دانلود پایان نامه ارشد : بررسی میزان فراوانی کرم‌های روده ای در سگ‌های ولگرد شهرستان مشهد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته دامپزشکی

گرایش : انگل شناسی دامپزشکی

عنوان :   بررسی میزان فراوانی کرم‌های روده ای در سگ‌های ولگرد شهرستان مشهد      

دانشکده دامپزشکی

عنوان :

بررسی میزان فراوانی کرم‌های روده ای در سگ‌های ولگرد شهرستان مشهد

شماره ثبت: ۱۹

 استاد راهنما:

دکتر حسن برجی

استاد مشاور:

دکتر ابوالقاسم نقیبی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این تحقیق به منظور تعیین شیوع کرم های روده ای در سگ های ولگرد در شهرستان مشهد، با توجه خاص به انگل هایی که می توانند به انسان منتقل شوند،انجام شد.در این آزمایش جمعا ۷۲ قلاده سگ ولگرد بالغ و ۲۸ سگ ولگرد جوان از مهر ماه ۱۳۹۰ تا مرداد ماه ۱۳۹۱ جمع آوری و به منظور تعیین وجود انگل های کرمی روده ای کالبد گشائی شدند.

شیوع کلی کرم های روده ای ۸۶% بود ( ۸/۹۲-۲/۷۹% CI: ۹۵% ). میزان شیوع آلودگی به کرم های روده ای تشخیص داده شده عبارت بودند از:توکسوکارا کانیس(۲۹٪)،توکساسکاریس لئونینا(۷٪)،آنکیلوستوما کانینوم (۲٪) ،تنیا هیداتیژنا (۴۳٪)، دیپیلیدیوم کانینوم (۳۹٪)، اکینوکوکوس گرانولوزوس (۳۸٪)، مزوسستوئیدس لینه آتوس (۱۶٪)، تنیا مولتی سپس (۱۱٪)، تنیا اوویس (۳٪).

هیچ اختلاف معنا‌ داری در میزان شیوع آلودگی کرمی سگ‌های ماده(۶/۸۶%) و سگ‌های نر(۷/۸۹%) و یا بین سگ‌های جوان(۸۹%) و سگ‌های بالغ(۲/۷۲%) مشاهده نشد. بهر‌حال شیوع اکینوکوکوس گرانولوزوس،تنیا هیداتیژنا و دیپیلیدیوم کانینوم یک روند صعودی را با افزایش سن میزبان به طور قابل توجهی نشان داد.

بر اساس داده های به دست آمده در این مطالعه، شیوع نسبتا بالای اکینوکوکوس گرانولوزوس و توکسوکارا کانیس در سگ های ولگرد این ناحیه گزارش گردید. با توجه به تاثیر آن در سلامتی عمومی انسان، لازم است اقدامات کنترلی مناسب و انجام روش‌های پیشگیری در سگ‌های ولگرد انجام گیرد.

کلمات کلیدی: کرم های روده ای، میزان فراوانی، ،سگ های ولگرد،مشهد

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۱

فصل اول: کلیات

۱- انگل های کرمی-روده ای سگ………………………………………………………………………………………………۳

۱-۲- نماتود………………………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۲-۱- توکساسکاریس لئونینا…………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۲-۲- توکسوکارا کانیس………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۲-۳- انکیلوستوما برازیلینس………………………………………………………………………………………………..۱۲

۱-۲-۴- انکیلوستوما کانینوم…………………………………………………………………………………………………….۱۳

۱-۲-۵- اونسیناریا استنوسفالا………………………………………………………………………………………………….۱۷

۱-۲-۵-۱- مهاجرت نوزاد پوستی…………………………………………………………………………………………….۱۸

۱-۲-۶- استرونژیلوئیدس استرکورالیس…………………………………………………………………………………..۱۹

۱-۳- سستود……………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۱-۳-۱- تنیا هیداتیژنا……………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۱-۳-۲- تنیا اوویس…………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

۱-۳-۳- تنیا تنیه فورمیس……………………………………………………………………………………………………….۲۸

۱-۳-۴- تنیا مولتی سپس……………………………………………………………………………………………..۳۰

۱-۳-۵- اکینوکوکوس گرانولوزوس…………………………………………………………………………………………..۳۲

۱-۳-۶- اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس…………………………………………………………………………………۴۲

