دانلود پایان نامه ارشد : بررسی میزان اعتبار اخبار ساعت 21 سیما شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی

عنوان : بررسی میزان اعتبار اخبار ساعت 21 سیما شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : تحقیق در ارتباطات

عنوان : بررسی میزان اعتبار اخبار ساعت 21 سیما شبکه اول

در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات

استاد راهنما :

دكتر باقر ساروخانی

استاد مشاور :

دكتر محمود شهابی

بهار 1382

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

1-1اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن…………………………………………………………………… 1

1-2بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………… 2

1-3بیان اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… 3

1-3-1 هدف كلی……………………………………………………………………………………………………… 3

1-3-2 اهداف جزئی………………………………………………………………………………………………….. 4

1-4سؤالات و فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………. 5

1-4-1 سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………… 5

1-4-2 فرضیه………………………………………………………………………………………………………… 5

1-5تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی…………………………………………………………………….. 6

فصل دوم :……………………………………………………………………………………….. 9

تدارک نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 9

بخش اول………………………………………………………………………………………… 9

2-1 خبر………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-1-1تعریف خبر……………………………………………………………………………………………………. 9

2-1-2 ارزش‌های خبری…………………………………………………………………………………………… 11

2-1-2-1 دربرگیری ………………………………………………………………………………………………. 11

2-1-2-3  برخورد، اختلاف و درگیری …………………………………………………………………………. 12

2-1-2-4. استثنا و شگفتی…………………………………………………………………………………………. 12

2-1-2-5. بزرگی و فراوانی تعداد و مقدار ………………………………………………………………………. 13

2-1-2-6  مجاورت ……………………………………………………………………………………………….. 13

2-1-2-7. تازگی ………………………………………………………………………………………………….. 13

2-1-2ارزش‌های دوازده‌گانه……………………………………………………………………………………….. 14

2-1-2-1 تواتر:…………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-2-2 آستانه:……………………………………………………………………………………………………. 16

