دانلود پایان نامه ارشد: بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

گرایش : علوم ارتباطات اجتماعی

عنوان : بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دانشکده علوم انسانی

گروه علوم ارتباطات اجتماعی

پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

موضوع:

بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان تهران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده: 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 3
1-2- مساله تحقیق: 3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق‌: 6
1-4- اهداف تحقیق‌: 7
1-5- سوالات تحقیق‌: 8
1-6- فرضیه‌های تحقیق: 8
1-7- روش تحقیق‌: 8
1-8- روش جمع آوری اطلاعات‌: 9
1-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات‌: 9
1-10- قلمرو تحقیق‌: 9
1-11- جامعه آماری‌: 9
1-12- تعاریف مفهومی: 10
1-12-1-رسانه‌های ارتباط جمعی: 10
1-12-2- مطبوعات‌: 10
1-12-3-رادیو: 10
1-12-4- تلویزیون: 10
1-12-5- اینترنت: 10
1-12-7- ﻧﺎاﻣﻨﻲ اجتماعی: 11
1-13- تعاریف عملیاتی: 12
1-13-1- رسانه‌های ارتباط جمعی: 12
1-13-2-ﻧﺎاﻣﻨﻲ اجتماعی: 12

فصل دوم: مبانی نظری
2-1- مقدمه. 15
2-2- وسایل ارتباط جمعی: 15
2-3-کارکرد وسایل ارتباط جمعی: 15
2-4- نقش و اهمیت رسانه‌های جمعی: 19
2-5- دیدگاههای پیشگامان و راهگشایان ارتباط جمعی‌: 21
2-6- مطبوعات‌: 22
2-7- تغییر مفاهیم تولید و توزیع رسانه‌ای‌: 23
2-8- روزنامه نگاری شهروندی پدیده ای در عرصه اطلاع رسانی‌: 23
2-9- رادیو: 24
2-10- تلویزیون: 25
2-11- رادیو و تلویزیون، خدمتی عمو‌می‌: 26
2-12- کارکردها و وظایف رادیو و تلویزیون‌: 31
2-13- اینترنت: 39
2-14-تاریخچه اینترنت‌: 40
2-15- اینترنت و تحولات ایجاد شده‌: 40
2-16- كاربرد‌های اینترنت در دنیای نوین‌: 41
2-17- وضعیت اینترنت در جهان‌: 42
2-18- وضعیت اینترنت در ایران‌: 42
2-19- تبلیغات محیطی: 43
2-20- رسانه‌های جمعی، دیدگاه‌ها و رویکردها‌: 43
2-21- رسانه‌های جمعی و تغییرات فرهنگی واجتماعی‌: 46
2-22- نقش آفرینی رسانه‌های نوین در عرصه تحولات اجتماعی‌: 52
2-23- اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: 55
2-24- ﻣﻔﻬﻮم وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‌: 57
2-25- امنیت فردی و امنیت اجتماعی‌: 58
2-26- امنیت عمو‌می‌و امنیت اجتماعی‌: 59
2-27- امنیت ملی و امنیت اجتماعی‌: 60
2-28- امنیت انسانی و امنیت اجتماعی‌: 61
2-29- ویژگی‌های امنیت اجتماعی‌: 62
2-30- گفتمان‌های امنیت اجتماعی‌: 63
2-31- رویکردها ی امنیت اجتماعی‌: 66
