دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مقاومت به شکست دندانهای اندو شده باروشهای مختلف ترمیم تاج و ریشه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : دندانپزشکی

عنوان : بررسی مقاومت به شکست دندانهای اندو شده باروشهای مختلف ترمیم تاج و ریشه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای  دندانپزشکی

مرکز تحقیقات مواد دندانی 

عنوان: 

بررسی مقاومت به شکست دندانهای اندو شده باروشهای مختلف ترمیم تاج و ریشه

به راهنمایی استاد ارجمند: 

سرکار خانم  دکتر حوریه موسوی

 

سال تحصیلی:  92-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

………………………………………………………………………………………………………………………… عنوان…… صفحه

خلاصه  فارسی  ………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

فصل اول:   مروری بر متون و مقالات

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 2

کلیات………………………………………………………………………………………………………………………. 4

کامپوزیت رزین…………………………………………………………………………………………………………… 4

ساختمان کامپوزیت ها…………………………………………………………………………………………………… 5

طبقه بندی کامپوزیت ها…………………………………………………………………………………………………. 8

خواص کامپوزیت ها…………………………………………………………………………………………………… 10

خواص مکانیکی………………………………………………………………………………………………………… 12

فایبر پست………………………………………………………………………………………………………………… 14

FRC پست……………………………………………………………………………………………………………… 15

مزایای FRC پست……………………………………………………………………………………………………. 18

فاکتورهای موثر در انتخاب پست ها………………………………………………………………………………… 19

سمان های رزینی……………………………………………………………………………………………………….. 26

موارد استفاده……………………………………………………………………………………………………………. 27

خواص فیزیکی…………………………………………………………………………………………………………. 29

مواد چسبنده به عاج……………………………………………………………………………………………………. 35

مقاومت شکست………………………………………………………………………………………………………… 38

اندازه گیری مقاومت شکست………………………………………………………………………………………… 40

نیروها و استرس جویدن……………………………………………………………………………………………….. 42

مروری بر مقالات………………………………………………………………………………………………………. 43

فصل دوم:  مواد  و روشها

مواد مصرفی…………………………………………………………………………………………………………….. 59

روش اجرای طرح……………………………………………………………………………………………………… 60

فصل سوم: یافته‌ها

یافته‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………. 67

توصیف گروههای آزمایشی………………………………………………………………………………………………. 69

فصل چهارم: بحث

بحث………………………………………………………………………………………………………………….. ………74

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. ……..81

منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. ……..82

Abstract………………………………………………………………………………………………………………. ………92

 

 

 

   فهرست جداول

جدول عنوان صفحه
1-1 دسته بندی ادهزیوها 37
1-3 آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی توزیع نرمال نمونه های مورد بررسی مقاومت به شکست 67
2-3 میانگین و انحراف معیار مقاومت به شکست در گروههای مورد بررسی 68
3-3 آنالیز واریانس یک عاملی جهت مقایسه میانگین مقاومت به شکست در گروههای مورد مطالعه 70
4-3 مقایسات دو به دوی گروههای آزمایشی با آزمون توکی 71
5-3 نتیجه آزمون توکی جهت تعیین معنا داری تفاوت مقاومت شکست بین گروه های آزمایشی 72

 

 

    فهرست نمودارها

نمودار عنوان صفحه
1-3 گروههای آزمایشی 73

 

N   فهرست تصاویر

تصویر  عنوان صفحه
1-2 62
2-2 پست های شفاف 62
(3-1)2 سمان رزینی(Tokuyama)   Estelite Core Quick 62
(3-2)2 دستور العمل استفاده از سمان رزینی (Tokuyama) Estelite Core Quick 63
4-2 کامپوزیت  Estelite ∑ Quick (Tokuyama) 64
5-2 باندینگ  Bond Force (Tokuyama) 64
6-2 کامپوزیتMaster Dent (USA) 64
7-2 سمان رزینی (Kuraray)   Panavia F2.0 64
8-2 کامپوزیت Clearfil AP-X (Kuraray) 65
9-2 دستگاه ترموسایکل 65
10-2 نمونه های مانت شده در آکریل رزینی 65
11-2 دستگاه آزمون یونیورسال 65
12-2 نمونه در جیگ مخصوص دستگاه آزمون یونیورسال 66
13-2 یک نمونه از شکست مطلوب 66
14-2 یک نمونه از شکست نامطلوب 66

چکیده

هدف :  بررسی مقاومت به شکست دندانهای اندو شده باروشهای مختلف ترمیم تاج و ریشه از اهداف این مطالعه بود.

مواد و روشها : تعداد 60 عدد دندان پرمولر انسانی تازه كشیده شده انتخاب شده و به طور تصادفی به پنج گروه دوازده تایی تقسیم شدند. در 48 دندان، تاج آنها از 3 میلی متری بالای CEJ قطع شد. سپس حفرات  MODبه ابعاد 3 میلی متر بعد باكولینگوالی و كف جینجیوالی در حد  CEJ تراشیده شدند. پس از انجام درمان ریشه، در گروه اول پین شماره یک همرنگ دندان به طول تقریبی 8 میلی متر با سمان رزینیEstelite Core Quick (Tokuyama)  سمان و تاج با کامپوزیتEstelite Sigma  Quick (Tokuyama)  ترمیم شد. در گروه دوم ریشه و تاج به بصورت یکپارچه باادهزیو(Tokuyama) Bond Force و کامپوزیت لایت کیور(Tokuyama) Estelite Sigma Quick  بازسازی شد. در گروه سوم از کامپوزیت سلف کیورMaster Dent (USA)  و ادهزیو موجود در بسته بندی آن جهت بازسازی تاج و ریشه استفاده شد. در گروه چهارم از سمان رزینی (Kuraray)   Panavia F2.0جهت سمان کردن پستها استفاده شد و تاج دندان با کامپوزیت Clearfil AP-X (Kuraray) ترمیم شد. در گروه کنترل (گروه 5) دندانها دست نخورده باقی ماندند. نمونه ها در آب مقطر در دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت نگه داری شد، سپس نمونه ها تحت 1000 چرخه حرارتی واقع شدند و در آکریل رزینی مانت گردیدند. نمونه ها برای آزمون مقاومت به شکست در دستگاه آزمون یونیورسال با سرعت یک میلی متر در دقیقه قرار داده شد. مقادیر مقاومت به شکست و نحوه ی شکست نمونه ها ثبت گردید. داده ها با آزمونهای آماری آنالیز واریانس، توکی و Fisher’s Exact واکاوی آماری شدند(05/0P<).

