دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مطالعات رفتاری و روانشناسی بین کاربر و محصول و کشف راه های تعامل این دو

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

عنوان : بررسی مطالعات رفتاری و روانشناسی بین کاربر و محصول و کشف راه های تعامل این دو

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان :

بررسی مطالعات رفتاری و روانشناسی بین کاربر و محصول و کشف راه های تعامل این دو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 9

مقدمه 10

فصل اول. 11

کلیات پژوهش… 11

1-1- بیان مسئله تحقیق: 12

1-1-1-نظر سنجی در دیزاین بریف: 13

1-2- پیشینه تحقیق : 13

1-3-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن : 15

1-4-اهمیت طراحی صنعتی در مبلمان شهری: 16

1-5-اهداف تحقیق : 16

1-6-سوالات یا فرضیه های تحقیق : 17

1-7- چهار چوب نظری تحقیق: 17

1-8- روش تحقیق: 18

1-9- قلمرو مکانی و تحقیق : 19

1-10-روش و ابزار گردآوری اطلاعات : 20

1-11-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات: 20

فصل  دوم 21

مکاتب روانشناسی و رویکرد های طراحی صنعتی. 21

2-1- مکاتب روانشناسی : 22

2-1-1-ساخت گرایی : 22

2-1-2-کنش گرایی: 23

2-1-3-زیست گرایی: 23

2-1-4-روان کاوی: 24

2-1-5- انسان گرایی: 24

2-1-6-شناخت گرایی: 25

2-1-7-اجتماع و فرهنگ گرایی: 25

2-1-8-گشتالت گرایی: 26

2-1-9-رفتارگرایی: 27

2-1-10-نظریه پردازان رفتارگرا 28

1- جی.بی.واتسون. 28

2-فردریک اسکینر. 29

2-2-تعریف رفتار: 31

2-2-1-ماهیت رفتار: 31

2-2-2-متغیر های مستقل و وابسته در رفتار: 32

2-2-3-عوامل موثر بر ادراک.. 33

2-3-تعریف هیجان. 34

2-3-1- ماهیت هیجان. 35

2-3-3-انواع هیجان. 36

2-4- احساس: 36

2-5-رویکرد طراحی حسی: 38

2-6- لذت: 43

نتیجه گیری : 46

2-7-تعاریف و مفاهیم هویت: 47

2-6-هویت شهر: 47

2-6-1-نمونه مطالعات کنار گذر زر جوب: 48

2-6-2- هویت مکانی : 49

2-7-هویت رشت وسمبل ها ونشانگان شهر. 50

2-8- تعریف منظر : 50

2-9- انواع عناصر مبلمان شهری و تقسیمات آن ها : 51

فصل سوم 57

پژوهش های اسنادی وجغرافیایی. 57

حوزه رفتار کاربر. 58

3-2-موقعیت جغرافیایی شهرستان رشت : 59

3-3-نقشه معابر رشت.. 63

3-4-نمونه مورد مطالعه (زر جوب رشت) 64

3-5-بررسی ویژگی های طبیعی و ژئومورفولوژی شهر : 64

3-5-1-عوامل وعوارض طبیعی شهر عبارتند از : 64

3-6-  ویژگیهای اقلیمی : 66

3-6-1- خصوصیات كلی اقلیم شهر رشت: 66

3-6-2- درجه حرارت : 67

3-6-3- بارندگی : 68

نمودار 3-1-سرویس اطاعاتی آب و هوای جهانی. 69

3-6-4- رطوبت : 69

3-6-5- باد: 71

3-6-6- زاویه تابش : 72

3-6-7- برف : 73

3-7- ویژگی های جمعیتی : 73

3-7-1- تراکم جمعیتی : 76

3-7-2- سطح تحصیلات : 76

