دانلود پایان نامه ارشد : بررسی واژه عشق و وابسته های آن در دیوان صائب تبریزی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ادبیات و زبان فارسی

عنوان : بررسی واژه عشق و وابسته های آن در دیوان صائب تبریزی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بردسیر

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه :

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

عنوان :

بررسی واژه عشق و وابسته های آن در دیوان

صائب تبریزی

استاد راهنما :

دکتر محمد حجت

 

استاد مشاور :

دکتر مجید حاجی زاده

زمستان 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3-اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-4-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-5- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………..5

1-6-فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-7-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-8-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم

2-1- در آمد………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

2-2- زندگی صائب……………………………………………………………………………………………………………………………… 11

2-3- ویژگی های عمده سبک صائب ……………………………………………………………………………………………….  13

2-3-1- تمثیل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-3-2- حسن تعلیل………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-3-3- مضمون یابی………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-3-4- نزدیکی به زبان محاوره…………………………………………………………………………………………………………. 16

2-3-5- پیچیدگی و ابهام…………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-3-6- کنایه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-3-7-  ایهام……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

2-3-8- وابسته های عددی خاص…………………………………………………………………………………………………….. 17

2-5- عرفان وصائب…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-6- آثار صائب…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

 

فصل سوم

3-1- درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

3-2- ریشه‌شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………. 23

3-3-  انواع عشق………………………………………………………………………………………………………………………………. .27

3-3-1- عشق مجازی…………………………………………………………………………………………………………………………. 27

3-3-2- عشق حقیقی………………………………………………………………………………………………………………………… 29

فصل چهارم

4-1- درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

4-2- عشق و غم ………………………………………………………………………………………………………………………………..  34

4-3- عشق را نهان نتوان داشتن ………………………………………………………………………………………………………  37

4-4- عشق هدایت گر است ………………………………………………………………………………………………………………  39

4-5- معشوق مجازی ………………………………………………………………………………………………………………………….  41

4-6- عاشق به دنیا و آخرت توجهی ندارد ……………………………………………………………………………………….  43

4-7- عشق در تمام کائنات جاری است  ………………………………………………………………………………………… 45

4-8- هر کسی شایسته و محرم اسرار عشق نیست………………………………………………………………………… 46

4-9- عشق جنون الهی است و با عقل ناسازگار است  ……………………………………………………………………  48

4-10- عشق و ملامت ……………………………………………………………………………………………………………………….  50

4-11- دل دادن و جان بازی عشق …………………………………………………………………………………………………..  52

4-12- شهرت عالم گیر عشق  …………………………………………………………………………………………………………  54

4-13- دل نهان خانه عشق  ……………………………………………………………………………………………………………..  55

4-14- تاثیر فراق و وصال بر عاشق…………………………………………………………………………………………………… 57

4-15- در عشق هم کشش شرط است هم کوشش ………………………………………………………………………  59

4-16- نگاه ویژه ی صائب به عشق …………………………………………………………………………………………………..  60

4-17-  عشق حقیقی و سعادت واقعی …………………………………………………………………………………………….  62

4-18- دوری از منیت با داروی عشق ………………………………………………………………………………………………  63

4-19- عاشقی و صبوری ……………………………………………………………………………………………………………………  64

4-20- حسن و عشق …………………………………………………………………………………………………………………………  65

4-21- عشق و تسلیم ………………………………………………………………………………………………………………………..  67

4-22- عشق با زهد جمع نمی شود…………………………………………………………………………………………………. 68

4-23- عشق ازلی است ……………………………………………………………………………………………………………………..  69

4-24- عشق و شادی …………………………………………………………………………………………………………………………  70

4-25- راز داری و سکوت در مقابل عشق ………………………………………………………………………………………..  71