یافته ها :گروه چهارم بالاترین و گروه سوم کمترین مقاومت به شکست را داشتند. مشخص گردید که تفاوت معناداری در مقادیر میانگین مقاومت به شکست گروههای آزمایش وجود دارد(05/0P<). تفاوت های معناداری در مقادیر میانگین مقاومت به شکست بین گروههای 4 و 5 با سایر گروههای آزمایش وجود داشت(05/0P<). تفاوت معناداری در مقاومت به شکست گروههای 1، 2، 3وجود نداشت(05/0P>).

نتیجه گیری : برای دندانهای درمان ریشه، بازسازی ریشه با  پست شفاف و سمان رزینی پاناویا و ساخت تاج با کامپازیت رزین نوری میزان مقاومت به شکست دندانها را تا حد دندان های سالم افزایش داد.

کلید واژه ها : مقاومت به شکست، فایبر پست، سمان رزینی، کامپوزیت رزین

مقدمه

درمان دندانهای درمان ریشه شده که ساختمان تاجی آنها دچار تخریب شدید شده اند، همیشه مدنظر بوده است . بیماران و دندانپزشکان برای ترمیم چنین دندانهایی، بدنبال روشی بوده اند که ترمیم دوام و بقای بیشتر داشته و از هزینه های گزاف و مراحل پیچیده، مستثنی باشد. امروزه بسیاری از دندانپزشكان استفاده از سیستم های پست پیش ساخته را ترجیح می‌دهند، زیرا  آنها بسیار كاربردی،كم هزینه و در برخی موارد نسبت به پست وکورهای ریختگی محافظه كارانه ترند.

در ریشه ها ی به شدت تخریب شده، یك فایبر پست متصل شده بطور ادهزیو ممكن است استحكام شكست را بهبود بخشد و توزیع و انتقال استرس بهتری را انجام دهد، بنابراین سبب تقویت دندان می‌شود.

از جمله روشهای ترمیم دندانهای اندو شده استفاده ازپست و کور ریختگی، پستهای پیش ساخته،  بیلدآپهای تاجی به کمک مواد ترمیمی مانند آمالگام، کامپوزیت و … می باشد که البته هر کدام دارای مزایا و معایبی هستند. به دلیل استفاده وسیع از این نوع درمان ها، و با توجه به اینکه قسمت اعظم مواد پرکننده کانال (گوتاپرکا) برای ایجاد فضای پست تخلیه می شود و همچنین امکان وجود کانالهای فرعی نیز هست و گوتاپرکای باقیمانده در قسمت اپیکالی کانال نیز نمی تواند سیل لازم را برای کانال فراهم نماید، ایجاد سیل به وسیله مواد سازنده پست و کور  و ماده چسباننده مهم و ضروری است .

÷همواره باندینگ بین سمان و پست یکی از مشکلات سمان کردن پستها است. به نظر می رسد با استفاده از کامپوزیت به جای پست سمان شونده یکی از اینترفیسهای باند شونده حذف می شود و مسئله باندینگ فقط موکول می شود به کفایت باند بین دندان/ ادهزیو/ کامپوزیت و همچنین مشکل C  -فاکتور زیاد در حین سمان کردن پستها حذف می شود. اگر تصور کنیم که در واقع یکی از علل اصلی شکست در درمانهای ترمیمی، کاهش مقاومت به شکست دندان و ترمیم است لذا هدف این مطالعه بررسی مقاومت به شکست دندانهای اندو شده با روشهای مختلف ترمیم تاج و ریشه می باشد.

کلیات

کامپوزیت رزین

        کامپوزیت عبارت است از مخلوط فیزیکی مواد مختلف تا میانگینی از خواص مطلوب این مواد حاصل شود. بدنبال  کوشش هایی برای بهبود خصوصیات رزین آکریلی پرنشده، Bowen در سال 1962 نوعی ماده ترمیمی پلیمر درست کرد که با ذرات سیلیکا تقویت شده بود. این ماده پایه و اساس برای موادی شد که امروزه به آنها رزین کامپوزیت می گویند و رایج ترین ماده ترمیمی همرنگ دندان می‌باشد(2 و1).

رزینهای کامپوزیتی بصورت ترکیبی از فیلرهای غیرارگانیک (سخت) که با پلیمر دای متاکریلات (نرم) پیوند خورده اند، در سال 1960 معرفی شدند. بطوریکه ویژگیهای فیزیکی آنها را به ویژگیهای عاج و مینا نزدیک می کرد. پیشرفتهای آنها شامل لایت کیور شدن، باند شدن به اجزا دندان، کاهش سایش و … می باشد و حتی پیشرفت آنها منجر شده که اکنون در ترمیمهای محافظه کارانه خلفی نیز به کار روند(2).

تعداد صفحه : 111

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***