دانلود پایان نامه ارشد: بررسی میزان فروش بیمه نامه عمر در صنعت بیمه کشور

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مدیریت بیمه

عنوان : بررسی میزان فروش بیمه نامه عمر   در صنعت بیمه کشور

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریتگروه مدیریت بازرگانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

 

گرایش: مدیریت بیمه

 

 

عنوان:

 بررسی میزان فروش بیمه نامه عمر   در صنعت بیمه کشور

 

 

استاد راهنما:

دکتر محمد جواد محمودی

زمستان 1393

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

عنوان                                    صفحه

فصل اول ـ کلیات تحقیق………………. 1

مقدمه…………………………………… 2

1-1 بیان مساله تحقیق……………………… 2

1-2 اهداف تحقیق………………………….. 3

1-3 اهمیت موضوع………………………….. 3

1-4 فرضیات تحقیق…………………………. 4

1-5 مدل تحقیق …………………………… 5

1-6 روش تحقیق …………………………… 7

1-7 قلمرو تحقیق………………………….. 7

1-8 جامعه و حجم نمونه…………………….. 7

1-9 محدودیت ها و مشکلات تحقیق………………. 8

 

فصل دوم ـ مطالعات نظری و پیشینه تحقیق .. 9

مقدمه…………………………………… 10

2-1 تعریف آموزش………………………….. 10

2-2 انواع آموزش …………………………. 11

2-3 شناخت و جایگاه آموزش………………….. 12

2-4 اهداف و ضرورت آموزش…………………… 13

2-5 روابط نظریه های یادگیری، محیط کار و آموزش.. 14

2-6 پیش بینی های لازم در برنامه ریزی آموزشی….. 15

2-7 انگیزش ……………………………… 16

2-8 تعریف انگیزش…………………………. 17

2-9 مفهوم انگیزش…………………………. 17

2-10 شکل فرایند انگیزش …………………… 18

2-11 تحولات تاریخی انگیزش …………………. 18

2-11-1 مدل سنتی …………………………. 18

2-11-2 مدل روابط انسانی…………………… 19

2-11-3 مدل منابع انسانی…………………… 19

2-12 تئوری های انگیزش…………………….. 21

2-12-1 تئوری های محتوایی …………………. 21

2-12-2 تئوری های فرایندی ………………………………………………………………………………21

2-13 بهبود کیفی عامل کار………………….. 21

2-14 نظریه مکتب انگیزشی شخصیت……………… 22

2-14-1 نظریه هنری ماری……………………. 22

2-15 نظریه های مکتب سنتی انگیزش……………. 26

2-15-1 نظریه های اراده؛ غریزه و سائق……….. 26

2-16 نظریه های مکتب معاصر انگیزش…………… 29

2-16-1 نظریه های برون زاد و درون زاد ………. 30

2-17 نظریه های رفتاری و شناختی ……………. 33

2-17-1 دیدگاه های رفتاری………………….. 33

2-17-2 دیدگاه های شناختی …………………. 34

2-18 نظریه های انگیزشی……………………. 34

2-18-1 ارضای نیاز ……………………….. 35

2-18-2 تصمیم گیری عقلایی…………………… 35

2-18-3 تبادل اجتماعی……………………… 36

2-18-4 ویژگی های متمایزکننده………………. 37

2-19 رفتار مصرف کننده…………………….. 38

2-20 مفاهیم اساسی رفتار مصرف کننده…………. 38

2-21 فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده……… 39

2-22 مدیران و ادراک آنها از محیط داخلی سازمان.. 41

2-23 دانش و مهارت سرمایه انسانی……………. 43

2-24 تعریف فرهنگ…………………………. 44

2-25 ویژگی های عمومی فرهنگی ………………. 45

2-26 حوزه های فرهنگ:………………………. 47

2-27 فرهنگ………………………………. 47

2-28 خرده فرهنگ …………………………. 48

2-29 طبقه اجتماعی………………………… 49

2-30 تأثیر گروه بر انتخاب مارک تجاری کالا……. 51

2-31 تورم و کاهش سطح تحقیق و توسعه(R&D):…….. 54

2-32 تورم، بنگاه و بهره وری:……………….. 54

