دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مراقب های ویژه پرستاری

عنوان : بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری

وزارت  بهداشت، درمان وآموزش پزشكی

دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی كاشان

دانشکده پرستاری و مامایی

پایان نامه كارشناسی ارشد

مراقب های ویژه پرستاری

عنوان

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخلات درمانی در مبتلایان به سندرم حاد کرونری

استاد راهنما

دکتر محسن تقدسی

استاد مشاور

دکتر مجید مازوچی

07/1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

سابقه و هدف: بهبود کیفیت زندگی مهمترین هدف مداخلات درمانی در بیماریهای مزمن قلمداد می گردد، بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین نتایج استفاده از روش های درمانی مختلف بر کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم حاد کرونری انجام شد.

مواد و روش ها:  مطالعه گروهی در مبتلایان  به سندرم کرونری حاد بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1392 با نمونه های در دسترس انجام شد.  کیفیت زندگی بیمارانی که  طبق معیارهای درمانی با نظر متخصص قلب، تحت یکی از روش های درمانی دارویی، آنژیوپلاستی یا پیوند عروق قرار گرفتند، با استفاده از پرسشنامه [1]SF36 قبل و  دو ماه بعد از دریافت  درمانهای  فوق ارزیابی شدند و با آزمون تی زوجی[2]،کای اسکور[3] و آنالیز واریانس یک طرفه[4] مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: 167 بیمار با میانگین سنی 22/10± 5/56 مورد مطالعه قرار گرفتند که 3/50 درصد آنها زن بودند.آنژیوپلاستی و درمان دارویی ؛ نمره ابعاد  سلامت عمومی، درد بدنی و نمره کل کیفیت زندگی بیماران را افزایش داد . درمان دارویی نیز بر بعد فعالیت اجتماعی تأثیر مثبت داشت (01/0P=). پیوند عروق کرونر بعد ایفای نقش را بهبود بخشید(005/0P=) ولی موجب بهبود كیفیت كلی زندگی دو ماه پس از درمان نشد .در مقایسه کیفیت كلی زندگی سه گروه درمانی دارویی، آنژیوپلاستی و پیوند عروق كرونر اختلاف معنی دار مشاهده نشد (67/0=P) .

نتیجه گیری: درمان های مختلف سندرم حاد کرونری در كیفیت زندگی این بیماران مؤثر بوده و می توانند در بهبود بعضی ازابعاد آن نقش مثبت داشته باشند.

 

واژه های کلیدی: کیفیت زندگی، سندرم حاد کرونر، آنژیوپلاستی، پیوند عروق كرونر

 

                                           فهرست مطالب

عنوان        صفحه

 

فصل اول:  بیان مسئله

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2 اهداف و فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-2-1 هدف كلی…………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-2-2 اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-2-3 فرضیه………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-3 تعریف واژه‌های كلیدی…………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-3-1 کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-3-1-1 تعریف نظری…………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3-1-2 تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3-2 مداخلات درمانی…………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3-2-1 تعریف عملیاتی: شامل  PTCA,CABGو مداخلات داروئی می باشد………………………….. 5

1-3-3 گروه تهاجمی و غیر تهاجمی……………………………………………………………………………………………….. 5

1-3-3-1 تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3-4 گروه غیر تهاجمی……………………………………………………………………………………………………………….. 6

1- 4 محدودیت های پژوهش و ارائه راه حل ان………………………………………………………………………………. 6

فصل دوم: چارچوب پنداشتی و پیشینه تحقیق            

2-1 سندرم حاد کرونری …………………………………………………………………………………………………………………. 8

2-2 حمله قلبی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2-1 آنژین پایدار……………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2-2 سندرم کرونری حاد……………………………………………………………………………………………………………. 9

2-2-2-1 آنژین ناپایدار………………………………………………………………………………………………………………… 9

2-2-2-2 انفارکتوس میوکارد بدون صعود قطعه NSTEMI)ST ) …………………………………………….. 10

2-2-3 آنژین قلبی یا سندروم حاد کرونری………………………………………………………………………………………. 10

2-3 تعریف آنژین قلبی…………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-3-1 آنژین پایدار…………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-3-2 آنژین ناپایدار………………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-3-2-1بررسی دلایل آنژین ناپایدار یا انفارکتوس………………………………………………………………………… 11