2-32- اثبات گرایی و امنیت اجتماعی‌: 67
2-33- فرا اثبات گرایی و امنیت اجتماعی‌: 67
2-34- فمینیسم فرا اثبات گرا و امنیت اجتماعی‌: 68
2-35- نظریه سیست‌می‌و امنیت اجتماعی‌: 68
2-36- رهیافت‌های مدرن امنیت اجتماعی‌: 69
2-37- پست مدرنیسم و امنیت اجتماعی‌: 70
2-38- دیدگاه انتقادی و امنیت اجتماعی‌: 70
2-39- رهیافت امنیت اجتماعی شده ( جامعه ای): 71
2-39-1- امنیت تولیدی اجتماعی است: 73
2-39-2- رضایتمندی مولد امنیت است: 73
2-39-3 – امنیت فرایند درون زاست: 74
2-39-4- امنیت ماهیتی تطبیقی تا انطباقی دارد: 74
2-39-5- امنیت دارای ساخت دولتی است: 74
2-40- رهیافت اجتماع گرایی: 76
2-41- نظریه پردازان امنیت اجتماعی‌: 78
2-42- ﻧﺎاﻣﻨﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‌: 85
2-43- ابعاد نا امنی: 86
2-44- عوامل موثر بر ناامنی اجتماعی: 87
2-45- رسانه‌ها و جهت‌دهی افكار عمومی‌: 87
2-46- نقش وسایل ارتباط جمعی در امنیت اجتماعی: 88
2-47- رسانه احساسی زمینه ناامنی‌: 90
2-48- راهكارهای ایجاد امنیت اجتماعی ازمنظر قرآن: 96
2-49- پیشینه تحقیق: 96
2-50- چهارچوب نظری و مدل تحقیق: 101
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه. 110
3-2- روش شناسی تحقیق‌: 110
3-3-  جامعه و نمونه آماری.. 111
3-4- تعیین ا ندازه نمونه‌: 111
3-5- اعتبار یا پایایی: 111
3-6- روایی پرسشنامه تحقیق‌: 112
3-7- روش آزمون وتحلیل‌های آماری‌: 112
3-8-  روش گرد آوری اطلاعات‌: 113
3-9- ابزارها و اندازه گیری آزمودنی‌ها( تناظر سئوالات پرسشنامه با فرضیه‌های تحقیق): 113
3-10- تكنیك‌های تجزیه وتحلیل اطلاعات‌: 114
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
4-1- مقدمه. 116
4-2- تجزیه و تحلیل داده‌های دریافتی‌: 116
4-2-1- مشخصات عمو‌می‌نمونه‌ها‌: 116
4-3- دیدگاه‌های نمونه‌های مورد بررسی‌: 120
4-4- آمار استنباطی‌: 160
4-4-1- فرضیه اصلی.. 160
4-4-2- آزمون فرضیه‌های تحقیق: 160
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه راهکارها
5-1- مقدمه. 169
5-1-1- فرضیه اصلی: 169
5-1-2- فرضیات فرعی: 169
5-2- آزمون فرضیه‌های تحقیق‌: 169
5-2-1- استفاده از رسانه. 169
5-2-2- آزمون فرضیه فرعی اول: 170
5-2-3- آزمون فرضیه فرعی دوم: 170
5-2-4- آزمون فرضیه فرعی سوم: 171
5-2-5- آزمون فرضیه فرعی چهارم: 171
5-2-6- آزمون فرضیه فرعی پنجم: 172
5-2-7- آزمون فرضیه فرعی ششم: 172
5-2-8- آزمون فرضیه اصلی: 172
5-3- یافته‌های ناشی ازگویه‌های تحقیق.. 173
5-4- پیشنهادات به محققین آتی.. 178
5-5- محدودیت‌های پژوهش: 178
فهرست منابع.. 180