۱-۳-۷- دیپیلیدیوم کانینوم……………………………………………………………………………………………..۴۸

۱-۳-۸- مزوسستوئیدس لینه آتوس…………………………………………………………………………………………۵۱

۱-۳-۹- اسپیرومترا مانسونوئیدس……………………………………………………………………………………………۵۳

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

۲- تحقیقات انجام شده در جهان……………………………………………………………………………………۵۵

۲-۱- تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………………………………………………………..۶۵

فصل سوم: مواد و روش ها

۳- منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………۷۲

۳-۱- مواد و وسایل مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………۷۳

۳-۲- نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………۷۳

۳-۳- کالبد گشایی…………………………………………………………………………………………………………….۷۳

۳-۴- جداسازی کرم ها……………………………………………………………………………………………………..۷۳

۳-۵- تشخیص…………………………………………………………………………………………………………………۷۴

۳-۶- تجزیه و تحلیل نتایج……………………………………………………………………………………………………….۷۵

فصل چهارم: نتایج

۴- نتایج………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

۵- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….۸۳

۵-۱- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….۸۸

فهرست اشکال

فصل اول: کلیات

شکل ۱-۱- توکساسکاریس لئونینا……………………………………………………………………………………….۵

شکل ۱-۲- توکسوکاراکانیس……………………………………………………………………………………………….۶

شکل ۱-۳- سیر تکاملی توکسوکاراکانیس…………………………………………………………………………..۹

شکل ۱-۴- بافت هایی که ممکن است در معرض آلودگی توکسوکارا قرار گیرد…………….۱۱

شکل ۱-۵- انکیلوستوما برازیلینس……………………………………………………………………………………۱۲

شکل ۱-۶- انکیلوستوما کانینوم…………………………………………………………………………………………۱۳

شکل ۱-۷- سیرتکاملی انکیلوستوما کانینوم……………………………………………………………………..۱۶

شکل ۱-۸- انتهای قدامی اونسیناریا استنوسفالا……………………………………………………………….۱۸

شکل ۱-۹- مهاجرت نوزاد انکیلوستوما و سایرکرمهای قلابدار درپوست پای انسان………..۱۹

شکل ۱-۱۰- نسل انگلی و نسل آزادزی استرونژیلوئیدس استرکورالیس…………………………۲۰

شکل ۱-۱۱- استرونژیلوئیدس استرکورالیس…………………………………………………………………….۲۱

شکل ۱-۱۲- سیرتکاملی استرونژیلوئیدس استرکورالیس…………………………………………………۲۳

شکل ۱-۱۳- تشخیص تفریقی لاروهای انکیلوستوما و استرونژیلوس………………………………۲۳

شکل ۱-۱۴- اسکولکس و بند بارور تنیا هیداتیژنا…………………………………………………………….۲۴

شکل ۱-۱۵- سیر تکاملی تنیا هیداتیژنا……………………………………………………………………………۲۵

شکل ۱-۱۶- بند بارور تنیا اوویس…………………………………………………………………………………….۲۶

شکل ۱-۱۷- سیر تکاملی تنیا اوویس……………………………………………………………………………….۲۷

شکل ۱-۱۸- سیر تکاملی تنیا تنیه فورمیس…………………………………………………………………….۲۹

شکل ۱-۱۹-اسکولکس و بند بارور تنیا مولتی سپس……………………………………………………….۳۰

شکل ۱-۲۰- سیر تکاملی تنیا مولتی سپس……………………………………………………………………..۳۱

شکل ۱-۲۱-اسکولکس و کرم بالغ اکینوکوکوس گرانولوزوس………………………………………….۳۲

شکل ۱-۲۲-ساختمان کیست هیداتیک اکینوکوکوس گرانولوزوس…………………………………۳۴

شکل ۱-۲۳- شن هیداتیک……………………………………………………………………………..۳۵

شکل ۱-۲۴- سیرتکاملی اكینوكوكوس گرانولوزوس…………………………………………………………۴۰