-2-1-2-3 فقدان ابهام:……………………………………………………………………………………………… 17

2-1-2-4 معنی‌دار بودن……………………………………………………………………………………………. 17

2-1-2-5 همخوانی و هماهنگی:…………………………………………………………………………………… 18

2-1-2-6 غیرمنتظره بودن:……………………………………………………………………………………….. 19

2-1-2-7. استمرار:………………………………………………………………………………………………… 19

2-1-2-8. تركیب:………………………………………………………………………………………………….. 19

2-1-2-9. ارجاع یا تمثل به ملل برگزیده…………………………………………………………………………. 20

2-1-2-10. برگزیده اشخاص به ارجاع:………………………………………………………………………… 21

2-1-2-11. شخصیت‌سازی:……………………………………………………………………………………… 22

2-1-2-12. منفی گرایی:…………………………………………………………………………………………… 23

2-1-3 عناصر خبری……………………………………………………………………………………………… 26

خبرنویسی در رسانه‌های جمعی……………………………………………………………………………………. 28

2-4-1-4 سبک‌های خبرنویسی…………………………………………………………………………………… 32

–           2-1-4-1 سبك هرم وارونه:……………………………………………………………………………… 33

–           2-1-4-2 سبك تاریخی……………………………………………………………………………………. 33

–           2-1-4-3 سبك تاریخی به همراه لید…………………………………………………………………….. 34

–           2-1-4-4  سبك پایان شگفت‌انگیز………………………………………………………………………. 34

–           2-1-4-5  سبك بازگشت به عقب و سبك تشریحی……………………………………………………… 34

بخش دوم:……………………………………………………………………………………… 35

–           2-2-3-1تعریف سانسور…………………………………………………………………………………. 45

–           2-2-3-2انواع سانسور………………………………………………………………………………….. 48

–           2-2-3-3آثار و پیامدهای سانسور………………………………………………………………………. 51

بخش سوم:…………………………………………………………………………………….. 52

2-3 مخاطب شناسی………………………………………………………………………………………………… 52

2-3-1تعریف مخاطب……………………………………………………………………………………………… 53

2-3-2نقش شناخت مخاطب در ارسال خبر………………………………………………………………………. 54

2-3-3سنت‌های مخاطب پژوهی…………………………………………………………………………………… 55

2-3-3-1  مشخصات سنت‌های ساختارگرا در مخاطب پژوهی………………………………………………… 55

2-3-3-2مشخصات سنت‌های رفتارگرا در مخاطب پژوهی:……………………………………………………. 56

2-3-4سنت‌های فرهنگی و تحلیل دریافت…………………………………………………………………………. 57

2-3-5عوامل انگیزشی در مخاطبان………………………………………………………………………………. 58

2-3-6تغییر انگیزه در مخاطبان…………………………………………………………………………………… 58

2-3-7نقش نیازها در جذب مؤثر خبر…………………………………………………………………………….. 59

2-3-8نقش نگرش‌ها برجذب مؤثر خبر…………………………………………………………………………… 62

2-3-2 نقش اعتبار در خبر………………………………………………………………………………………… 66

عوامل ایجاد اعتبار برای خبر……………………………………………………………………………………… 69

بخش چهارم……………………………………………………………………………………. 75

2-4 تئوری های ارتباطات اقناعی………………………………………………………………………………….. 75

–           2-4-1 اقناع:………………………………………………………………………………………………. 75

–           2-4-2 تاریخچه متقاعدسازی:…………………………………………………………………………… 76

–           2-4-3    مفهوم متقاعدسازی……………………………………………………………………………. 76

–           2-4-4  ویژگی های متقاعد سازی………………………………………………………………………. 77

–           2-4-5 نظریه های متقاعدسازی:………………………………………………………………………… 78

–           2-4-5-1مدل کوشش درخور :…………………………………………………………………………… 78

–           2-4-5-2-مدل استشهادی – نظام دار :………………………………………………………………….. 80

–           2-4-6تلویزیون و متقاعدسازی:…………………………………………………………………………. 84

2-5نقش اعتبار در خبر…………………………………………………………………………………………….. 86

2-5-1 عوامل ایجاد اعتبار برای خبر…………………………………………………………………………….. 89

2-5-1-1 منبع در خبر( موثق بودن)……………………………………………………………………………… 89

2-5-1-2 عینی و واقعی بودن خبر………………………………………………………………………………… 91

2-5-1-3 جذابیت در ارائه خبر……………………………………………………………………………………. 92

2-5-1-4 شکل ارائه اخبار:……………………………………………………………………………………….. 92

2-5-1-5 قابل درک بودن………………………………………………………………………………………….. 93

2-5-1-6 ارضاء نیازهای خبری مخاطبان………………………………………………………………………. 93

2-5-2 عوامل اختلال در اعتبار خبر……………………………………………………………………………… 94

2-5-2-1 عدم صداقت در فرایند انتشار خبر……………………………………………………………………… 94

2-5-1 مبالغه و اغراق در فرایندانتشار خبر:…………………………………………………………………….. 95

2-5-2-3 تحریف:……………………………………………………………………………………………………. 95

2-5-2-4 سانسور:………………………………………………………………………………………………….. 96

2-5-2-5 عدم بی طرفی در ارائه اخبار:………………………………………………………………………….. 96

بخش ششم:…………………………………………………………………………………….. 98

2-6 ساختار خبر تلویزیون………………………………………………………………………………………… 98

2-6-1 هدفمندی، جامع‌نگرى و وحدت موضوع………………………………………………………………….. 98

2-6-2 پلاتو………………………………………………………………………………………………………… 99

2-6-3 گفتار متن خبر (نریشن)…………………………………………………………………………………. 102

2-6-3-1نریشن کامل:……………………………………………………………………………………………. 102

2-6-3-2نریشن جزئى:………………………………………………………………………………………….. 102

2-6-4 جلوه‌هاى صوتى………………………………………………………………………………………….. 103

2-6-5 جلوه‌هاى تصویرى……………………………………………………………………………………….. 104

2-6-6 انسجام صدا و تصویر……………………………………………………………………………………. 105

2-6-7پرداخت تکنیکى خبر…………………………………………………………………………………….. 106

2-6-8  مدت خبر……………………………………………………………………………………………….. 106

2-6-9 انواع خبر تلویزیون………………………………………………………………………………………. 107

2-6-10 خبرنویسی برای رادیو و تلویزیون…………………………………………………………………….. 110

بخش هفتم……………………………………………………………………………………. 113

2-7چارچوب نظری……………………………………………………………………………………………… 113

2-7-1شکل‌‌گیری افکار عمومی در مدل نئول-نئومن (مدل مارپیچ سکوت)………………………………….. 113

