دانلود پایان نامه ارشد: بررسی نقش تعهد سازمانی برعملكرد كاركنان در شركتهای بیمه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بیمه

عنوان : بررسی نقش تعهد سازمانی برعملكرد كاركنان در شركتهای بیمه استان گیلان»

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشكده مدیریت و حسابداری

گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی( M.A.)            

” گرایش بیمه”

عنوان:

« بررسی نقش تعهد سازمانی برعملكرد كاركنان در شركتهای بیمه استان گیلان»

(مطالعه موردی در شركتهای، بیمه ایران- دانا- آسیا)

 

استاد راهنما:

مجتبی افشاریان

بهمن 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه.. 3

1-2) بیان مساله.. 5

1- 3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 11

1-4) اهداف تحقیق.. 12

1-5) چارچوب نظری تحقیق.. 12

1-6) فرضیه ها.. 13

1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی.. 14

1-7-1) متغیر وابسته: عملکرد کارکنان.. 14

1-7-2) تعهد سازمانی به عنوان متغیرمستقل تحقیق:.. 15

1-8) قلمرو تحقیق.. 17

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2-1)بخش اول:مبانی نظری تحقیق.. 18

2-1-1) مقدمه.. 18

2-1-2)تعاریف تعهد.. 20

2-1-3) انواع تعهد.. 21

2-1-3-1) تعهد نسبت به سازمان.. 21

2-1-3-2)تعهد نسبت به افراد و گروههای کاری(مردم).. 22

2-1-3-3) تعهد نسبت به خود.. 23

2-1-3-4) تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع.. 23

2-1-3-5) تعهد نسبت به شغل.. 23

2-1-3-6)تعهد حرفه ای.. 24

2-1-4) سطوح تعهد.. 25

2-1-4-1) تعهد كم یا ضعیف.. 25

2-1-4-2) تعهد متوسط.. 25

2-1-4-3)تعهد زیاد یا قوی.. 26

2-1-5) تعهد سازمانی.. 26

2-1-6) مراحل رشد وتوسعه مفهوم تعهد سازمانی.. 31

2-1-7)  دیدگاههایی در مورد كانون های تعهد سازمانی.. 32

2-1-7-1)دیدگاه آلن و مایر.. 32

2-1-7-2) دیدگاه ریچرز:.. 34

2-1-7-3) دیدگاه بکر.. 34

2-1-7-4) دیدگاه پورتر.. 36

2-1-7-5)دیدگاه استیرز.. 36

2-1-7-6)دیدگاه اHریلی و چتمن.. 37

2-1-7-7)دیدگاه شاین و اتزیونی.. 37

2-1-7-8)دیدگاه پنلی و گولد.. 38

2-1-8) عوامل موثر بر تعهد سازمانی.. 38

2-1-8-1) ویژگی های شخصی.. 40

2-1-8-2)ویژگی های شغل.. 40

2-1-8-3)ویژگی های ساختاری.. 41

2-1-8-4)تجربیات کاری.. 41

2-1-9)  عوامل موثر بر تعهد عاطفی.. 46

2-1-10) عوامل موثر بر تعهد مستمر.. 49

2-1-11) عوامل موثر بر تعهد هنجاری.. 50

2-1-12)مقدمه.. 55

2-1-13) تعریف عملکرد.. 55

2-1-14) عملکرد کارکنان.. 58

2-1-15) اهمیت عملکرد شغلی.. 59

2-1-16) ابعادعملکرد شغلی کارکنان.. 60

2-1-17)تفاوت عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای.. 61

2-1-18)عوامل موثر بر عملکرد کارکنان فرد.. 62

2-1-19) مدیریت عملکرد.. 65

2-1-20) عوامل تاثیرگذار در اجرا و پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد.. 66