2-3-2-1-1مراحل آترواسکلروزیس……………………………………………………………………………………………… 12

2-3-2-1-1-1کلسترول و لیپوپروتئین ……………………………………………………………………………………….. 12

2-3-2-1-1-2 اکسیداسیون …………………………………………………………………………………………………….. 12

2-3-2-1-1-3 پاسخ التهابی………………………………………………………………………………………………………. 12

2-3-2-1-1-3-1 بسته شدن رگ………………………………………………………………………………………………. 13

2-4 علایم بالینی سندروم کرونری…………………………………………………………………………………………………… 13

4-2-1 کیفیت درد …………………………………………………………………………………………………………………………. 14

4-2-2 مدت درد ………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

4-2-3 مکان درد …………………………………………………………………………………………………………………………… 14

4-2-4 شروع کننده های درد………………………………………………………………………………………………………….. 14

4-2-5 حمله قلبی جدیدترین برونده سندرم کرونری حاد…………………………………………………………………. 15

2-5 تظاهرات بیماری سندروم کرونری……………………………………………………………………………………………… 15

2-5-1 آنژین پرینزمتال…………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-5-2 ایسکمی خاموش………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-5-3 سندرم X ………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2- 6 روش های تشخیص سندروم حاد کرونری یا حمله قلبی………………………………………………………….. 16

2-6-1شرح حال و معاینه بالینی……………………………………………………………………………………………………… 16

2-6-2نوار قلب یا ECG ………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-6-3مارکرهای آزمایشگاهی………………………………………………………………………………………………………… 17

2-6-4 تستهای غیرتهاجمی …………………………………………………………………………………………………………… 18

2-6-4-1 اکوکاردیو گرافی…………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-6-4-2 تست ورزش………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-6-4-3 اسکن تالیوم………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-6-4-4آنژیوگرافی …………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-6-4-5CT Angiography …………………………………………………………………………………………………….. 19

2-5 راههای درمان………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-5-1 درمان دارویی……………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-5-1-1 نیتروگلیسیرین یا نیترات ها…………………………………………………………………………………………….. 20

2-5-1-2 بتابلوکر………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-5-1-3 وراپامیل -هپارین و LMWH…………………………………………………………………………………….. 21

2-5-1-4آنژین ناپایدار…………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-5-1-5انفارکتوس میوکارد همراه با بالارفتن قطعه ST……………………………………………………………….. 23

تداخلات کرونری از طریق پوست………………………………………………………………………………………………………. 23

2-5-2استنت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-5-3 جراحی کنارگذر شریان کرونری…………………………………………………………………………………………… 25

2-5-3-1اهمیت……………………………………………………………………………………………………………………………. 25

2-5-4 بای پس قلبی ریوی……………………………………………………………………………………………………………. 25

2-5-4-1 خطرات………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-5-5 ریسک فاکتورهای سندروم کرونری…………………………………………………………………………………….. 26

2-5-5-1 سن ……………………………………………………………………………………………………………………………… 27

2-5-5-2جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………… 27

2-5-5-3 فاکتور های ژنتیکی ………………………………………………………………………………………………………. 27

2-5-5-4  نژاد………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-5-5-5 کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-5-5-1 تاریخچه کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………………….. 30

2-5-5-2 مفهوم کیفیت زندگی از نگاه نظریه پردازان……………………………………………………………………… 31

2-5-5-2-1 کالمن………………………………………………………………………………………………………………………. 31

2-5-5-2-2 گودمن……………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-5-5-2-3 ریف و سینگر……………………………………………………………………………………………………………. 32

2-5-5-2-4 موری……………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-5-5-2-5 دیوید فیلیپس…………………………………………………………………………………………………………… 33

2-5-5-3 ویژگی های کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………… 33

2-5-5-3-1چند بعدی بودن…………………………………………………………………………………………………………. 33

2-5-5-3-2 ذهنی بودن………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-5-5-3-3 پویا بودن………………………………………………………………………………………………………………….. 34