2-33 تورم، دولت و بهره وری………………… 55

2-34 تعریف واژه بیمه……………………… 56

2-35 سیر تحول بیمه……………………….. 56

2-36 تاریخچه بیمه در ایران………………… 57

2-37 نگاهی به وضعیت بیمه‌های زندگی در ایران….. 57

2-38 چشم انداز آینده بازار بیمه های زندگی ….. 58

2-39 بیمه عمر……………………………. 59

2-40 انواع بیمه عمر………………………. 59

2-41 ترکیب های متعددی از انواع بیمه های عمر … 60

2-42 بیمه عمر و سرمایه گذاری ……………… 62

2-43 کاربرد انواع بیمه های عمر…………….. 63

2-44 نحوه پرداخت حق بیمه در بیمه عمر و سرمایه گذاری  63

2-45 مزایای مختلف بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری. 64

2-46 سابقه تحقیق یا پیشینه تحقیق ………….. 65

 

 

فصل سوم ـ روش شناسی تحقیق…………… 68

3-1 جامعه آماری و انتخاب نمونه……………… 69

3-1-1روش نمونه گیری و حجم نمونه……………. 69

3-2 متغیرهای مستقل و وابسته……………….. 70

3-3 ابزار گردآوری اطلاعات………………….. 70

3-3-1روش كتابخانه ای……………………… 70

3-3-2 روش میدانی…………………………. 70

3-3-3 بررسی مدارک و اسناد…………………. 71

3-3-4 مشاهده…………………………….. 71

3-3-5 پرسشنامه ………………………….. 71

3-4 تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه…………… 72

3-5 پایایی (اعتمادپذیری) پرسشنامه ………….. 72

3-6 روش تجزیه و تحلیل دادهها ……………… 74

3-6-1 آزمون كولموگروف – اسمیرنوف……………. 74

3-6-2 آزمون ویلکاکسون ……………………. 75

3-6-3 ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر… 76

3-6-4 مراحل مدل معادلات ساختاری…………….. 77

 

فصل چهارم ـ گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها 81

4-1 آمار توصیفی …………………………. 82

4-1-1 آمار توصیفی جنسیت…………………… 82

4-1-2 آمار توصیفی سن …………………….. 83

4-1-3 آمار توصیفی تحصیلات …………………. 84

4-1-4 آمار توصیفی سابقه آشنایی  …………… 85

 

فصل پنجم ـ نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات. 97

مقدمه…………………………………… 98

5-1 نتیجه گیری…………………………… 99

5-2 پیشنهادات……………………………. 101

5-2-1 پیشنهادات حاصل از تحقیق……………… 101

5-2-2 پیشنهادات جانبی ……………………. 101

5-2-3 پیشنهادات برای محققین بعدی…………… 103

منابع و مآخذ…………………………….. 104

 

منابع فارسی……………………………… 105

منابع انگلیسی……………………………. 107

پیوست الف و ضمائم………………………… 108

پیوست ب ـ جداول و نمودار های  آماری………… 111

 

 

فهرست جدول ها:

عنوان                                        صفحه

 

جدول 2-1 تفاوت تعلیم و تربیت با آموزش و کارآموزی     13

جدول 2-2 جدول الگوهای کلی نگرش های مدیریت نسبت به انگیزش     19

جدول 2-3 خط مشی ها……………………….. 20

جدول 2-4 انتظارات………………………… 20

جدول 2-5 فهرست نیازهای مادی……………….. 24

جدول 2-6 سطوح مدیریت و دسته بندی مدیران…….. 42

جدول 2-7 مقایسه شیوه مدیریت مکانیکی و ارگانیکی (منبع:صمدآقایی، 1378، 104)……………………………….. 43

جدول 3-1 مقدار آلفای کرانباخ برای متغیرهای پژوهش 74

جد‍ول4-1فراوانی مطلق و نسبی توزیع جنسیت……… 82

جدول 4-2 فراوانی مطلق و نسبی توزیع سنی  …….. 83

جدول 4-3 فراوانی مطلق و نسبی توزیع تحصیلات……. 84

جدول 4-4 فراوانی مطلق و نسبی توزیع سابقه آشنایی. 85

 

 

فهرست نمودارها:

عنوان                                        صفحه

 