2-1-21) مزایای مدیریت عملكرد.. 67

2-1-22) تعریف ارزیابی عملکرد.. 68

2-1-23) انواع ارزیابی.. 69

2-1-24) نظریه های ارزیابی عملکرد.. 70

2-1-25) دلایل نیاز به ارزیابی عملکرد.. 71

2-1-26) کاربردهای ارزیابی عملکرد.. 72

2-2)بخش دوم :پیشینه میدانی تحقیق.. 73

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه.. 81

3-2) فرآیند اجرای تحقیق.. 81

3-3) روش تحقیق.. 82

3-4) جامعه و نمونه آماری.. 82

3-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها.. 83

3-6) روایی وپایایی ابزار اندازه گیری:.. 84

3-6-1) روایی پرسشنامه:.. 85

3-6-2) پایایی پرسشنامه:.. 85

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 87

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه.. 89

4-2  توصیف ویژگی های جمعیت شناختی.. 89

4-3)توصیف متغیر های تحقیق.. 93

4-4) آمار استنباطی.. 98

4-4-1 آزمون کولموگراف- اسمیرنوف.. 98

4-4-2 آزمون فرضیه اول .. 98

4-4-3 آزمون فرضیه دوم.. 101

4-4-4 آزمون فرضیه سوم.. 103

4-4-5 آزمون فرضیه اصلی.. 105

4-5) رتبه بندی ابعاد تعهد سازمانی.. 106

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه.. 109

5-2) نتایج آمار توصیفی.. 109

5-3) نتایج فرضیه های تحقیق:.. 110

5-4) مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه:.. 110

5-5) پیشنهادات براساس فرضیه های تحقیق.. 113

5-6)محدودیت های تحقیق.. 115

5-7)پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 116

منابع و ماخذ:.. 117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشكال

شکل 2-1) دیدگاههای نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی.. 32

شکل2-2) چهار دیدگاه مختلف تعهد.. 35

شكل2-3)نمودار استخوان ماهی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. 39

شکل2-4) عوامل موثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی… 40

شکل 2-5) عوامل موثر بر تعهد سازمانی از دیدگاه آلن و مایر.. 42

شکل2-6) عوامل موثر بر تعهد سازمانی استیرز و همکاران .. 45

شکل2-7) الگوی سه بخشی مایر و آلن .. 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول)3-1) صفات طیف پاسخی پرسشنامه.. 83

جدول (3-2) سوالات پرسشنامه به تفكیك ابعاد:.. 84

جدول(3-3) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه.. 86

جدول(4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان.. 89

جدول(4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان.. 90

جدول(4-3) توصیف سطح تحصیلات پاسخ دهندگان.. 91

جدول(4-4) توصیف سابقه خدمت پاسخ دهندگان.. 92

جدول4-5) توصیف متغیر تعهد سازمانی.. 93

جدول4-6) توصیف متغیر تعهد عاطفی.. 94

جدول4-7) توصیف متغیر تعهد مستمر.. 95

جدول4-8) توصیف متغیر تعهد هنجاری.. 96

جدول4-9) توصیف متغیر عملكرد كاركنان.. 97

جدول(4-10) ضرایب همبستگی و شدت رابطه در فرضیه اول.. 99

جدول (4-11) آمارۀ آزمون و ضریب رگرسیونی در فرضیه اول.. 99

جدول(4-12)  ضرایب همبستگی و شدت رابطه در فرضیه دوم.. 101

جدول(4-13)  آمارۀ آزمون و ضریب رگرسیونی در فرضیه دوم.. 101

جدول(4-14)  ضرایب همبستگی و شدت رابطه در فرضیه سوم.. 103

جدول(4-15)  آمارۀ آزمون و ضریب رگرسیونی در فرضیه سوم.. 104

جدول(4-16) ضرایب همبستگی و شدت رابطه.. 105

جدول(4-17) آمارۀ آزمون و ضریب رگرسیونی در فرضیه اصلی به روش 5 متغیره   105

جدول(4-18) آزمون فریدمن برای رتبه بندی ابعاد تعهد سازمانی.. 106

                               

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان.. 89

نمودار4-2) نمودار دایره ای سن پاسخ دهندگان.. 90

نمودار4-3) نمودار دایره ای تحصیلات پاسخ دهندگان.. 91

نمودار4-4) نمودار دایره ای سابقه خدمت پاسخ دهندگان.. 92

نمودار4-5) هیستوگرام  متغیر تعهد سازمانی.. 93

نمودار4-6) هیستوگرام  متغیر تعهد عاطفی.. 94

نمودار4-7) هیستوگرام  متغیر تعهد مستمر.. 95

نمودار4-8) هیستوگرام  متغیر تعهد هنجاری.. 96

نمودار4-9) هیستوگرام  متغیر عملكرد كاركنان.. 97

 

 

 

 

چكیده:

این تحقیق با هدف، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان شركت های بیمه استان گیلان(بیمه ایران دانا-آسیا) انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از حیث اجرا میدانی است. جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان شركت های بیمه استان گیلان، تعداد 277 نفر بودندکه از این تعداد طبق جدول کوكران نمونه ای به تعداد  169 نفر به صورت تصادفی انتخاب گردید.

برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده که پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه ها بین نمونه ها توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از دو روش آمارتوصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد. در ضمن نتایج تحقیق، فرضیه های فرعی شامل وجود ارتباط معنادار بین تعهدعاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری و عملکرد کارکنان را با اطمینان 95 درصد تأیید نمود. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که به ترتیب تعهد هنجاری، تعهد  مستمر و عاطفی برعملکرد کارکنان دارای اولویت هستند.

واژه های کلیدی:  تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری، عملکرد کارکنان.