4-26- اتحاد عاشق و معشوق ……………………………………………………………………………………………………………  73

4-27- عشق حیات بخش است ………………………………………………………………………………………………………..  74

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

4-28- عشق محو کننده اختیار است ………………………………………………………………………………………………  75

4-29-  عشق خطیر و خطرناک است  …………………………………………………………………………………………….  76

4-30- عاشقان و سنگ کودکان ………………………………………………………………………………………………………..  77

4-31- عشق و بی قراری……………………………………………………………………………………………………………………. 78

4-32- هوا و هوس در عشق……………………………………………………………………………………………………………… 79

4-33- فیض عشق……………………………………………………………………………………………………………………………… 80

4-34- عشق و ادب ……………………………………………………………………………………………………………………………  80

4-35- عشق و روشندلی …………………………………………………………………………………………………………………..  82

4-36- بهره مندی از عشق ………………………………………………………………………………………………………………..  82

4-37- بهار یادآور عشق است ……………………………………………………………………………………………………………  83

4-38- قدرت عشق بی نهایت است ………………………………………………………………………………………………….  84

4-39- عشق و فرمانروایی ………………………………………………………………………………………………………………….  84

4-40- عشق و همت …………………………………………………………………………………………………………………………  85

4-41- راه عشق بیکران و بی نهایت است………………………………………………………………………………………… 86

4-42- عشق و بی نشانی …………………………………………………………………………………………………………………..  87

4-43- عشق و شجاعت ……………………………………………………………………………………………………………………..  87

4-44- عشق و شهادت ………………………………………………………………………………………………………………………  88

4-45- خاصان عشق ………………………………………………………………………………………………………………………….  89

4-46- عشق ویکرنگی ………………………………………………………………………………………………………………………..  90

4-47- عاشق ، نصیحت ناپذیر …………………………………………………………………………………………………………..  90

4-48- بازتاب عشق از دل آدم بر عالم …………………………………………………………………………………………….  91

4-49- عشق کارگشای مشکلات……………………………………………………………………………………………………….. 91

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

4-50- چشم خونریز معشوق…………………………………………………………………………………………………………….. 92

4-51- عشق و پیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 92

4-52- عشق و پاکبازی ……………………………………………………………………………………………………………………..  93

4-53- عشق و اشک ………………………………………………………………………………………………………………………….  94

4-54- دوری از عشق غیر ممکن است ……………………………………………………………………………………………  94

4-55- غیرت عشق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 95

4-56- عشق و حضور ………………………………………………………………………………………………………………………… 96

4-57- عشق و فنا ………………………………………………………………………………………………………………………………  96

4-58- عشق و صدق قدم …………………………………………………………………………………………………………………  97

4-59- معشوق حقیقی ………………………………………………………………………………………………………………………  97

4-60- شور عشق ……………………………………………………………………………………………………………………………….  98

4-61- عشق و حیرت ………………………………………………………………………………………………………………………..  98

4-62- عشق و تامل و تعجیل ……………………………………………………………………………………………………………  99

4-63- جذب دلها با اکسیر عشق ……………………………………………………………………………………………………..  99

4-64- اظهار عشق ……………………………………………………………………………………………………………………………..  100

4-65- طفل نی سوار ………………………………………………………………………………………………………………………….  100

4-66- قدر عاشق را معشوق می داند  ……………………………………………………………………………………………..  101

4-67- عشق و جوانی…………………………………………………………………………………………………………………………. 101

4-68- وجودی که عشق ندارد موجود نیست  ……………………………………………………………………………….. 102

4-69- عشق وصف نشدنی است  …………………………………………………………………………………………………….. 102

4-70- عشق با سوز و گداز همراه است  …………………………………………………………………………………………  103

4-71- طلب و عشق …………………………………………………………………………………………………………………………..  103

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

4-72- عشق تکرار نمی شود …………………………………………………………………………………………………………….  104

4-73- ملائکه عشق ندارند ………………………………………………………………………………………………………………..  104

4-74- همه در عشق یکسانند…………………………………………………………………………………………………………… 104

4-75- عشق  و وحدت ……………………………………………………………………………………………………………………..    105

4-76- عشق هم عنان با رندی است………………………………………………………………………………………………… 105

4-77- عشق با عافیت طلبی سازگاری ندارد …………………………………………………………………………………..  106

4-78- عشق علم رسمی را پاک می کند ………………………………………………………………………………………..  106