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                    صفحه

جدول 2-1- مفهوم امنیت اجتماعی در ابعاد سه کانه…………………………………………………………………………… 68
جدول2-2- گفتمان‌های سلبی (امنیت اجتماعی)………………………………………………………………………………….. 74
جدول 2-3- گفتمان‌های ایجابی (امنیت اجتماعی)……………………………………………………………………………….. 75
جدول 2-4- مقایسه دو رویکرد گفتمان سلبی و ایجابی (امنیت و امنیت اجتماعی)………………………….. 76
جدول2-5- مقایسه نگاه اجتماع گرایان و لیبرالیست‌ها در مورد امنیت………………………………………………. 89
جدول 3-1 (محاسبه ضریب آلفای کرونباخ)………………………………………………………………………………………… 116
جدول3-2(تناظرسوال‌ها پرسشنامه‌هاو فرضیه‌های تحقیق)…………………………………………………………………. 118
جدول4-1- فراوانی و درصد جنس مطالعه شوندگان………………………………………………………………………….. 121
جدول4-2- وضعیت تاهل مطالعه شوندگان…………………………………………………………………………………………. 122
جدول 4-3- میزان تحصیلات افراد مورد مطالعه…………………………………………………………………………………. 123
جدول 4-4- حوزه محل خدمت افراد مورد مطالعه…………………………………………………………………………….. 124
جدول4-5- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 1………………………………………………………………………… 125
جدول 4-6- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 2……………………………………………………………………….. 126
جدول4-7- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 3………………………………………………………………………… 127
جدول 4-8- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 4……………………………………………………………………….. 128
جدول 4-9- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 5……………………………………………………………………….. 129
جدول 4-10- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 6…………………………………………………………………….. 130
جدول 4-11- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 7…………………………………………………………………….. 131
جدول 4-12- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 8…………………………………………………………………….. 132
جدول 4-13- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 9…………………………………………………………………….. 133
جدول 4-14- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 10………………………………………………………………….. 134
جدول 4-15- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 11………………………………………………………………….. 135
جدول 4-16- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 12………………………………………………………………….. 136
جدول 4-17- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 13………………………………………………………………….. 137
جدول 4-18- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 14………………………………………………………………….. 138
جدول 4-19- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 15………………………………………………………………….. 139
جدول 4-20-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 16………………………………………………………………… 140
جدول 4-21- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 17………………………………………………………………….. 141
جدول 4-22- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 18………………………………………………………………….. 142
جدول 4-23- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 19………………………………………………………………….. 143
جدول 4-24- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 20………………………………………………………………….. 144
جدول 4-25- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 21………………………………………………………………….. 145
جدول 4-26-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 22…………………………………………………………………. 146
جدول 4-27- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 23………………………………………………………………….. 147
جدول 4-28-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 24………………………………………………………………… 148
جدول 4-29-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 25………………………………………………………………… 149
جدول 4-30- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 26………………………………………………………………….. 150
جدول 4-31-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 27………………………………………………………………… 151
جدول 4-32- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 28………………………………………………………………….. 152
جدول 4-33- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 29………………………………………………………………….. 153
جدول 4-34-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 30………………………………………………………………… 154
جدول 4-35-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 31………………………………………………………………… 155
جدول 4-36-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 32…………………………………………………………………. 156
جدول 4-37- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 33………………………………………………………………….. 157
جدول 4-38-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 34………………………………………………………………… 158
جدول 4-39- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 35………………………………………………………………….. 159
جدول 4-40- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 36………………………………………………………………….. 160
جدول 4-41-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 37………………………………………………………………… 161
جدول 4-42-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 38………………………………………………………………… 162
جدول 4-43-  فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 39………………………………………………………………… 163
جدول شمار 4-44- میزان استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه1………………….. 165
جدول شمار 4-45- جذابیت برنامه‌ها و مطالب امنیتی بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه 1.. 166
جدول شمار4 -46- میزان اعتماد به رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه 1…………………… 167
جدول شمار4 -47- نوع رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه 1………………………………………. 168
جدول شمار 4-48- کارکرد رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه 1…………………………………. 169
جدول شمار 4-49- میزان تحصیلات زنان منطقه 1با تاثیر پذیری آنها از رسانه‌ها………………………….. 170
جدول شمار 4-50- استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان منطقه 1……………………………. 171

