ساختارهای جامعه فعلی ما نموده است  که این ساختارها در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل رصد  وتحلیل می باشند.

در بخش دیگری از این تحقیق قصد بررسی مولفه های اصلی فشارها و عدم تعادل در ایران خواهیم داشت تا بتوان با شاخص ها،‌مولفه ها و نظریاتی که عدم تعادل بر جامعه ما تحمیل شده است را تحلیل جامع شناسانه نمود و ضمن مقابله باآن شیوه های برون رفت از وضع موجود را نیز بررسی نماییم.

تعداد صفحه : 307

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***