4-79- ناسازگاری عشق و شکوه  ……………………………………………………………………………………………………..  106

4-80- عاشقی همه اسیری، معشوقی همه امیری………………………………………………………………………….. 107

4-81- جز معشوق همه چیز برای عاشق بیگانه است ……………………………………………………………………  107

4-82- راهزنان طریق عشق ………………………………………………………………………………………………………………  107

4-83- عشق تردست و شعبده باز است …………………………………………………………………………………………..  108

4-84- عاشق و ناز معشوق ………………………………………………………………………………………………………………..  108

4-85- عشق و شبنم …………………………………………………………………………………………………………………………  108

4-86- دنیا قرارگاه عاشقان نیست …………………………………………………………………………………………………….  109

4-87- نرسیدن به وصال از کوتاهی عاشق است …………………………………………………………………………….  109

4-88- آدم بالغ نظر رو به سوی عشق حقیقی دارد ……………………………………………………………………….  109

4-89- اشارتهای عاشقی…………………………………………………………………………………………………………………….. 110

4-90- تماشای معشوق عاشق را از دیدن همه چیز بی نیاز می کند…………………………………………… 110

4-91- شادی و غم در نظر عاشق یکی است …………………………………………………………………………………..  110

4-92- سخن همراه با عشق باید باشد …………………………………………………………………………………………….  111

4-93- تاثیر متفاوت  عشق ……………………………………………………………………………………………………………….  111

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

4-94- هر سینه ای طاقت عشق را ندارد ………………………………………………………………………………………..  111

4-95- عشق با تن آسانی  نمی سازد ………………………………………………………………………………………………  111

4-96- عشق با دلهای بی کینه و روشن ایجاد می شود …………………………………………………………………  111

4-97- عشق شراکت پذیر نیست ……………………………………………………………………………………………………..  112

4-98- لزوم پیر و راهنما در عشق ……………………………………………………………………………………………………  112

4-99- عشق و رحمت جاویدان ………………………………………………………………………………………………………..  112

4-100- فقط عشق قابل دل بستن است …………………………………………………………………………………………  112

4-101- عشق و ریا ……………………………………………………………………………………………………………………………  112

4-102- عشق و استغنا……………………………………………………………………………………………………………………… 113

4-103- عشق مستلزم معرفت و آگاهی  …………………………………………………………………………………………  113

4-104- سیاهی خط و خال معشوق یادآور سیاهی کعبه …………………………………………………………….. 113

4-105- دیدار معشوق……………………………………………………………………………………………………………………….. 113

4-106- معشوق ظاهر کننده عشق…………………………………………………………………………………………………..   113

4-107- روی گرداندن از عاشق سزاوار نابودی…………………………………………………………………………………    114

4-108- عاشق از یار عنایت می خواهد……………………………………………………………………………………………. 114

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 115

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 117

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

چکیده

در پایان نامه ی پیش رو ،عشق و وابسته های آن در دیوان صائب تبریزی شاعر نام آور سبک هندی ، مورد بررسی قرار گرفته است . بدین سبب ابتدا ابیاتی که واژه ی عشق به طور مستقیم در آن موجود بوده است ، از دیوان شاعر استخراج شد .سپس مفاهیم عشق که در برخی ابیات یافت شد، جمع آوری گردید .سپس بعد از طبقه بندی به استنباط آنها اقدام شد . بی تردید بررسی مفهوم عشق در دیوان صائب تبریزی که از پرکارترین شاعران ادب فارسی است، از ضرورت ویژه ای برخودار است .به این سبب نگارنده اهتمام خود را بر انجام چنین پژوهشی مصروف کرد . روشن است که نتیجه ی بدست آمده از این تحقیق می تواند به درک و دریافت بهتر اشعار صائب از یک سو و آگاهی بهتر نسبت به مفاهیم گوناگون عشق از دگر سو کمک می کند.

 

واژگان کلیدی : سبک هندی، شعر ، صائب تبریزی ، ، عشق حقیقی و مجازی

  • مقدمه

در ادبیات فارسی برای بیان مفهوم عشق واژگان زیادی به چشم می‌خوردکه برخی از آنها از زمانهای دور وجود داشته‌است . در متون اوستا و در گاثاها بارها ازمهرودوستی سخن به میان رفته ودرمتون بجای مانده از زبان پارسی میانه هم وجود دارد. واژگانی مانند آغاشه که در اشعار رودکی دیده می شود. مهر و عشق و آغاشه و شیفتگی و ایشکای و دلدادگی و شیدایی و سودا همه از واژگانی هستند که در ایران زمین برای پدیده عشق به کاررفته یا می‌روند. در متون نظم هم، بخشی از داستان‌های شاهنامه یا اشعار نظامی گنجوی و خواجوی کرمانی، عیوقی،  جامی،  وحشی بافقی،  اهلی شیرازی و … به بیان داستانهای عاشقانه پرداخته اند. بسیاری شعرا هم به بررسی ماهیت عشق، در حالتی جدا از اوصاف صوفیه پرداخته اند. مانند حافظ،  سعدی،  باباطاهر و رودکی که هم غزل و رباعی عاشقانه و سوزناک دارند و هم به بررسی ماهیت و کارآمدی عشق پرداخته‌اند.