3-8-اهمیت توجه به هویت و فرهنگ: 79

3-9-بررسی مولفه های هویتی رشت: 79

2-9-1-مولفه های طبیعی: 79

3-9-2-مؤلفه های طبیعی هویت رشت: 80

3-9-3- درباره مؤلفه های تاریخی هویت رشت: 81

3-9-4-درباره مؤلفه های مصنوع رشت: 81

3-9-5-درباره مؤلفه های عملکردی هویت رشت: 83

3-9-6-درباره مؤلفه های انسانی هویت رشت: 83

4-1-POG یا شکاف فرصت محصول: 86

4-2-دسته اول ویژگی، ابعاد شاخص ها 89

4-3-دسته دوم –گروه تکنولوژی: 90

4-4-دسته چهارم-گروه  مقاومت : 93

4-5-تجزیه و تحلیل ارزشی و کیفی داده ها 93

4-5-1-هیجانات.. 93

4-5-2-زیبایی شناسی. 94

4-5-3-تکنولوژی. 95

4-5-4-کیفیت.. 96

4-5-5-تاثییر گذاری. 97

4-5-6- ارگونومی. 98

4-5-7- هویت.. 98

4-6-تحلیل ارزشی وکمی داده ها 100

4-7-آنالیز محور های تشکیل دهنده مثلثSET. 102

4-7-1-محور قابل استفاده 102

4-8-لایه های تجربیات کاربر. 103

4-8-1- سطح اول برخورد 103

4-8-2- سطح دوم برخورد 104

4-8-3- سطح سوم برخورد 104

4-9-نتایج حاصل از تحلیل داده های POG  یا شکاف فرصت محصول. 105

4-10- تعاریف مبلمان شهری : 106

4-11- آنالیزساختار فنی محصول: 107

4-11-1- متریال: 107

4-12-معیارهای مهم در طراحی مبلمان شهری  : 108

4-12-1- معیارهای فیزیکی : 108

4-12-2- معیارهای غیر فیزیکی : 110

4-12-2-1- هماهنگی با محیط اطراف : 110

4-12-2-2- ایمن بودن : 110

4-12-2-3- کم بودن قطعات : 110

4-12-2-4- سهولت ساخت ، تعمیر و نصب : 110

4-12-2-5- دوام : 110

4-12-2-6- قابلیت استفاده برای گروههای مختلف : 111

4-12-2-7- اقتصادی بودن : 111

4-12-2-8- استحکام سازه : 111

4-12-2-9- دسترسی : 111

4-12-3-معیارهای انتخاب مبلمان شهری: 112

4-12-3-1- هماهنگی با محیط اطراف: 112

4-12-3-2-  ایمن بودن: 112

4-12-3-3-ارگونومی: 112

4-12-3-4-  کم بودن قطعات: 112

4-12-3-5- سهولت ساخت، تعمیر و نصب: 113

4-12-3-6-دوام: 113

4-12-3-7- مقاومت در برابر تخریب (تخریب‌های عمدی و غیر عمدی)قابلیت استفاده برای گروه‌های مختلف: 113

4-12-3-8- اقتصادی بودن: 113

4-12-3-9- استحکام سازه: 113

4-12-3-10- دسترسی: 114

4-13-گرایش های اجتماعی. 114

4-14-بررسی مصادیق کالاهای نظیر. 115

4-15-دسته بندی مبلمان. 117

4-16-الگوریتم رفتارهای مربوط به مبلمان مبلمان شهری. 117

4-17-خرده رفتارها: 118

4-17-1-  تحلیل رفتار کاربر. 119

4-18-معیار های گروه هدف.. 120

4-19-جبرهای اقتصادی. 125

4-20-اولویت بندی بسته های فرهنگی. 127

4-21-انواع مبلمان شهری: 128

4-22-گردش هزینه ها در بازار مصرف: 129

4-23-محدوده پیشرفت فناوری. 131

فصل پنجم. 132

مواد و روشهای ساخت: 132

5-1- بدنه و ساختار اصلی نشستنگاه: 133

5-1-1- نیازهای موادی: 133

5-1-2- بررسی و کاندید متریال هایی که قابلیت ساخت برای این محصول را دارا باشند: 133