نمودار 2-3 نشان دهنده درصد سهم رشته های بیمه از حق بیمه

تولیدی بازار بیمه کشور سال 1391……………. 58

نمودار 4-1 توزیع جنسیت مربوط به پاسخ­دهندگان…. 82

نمودار 4-2 توزیع مربوط به سن پاسخ­دهندگان …… 83

نمودار 4-3 توزیع مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهنده ها   84

نمودار 4-4 توزیع مربوط به سابقه آشنایی پاسخ دهنده ها     85

 

 

فهرست شکل ها:

عنوان                                        صفحه

 

شکل 2-1 فرآیند انگیزش…………………….. 18

شکل 2-2 رابطه سطوح مدیریت، مهارت ها و مسئولیت مدیران     43

شکل 2-3 نفوذ و تأثیر گروه بر انتخاب کالا و مارک آن    51

شکل2-4 تورم،سرمایه گذاری،بهره وری………….. 55

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

مقدمه

بیمه عمر یک ابزار مالی به حساب می آید.وظیفه حمایت مالی و ارائه پوشش به خانواده ای که نان آور(بیمه شد) خود را در نتیجه مرگ از دست داده است به عهده بیمه عمر گذاشته است.بیمه عمر امروزه از جمله مهمترین زمینه های فعالیت در بازارهای بیمه کشور های مختلف است وبه علت دارا بودن باراجتماعی و اقتصادی خاص از اهمیت ویژهای برخوردار است.

منابع درآمدخانواده ها از زوایای مختلفی در معرض خطر از بین رفتن یا کاهش یافتن قرار دارد مثل:مرگ زودرس ، از کار افتادگی و هزینه های اضافی ناشی از بیماریها ، حوادث و ایام پیری و بازنشستگی و بیکاری که وقوع هر یک از این موارد دقیقا جنبه مالی داشته وبه درجات مختلف امکانات مالی خانواده ها را تهدید می کنند .همانگونه که دارایی ها در ید اختیار انسان دارای ارزشهای اقتصادی بوده ودر معرض خطر قرار دارد بنابراین می توان با تکیه بر مکانیسم بیمه با پیامد های سود مالی به مقابله برخاست.

بین بیمه و توسعه اقتصادی رابطه متقابل وجود دارد به طوری که بیمه عمر به تاروپود توسعه اقتصادی نقش می بندد .چنین توسعه ای افزایش پس انداز های شخصی و نیاز داشتن به درآمدهای ثابت را به همراه دارد و حضور این دو عامل در اقتصاد یک کشور زمینه تقاضا برای بیمه عمر را فراهم می آورد.

تشویق پس انداز شخصی از طریق بیمه عمر می تواند دولت را در مقابله با تورم یاری رساند، زیرا افزایش سپرده ها معمولا به معنی کاهش قوه خرید است و این به نوبه خود تقاضای کل را کاهش داده و موجب خنثی شدن برخی از فشارهای تورمی می گردد.

1-1 بیان مساله تحقیق:

در حالیکه هر روز سطح آگاهی مردم در بیمه شخص ثالث به لحاظ اجباری بودن آن افزایش می یابد مزایای بیمه عمر همچنان در سکوت قابل تامل جایی در سبد خانواده های ایرانی ندارد.

بیمه عمر از رشته های مهم بیمه ای اشخاص محسوب می شود و اقسام مختلفی را در بر  می گیرد اما همین امر در نظر افکار عمومی با ابهاماتی همراه است چرا که اکثریت مردم در ممقاطعی این بیمه نامه را با بیمه زندگی متفاوت دانسته و تفاوت زیادی میان این دو بیمه نامه قائل می شوند در حالیکه با یک بررسی اجمالی می توان فهمید که بیمه نامه زندگی جزء اقسام بیمه عمر بوده و نام دیگر آن بیمه عمر به شرط حیات است.متاسفانه باید دلیل این سوء برداشت ها را کم کاری مسئولان به صنعت بیمه در معرض انواع بیمه نامه ها دانست که البته در این مسیر عدم تمایل مردم به خرید این رشته بیمه ای نیز بی تاثیر نیست.

عمر ایران، کد خبر(196571)

سوال اصلی تحقیق: الویت بندی و اهمیت عوامل افزایش میزان آگاهی بیمه گذاران از مفاد بیمه عمر در صنعت بیمه کشور چگونه است؟

تعداد صفحه : 142

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***