2-7-2 نظریه سوزن تزریقی (گلوله جادویی)……………………………………………………………………. 116

2-7-3فرایند ارتباط در سوزن تزریقی…………………………………………………………………………… 117

2-7-5 نظریه نیاز جویی…………………………………………………………………………………………. 120

2-7-6 الگوی هماهنگی و ناهماهنگی شناختی…………………………………………………………………. 121

بخش هشتم…………………………………………………………………………………… 123

2-8پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 123

فصل سوم :………………………………………………………………………………….. 125

روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)………………………………………………………………………………. 125

مقدمه : ( شمای تحقیق )…………………………………………………………………………………………… 125

فصل چهارم :…………………………………………………………………………………. 128

4-1تجزیه‌وتحلیل یافته‌های تحقیق……………………………………………………………………………….. 128

4-1-1 جمع بندی و توصیف یافته ها:…………………………………………………………………………… 128

4-1-1-1توصیف جدول 4-1………………………………………………………………………………….. 129

4-1-1-2توصیف جدول 4-2………………………………………………………………………………….. 130

4-1-1-3توصیف جدول  4-3…………………………………………………………………………………. 132

4-1-1-4توصیف جدول 4-4………………………………………………………………………………….. 132

4-1-1-5توصیف جدول 4-5………………………………………………………………………………….. 133

-1-1-6توصیف جدول شماره4-6……………………………………………………………………………… 134

4-1-1-7توصیف جدول شماره4-7…………………………………………………………………………… 135

4-1-1-8  توصیف جدول شماره4-8…………………………………………………………………………. 137

4-1-1-9  توصیف جدول 4-9………………………………………………………………………………… 138

4-1-1-10  توصیف جدول 4-10……………………………………………………………………………. 138

4-1-1-11  توصیف جدول 4-11……………………………………………………………………………. 139

4-1-1-12  توصیف جدول 4-12……………………………………………………………………………. 140

4-1-1-13  توصیف جدول 4-13……………………………………………………………………………. 141

4-1-1-14  توصیف جدول 4-14……………………………………………………………………………. 142

4-1-1-15  توصیف جدول 4-15……………………………………………………………………………. 143

4-1-1-16  توصیف جدول 4-16……………………………………………………………………………. 144

4-1-1-17  توصیف جدول 4-17……………………………………………………………………………. 145

4-1-1-18  توصیف جدول 4-18……………………………………………………………………………. 146

4-1-1-19  توصیف جدول 4-19……………………………………………………………………………. 147

4-1-1-20  توصیف جدول4-20…………………………………………………………………………….. 148

4-1-1-21  توصیف جدول 4-21……………………………………………………………………………. 150

4-1-1-22  توصیف جدول 4-22……………………………………………………………………………. 151

4-1-1-23  توصیف جدول 4-23……………………………………………………………………………. 152

4-1-1-24  توصیف جدول 4-24……………………………………………………………………………. 153

4-1-1-25  توصیف جدول 4-25……………………………………………………………………………. 154

4-1-1-26  توصیف جدول 4-26……………………………………………………………………………. 155

4-2-1 جمع بندی تحلیل یافته ها:………………………………………………………………………………… 156

4-2-1رابطه بین سن پاسخگویان  با میزان اعتماد آنها به اخبار ساعت 21…………………………………… 157

–           4-2-2رابطه بین سالتحصیلی پاسخگویان  با میزان اعتماد آنها به اخبار ساعت 21……………. 159

–           4-2-3رابطه بین نوع علاقه پاسخگویان  با میزان اعتماد آنها به اخبار ساعت 21…………….. 161

–        4-2-7رابطه بین تنظیم اخبار بر اساس گرایشات سیاسی وجناحی  با میزان اعتماد پاسخگویان به اخبار ساعت 21      168

فصل پنجم:…………………………………………………………………………………… 169

نتیجه گیری وپیشنهادات…………………………………………………………………………………………… 169

5-1 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….. 169

5-2 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………. 171

–           5-2-1 پیشنهادات به مسئولان بخش اخبار شبکه 1 سیما………………………………………….. 171