شکل ۱-۲۵- پراکندگی جغرافیایی اکینوکوکوس گرانولوزوس…………………………………………۴۱

شکل ۱-۲۶- کرم بالغ اكینوكوكوس مولتی لوكولاریس……………………………………………………۴۲

شکل ۱-۲۷- سیرتکاملی اكینوكوكوس مولتی لوكولاریس……………………………………………….۴۵

شکل ۱-۲۸- پراکندگی جغرافیایی اکینوکوکوس مولتی لوكولاریس……………………………….۴۷

شکل ۱-۲۹- اسکولکس و بند بارور دیپیلیدیوم کانینوم…………………………………………………..۴۸

شکل ۱-۳۰- سیرتکاملی دیپیلیدیوم کانینوم……………………………………………………………………۵۰

شکل ۱-۳۱- اسکولکس و بند بالغ  و بارور مزوسستوئیدس لینه آتوس…………………………..۵۱

شکل ۱-۳۲- سیرتکاملی مزوسستوئیدس لینه آتوس……………………………………………………….۵۲

شکل ۱-۳۳- بند بالغ اسپیرومترا مانسونوئیدس……………………………………………………………….۵۳

شکل ۱-۳۴- سیرتکاملی اسپیرومتر امانسونوئیدس………………………………………………………….۵۴

فصل سوم: موادوروشها

شکل ۳-۱- منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………….۷۲

مقدمه

 سگ‌ها اگرچه دارای منافع قابل توجهی برای بسیاری از انسانها هستند ولی می‌توانند به عنوان یک خطر برای سلامت انسان بشمار آیند.

اگرچه سگ‌های ولگرد در ایران به علت عقاید مذهبی (دین اسلام) و یا دلایل بهداشتی معدوم می‌شوند، ولی هنوز سگ ها یکی از بیشترین جمعیت حیوانات در کشور هستند.

در ایران آماری درباره تعداد سگ‌های گله، پاسبان، خانگی و ولگرد وجود ندارد. اگرچه تعداد سگ‌های ولگرد داخل شهر های بزرگ به علت معدوم نمودن آنها رو به کاهش گذارده اما همچنان شاهد تردد گله های سگ در داخل و خارج بسیاری از شهر های کوچک و بزرگ به ویژه روستاها و حتی نواحی مسکونی آنها هستیم. مراجعین به درمانگاه های حیوانات کوچک عمدتا سگ‌های خانگی و به میزان کمتری سگ‌های پاسبان و گله هستند.

اکثر نماتود ها، سستود ها و ترماتود های گوشتخواران به ویژه سگ جزء انگل های مشترک با انسان است. آلودگی انسان با برخی از آنها به ویژه اکینوکوکوس گرانولوزوس که تخم آن بلافاصله پس از خروج با مدفوع عفونت زاست، از نظر بهداشتی و اقتصادی اهمیت بسیار زیادی دارد، چون در صورت ورود یک تخم به بدن انسان و یا حیوان میزبان، کیست هیداتیک تولید می‌شود که در حیوانات با خسارت اقتصادی شدید همراه است و در انسان گاهی می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

بنابر این شناسایی آلودگی های کرمی سگ از نظر حفظ بهداشت محیط، انسان و حیوان اهمیت زیادی دارد.

در تمام نقاط دنیا از جمله آمریکای شمالی، آسیا، اروپا و آفریقای جنوبی مطالعات متعددی در مورد شیوع کرم های روده ای سگ های ولگرد انجام گرفته است.(۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷)

همچنین در ایران، در شهر های تهران، کرمان، ساری، شیراز، اصفهان، چناران و نیز مناطق شمالی، شمال غربی و غرب کشور در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته است.(۸،۹،۱۰،۱۱،۱۲،۱۳،۱۴،۱۵،۱۶)

همینطور در مشهد، در سال های  ۱۳۸۵ و  ۱۳۸۹ مطالعاتی در مورد شیوع کرم های روده ای در سگ های ولگرد انجام شده است.(۱۷،۱۸)

با توجه به اجرای طرح معدوم سازی سگ های ولگرد در شهرستان مشهد در طی سال های اخیر، انجام مطالعه ای به منظور بررسی میزان شیوع آلودگی کرم های روده ای سگ های ولگرد این منطقه الزامی به نظر می رسد.