2-5-5-4 رویکرد روان شناختی اجتماعی و جامعه شناختی مفهوم کیفیت زندگی…………………………….. 34

2-5-5-4-1نظریه یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………….. 35

2-5-5-4-2نظریه آنومی دورکیم………………………………………………………………………………………………….. 35

2-5-5-4-3 نظریه کنش اجتماعی پارسونز…………………………………………………………………………………… 36

2-5-5-4-4 نظریه زیمل……………………………………………………………………………………………………………… 37

2-6 پیشینه تحقیقات……………………………………………………………………………………………………………………….. 39

2-6-1 تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………. 39

2-6-2 تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………… 41

فصل  سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 44

3-2 محیط پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 44

3-3 جامعه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

3-4 معیارهای ورود و خروج مطالعه ………………………………………………………………………………………………… 44

3-4-1 معیارهای ورود…………………………………………………………………………………………………………………….. 44

3-4-2 معیارهای خروج از مطالعه……………………………………………………………………………………………………. 45

3-5 روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 45

3-6  تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………… 45

3-7 روش اجرای مطالعه………………………………………………………………………………………………………………….. 46

3-8 روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….. 47

3- 9 ابزار گرد آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………….. 47

3-10پرسشنامهSF6 نمره گذاری …………………………………………………………………………………………………… 47

3 -11معرفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 50

3-12روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………………… 51

3-13نرم افزارهای مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………. 51

3- 14   ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………… 51

فصل  چهارم: توصیف و تحلیل داده ها (یافته ها)

4-1 یافته های کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 53

4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی مبتلایان به سندرم حاد کرونری………………………………………… 54

4-3 تعیین کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم حاد کرونری در ابتدای مطالعه……………………………………….. 56

4-4- تعیین كیفیت زندگی مبتلایان به سندرم كرونری دو ماه پس از درمان …………………………………….. 58

4-5 مقایسه کیفیت زندگی بیماران قبل و بعد از مداخلات درمانی……………………………………………………… 63

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5- 1  بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….. 66

5-2 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… 69

5- 3 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………… 69

5-3-1 پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………….. 69

5-3-2 پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………. 70

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79

چكیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 85

                                           فهرست جدول‌ها

عنوان            صفحه

 

جدول 1-2: حوزه کاربرد کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………….. 29

جدول2-2:عامل های کیفیت زندگی و مبانی نظری آنها……………………………………………………………………. 38

جدول 3-1. توزیع سوالات پرسشنامه بر اساس ابعاد در نظر گرفته شده……………………………………………… 48

جدول 3-2. چگونگی احتساب نمره هر یک از آیتم های پرسشنامه…………………………………………………… 49

جدول 3-3 – متغیرهای مورد بررسی تحقیق…………………………………………………………………………………….. 50

جدول 4-1- نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای کمی دموگرافیک.. 54

جدول 4-2- تعیین خصوصیات دموگرافیک مبتلایان به سندرم حاد کرونری………………………………………. 55

جدول 4-3 . نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها………………………………. 56

جدول 4-4. تعیین کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم حاد کرونری در ابتدای مطالعه……………………………. 57

جدول 4-5 .تعیین کیفیت زندگی مبتلایان به سندرم حاد کرونری دو ماه پس از درمان در گروه استنت و

جراحی بای پس و درمان دارویی……………………………………………………………………………………………………….. 58

جدول 4-6  مقایسه کیفیت زندگی بیماران قبل و بعد از روش درمانی CABGبه تفکیک ابعاد کیفیت زندگی                 60

جدول 4-7 مقایسه کیفیت زندگی بیماران قبل و بعد از روش درمانی PTCA به تفکیک ابعاد کیفیت زندگی                  61

جدول 4-8  مقایسه کیفیت زندگی بیماران قبل و بعد از دارو درمانی به تفکیک ابعاد کیفیت زندگی…….. 62

جدول 4-9 نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه برای مقایسه تغییرات ایجاد شده درکیفیت زندگی بیماران