5-1-3- متریال هایی که قابلیت کار مارا دارند: 133

5-2- بررسی 4متریال نهایی کاندیدشده: 134

5-3- متریال منتخب: ترموو چوب (چوب در خت کاج،زبان گنجشک) 135

5-3-1- ترمووود(ترمو چوب): 135

5-3-1- 1-مشخصات متریال: 136

5-3-1-2-روش ساخت: 136

5-3-2- ویژگیها و خواص ورقهای آکریلیک (پلکسی گلاس) 136

5-4- نشستنگاه: 137

5-5-مکانیزم باز و بسته شدن نشستنگاه: 138

5-6-زیست محیطی: 139

5-7-اقتصادی: 139

5-7-1-قیمت و هزینه های تمام شده نشستنگاه: 139

5-7-2-قیمت و هزینه تمام شده طراحی محیطی: 140

5-8- پیشنهادات: 140

5-9-چک لیست.. 141

5-10-عوامل موثر در طراحی مبلمان شهری. 141

5-11- نتیجه گیری. 142

فصل ششم. 149

ایده ها،ارزیابی وارائه طرح نهایی بر مبنای نتایج حاصله 150

6-1-روند انجام پایان نامه 151

6-1-1-ارائه ایده و طرح نوین آزاد و خلاقانه و لندسکپ.. 151

6-1-2-محصول نهایی  طراحی محصول. 152

6-1-2- محصول نهایی. 161

 

چکیده
در طراحی مبلمان شهری، باید ارسال پیام برای شهروندان با توجه به زبان و شیوه خصیصه های فرهنگی و هویت هر جامعه باشد، تا برای شهروندان قابل ملموس تر بوده و ارتباط بصری ایجاد کند و در طراحی مبلمان شهری تطابق بین فرم و عملکرد که مکمل هم می‌باشند، حائز اهمیت است و اینکه این طراحی چگونه و در چه مکان‌هایی، با توجه به هویت شهر و جامعه طراحی شوند، خود نگرشی مهم برای آیتم هایی است که ما در طراحی مبلمان شهری انتخاب می‌کنیم. در این راستا می‌توان به المان های درون شهر و پارک‌ها اشاره کرد که نقش موثری در القاء هویت شهری و تقویت حس مکان شهروندان داشته و باید طوری طراحی شوند که خوانایی آن‌ها از سوی شهروندان و هماهنگی طرح آن‌ها با وقایع و اتفاقات آن مکان سازگاری داشته باشند و این مستلزم آن است که به نقاطی از قبیل ایست ها و مکث ها، گذرها، آمد و شدهای جمعیتی توجه داشته باشیم تا تطابق بین فرم و عملکرد را در طراحی رعایت کرده باشیم، این مقاله سعی بر آن دارد تا به بررسی مبلمان شهری از حیطه منظر شهری و هویت شهری بپردازد چرا که فضاها و محیط‌های انسان ساخت خود نماد آینه‌ای است که هویت شهری را منعکس می‌کنند.
کلید واژه: منظر شهری- هویت شهری- ارتباط بصری- المان شهری

مقدمه

برای هر کدام از ما پیش آمده است که مجذوب محصولی شده و علاقه به آن پیدا کرده ایم،اما از خود پرسیده ایم که چه ویژگی ما را جذب آن نموده است؟این ویژگی ها هستند که می توانند در موقعیت و یا شکست یک طرح،موثر واقع شوند.وشناسایی این عوامل ها می تواند سر نوشت محصولی موفق را رغم بزنند.

علاوه بر فاکتور های اجتماعی ،اقتصادی ،بررسی روانشناسی کاربر نیز در بهبود روند مصرف محصول ،که احساس شادی و لذت ،را در مخاطب ایجاد میکند به دنبال داردو افزایش سطح دلپذیری از محصول و ترغیب به استفاده مجدد را دو چندان می کند.

انتخاب طراحی محیطی و مبلمان آن، ایجاد محیطی خلاق و پرونده برای مردمی است که در آن زندگی می کنند.چنین محیطی با گوناگونی بسیار،آزادی انتخاب به افراد می دهد و تا در آن فضا حضور پیدا کنند ،فضای شهر حداکثر ارتباط را با مردم و زیستگاه پیرامونشان بر قرار می سازد هدف ودلیل ازانتخاب مبلمان شهری ،استفاده بهینه از فضای خالی وتبدیل به یک محیط فرهنگی ،تفریحی،توریستی است.