 

۱-انگل های کرمی-روده ای سگ:

طبق بررسی های به عمل آمده توسط دانشمندان،در بین آلودگی ها و بیماری های انگلی،آلودگی های کرمی از نظر فراوانی تعداد آلودگی در مقام اول قرار دارند(۱۹).کرم های انگلی گزارش شده در ایران از نظر طبقه بندی در دودمان جانوران و در دو شاخه کرم های نخی شکل و کرم های پهن و دو رده نماتود و سستود قرار می گیرند.در ابتدا نماتود ها و سستودهای روده ای گزارش شده از گوشتخواران ایران را مرور،(جدول ۱-۱) و سپس تعدادی از آنها  به اختصار شرح داده می شود.

جدول ۱-۱ : نماتود و سستود های روده‌ای گزارش شده از گوشتخواران ایران(۲۰)

گروه انگلی

 

اسم علمی انگل

 

میزبان واسط میزبان اصلی
 

 

نماتود

توکسوکارا کانیس ندارد سگ
توکساسکاریس لئونینا ندارد سگ و گربه
آنکیلوستوما کانینوم ندارد سگ،روباه و شغال
اونسیناریا استنوسفالا ندارد سگ،گربه وحشی،روباه،شغال
استرونژیلوئیدس استرکورالیس ندارد سگ،گربه و روباه
 

 

 

 

 

 

 

 

سستود

تنیا هیداتیژنا گوسفند اهلی و وحشی،گاو سگ و روباه
تنیا اوویس گوسفند اهلی و وحشی سگ
تنیا تنیه فورمیس موش سگ،گربه و روباه
تنیا مولتی سپس گوسفند،گاو و انسان سگ و روباه
اکینوکوکوس گرانولوزوس نشخوارکنندگان،خوک،گراز،            تک سمی ها و انسان سگ،شغال و گرگ
اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس جوندگان و انسان روباه و سگ
دیپیلیدیوم کانینوم کک و شپش سگ،گربه و روباه
مزوسستوئیدس لینه آتوس جرب،قورباغه،مار و … سگ،گربه،روباه و شغال
اسپیرومترا مانسونوئیدس سیکلوپس سگ

 ۱-۲-نماتود[1]

۱-۲-۱-توکساسکاریس لئونینا[2]

راسته : اسکاریدیدا[3]

فوق خانواده : اسکاریدوئیده آ[4]

خانواده : اسکاریدیده[5]

جنس : توکساسکاریس [6]

طول نر تا ۷ سانتی متر می رسد ، دم ساده ای دارد و اسپیکول هایش ۷/۰ – ۱۵/۰ میلی متر طول دارند. با چشم غیر مسلح نمی توان آن را از توکسوکاراکانیس تشخیص داد . ولی در بررسی میکروسکوپی با توجه به عدم وجود زائده انگشت مانند در انتهای خلفی کرم نر توکساسکاریس لئونینا می توان را از توکسوکاراکانیس تشخیص داد. طول ماده تا ۱۰ سانتی متر می رسد . تخم هایش کمی بیضی شکل و جدار خارجی آن ساف است ابعاد آنها ۷۵-۸۵ میکرون است . فضای میان یاخته های جنینی و پوسته تخم زیاد تر از توکسوکاراکانیس است.

مری فاقد شکمچه حباب ماهیچه ای خلفی است . انتهای قدامی کرم به سمت پشت خمیده است ، دو باله راسی بزرگ دارد که در تمام طول خود با فاصله یکنواخت با لبه بدن امتداد میابد و از این جهت شبیه توکسوکاراکانیس می باشد و به طور کلی وجود این باله در این جنس و توکسوکارا چون به کرم منظره پیکان می دهد ، گاهی آنهارا کرم های پیکانی یا کرم های سرپیکانی سگ و گربه هم می گویند (۸،۲۱،۲۲).

در روده باریک سگ ، گربه ، سگ گرگ و روباه و سایر گوشتخواران وحشی زندگی می کند و از اکثر کشورها گزارش شده است .