در سه گروه درمانی به تفکیک ابعاد کیفیت زندگی………………………………………………………………………………. 63

بیان مسئله

1-1 مقدمه

سندرم کرونری حاد همچنان یکی از بزرگترین اختلالات تهدید کننده زندگی محسوب شده و تاکنون افراد زیادی را در سراسر دنیا درگیر کرده است ( 2و1) .بیماری های قلبی عروقی در دهه های اخیر با رشد سن جمعیت و بی تحرکی و تغذیه ناسالم افزایش چشمگیری داشته است (4 و3) و پیش بینی می شود که تا سال 2030 بیش از 40 درصد جمعیت جهان را مبتلا سازد ( 5) طبق آمارجهانی در سال 2008 حدود 7249000  نفر در اثر این بیماری جان سپرده اند ( 4) که تعداد زیادی از قربانیان زیر 65 سال داشته اند ( 6) . طبق آمار وزارت بهداشت ایران در سال 1390، حدود40 درصد مرگ و میر کشور ایران ناشی از بیماریهای قلبی عروقی بوده است ( 7) و 60 درصد عمل های جراحی قلب در ایران، جراحی گرافت عروق کرونری است ( 8) .سندرم کرونری حاد یکی از پر هزینه ترین مخارج برای سلامت ملی است، چنانچه افراد درگیر این بیماری به طور مکرر به اوژانس های قلب مراجعه کرده و همچنین این بیماری باعث اتلاف نیروی کار فراوانی می گردد ( 9-11) .طبق آمار اعلام شده، حدود 166 بیلیون دلار در سال 2009 به طور مستقیم وغیر مستقیم هزینه درمان این بیماری در کشور آمریکا بوده است (12 ) .

امروزه با نوآوری های جدید در زمینه بازسازی عروق و ورود داروهای جدید، طیف وسیعی از درمان ها برای بیماری کرونری در دسترس هستند که نیاز به ارزیابی مجدد کیفیت زندگی به دنبال استفاده از درمان های متفاوت را بیش از پیش مطرح می سازد ( 15-13) . اساس درمان بیماریهای کرونری،درمان غیر تهاجمی ( دارو درمانی) است (16) و درمانهای تهاجمی این بیماری جراحی بای پس عروق کرونر و مداخلات کرونری زیر جلدی شامل استفاده از آنژیوپلاست ها می باشد ( 19-17) .

مهمترین هدف مداخلات درمانی بیماری های فاقد درمان قطعی مانند بیماری های ایسکمی قلب، ارتقاء کیفیت زندگی است ( 21و20) .کیفیت زندگی،درک فرد از موقعیت زندگی خود با توجه به نظام ارزشی فرهنگ، اهداف، انتظارات، استانداردها و نگرانی های فرد می باشد ( 22) .از دهه گذشته اندازه گیری و سنجش کیفیت زندگی، معیار اثر بخشی درمان های قلبی عروقی است (21) که موجب فهم غنی تر از نتایج درمان و کاهش هزینه های مرتبط با بیماری مزمن و باعث ارتقاء سلامت شده است و امروزه مدیریت درمان سندرم کرونری حاد نه فقط به سمت کاهش مرگ و میر بلکه به سمت کاهش ناتوانی و ریسک حوادث منجر به کاهش کیفیت زندگی می باشد( 24و23) و بهره مندی از نیروی سالم و کارآمد را در نظر دارد ( 25) .