5-2-2 پیشنهادات به سیاستگذاران و برنامه ریزان رسانه ای کشور………………………………………… 172

5-2-3 پیشنهادات برای پژوهش‌های بیشتر……………………………………………………………………… 173

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 174

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………….. 175

منابع فارسی :……………………………………………………………………………………………………… 175

منابع انگلیسی:  183

جدول  4-1  توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب سن……………………………………………………. 129

جدول 4-2توزیع بر حسب وضعیت تأهل………………………………………………………………….. 130

جدول 4-3توزیع بر حسب مقطع تحصیلی………………………………………………………………… 131

جدول 4-4توزیع بر حسب وضعیت اشتغال……………………………………………………………….. 132

جدول 4-5توزیع بر حسب  تماشای اخبار………………………………………………………………… 133

جدول4-6توزیع بر حسب علت پاسخ منفی (تماشا نكردن اخبار تلویزیون)……………………………… 134

جدول  4-8توزیع بر حسب نوع علاقه…………………………………………………………………….. 136

جدول  4-9   توزیع بر حسب منابع اخذخبر(نوع رسانه)………………………………………………… 137

جدول 4-10توزیع بر حسب شیوه انعكاس خبری………………………………………………………… 138

جدول 4-11توزیع بر حسب میزان علاقه به اخبار هیجان انگیز………………………………………….. 139

جدول 4-12 توزیع بر حسب انعكاس اخبار التهاب آور………………………………………………….. 140

جدول 4-13توزیع بر حسب تحریف مبالغه وتناقض گویی……………………………………………….. 141

جدول 4-14 توزیع بر حسب اخبار مربوط به احزاب سیاسی……………………………………………. 142

جدول  4-15توزیع بر حسب میزان تماشای اخبار ساعت 21…………………………………………… 143

جدول  4-16توزیع بر حسب نقاط قوت………………………………………………………………….. 144

جدول 4-17توزیع بر حسب نقاط ضعف………………………………………………………………….. 145

جدول  4-18توزیع بر حسب میزان بیان رویداد های داخل ایران……………………………………….. 146

جدول 4-19توزیع بر حسب گرایشات سیاسی وجناحی…………………………………………………. 147

جدول 4-20توزیع بر حسب موارد مورد توجه خبر ساعت 21…………………………………………. 148

جدول 4-21توزیع بر حسب محتوای اخبار ساعت 21………………………………………………….. 149

جدول 4-22توزیع بر حسب توانایی گویندگان……………………………………………………………. 151

جدول 4-23توزیع بر حسب مدت زمان اخبار……………………………………………………………. 152

جدول 4-24توزیع بر حسب گزارشهای تصویری…………………………………………………………. 153

جدول 4-25توزیع بر حسب میزان اعتماد به اخبار ساعت 21………………………………………….. 154

جدول 4-26پیشنهادات…………………………………………………………………………………….. 155

جدول 4-27توزیع جمعیت نمونه براساس سن ومیزان اعتبار اخبار……………………………………… 156

جدول 4-28توزیع جمعیت نمونه براساس سالتحصیلی ومیزان اعتبار اخبار…………………………….. 158

جدول 4-29توزیع جمعیت نمونه براساس نوع علاقه ومیزان اعتبار اخبار……………………………….. 160

جدول 4-30توزیع جمعیت نمونه براساس پخش بیطرفانه ومیزان اعتبار اخبار………………………….. 162

جدول 4-31توزیع جمعیت نمونه براساس پخش بیطرفانه ومیزان اعتبار اخبار………………………….. 164

جدول 4-32توزیع جمعیت نمونه براساس پخش بیطرفانه ومیزان اعتبار اخبار  167

-1اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

با نگاهی گذرا به تاریخ زندگی بشر، می‌توان به این نتیجه دست پیدا کرد که در هیچ زمانی مانند امروز امکان دسترسی به اطلاعات و اخبار گوناگون وجود نداشته است و این روندی است که باگذشت زمان هر چه بیشتر شتابان می‌شود. در این میان وسایل ارتباط‌جمعی (روزنامه- رادیو- تلویزیون- سینما) با انتشار اخبار و پیام‌های گوناگون، مهم‌ترین نقش را به عهده داشته‌اند و با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و مبادله افکار، درراه پیشرفت فرهنگ  و تمدن بشری، گام‌های مثبتی را برداشته‌اند، این خصیصه وسایل ارتباط‌جمعی باعث شده که برجسته‌ترین متفکران و صاحب‌نظران علوم ارتباطات، عصر کنونی را عصر ارتباطات نام دهند.