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                    صفحه

شکل 2-1- مدل تحلیلی تحقیق – محقق ساخته برگرفته از ادبیات تحقیق……………………………………. 112
شکل 4-1- فراوانی و درصد جنس مطالعه شوندگان………………………………………………………………………….. 121
شکل 4-2- وضعیت تاهل مطالعه شوندگان…………………………………………………………………………………………. 122
شکل 4-3- میزان تحصیلات افراد مورد مطالعه…………………………………………………………………………………… 123
شکل 4-4- حوزه محل خدمت افراد مورد مطالعه………………………………………………………………………………. 124
شکل4-5- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 1………………………………………………………………………….. 125
شکل4-6- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 2…………………………………………………………………………… 126
شکل4-7- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 3………………………………………………………………………….. 127
شکل4-8- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 4………………………………………………………………………….. 128
شکل4-9- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 5………………………………………………………………………….. 129
شکل4-10- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 6………………………………………………………………………… 130
شکل4-11- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 7……………………………………………………………………….. 131
شکل4-12- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 8……………………………………………………………………….. 132
شکل4-13- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 9……………………………………………………………………….. 133
شکل4-14- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 10…………………………………………………………………….. 134
شکل4-15- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 11…………………………………………………………………….. 135
شکل4-16- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 12……………………………………………………………………… 136
شکل4-17- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 13…………………………………………………………………….. 137
شکل4-18- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 14…………………………………………………………………….. 138
شکل4-19- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 15…………………………………………………………………….. 139
شکل4-20- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 16……………………………………………………………………… 140
شکل4-21- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 17…………………………………………………………………….. 141
شکل4-22- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 18…………………………………………………………………….. 142
شکل4-23- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 19…………………………………………………………………….. 143
شکل4-24- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 20…………………………………………………………………….. 144
شکل4-25- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 21…………………………………………………………………….. 145
شکل4-26- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 22……………………………………………………………………… 146
شکل4-27- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 23…………………………………………………………………….. 147
شکل4-28- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 24…………………………………………………………………….. 148
شکل4-29- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 25…………………………………………………………………….. 149
شکل4-30- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 26……………………………………………………………………… 150
شکل4-31- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 27…………………………………………………………………….. 151
شکل4-32- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 28…………………………………………………………………….. 152
شکل4-33- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 29…………………………………………………………………….. 153
شکل4-34- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 30…………………………………………………………………….. 154
شکل4-35- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 31…………………………………………………………………….. 155
شکل4-36- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 32……………………………………………………………………… 156
شکل4-37- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 33…………………………………………………………………….. 157
شکل4-38- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 34…………………………………………………………………….. 158
شکل4-39- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 35…………………………………………………………………….. 159
شکل4-40- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 36……………………………………………………………………… 160
شکل4-41- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 37……………………………………………………………………… 161
شکل4-42- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 38……………………………………………………………………… 162
شکل4-43- فراوانی و درصد اظهار نظر درباره گویه 39……………………………………………………………………… 163

چکیده:

در این تحقیق در راستای بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران رویکردها و مدل‌های مختلف مطرح و بررسی شده و سپس ضمن بررسی نظرات شهروندان تهرانی‌، از دیدگاههای ارائه شده از سوی آنها‌‌، استفاده شده است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف كاربردی‌، از نظر نوع داده‌ها كمی‌ و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها‌، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شهروندان ساکن در منطقه 1 شهر تهران که تعداد آنها حدودا 5000 نفر می‌باشد. روش نمونه‌ گیری در این تحقیق‌، تصادفی ساده بود. با توجه به جدول مورگان بایستی نمونه آماری 384 نفر باشد لذا تعداد400 پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری توزیع گردیده که تعداد374پرسشنامه قابل بررسی می‌باشد. روایی و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از دیدگاه خبرگان و نیز آزمون آلفای كرونباخ مورد سنجش قرار گرفته و تایید شدند.
در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومی‌پژوهش، سوالات و فرضیه‌های پژوهش، با استفاده از یك پرسشنامه محقق ساخته گویه‌های مستخرجه در نمونه آماری مورد پرسش قرار گرفت. در بخش آمارتوصیفی، توصیف داده‌ها در دو بخش متغیر‌های زمینه‌ای و متغیر‌های اصلی با استفاده از شاخص‌های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین، انحراف معیار و واریانس در جداول ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی از آزمون‌های همبستگی استفاده شد.