 

 

 

کلیات تحقیق

 

فصل اول :

 

 

 

 

 

1-1) مقدمه

سازمان ها امروزه به سبب توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و خدماتی ناگریز از تدارک ، حفظ و اداره نیروی انسانی پرتوان در مقیاسی بزرگ و متنوع هستند. امروزه منابع انسانی نقش مهمی در رشد و توسعه اهداف سازمان ها دارند. سازمان های امروزی دریافته اند که اگرنتوانند پاسخگوی نیاز های مردم باشند به ناچار باید از چرخه حیات خارج شوند. این حقیقتی انکارناپذیراست که دریک سازمان برآیند تمام متغیرها درنهایت منجربه عملکرد سازمانی می شود که عملکرد سازمانی خود برآیند عملکرد کارکنان است. عملکرد از آن جهت پر اهمیت است که نقشی عمده در بهبود و پیشرفت سازمانها دارد.  اکثر نظریه پردازان عملکرد سازمانی در تلاش برای پاسخ به چنین پرسشهایی به تبیین نظریه ی عملکرد و عوامل سازنده ی آن پرداخته اند. (فقیهی فرهمند، 1388: 181-169).

در واقع یکی از مسائل اساسی که امروزه مدیران با آن مواجه هستند، بهبود عملکرد کارکنان و در نتیجه افزایش بهره وری سازمان می باشد. به عبارتی می توان گفت که تمام تلاشهای مدیریتی افراد در راستای افزایش عملکرد کارکنان معطوف است(Kandula & Srinivas R. ,2007:306). به بیانی دیگر، در شرایط متغیر کنونی، سازمان ها برای دستیابی به کارایی و اثربخشی بیشتر و در نهایت حصول اهداف از پیش تعیین شده، ناگزیرند که توجه کافی به منابع انسانی خویش داشته و عملکرد آنها را در سازمان بررسی و ارزیابی نمایند(حقیقی، احمدی و رامین مهر، 1388: 101-79). در بررسی عملکرد کارکنان به عنوان یک متغیر وابسته در علم مدیریت و سازمان متغیرهای مختلفی شناسایی شده اند که این متغیر(عملکرد کارکنان) را تحت تاثیر قرار می دهند یکی از این متغیر ها ی بسیار مهم تعهد سازمانی می باشد. می توان گفت که تعهد سازمانی یك ملاك مهم برای اثر بخشی سازمان است .علاقه به این مفهوم مدیریتی همچنین با این امر توجیه می‌ شود كه شاخص بسیار مناسب برای سنجش سعی و تلاش افراد و وفاداری ایشان به سازمان می‌ باشد .به طور خاص، تعهد سازمانی با ثبات نیروی كار، سعی و تلاش كاركنان، عملكرد شغلی، كیفیت خدمات و رفتارهای هماهنگ مرتبط است (قمری، 1390: 119-101). امروزه مدیران سازمان ها به خوبی دریافته اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان هاست، از این رو توجه به مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان وانجام هر چه بهتر نقش های اختصاص یافته به آن ها و حتی وظایف فرانقشی منابع انسانی ، یکی از دغدغه های جدی مدیران سازمان هاست. نبود تعهد سازمانی در میان كاركنان از جمله معضلات و مسائل مهم سازمانی در غالب سازمان های امروز است. بهبود عملكرد كاركنان موجب تامین مزیت رقابتی سازمان در حفظ سودآوری و بقای آن در جهان پر رقابت امروز منجر می شود كه مستلزم همسوئی اهداف فرد با اهداف سازمان، تامین رضایت شغلی و بهبود نگرش افراد به نتایج تلاش آنها در سازمان است. بنابراین بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملكرد كاركنان و بررسی در مولفه های شكل گیری تعهد سازمانی می‌تواند به یافتن و ارائه راهكارهای موثری بیانجامد كه مدیران سازمان ها با توسل به آن، به بهبود عملكرد كاركنان خود و نهایتاً به پیشبرد اهداف سازمان توفیق یابند (حقیقت منفرد،حضرتی و میرزازاده، 1389: 89). در این مطالعه ضمن بررسی ادبیات و پیشینه موضوع، بویژه در زمینه های نگرش، اجزا و نحوه، شكل گیری آن و تبیین نگرش های مهم در رفتار سازمانی كاركنان، پیش شرط ها و پیامدهای مهم تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است تا بر اساس آن مدل مفهومی و فرضیات لازم برای بررسی اثرات تعهد سازمانی بر عملكرد كاركنان شركت های بیمه( ایران – دانا- آسیا) در استان گیلان فراهم آید.

فصل اول تحقیق حاضر شامل  بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، چهارچوب نظری، فرضیه های تحقیق به همراه تعاریف نظری و عملیاتی و قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی است.

تعداد صفحه : 175

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***