عارفان در ادبیات صوفیانه که راه رسیدن به خدا را در پاکی و محبت می دانستند، برای رسیدن به این هدف و جدایی از دنیا،  علاقه‌های ذاتی به خدا را در درون خود می‌پروراندند و به حالتی از جذب در راه حق می‌رسیدند که به آن عشق الهی می‌گفتند . اشعار بی شماری در همین مورد سروده شده که در آنها معشوق ، خدا بود. ابوسعید ابوالخیر، عطار، سنایی، مولوی و…  از این دسته شاعران هستند. پاره‌ای از شاعران مدیحه سرا درباری در وصف ممدوحان خود، از عبارات و مثل‌های عاشقانه زیادی استفاده نموده‌اند. انوری،  عنصری،  عسجدی،  فرخی سیستانی هم  از این گروه هستند .

عشق دریایی است بی‌كران، موضوعی كه هر چه درباره آن گفته آیدكم و ناچیز خواهد بود. چنان‌كه مولوی  می‌گوید:

هر چه گویم عشق را شرح و بیان   /   چون به عشق آیم خجل باشم از آن (مولوی، 1383 :71 ).

بیشتر شعرا عشق را محبت و دلبستگی مفرط و شدید معنی كرده‌اند. « برخی عشق را به عشق حقیقی و مجازی تقسیم بندی نموده ، معتقدند چون عشق بر اساس كمال است، پس معشوق حقیقی همان كمال مطلق خواهد بود؛ اما در سریان عشق، در قوس نزول و صعود، طبعاً عشق هم دارای مراتب و درجات شده ؛ عاشقها و معشوقه ها هم متفاوت خواهند بود و عشق برای هر موجودی، نسبت به كمال آن موجود جلوه‌گر می‌شود.  از آنجا كه هر كمالی نسبت به كمال بالاتر از خویش ناقص است، عشق در هر مرتبه‌ای به مرتبه بالاتر از آن تعلق خواهد گرفت و چون بالاترین مرتبه كمال، كمال حضرت حق است ، پس معشوق حقیقی، ذات حضرت حق بوده و عشق حقیقی عشق به ذات او خواهد بود و بقیه عشقها و معشوقها به صورت مجازی و واسطه مطرح خواهند شد.» ( زرین کوب،  1388 :93 ).

مفهوم عشق در شعر و ادب فارسی، در میان شاعران مختلف کم و بیش مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است و پژوهش گران و نویسندگان مختلفی، به مطالعه و تحقیق در این باره پرداخته و از دیدگاه های مختلف ، مفهوم عشق در اشعار شاعران ، در بسیاری از سبک های شعری مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است .در میان سبک های مختلف شعر فارسی، می‌توان گفت که سبک هندی و شاعران این سبک همواره به مفهوم عشق به عنوان یک مولفه مهم، توجه خاص داشته اند و این واژه را  در اشعار خود بکار برده اند . لذا عشق در سبک هندی و اشعار این سبک از ادب فارسی، از نمود خاصی برخوردار بوده است و  بر همین اساس و با توجه به اینکه صائب تبریزی یکی از معروف ترین شاعران سبک هندی است، پژوهشگر این رساله بر آن است تا به بررسی مفهوم عشق در اشعار این شاعر بزرگ و استخراج معانی و ویژگیهای مورد نظر وی در این خصوص بپردازد.

 

  • بیان مسئله :

یکی از مهمترین مولفه های موجود در اشعار شاعران مختلف، عنصر عشق است. در سبک های مختلف شعری، مقوله عشق با دیدگاه های متفاوت موردبررسی قرار گرفته است. سبک هندی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است . شاعرانی نظیر صائب تبریزی،  بیدل دهلوی،  کلیم کاشانی،  محتشم و … همواره عشق را به عنوان مساله ای در خور توجه قرار داده اند.

در این میان، صائب تبریزی ،عشق را با دیدگاه ویژه خود، به همراه سایر متعلقات مورد بررسی قرار داده است و پژوهشگر، در این پایان نامه به دنبال جستجو و استخراج ویژگیهای مورد نظر صائب است .

تعداد صفحه : 130

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***