واژگان كلیدی: وسایل ارتباط جمعی، روزنامه‌، تلویزیون‌، شبکه‌های مجازی اجتماعی‌، تبلیغات محیطی، نا امنی اجتماعی زنان
 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-       مقدمه

رسانه‌ها در دوران کنونی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردم شده‌اند. مردم در طول شبانه روز از محتواهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی و سرگرمی رسانه‌ها استفاده می‌کنند. نسل کنونی جامعه از ابتدای حیاتش با رسانه‌ها بزرگ می‌شود و در دنیای اطلاعاتی و ارتباطی امروز، این نسل، بخش عظیم فرهنگ، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه خود و دیگر جوامع را از رسانه‌ها دریافت می‌کند. به عبارتی در دوران معاصر که به عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتی و ارتباطی معروف است، بخش عظیمی از جامعه پذیری نسل‌ها از طریق رسانه‌ها انجام می شود و نفوذ و تأثیر رسانه تا جایی است که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه‌ها اولویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می‌کنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکر کنیم را به ما می‌آموزند. ( لطف آبادی،1381: 20-19)
مفهوم احساس امنیت نیز یکی از شاخصه‌های کیفیت زندگی در شهرهاست و آسیب‌های اجتماعی از مهمترین پیامدهای مختلف نا‌امنی به شمار می‌آید. الین می‌گوید اگر مردم فضایی را به دلیل عدم راحتی و یا ترس استفاده نکنند، عرصه عمو‌می‌از بین رفته است» یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده حضور مردم بویژه زنان در فضاهای عمومی، ترس یا احساس نامنی است. ناامنی مکان‌ها و فضاهای عمو‌می‌نشاط و سلامتی را در زندگی روزمره مختل می‌کند  و با ایجاد مانع بر سر راه رشد فرهنگی هزینه زیادی را بر جامعه زنان تحمیل می‌نماید (حبیب زاده، 1388: 22).
بی‌تردید، هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه و تکامل یک جانبه و همچنین شکوفایی استعدادها مهمتر از عنصر امنیت و تامین آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعی، خلاقیت  و فعالیت ارزشمند، بدون امنیت امکانپذیر نخواهد بود.

1-2- مساله تحقیق:

برای داشتن تعریف و درک درستی از نا امنی اجتماعی، ابتدا لازم است مفهوم امنیت اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. امنیت در لغت به معنای مصون بودن از هر گونه تهدید و تعرض است. (حبیب زاده، 1388: 22).   در فرهنگ آﻛﺴﻔﻮرد ﻣﻌﻨﺎی اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ[1] ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: ارﺗﺒﺎط و ﺳﺎﺧﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ شده یا امنیتی که شکل و ساخت اجتماعی یافته است. امنیت اجتماعی حالت فراغت همگانی از تهدیدی است که کردار غیر قانونی دولت یا دستگاهی یا فردی یا گروهی در تما‌می‌یا بخشی از جامعه پدید آورد.
امنیت اجتماعی از نگاه محققان در طول تاریخ در سه دوره تایخی در خدمت طبقات خاصی بوده است. در دوره اول امنیت اجتماعی با رویکرد زورمدارانه در دفاع از هیات حاکمه در دوره دوم در دفاع از فرد و جامعه در برابر قانون شکنان و در دوره سوم روز و قدرت قهری به صورت محدود و در چارچوب قانون مورد استفاده قرار گرفته است. از نظر «الی ویور» رویکرد امنیت اجتماعی، توانمندی جامعه برای مراقبت از خصوصیت و ویژگی‌های بینابین خود در شرایط تغییر و تهدیدات عینی و اجتماعی و بر ارتباط نزدیک میان هویت جامعه و امنیت تاکید داشت و خاطر نشان می‌کند که جامعه امنیت هویتی‌اش را طلب می‌کند. باران امنیت اجتماعی را بدین گونه تعریف می‌کند. «توانایی گروه‌های مختلف صنفی، قومی، محلی، جنسی و‌. .. در حفظ هستی و هویت خود.
ﮔﻴﺪﻧﺰ اﻣﻨﻴﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ راﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﺟﻬﺖﺣﻔﻆ زﻧﺪﮔﻲ اﻋﻀﺎی ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪو ﺳﭙﺲ ﺣﻔﻆ راه و روش زﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن ﻣﻲداﻧﺪ ( ﮔﻴﺪﻧﺰ،1373، ص 627). ﻧﻬﺎﻳﺖ آنﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از رﻫﺎﻳﻲ از اﺿﻄﺮاب و ﺗﻌﻘﻴﺐ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺜﻼً ﻳﻚ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻊ ﻗﻮﻣﻲ، ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻏﻴﺮه.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی وﺟﻮدﺗﻬﺪﻳﺪو ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪﻓﺮد، ﺟﺎﻣﻌﻪﻳﺎﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﻧﺎاﻣﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از نظر لغوی به معنی وجود تهدید و تعرض نسبت به جامعه و اجزا تشکیل دهنده آن شامل فرد، خانواده، گروه و هویت آن‌هاست.
در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎس امنیت اجتماعی، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد وﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، ﺷﺎﻳﻌﺎت و ﻏﻴﺮه ﻣﻬﻢﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﺣﺴﺎس امنیت اجتماعی ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ. ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪدارﻧﺪ.
ژان فرانسوا بودیار فیلسوف فرانسوی مطالعات گسترده ای درباره ی فرهنگ توده ایی معاصر و رسانه‌های همگانی انجام داده است.  بی تردید بخشی از فرهنگ توده ایی معاصر مرتبط با سطح آرامش عمو‌می‌و میزان حضور امنیت و ناامنی اجتماعی دراذهان جامعه است.وی نقش رسانه‌های همگانی را در این ماجرا بسیارپیچیده وکارآمد ‌می‌داند و از دو وضعیت “نمود” و “وانمود” و “نما” و “وانمایی” پرده بر‌می‌دارد.آن چه واضح است، امنیت و ناامنی یکی از بارزترین جلوه‌های سلامت اجتماعی ‌می‌باشند و ارتباط مستقیم با فرهنگ‌‌، وضعیت اقتصادی‌‌، قوانین عمو‌می‌و قوه ی بازدارندگی قدرت حاکمه دارند.با نگاهی اجمالی به پارامترهای فوق ‌می‌توان نقش مهم رسانه‌های همگانی در شناسایی نقش پارامترهای فوق دراذهان و عملکرد جامعه را مشاهده کرد. ( ﮔﻴﺪﻧﺰ،1373، ص 627).