کرم ماده روزانه تعداد زیادی تخم شبه کروی می گذارد . فرق آن با تخم توکسوکاراکانیس صاف بودن جدار تخم و وسیع تر بودن فضای میان یاخته های جنینی با جداره تخم در توکساسکاریس لئونینا . در شرایط مناسب ، در مدت ۳-۶ روز ، نوزاد مرحله دوم عفونت زا (L2) داخل آن به وجود می آید . پس از بلع تخم ها ، نوزاد از آنها خارج شده وارد جدار روده می شود . در این محل و در همین مرحله ، ۱۰-۱۵ روز باقی می ماند. یازده روز پس از آلودگی پوست اندازی کرده به نوزاد مرحله سوم(L3) تبدیل می شود و بلافاصله بعد از آن به نوزاد مرحله چهارم(L4) تبدیل می شود . سه تا پنج هفته پس از آلودگی تعداد زیادی نوزاد مرحله چهارم که طول آنها تا ۸ میلی متر می رسد به وجود می آیند در این مرحله ، می توان آنها را داخل مخاط و سطح روده پیدا کرد. شش هفته پس از آلودگی نوزاد مرحله پنجم (L5) تشکیل می شود و یازده هفته پس از آلودگی ، کرم بالغ شده و تخم در مدفوع ظاهر می گردد . کرم های بالغ احتمالا تا چهار ماه زنده می مانند.

انتقال آلودگی از راه جفت به جنین و از راه شیر به نوزادان صورت نمی گیرد . اگر تخم توکساسکاریس لئونینا توسط موش خورده شود ، نوزاد خارج شده یک پوست اندازی می کند و احتمالا نوزاد مرحله سوم در بافت های مختلف موش پراکنده می شود ، در صورتی که این موش توسط سگ و گربه خورده شود ، پس از هضم موش ، نوزاد وارد جدار روده میزبان نهایی شده و بالغ میشود . سگ بر خلاف گربه ، معمولا با خوردن میزبان حامل به انگل مبتلا نمی شود . علی رغم اینکه نوزاد اینکه فقط در روده سگ و گربه زندگی می کند ، در موش به کلیه بافت ها و اندام ها مهاجرت می نماید (۳،۸،۱۹،۲۱).

۱-۲-۲-توکسوکاراکانیس[7]

راسته : اسکاریدیدا

فوق خانواده : اسکاریدوئیده آ

خانواده : اسکاریدیده

جنس :‌ توکسوکارا[8]

در این جنس ، بر خلاف توکساسکاریس ، در قاعده مری شکمچه خلفی دانه دار وجود دارد، ولی دیدن‌آن مشکل است . قطعات بین لبی و روده کور موجود نیست .

انتهای قدامی کرم به طرف سطح شکمی خمیده است . باله راسی آن بزرگ و یکنواخت شبیه توکسا سکاریس لئونینا می باشد . طول نر تا ۱۰ سانتیمتر میرسد . باله دمی دارد و در انتهای کرم نر یک زائده انگشت مانند موجود می باشد . اسپیکول ها   ۷۵/۰ – ۹۵/۰میلی متر طول دارند (۸،۱۹،۲۱).

طول ماده تا ۱۸ سانتی متر   میرسد. اندام های تناسلی ماده از قسمت قدامی و خلفی بدن ادامه داشته و هر دو قسمت به مهبل ختم می شوند. تخم ها ، شبه کروی با جداره چاله دار به ابعاد ۹۰ در ۷۵ میکرون می باشد.

این کرم در روده باریک سگ ، سگ گرگ و روباه زندگی می کند. این انگل در حیوانات جوان فراوان تر است و از کلیه کشور های جهان گزارش شده است. معمولا میزان آلودگی در سگ های نر بیشتر از ماده هاست. تا کنون ۱۷ مورد آلودگی انسان به بالغ توکسوکاراکانیس گزارش شده است .

 

کرم بالغ در روده باریک زندگی میکند و احتمالا از مواد غذایی و ریزش یاخته های اپی‌تلیال تغذیه می نماید . مدرکی دال بر تغذیه این کرم از خون و یا یاخته های زنده وجود ندارد. کرم ماده روزانه تعداد زیادی تخم می گذارد. در شرایط مطلوب ، در عرض۹-۱۵ روز ، نوزاد مرحله دوم (L2) داخل آن به وجود می آید . تخم ها در کمتر از ۱۲ درجه سانتی گراد رشد نمی کنند و در ۳۷ درجه سانتی گراد قبل از رسیدن به مرحله ی عفونت زایی از بین خواهند رفت . سیر تکاملی انگل پیچیده است و بر حسب سن ، جنس و آلودگی قبلی حیوان به روش های زیر انجام میپذیرد:

