دانلود پایان نامه ارشد : بررسی منابع استرس زا و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 92-1391

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری

گرایش :  جراحی داخلی

عنوان : بررسی منابع استرس زا و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 92-1391

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

پایان نامه

جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی جراحی)

عنوان:

بررسی منابع استرس زا و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 92-1391

 

استاد راهنما

سرکار خانم مریم نیکنامی

استاد مشاور

سرکار خانم شهناز بوراکی

استاد مشاور آمار

جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد

مرداد 92

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه: استرس واقعیتی غیر قابل انکار در زندگی بشر است. گرچه استرس بعنوان یکی از مهم ترین عوامل پیدایش بیماری ها شناخته می شود اما مسئله مهم در این رابطه نحوه پاسخ یا واکنش به آن است که می تواند در سازگاری فرد نقش بسزایی داشته باشد؛ از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین منابع استرس زا و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان علوم پزشکی انجام شده است.

 روش کار: پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بوده که درمیان 487 نفر از دانشجویان علوم پزشکی با روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی سهمیه ای انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای سه قسمتی شامل اطلاعات فردی اجتماعی، پرسشنامه راهبرد مقابله با استرس لازاروس و ابزار استرس دانشجو می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در نرم افزار آماری spssنسخه 18 و با استفاده از روش های آماری از جمله کای اسکوئر، تست دقیق فیشر و رگرسیون لوجستیک چندگانه انجام شد.

نتایج: یافته ها نشان داد که اکثریت واحدهای پژوهش مؤنث (72%) بوده ودر رشته پرستاری(9/25%) و مقطع کارشناسی(4/61%)در حال تحصیل بودند. بیشترین منبع استرس زای دانشجویان منبع استرس زای بین فردی(4/64%) بود که در میان این دسته از منابع آشنایی با دوستان جدید(7/72%) ببیشترین فراوانی را داشت ، همچنین رویارویی با مسئولیت های جدید(8/69%) ، قرار گرفتن در موقعیت های ناآشنا(63%) و سنگین شدن تکالیف درسی(1/73%) به ترتیب بیشترین فراوانی را در میان منابع استرس زای درون فردی، محیطی و آموزشی داشتند. یافته ها نشان داد که اغلب دانشجویان در رویارویی با استرس از راهبردهای مسئله مدار(7/79%) بهره می برند. تعیین راهبردهای مقابله با استرس براساس متغیرهای فردی اجتماعی، ارتباط معنی داری را بین راهبرد مقابله ای با متغیر جنس(p=0/03) وسابقه مشروطی (p=0/05)نشان داد.

نتیجه گیری: در این پژوهش با توجه به شناسایی منابع استرس زای بین فردی بعنوان استرسور غالب در دانشجویان و درک روش های مقابله ای آنان ، مسئولان قادر خواهند بود  تا با آگاهی از نیازهای دانشجویان، راهکارهایی جهت برطرف کردن این منابع و آموزش شیوه های مناسب مقابله ای برنامه ریزی کنند.

                      فهرست مطالب

عناوین                                                                                      صفحه

فصل اول

زمینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………8

اهداف پژوهش(اهداف کلی و ویژه) …………………………………………………………………12

سؤالات پژوهش …………………………………………………………………………………………….13

تعریف واژه های کلیدی ………………………………………………………………………………….14

پیش فرض های پژوهش …………………………………………………………………………………16

محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………16

فصل دوم

چهارچوب پژوهش ………………………………………………………………………………………18

مروری بر مطالعات ……………………………………………………………………………………….29

فصل سوم

نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………39

جامعه پژوهش ……………………………………………………………………………………………..39

نمونه پژوهش و روش نمونه گیری …………………………………………………………………39

محیط پژوهش ……………………………………………………………………………………………..40

ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………..41

تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار …………………………………………………………………….44

روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….44

روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………….45

ملاحظات اخلاقی …………………………………………………………………………………………45

فصل چهارم

یافته های پژوهش(معرفی جداول) ………………………………………………………………….47

جداول ………………………………………………………………………………………………………..48

فصل پنجم

تجزیه و تحلیل یافته ها …………………………………………………………………………………91

نتیجه گیری نهایی …………………………………………………………………………………………97

کاربرد یافته ها ……………………………………………………………………………………………..98

پیشنهارات براساس یافته ها …………………………………………………………………………..99

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………..100

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :116

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***