 

 

1-1- بیان مسئله تحقیق:

در رساله حاضر گروه هدف تمامی اقشار جامعه را در بر میگیرد. ، محدوده مورد نظر 14700متر پل زرجوب شناسایی شده که شهروندان آن خیابان را برای راه گریز ومیانبر از ترافیک استفاده میکنند.دراین محدوده هیچ  امکانات رفاهی وتجهیزاتی موجود نمی باشد.و تنها امکانات در آن محدوده سرویس بهداشتی نماز خانه و اتاق نگهبان می باشد.

1-1-ورودی جنوب غربی       1-2-کنار گذر

1-3-              1- 4-سرویس بهداشتی ونمازخانه واتاق نگهبان

1-1-1-نظر سنجی در دیزاین بریف:

1.در طراحی نیمکت  باید به قسمت های نشیمن گاه عرض آن  توجه کرد.

2.در طراحی نیمکت به پشتی ودسته آن باید توجه کرد.

3.سرپناهی برای روز بارانی داشته باشد.

4.قابلیت جدا شدن داشته باشد.

5.سرگرمی هنگام تنهایی داشته باشد.

6.متریال آن متشکل از بافت نرم باشد.

7.در تابستان قابلیت داغ شدن نداشته باشد.

1-2- پیشینه تحقیق :

بر اساس تحقیقات انجام شده، مطالعات رفتاری بسیاری پیش از روانشناسی کابر-محصول وجود داشته است که در فصل مکاتب روانشناسی و رویکرد طراحی صنعتی توضیح داده شده است.می توان به طور حتم گفت قرن بیستم بستر پیشرفت موضوع مطالعات رفتاری وروانشناسی کاربر-محصول را فراهم آورده است.دهه 1920و1930 با افزایش تولیدات کالا های مصرفی و ظهور تبلیغات رادیویی و تلوزیونی تقاضا برای شناخت بهتر کاربران نیز روند رو به رشد داشت.( 23,4sue loroz-croney‚division)

در مکتب روانشناسی اسلام شناسی؛تحقیقات آبراهام مازلو و معرفی هرم نیاز ها در1943،در زمینه نشانه شناسی؛تئوری های مارشال مک لوهان مربوط به رسانه ها واینکه رسانه،پیام است، طرح نمودن مسئله دهکده جهانی واعتقاد به تقلیل فاصله ها به کمک تکنولوژی و رسانه ها،در زمینه روانشناسی رفتارگرایی نیز میتوان به پژوهشگرانی نظیر واتسون واسکینر اشاره کرد.اما تجربه کاربر و طراحی کاربر محور،اولین بار توسط دونالد نورمن مطرح شد.به موجب ایده جدید نورمن ،طراحی محصول باید سه سطح مختلف از پردازش شناختی واحساسی را در بر بگیرد یعنی سطوح غریزی،رفتاری وتفکری.

پژوهش انجام شده در زمینه بهبود محصول های  مصرفی ،قدمی در جهت بهینه سازی روابط کاربر و محصول بوده است.وقصد این پروژه نیز این است با تحقیقات وپژوهش،نتیجه آن احساس شادی و لذت در حین استفاده را برای کاربر داراست وشوق و رضایتمندی آن را به دنبال دارد ایجادمی کند.

1)در تحقیقی تحت عنوان اهمیت طراحی صنعتی در مبلمان شهری با کارکرد فرهنگی، که در آن معیارهای طراحی وارگونومی(استانداردها)،بازار ،آنالیز، عناصر مبلمان شهری و اهمیت برخی عناصر مورد مطالعه قرار گرفته است.

2)در تحقیقی تحت عنوان مبلمان شهری مسائل وچالش ها،ظوابط ،ملاحظات و استانداردها در طراحی ،ساخت و مکانیابی ، هویت ،آنالیز محصول ،روش ست ،وندالیسم و  ارزش های بصری شهر پرداخته .