از طرفی ‌می‌توان گفت موضوع «امنیت» از مهمترین و قدیمترین موضوعات مربوط به زنان است. امنیت زنان، چنان دامنه گسترده ای از باورها و رفتارهای متفاوت را ایجاد ‌می‌کند که اندیشمندان سیاست، حقوق، بهداشت و درمان، فرهنگ و هنر، دین و اقتصاد را بر سر دوراهی‌های انتخاب به تفکر واداشته و بیش از یک سده موضوع بحث‌های فراوان قرار گرفته است. امنیت مقوله ای است که امکان حضور بی دغدغه زنان را در عرصه‌های کار و فعالیت آماده ‌می‌کند، هرچند قضیه «عدم امنیت» بانوان سابقه تاریخی داشته و این واقعیت که زنان، آسیب دیده مردان هستند تا دهه هفتاد پوشیده مانده بود.
از اینرو رسانه‌های دیداری و نوشتاری که کارکرد امنیت ساز دارند بویژه و در ایجاد امنیت زنان نقشی موثر و مفید ایفا  ‌می‌نمایند، تاکید بر نقش مثبت رسانه‌های گروهی بر امنیت اجتماعی، نباید ما را از تاثیر منفی آن باز دارد. آنگاه که رسانه‌ها در کارکرد منفی نقش وارونه بر عهده ‌می‌گیرند، فضای اطلاعاتی جامعه را آلوده‌‌، مبهم و تاریک خواهند ساخت. در تاریکنای رسانه وجود شایعه بعنوان معرفتی که زمینه ساز زوال و فروپاشی امنیت و آرامش ذهنی و روحی خواهد بود.
در این خصوص برخی پژوهشگران بر این عقیده‌اند كه رسانه‌ها موجبات بروز و توسعه خشونت را فراهم آورده و جهانی خشن، ناامن و پرمخاطره را تكوین بخشیده‌اند. آنچه آشكار است این كه رسانه‌ها همان طور كه در ایجاد مشاركت و امنیت نقش ایفا می‌كنند امكان دارد كه با تنزل قدرت انتخاب مخاطبان و تضعیف روند نهادی شدن ارزش‌های اجتماعی و انتقال تصورها و انگاره‌های ازهم گسیخته، افراد جامعه را دچار تعارض‌ها و چندگانگی‌های فرهنگی و اجتماعی كرده وفاق، مشاركت و همدلی را به نفاق، جدایی و خشم و خصومت تبدیل كنند.‌ در چنین شرایطی تنش، تعارض و خشونت پدیدار می‌شوند و هنجارها و ارزش‌های پسندیده جامعه رنگ می‌بازند‌. ناامنی اجتماعی مورد نظر این پزوهش عبارت است از مجموعه حرکت ‌های عمو‌می ‌و تحولات عادی که اطمینان خاطر افراد و انسجام گروه‌های اجتماعی را مخدوش ‌می‌سازند.بنابراین منظور از ناامنی اجتماعی مواجهه با عوامل نابود کننده یا کاهش دهنده تواناییها و دارایی‌هاست.
در تمام دوران حیات بشری به پهنه هستی، امنیت از عناصر اصلی نیازهای انسانی محسوب شده و در دوران مدرن اهمیت آن، تا اندازه ای افزایش یافته است که به تعبیر برخی از صاحب نظران کار ویژه و بی بدیل حکومت ها در جامعه مدرن امروزی، استقرار امنیت در فضای وسیع کلمه می باشد. نداشتن ترس و بیم در زندگی و وجود امنیت جانی و مالی، آبرو و حیثیت اجتماعی، حفاظت از آزادی و حقوق مشروع فردی و اجتماعی، بالاخره ایجاد رضامندی عمومی و در یک کلام فقدان تهدید از چنان جایگاهی برخوردار است که خداوند آدمیان را در پرتو آن به ذکر و عبادت خود فرا می خواند.
علی رغم افزایش اهمیت امنیت در جوامع، ابزار، شیوه ها و رویکردهای ایجاد و حفظ آن، دستخوش تحول حیرت آوری شده است. در جوامع گذشته اقتدار و کنترل و نظارت نهادهای رسمی، نماد قدرت و امنیت به شمار می رفت ولی در عصر جدید؛ عنصر اصلی ثبات، نظم و امنیت مقدار سرمایه اجتماعی، میزان پای بندی به ارزش ها و هنجارهای جمعی و به فضایل اخلاقی آن باز می گردد. بنابراین مدیریت درست و منطقی امنیت اجتماعی در جامعه منوط به ایجاد مشارکت مردمی و افزایش اعتماد به نهادها و حکومت در کلیه سطوح اجتماعی است.
بر این اساس، بررسی امنیت اجتماعی و عوامل تهدید کننده ی آن، موضوع مهم و حساسی است که می طلبد در این خصوص، پژوهش های علمی بسیاری انجام پذیرد، در این تحقیق سعی بر آن است که بررسی شود كه  استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان در شهر تهران تا چه میزان تاثیر گذار است و سایر سوالات پژوهش عبارتند از اینکه آیا میزان اعتماد به رسانه‌های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد. آیا مدت زمان استفاده از رسانه‌ها  بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد؟ آیا کارکرد وﺳـﺎﻳﻞ ارﺗﺒـﺎط ﺟﻤﻌﻲ بر احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد. آیا نوع رسانه مورد استفاده بر  احساس امنیت اجتماعی زنان موثر ‌می‌باشد

تعداد صفحه : 207
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***