دانلود پایان نامه ارشد : بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 92-1391

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری

گرایش : مراقبتهای ویژه

عنوان : بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 92-1391

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت

پایان نامه

جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

عنوان:

بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال 92-1391

استاد راهنما:

طاهره خالقدوست محمدی

اساتید مشاور:

معصومه ادیب

دکتر احسان کاظم نژاد

 

شهریور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه:امروزه پیشگیری و درمان صدمات تروماتیک مشکل اساسی بهداشت عمومی است.مدیریت مطلوب در امر مراقبت و درمان این بیماران می تواند به میزان زیادی از بروز صدمات ثانویه پیشگیری و مرگ ومیر و ناتوانی این بیماران را کاهش و هزینه های اقتصادی و معضلات اجتماعی آن را تقلیل دهد.هدف از این مطالعه تعیین وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینا بود.

مواد و روش ها:در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی،وضعیت اورژانس 115 و عوامل مرتبط با آن در 577 بیمار ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینا،به شیوه نمونه گیری آسان و با استفاده از چک لیست پژوهشگر ساخته در سه شیفت مورد بررسی قرار گرفت.جهت تجزیه و تحلیل داده هااز آزمون های آنالیز واریانس یکطرفه،آزمون اسپیرمن و آزمون t-test و همچنین جهت بررسی عوامل پیش بینی کننده ی اقدامات از مدل های رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید.

نتایج:نتایج پژوهش نشان داد که تصادفات(7/82%)شایعترین مکانیسم تروما بوده و بیشترین زمان صرف شده مربوط به انتقال بیمار از صحنه به بیمارستان(75/9±57/14دقیقه) و کمترین زمان آن بین دریافت پیام تا رسیدن به صحنه (85/4±6/5دقیقه)بوده است.اقدامات ارائه شده در حیطه مراقبتهای عمومی(7/60%)، همودینامیک(8/38%)، عصبی(26%)،تنفسی(5/30%)بوده است.براساس رگرسیون خطی صدمات شغلی در حیطه عمومی(09/7)،سن >60سال در حیطه عصبی(53/7)،زمان بروز حادثه از 8صبح تا 12ظهر(95/5)،از 4 تا 8صبح(7/8)،سن 39-30سال(16/7) و مدت زمان بین صحنه تا بیمارستان(41/0)در حیطه تنفسی سبب تاثیر مثبت بر وضعیت اورژانس بوده در حالیکه صدمات ناشی از چاقو(92/15-)،شیفت عصر(58/4-)در حیطه عصبی و وجود راه فرعی(1/11-)و حوادث داخل شهری(04/9-) در حیطه تنفسی تاثیر منفی بر وضعیت مراقبت اورژانس پیش بیمارستانی داشته اند.در این میان بین هیچ یک از عوامل مداخله گرو حیطه همودینامیک ارتباط معنی داری یافت نشد.

نتیجه گیری:با توجه به اینکه اقدامات ارائه شده ی اورژانس پیش بیمارستانی در اکثر حیطه ها با استاندارد جهانی فاصله نسبتا زیادی دارد نتایج این پژوهش می تواند اطلاعاتی از وضعیت موجود در اختیار مدیران قرار دهد تا با ارتقاء برنامه های پیشگیری مانند اصلاح جاده ها،سیستم GPS،تقلیل ساعات کاری،افزایش مهارت پرسنل و آموزش به آنها و در اختیار قرار دادن تجهیزات ضروری از بروز آسیب جلوگیری نمایند.

 

فهرست مطالب:

عناوین                                                                                                                                         صفحه

 

فصل اول:کلیات

1-1مقدمه(بیان مساله)……………………………………………………………………………………2

2-1اهداف پژوهش(هدف کلی و اهداف جزئی) …………………………………………………………..8

3-1سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………9

4- 1تعاریف نظری واژه ها……………………………………………………………………………….9

5-1تعاریف عملی واژه ها………………………………………………………………………………..11

6-1پیش فرض…………………………………………………………………………………………..13

7-1محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………13

فصل دوم:زمینه و پیشینه تحقیق

1-2چارچوب پژوهش……………………………………………………………………………………15

2-2مروری بر مطالعات…………………………………………………………………………………33

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

1-3نوع پژوهش………………………………………………………………………………………..52

2-3جامعه پژوهش…………………………………………………………………...…………………52

3-3روش نمونه گیری…………………………………………………………………………..………52

4-3مشخصات واحدهای مورد پژوهش……………………………………………………...………….54

5-3محیط پژوهش…………………………………………………………………………..………..54

6-3ابزار و روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………..………….54

7-3تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار………………………………………………………..………..56

8-3روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………..…….56

9-3ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………...…58

 

فصل چهارم:نتایج تحقیق

1-4یافته های پژوهش(جداول و نمودار ها)……………………………………………..…….……….60

2-4جداول و نمودارها………………………………………………………………………...……….61

فصل پنجم:بحث و بررسی یافته ها

1-5 بحث و تفسیر نتایج پژوهش…………………………………………………………....…………89

2-5 نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………..……….104

3-5کاربرد یافته ها………………………………………………………………………………………..…….107

4-5پیشنهادات بر اساس یافته ها………………………………………………………………………………....……..109

5-5سایر پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….110

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :138

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***