مهم‌ترین ویژگی رسانه جنبه آگاهی دهندگی و توانایی قدرت عمل در نشر پیام در طیف وسیع و گسترده است. بنابراین خبر از مهم‌ترین بخش‌های آگاهی‌دهنده در این رسانه‌ها خواهد بود. زیرا در ایجاد آگاهی سیاسی – اجتماعی – اقتصادی که ضرورت حفظ حیات و تحول جامعه به شمار می‌روند، نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند. خبر در صدر برنامه‌های تلویزیونی قرار دارد و در بین شبکه‌های تلویزیونی دنیا به جبران رقابت این رسانه‌ها درزمینه اطلاع‌رسانی تبدیل‌شده است؛ در حال حاضر شبکه‌های تلویزیونی با شکل تازه‌ای از خبررسانی مواجه هستند، تمام سعی و تلاش آن‌ها در ارائه آخرین اخبار و اطلاعات جهان به مخاطبان است، به‌طوری‌که این شبکه‌ها، خبرپراکنی را به‌مثابه یک میدان توسعه و رقابت برای فعالیت‌های خود در نظر گرفته‌اند. با توسعه شبکه‌های تلویزیونی در جهان و ورد اینترنت – ماهواره تلویزیونی به صحنه، مرحله تازه‌ای از شیوه اطلاع‌رسانی است زیرا در این برهه دیگر دروازه‌بانی و یک‌سو بودن اخبار معنا ندارد زیرا مخاطب به دلیل دسترسی داشتن به منابع مختلف اطلاعاتی به مقایسه اخبار از منابع مختلف می‌پردازد.

در این زمان بیشترین تکیه به عنصر گیرنده با مخاطب است، این مخاطب است که تعیین می‌کند رسانه از چه شیوه‌هایی و جه نوع اخباری را منعکس سازد.

گرداندن وسایل ارتباط امروز در تمامی مراحل فرایند تهیه و پخش خبر مخاطب حاضر و ناظر خویش می‌بیند.

از سویی دیگر طی چند سال اخیر با گسترش مطبوعات به همان نسبت گسترش رشته تخصصی بنام ارتباطات و روزنامه‌نگاری در کشور ما و پرورش نیروهای متخصص در این زمینه موجب شده چند وقت یک‌بار اخبار را از دید کارشناسانه این رخداد بررسی کنیم لذا در این تحقیق سعی شده تا نگرش دانشجویان دختر این رشته در مورد اخبار سیما بررسی شود

 

1-2بیان مسئله

خبر محصول باارزش وجودشان رسانه و عامل معنا بخشی به پدیده‌ها و رخدادهاست، این فعالیت رسانه‌ای از چنان اهمیتی برخوردار است که آن را طبیعی‌ترین کارکرد رسانه دانسته‌اند و بخش عمده‌ای از توان، منابع مالی و امکانات هر رسانه اعم از دیداری، شنیداری و مکتوب به آن اختصاص می‌یابد.

یکی از نکات موردتوجه در ارائه خبر در نظر گرفتن مخاطب است؛ زیرا هرگونه ارتباط باهدف تأثیرگذاری بر مخاطب صورت می‌گیرد، ازاین‌رو سیاست‌گذاران رسانه‌ها درصدد دستیابی به آن هستند، ازآنجاکه مخاطبان امروز انتخاب‌گرند و گستره وسیع شبکه‌های مختلف رسانه‌ای، قدرت انتخاب آنان را بالابرده و در چنین شرایطی اعتبار رسانه تا حدود زیادی به میزان رضایت و اقناع مخاطبان وابسته است.

