دانلود پایان نامه ارشد: بررسی نقش رسانه های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم ارتباطات اجتماعی

عنوان : بررسی نقش رسانه های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دانشكده علوم انسانی

گروه علوم ارتباطات اجتماعی

 

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ی علوم ارتباطات اجتماعی

 

 

موضوع:

بررسی نقش رسانه های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی

( مورد مطالعه شهر شیراز)

 

 

 

استاد راهنما:

دكتر فیروز دیندار فرکوش

 

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

صفحه                                                                                                                            عنوان

چکیده 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1. بیان مساله 3

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-3. اهداف تحقیق 6

1-4. فرضیه­های تحقیق 6

1-5. سؤال­های تحقیق 6

1-6. تعریف اصطلاحات تحقیق 7

فصل دوم : مبانی نظری

2-1. مقدمه 11

2-2. مفهوم شناسی گردشگری 11

2-3. انواع دیدگاه‌ها در باب گردشگری 13

2-4. وضعیت گردشگری در ایران 14

2-4-1. گردشگری در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی 14

2-4-2. گردشگری بعد از انقلاب انقلاب اسلامی 15

2-4-3. گردشگری در برنامه‌های توسعه 16

2-4-3-1. برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (72-1368) 17

2-4-3-2. برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (79-1374) 18

2-4-4. برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1383-1379) 19

2-4-5. برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1388-1384) 20

2-5. عوامل موثر بر جذب گردشگری 22

2-5-1. بازاریابی 22

2-5-2. تبلیغات 24

2-6. رویکردهای نظری گردشگری 24

2-6-1. رویکرد سیستمی 24

 

2-7. مدل­های گردشگری 27

2-8. دیدگاه سازمان جهانی گردشگری 29

2-8-1. دیدگاه لیپر 30

2-8-2. دیدگاه گان 31

2-8-3. دیدگاه بریونز، تجیدا و مورالس 33

2-8-4. دیدگاه کاسپار 34

2-8-5. دیدگاه هولدن 35

2-9. گردشگری و رسانه 36

2-9-1. انواع رسانه از بُعد گردشگری 37

2-9-2. رسانه­های محرک گردشگری 38

2-9-2-1. کتابهای راهنما 39

2-9-2-2. رادیو 39

2-9-2-3. تلویزیون 40

2-10. فناوری اطلاعات و گردشگری 41

2-10-1. گردشگری الکترونیکی 43

2-11. پیشینه تحقیق 46

2-11-1. پیشینه داخلی 46

2-11-2. پیشینه خارجی 49

فصل سوم : روش تحقیق

3-1-مقدمه 52

3-2-روش و طرح تحقیق 52

3-2-1-تحقیق کاربردی 53

3-2-2-تحقیق توصیفی 53

3-3-روش­های جمع‌آوری اطلاعات 54

3-4-معرفی ابزار پژوهش 54

3-5-تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه­گیری پژوهش 56

3-5-1- بررسی روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری در اجرای اولیه 56

3-5-2-بررسی روایی ابزار اندازه­گیری 58

3-6. جامعه و نمونه آماری 59

3-6-1. حجم نمونه 59

3-6-2. روش نمونه­گیری 59

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده­ها 60

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق

4-1 مقدمه 62

4-2 آمار توصیفی 62

4-2-1 وضعیت جنسیتی پاسخ دهندگان 62

4-2-2 وضعیت تحصیلاتی پاسخ دهندگان 63

4-2-3 وضعیت سنی پاسخ دهندگان 64

4-2-4 آزمون کلموگروف- اسمیرونوف (K-S) جهت بررسی نرمال بودن متغیرها 65

4-3 تجزیه و تحلیل سوال­ها و فرضیه­ها 66

4-3-1 سوال­های تحقیق 66

فصل پنجم : نتیجه­گیری و ارائه راهکارها

5-1. مقدمه 70

5-2. خلاصه 70

5-3. پاسخ­دهی به سؤالات و آزمون فرضیات 71

5-3-1. سؤال اول: آیا استفاده از تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟ 71

5-3-2. سؤال دوم: آیا استفاده از وب­سایت­ها بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟ 72

5-3-3. سؤال سوم: آیا استفاده از برنامه­های تبلیغاتی صدا و سیما (رسانه ملی) بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟ 73

5-3-4. سؤال چهارم: آیا استفاده از برنامه­های تبلیغاتی ماهواره بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟ 74

5-3-4. سؤال پنجم: آیا استفاده از نرم­افزارهای کامپیوتری بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟ 74