در مطالعاتی که در راستای بررسی کیفیت زندگی به دنبال درمانهای مختلف صورت گرفته،تناقض ها و نقص هایی دیده می شود .به طور نمونه در مطالعه بر روی 1680 بیمار دیابتی با درگیری عروق کرونر کیفیت زندگی در گروه درمانی جراحی بای پس نسبت به گروه درمانی است دارو رهش به طور معنا داری بهتر بود ( 19) ولی در مطالعه ی، وان دامبورگ و همکاران در هلند، در مقایسه کیفیت زندگی بین گروه بیماران درمان شده با آنژیوپلاست ها و گروه بیماران درمان شده با جراحی بای پس تفاوتی دیده نشد ( 26) همچنین در مطالعه کارآزمایی چند مرکزی بر روی 389 بیمار، تفاوتی بین نتایج کیفیت زندگی دو گروه جراحی بای پس و استنت دارو رهش دیده نشد (27) .در مطالعه ای که در انگلیس در مقایسه روش درمانی دارویی و استفاده از مداخله کرونری زیر جلدی انجام شد، نشان داده شد که کیفیت زندگی گروه درمان شده با مداخله کرونری زیر جلدی بالاتر است (28) ولی مطالعه دیگری در سویس بر روی 282 بیمار، تفاوت معنی داری در کیفیت زندگی دو گروه درمان دارویی و مداخله کرونری زیر جلدی مشاهده نشد ( 29) و کریستوفر نیز بیان می کند که تفاوت معنی داری بین میزان بیماری زایی و در نتیجه کیفیت زندگی،درمان محافظه کارانه ( دارودرمانی) و روش های درمانی تهاجمی باز سازی مجدد عروق دیده نمی شود ( 30) .اینکه کدام یک از درمانهای ایسکمی، شامل:  بای پس قلبی ریوی، استنت گذاری و یا دارو درمانی در افزایش کیفیت زندگی تأثیرگذارترند، هنوز هم بدون پاسخ مانده است (31) .

ارتقاء کیفیت زندگی بیماران قلبی، یکی از وظایف پرستاری محسوب می گردد ( 32و33) و پرستاران می توانند با ایجاد نگرش سلامت محوری به جای درمان محوری، تیم سلامت را به سمت ارتقاء کیفیت زندگی بیماران سوق دهند ( 36-34) با توجه به اینکه پرستاران بیشترین زمان را برای بیماران صرف می کنند، در بهترین موقعیت برای بررسی کیفیت زندگی بیماران پس از درمان های مختلف ایسکمی قلب هستند ( 38-35) و می توانند از نتایج ان برای ارزیابی هزینه های مالی و انسانی ناشی از درمان های مختلف ایسکمی واثرات داروها و تجهیزات پیشرفته استفاده کنند( 37و11) . تفاوت کیفیت زندگی در بیماران درمان شده با استراتژی های درمانی مختلف ایسکمی؛ گاه آن قدر کوچک است که شاید بتوان ترجیحات بیماران را در نظر گرفت. پرستاران باید بیماران و اعضاء خانواده او و مراقبت کنندگان سلامتی را از پیامد روش های درمانی ایسکمی قلبی بر روی کیفیت زندگی آگاه کرده وترجیحات بیمار را در مورد روش درمانی تا حد امکان درنظر بگیرند (15). در ضمن پرستاران به علت دسترسی به بیماران می توانند با بررسی کیفیت زندگی قبل وبعد از درمان های ایسکمی، احتیاجات مراقبتی، میزان بستری احتمالی و عوارض بیماری و اقدامات مورد نیاز برای بیمار را بر آورد کنند (39).

در عین حال علی رغم پیشرفت های شگرف در درمان بیماری های قلبی عروقی بویژه گرفتگی عروق کرونر، این روش های درمانی چنانچه همراه با اقدامات و پشتیبانی های بعد ( مثل برنامه های بازتوانی) نباشند، کیفیت زندگی بیماران با اختلال مواجه شده و به عبارت دیگر، بیماران پس از درمان، دارای تحرک و جنب و جوش کافی نبوده و حداقل، از انجام فعالیت های بدنی اکراه دارند و روش درمان ارائه شده دارای مهمترین نقش در این وضعیت است. با توجه به مطالبی که ذکر شد و میزان بالای بیماری های ایسکمی قلب و پروسیجرهای درمانی متفاوتی که بر روی آنها انجام می شود وکمبود تحقیقات دراین زمینه در کشورهای آسیایی از جمله ایران )40( و توجه به اینکه، ناحیه جغرافیایی شامل فاکتورهای فرهنگی، اجتماعی-اقتصادی و ویژگی های مراقبت کنندگان سلامتی و سیستم سلامتی در پیامد درمان بیماری های قلبی عروقی مؤثر است ( 35و34) لذا انجام این مطالعه به منظور تعیین تأثیر نوع اقدام درمانی در کیفیت زندگی بیماران لازم و ضروری به نظر رسید.

تعداد صفحه : 100

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***