۱- مهاجرت ریوی : توله سگ های چند هفته تا کمتر از ۳ ماه ، با خوردن تخم های کاملا رشد کرده حاوی نوزاد مرحله دوم (L2) به انگل مبتلا می شوند. نوزاد در روده ی کوچک از تخم خوارج شده در جدار روده نفوذ می کند و از راه گردش خون ورید باب به کبد و از آنجا به قلب و ریه می رسد . ۳-۵ روز پس از آلودگی می توان حد اکثر نوزاد ها را در ریه پیدا کرد . در طوله سگ ها نوزاد رشد کرده و احتمالا قبل از پاره کردن حبابچه های ریوی یک پوست اندازی دیگر می کند. از نای بالا آمده و در عرض ۱۰ روز به حلق می رسد . از آنجا وارد روده شده و ۳۰-۳۵ روز بعد از آلودگی تخم در مدفوع ظاهر می شود .

۲- آلودگی از راه جنین : با افزایش سن سگ ، مسیر مهاجرت توکسوکاراکانیس تغییر می کند ، ظاهرا این تغییر در ماده ها بیش از نر هاست . نوزاد مهاجرت ریوی را کامل نمی کند بلکه از طریق گردش خون به اندام های مختلف می رود و کیسه دار می شود . در نتیجه ، در مقایسه با سگ های جوان تعداد کمتری از سگ های بالغ مبتلا به کرم بالغ هستند ، ولی میزان آلودگی سگ های نر بیش از ماده هاست، بنابر این می توان نتیجه گرفت که مکانیسم انحراف نوزادها از مسیر مهاجرت عادی درنرها کمتر از ماده ها توسعه یافته است . تمام نوزاد های خفته یا حداقل تعدادی از آنها در آخرین ثلث دوره زندگی جنینی فعال شده از راه جفت وارد کبد جنین میشوند و مجددا به حال خفته در می آیند ، بنابراین توله سگ ها در حین تولد آلوده هستند . در هفته اول تولد ، نوزاد مرحله سوم(L3)  در ریه است . پوست اندازی برای رسیدن به مرحله چهارم(L4) نوزادی در ریه و یا معده در همین زمان انجام میگیرد در پایان هفته دوم ،نوزاد آخرین پوست اندازی را کرده به نوزاد مرحله پنجم(L5) که ۵-۷ میلی متر طول دارد تبدیل می شود.

۳-آلودگی از راه شیر : ممکن است عده ای از نوزاد ها با کلستروم در سه هفته اول دوران شیر خواری وارد روده توله سگ ها شده بدون مهاجرت مستقیما در روده به کرم بالغ تبدیل شود ولی این راه آلودگی اهمیت چندانی ندارد.

۴- منبع آلودگی سگ های ماده : امکان آلوده شدن سگ های ماده با خوردن تخم های موجود در محیط اطراف که قاعدتا باید شدیدا آلوده باشد  ، زیاد است . بسترهای توله سگ هایی که از راه جنین آلوده شده اند ، تعداد زیادی تخم در محیط نگه داری سگ پراکنده خواهد کرد . با خوردن این تخم ها تعداد زیادی نوزاد در بافت های سگ ماده ذخیره خواهد شد . ممکن است بر حسب اتفاق ، تعدادی از این نوزاد ها بالغ شده در سگ ماده آلودگی به کرم بالغ را بوجود آورند. اگر چه دانشمندان بر این عقیده اند که قبل از زایمان مقاومت حیوان کاهش می یابد و ممکن است در این دوره تعدادی از نوزاد ها بالغ شوند ، شاید به همین دلیل است که سگ های ماده در اواخر دوره شیر دادن آلوده به کرم بالغ هستند . به هر صورت مدت زندگی کرم های بالغ در این دوره کوتاه بوده و بیش از چند هفته نمیباشد.

۵- بلع نوزاد ها توسط سگ های ماده : توله های تازه متولد شده از مادران آلوده ، حاوی تعدادی نوزاد هستند. تمام این نوزاد ها نمی توانند در روده بالغ شوند ، عده ای از آنها با مدفوع خارج می شوند. سگ های ماده عادت دارند مدفوع توله خود را می خورند . نوزاد های موجود در مدفوع قبلا در توله سگ تازه متولد شده مهاجرت ریوی کرده اند و فقط در روده سگ ماده بالغ می شود.

 

تعداد صفحه :127

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***