4-5. محدودیت­های تحقیق 75

5-5. پیشنهادهای تحقیق 76

5-5-1. پیشنهادهای کاربردی 76

5-5-2. پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 76

فهرست منابع 77

منابع فارسی 77

منابع انگلیسی 79

پیوست‌ها

الف) پرسشنامه بررسی نقش رسانه­های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی 81

چکیده انگلیسی 84

 

 

فهرست جداول

صفحه                                                                                                                            عنوان

جدول 2-1  بخش‌های اصلی رسانه‌ها 37

جدول 2-2 محرکهای سازمان­ها برای بکارگیری سیستم­های الکترونیکی   45

جدول 3-1 گویه­های مربوط به متغیرهای پژوهش.. 55

جدول 3-2، 4آلفاهای محاسبه شده برای پرسشنامه های پژوهش   58

جدول 4-1 5وضعیت جنسیتی پاسخ دهندگان.. 62

جدول 4-2 6وضعیت تحصیلاتی پاسخ دهندگان.. 63

جدول 4-3 7وضعیت سنی پاسخ دهندگان.. 64

جدول 4-4 8آزمون K-S جهت تعیین نرمال بودن داده­ها.. 65

جدول 4-5 9نتیجه جدول همبستگی دو متغیر تبلیغات اینترنتی و جذب گردشگران داخلی.. 66

جدول 4-6. 10نتیجه جدول همبستگی دو متغیر استفاده از وب­سایت­ها و جذب گردشگران داخلی.. 67

جدول 4-7 11نتیجه جدول همبستگی دو متغیر استفاده از برنامه­های تبلیغاتی صدا و سیما (رسانه ملی) و جذب گردشگران داخلی   67

جدول 4-8 12نتیجه جدول همبستگی دو متغیر استفاده از برنامه­های تبلیغاتی ماهواره و جذب گردشگران داخلی.. 68

جدول 4-9 13نتیجه جدول همبستگی دو متغیر استفاده از نرم­افزارهای کامپیوتری و جذب گردشگران داخلی.. 68

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

صفحه                                                                                                                            عنوان

شکل2-1 طبقه­بندی مدل­های گردشگری 28

شکل 2-2  مدل سیستم­های ترکیبی برای برنامه­ریزی و  نظریه­های گردشگری   29

شکل 2-3  عناصر سیستم گردشگری (سازمان جهانی گردشگری).. 30

شکل 2-4  چرخه مستقیم دو سویه گردشگری به عنوان سیستم گردشگری کل   31

شکل 2-5  سیستم گردشگری (ناحیه محور مسافر، مبدا و مقصد گردشگر)– مدل لیپر.. 31

شکل 2-6، سیستم گردشگری (دیدگاه گان).. 33

شکل 2-7  دیدگاه بریونز، تجیدا و مورالس.. 34

شکل 2-8  سیستم گردشگری (مدل كاسپار).. 35

شکل 2-9  سیستم گردشگری، چشم­انداز محیطی دیدگاه هولدن (2000)   36

شکل 2-10 اجزای تشکیل­دهنده گردشگری الکترونیکی.. 44

شکل 3-11، مدل مفهومی متغیرهای تحقیق.. 55

شکل 4-1 12وضعیت جنسیتی پاسخ دهندگان.. 63

جدول 4-2 6وضعیت تحصیلاتی پاسخ دهندگان.. 63

شکل 4-2‌13‌وضعیت تحصیلاتی پاسخ دهندگان.. 64

شکل 14-3 وضعیت سنی پاسخ دهندگان.. 65

 

 

چکیده

کشور ایران با وجود توانمندی­های ایران در زمینة گردشگری، متأسفانه تاكنون نتوانسته است به جایگاه شایسته­ای در این صنعت دست یابد و مهم­ترین آن، ضعف صنعت تبلیغات در جذب جهانگرد و گردشگر به ایران است. اینترنت و ابزار الکترونیکی به واسطه این که زمینه ایجاد نمایش محصولات گردشگری و ارائه اطلاعات دقیق به گردشگران را فراهم می­سازد، ضمن جلب رضایت گردشگران، افزایش گردشگران ورودی را درپی خواهد داشت. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش رسانه­های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه گردشگرانی می­باشد که در تیرماه سال 1393 که از طریق خطوط هوایی به شهر شیراز مسافرت کرده­اند. تعداد حدود 320 نفر از طریق محاسبه با فرمول کوکران از گردشگرانی که در تیر ماه به شیراز از طریق خطوط هوایی سفر نموده­اند مورد سوال و بررسی قرار خواهد گرفت. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای تبلیغات اینترنتی، وب­سایت­های اینترنتی، برنامه­های تبلیغاتی صدا و سیما، برنامه­های تبلیغاتی ماهواره و نرم­افزارهای کامپیوتری بر جذب گردشگران داخلی تاثیر مثبت دارد.