3)در تحقیقی تحت عنوان مبلمان شهری ، مسایل و رویکردها و در زمینه های طراحی ، تولید ، انتخاب ، جانمایی ،مواد متریال نصب و نگهداری پرداخته است که در کتاب هابی (مبلمان شهری مسائل و چالش های)،(بنیان های طراحی در زیباسازی)،ومقالات متعدد مطالعه شده .

راهکارهای زیر به طور اجمال دست یافته است

الف)در زمینه طراحی :

طراحی ،ساخت ونصب مبلمان شهری کارآمد نیازمند توجه به نکات فنی ساخت واجرا ودانش علمی طراحی است از دیدگاه طراحان انتخاب وطراحی مناسب تجهیزات وامکانات شهری حفظ هویت مکان ونمود بیشتر آن را ممکن می سازد.طراحی مجموعه ای از عناصر شهری که پاسخگو به طیف وسیعی از نیازها باشد باید بر اساس تخمین تعداد مصرف کنندگان وبررسی شخصیت و رفتارو شناخت جایگاه اجتماعی شان صورت پذیرد.

ب)در زمینه تولید :

باید از نشر اجناس کپی شده داخلی و خارجی جلوگیری نمود .زیراهر شهر اقلیم ، فرهنگ و هویتی ویژه دارد .

ج)  نصب و نگهداری :

  • طراحی مورد نیاز هر فضا باید برای ایجاد هماهنگی مبلمان با یکدیگر و با محیط انجام پذیرد .

باید ضوابط و نقشه های اجرایی تیپ برای زیرسازی و نصب اثاثه تهیه گردد .

باید واحدهایی اجرایی برای ترمیم و بازسازی مبلمان مستهلک و تخریب شده ایجاد شوند .

1-3-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن :

جریان زندگی در شهر منحصر به سکونت ، کار و تفریح در خانه ، محل کار و مراکز تفریحی نیست و شهروندان بخش عمده ای از وقت خود را در حرکت در فضاهای شهری صرف می کنند که یکی از مشخصه های فضای شهری مناسب و مطلوب برخورداری از مبلمان شهری مناسب و متناسب با نوع آن فضا می باشد. بنابراین ضروری است  که ما همانند منزل شخصی که با شورو وعلاقه نسبت به چیدمان وطراحی آن اقدام می کنیم در فضاهای شهری نیز به عنوان خانه دوم ، می بایست مبلمان و تجهیزات شهری با طراحی مناسب ، فضا رابه آرامش ، امنیت و احساس لذت سمعی و بصری را برای شهروندان به همراه آوریم .

1-4-اهمیت طراحی صنعتی در مبلمان شهری:

کیفیت فضا نه امری تصادفی بلکه نتیجه اقداماتی آگاهانه است.وظیفه طراحان جسمیت دادن به ارزش ها،امکانات ومحدودیت های جامعه وقلمرو عمومی،به مشابه نقطه اشتراک زندگی کلیه شهروندان است.طراحی صنعتی حرفه ای است که به طور مستقیم وتخصصی با مبلمان شهری گره خورده است.نقش طراح در مبلمان شهری نقشی کلیدی است.او میتواند علاوه بر آفرینش یک محیط یا محصول زیبا وکارکردی که از کارکرد های اولیه ی هر محصولی می باشد؛محیطی انسانی نیز خلق کند واحساس احترام وتملک را در افراد برانگیزد.به گونه ای دیگرطراح،تجهیزات عمومی را باید بگونه ای طراحی کند که به راحتی دیده شود وشبیه شئ دیگری نباشد،توهم و مشکل در استفاده ایجاد نکند وحس تعلق و مسولیت را بیافریند،یک طراح همواره در هر محصولی از جمله مبلمان شهری علاوه بر اعلام کارکرد ها وکیفیات اولیه ورفع نیازهای اولیه کاربران باید به نیاز های ثانویه ی آنان توجه داشته واین فاکتورها را به صورت ارزش های افزوده ی کیفی در محصول طراحی شده ی خود اعمال کند.

تعداد صفحه : 162

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***