در تحقیق حاضر به جهت اینکه دانشجویان در منحنی پذیرش به‌عنوان گروه نفوذمندان به‌حساب می‌آیند و این قشر از جامعه به جهت تحصیل‌کرده بودنشان منزلت و احترام خاصی در میان خانواده‌ها دارند و در اکثر انتخابات عناصر فعال و تأثیرگذار هستند، یکی دیگر از عوامل توجه به این قشر در این پژوهش این است که دانشجویان به‌عنوان جوانانی کنجکاو و تحلیل‌گر می‌باشند که ازلحاظ فرصت مطالعه نیز وقت کافی برای مطالعه و تفکر دارند ازلحاظ پختگی نیز در سنی قرار دارند که به بلوغ فکری رسیده‌اند.

با توجه به مطالب گفته‌شده، کوچک‌ترین بی‌تفاوتی نسبت به نیازها و دیدگاه‌های این قشر در جمع‌آوری، تنظیم و ارائه اخبار، موجب بی‌اعتنایی اخبار در میان اقشار جامعه خواهد بود و درنتیجه  جز اتلاف وقت و هزینه و سرمایه برای گرداندگان رسانه نتیجه‌ای نخواهد داشت.

نیازهای این قشر از مخاطبان خود تابعی از شرایط سنی، شغلی، تحصیلی، اجتماعی علایق مختلف است که برای ارتقاء کیفیت اخبار باید آن شرایط و علایق را شناخت و بر اساس آن برنامه‌ریزی کرد.

 

 

 

1-3بیان اهداف تحقیق

1-3-1 هدف كلی

شناخت میزان اعتبار اخبار ساعت 21 شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات

1-3-2 اهداف جزئی

در كنار اهداف كلی به اهداف جزئی این تحقیق می‌پردازیم :

 • شناخت میزان بهره‌برداری از اخبار ساعت 21 شبکه اول توسط دانشجویان دختر رشته ارتباطات
 • شناخت اخبار موردعلاقه دانشجویان دختر رشته ارتباطات
 • شناخت مهم‌ترین منبع کسب خبر برای دانشجویان دختر رشته ارتباطات
 • دستیابی به میزان علاقه دانشجویان دختر رشته ارتباطات به اختیار جنجالی و هیجان‌انگیز
 • بررسی دیدگاه دانشجویان دختر رشته ارتباطات به میزان بی‌طرفی اخبار ساعت 21 شبکه اول
 • دستیابی به نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد نقاط ضعف اختبار ساعت 21 شبکه اول
 • دستیابی به نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد میزان اعمال گرایش‌های سیاسی در تنظیم اخبار ساعت 21 شبکه اول
 • بررسی نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد میزان تأثیر لحن و چهره گوینده در افزایش اعتماد به اختبار ساعت 21 شبکه اول
 • دستیابی به نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد مدت‌زمان اخبار شبکه اول ساعت 21
 • دستیابی به نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد لزوم پخش اخبار و گزارش‌های تصویر در خبر شبکه اول ساعت21
 • دستیابی به نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد لزوم پخش اخبار گزارش‌های تصویری خبر در اخبار ساعت 21 شبکه اول
 • دستیابی به نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد شیوه‌های مطلوب ارائه خبر در اخبار ساعت 21 شبکه اول

 

1-4سؤالات و فرضیه‌های تحقیق

1-4-1 سؤالات تحقیق

 • آیا بین سن دانشجویان دختر رشته ارتباطات و میزان اعتماد آنان به اخبار ساعت 21 شبکه اول رابطه معناداری وجود دارد؟
 • آیا بین سال ورود دانشجویان دختر رشته ارتباطات و میزان اعتماد آنان به اخبار ساعت 21 شبکه اول رابطه معنی‌دار وجود دارد؟
 • آیا بین میزان علاقه به اخبار سیاسی شبکه اول و میزان اعتماد دانشجویان دختر رشته ارتباطات رابطه معنی‌دار وجود دارد؟
 • آیا بین میزان رعایت بی‌طرفی در اخبار ساعت 21 شبکه اول و میزان اعتماد دانشجویان دختر ارتباطات رابطه معنی‌دار وجود دارد؟
 • آیا بین میزان نقاط ضعف اخبار ساعت 21 شبکه اول با میزان اعتماد دانشجویان دختر رشته ارتباطات به آن پخش خبری رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
 • آیا بین میزان اعمال گرایشات سیاسی جناحی در تنظیم اخبار ساعت 21 شبکه اول و میزان اعتماد دانشجویان به این بخش خبری رابطه معنی‌دار وجود دارد؟

تعداد صفحه : 202

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***