 

کلید واژه­ها: رسانه­های الکترونیکی، اینترنت، ماهواره، رسانه ملی، نرم­افزارهای کامپیوتری، گردشگری

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

1-1. بیان مساله

گردشگری از مهمترین صنایع در حال رشد است و توسعه صنعت گردشگری نیاز به برنامه­های همه جانبه و مناسب دارد تا بتوان در جذب گردشگران داخلی و بین­المللی موفق بود. امروزه یکی از مهمترین کاربری شهرها، ارائه خدمات گردشگری نوین است. چرا که شکل­گیری عصر پسا مدرنیته با گزاره­ای اصلی آن یعنی جهانی شدن، فرآوری اطلاعات و گردشگری همراه شده و دوره جدیدی در تعاملات اجتماعی و فرهنگی انسان­ها خصوصاً در قالب ساخت­های شهری رقم زده است (بونیفایس و فاولر[1]، 1993: 12). در چند دهه اخیر از صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین و متنوع­ترین صنایع یاد شده است. بسیاری از کشورها این صنعت را به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدزای خود میدانند و تلاش در راه توسعه این صنعت دارند. این صنعت بخصوص برای کشورهای در حال توسعه به علت اینکه بیشترین درآمد خود را از فروش منابع طبیعی به دست می­آورند بسیار با اهمیت است. همچنین کشورها علاوه بر منابع اقتصادی به دنبال منافع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، محیط زیست و غیره نیز می­باشند. برای موفقیت در این صنعت علاوه بر داشتن شرایط گردشگرپذیری، مقاصد گردشگری، باید به دنبال برنامه­ریزی برای جذب گردشگران و معرفی بهتر امكانات و شرایط خود به بازارهای داخلی و جهانی گردشگری باشند (پاپلی یزدی و سقایی، 1385: 18).

بازاریابی و نقش آن در ارتقاء بنگاه­ها و تاثیری که در توسعه و رشد اقتصادی کشورها دارد بر کسی پوشیده نیست. اینترنت از جمله عوامل موثر بر بازاریابی و روش­های رونق دادن به این فعالیت­ها در عرصه کنونی است. (کولین، 1383؛ 1). با پیشرفت فناوری اینترنت، بدلیل این که اینترنت شرکت­ها را قادر می­سازد که با مشتریان ارتباط بهتر و مؤثرتری برقرار کنند و تولیدات خود را بر اساس نیازهای آنها ایجاد نمایند، تعداد بیشتری از شرکت­ها ا ز اینترنت جهت بازاریابی و کانال­های توزیع استفاده می­کنند (چافی و همکاران[2]، 2004: 5)

اینترنت و ابزار الکترونیکی به واسطه این که زمینه ایجاد نمایش محصولات گردشگری و ارائه اطلاعات دقیق به گردشگران را فراهم می­سازد، ضمن جلب رضایت گردشگران، افزایش گردشگران ورودی را درپی خواهد داشت (آرون[3]، 2004: 6).

کشور ایران با وجود توانمندی­های ایران در زمینة گردشگری، متأسفانه تاكنون نتوانسته است به جایگاه شایسته­ای در این صنعت دست یابد و مهم­ترین آن، ضعف صنعت تبلیغات در جذب جهانگرد و گردشگر به ایران است. كشور ایران جزء ده كشور اول جهان از لحاظ جاذبه­های گردشگری و جزء پنج كشور اول جهان از نظر تنوع گردشگری است (سازمان جهانی توریسم، 2009 ). ازاین رو، ضروری است از قابلیت­های خود در جذب گردشگری استفاده كند. از عواملی كه می­تواند به جذب بیشتر گردشگری در كشور را بهبود بخشد، به كارگیری ابزارها و پارامترهای مؤثر بازاریابی و تبلیغات است ( صردی ماهكان، 1380 ).

اصولاً گردشگران برای انتخاب مقصد گردشگری نیازمند اطلاعاتی، درخصوص مقصد می­باشند. آن­ها پیوسته اطلاعاتی را از رسانه­های گروهی شامل تلویزیون، ماهواره، اینترنت و … جمع­آوری
می­كنند و این موضوع اهمیت رسانه از جمله اینترنت را در این حوزه بیش از گذشته می­کند. در این پژوهش سعی بر آن است تا به بررسی نقش سایت­های اینترنتی در معرفی جاذبه­های گردشگری و جذب گردشگران به شهر شیراز پرداخته شود.

[1]. Boniface & Fowler

[2]. Chaffy et al

[3]. Arun

تعداد صفحه : 113

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***