دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مبانی، قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تفسیر قرآن کریم

عنوان : بررسی مبانی، قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات

دانشکده علوم و فنون قرآن تهران

پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته تفسیر قرآن کریم

موضوع:

بررسی مبانی، قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات

استاد راهنما:

دکتر طاهره سادات طباطبایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدّمه……………………………………………………………………………………………………………… 1

کلیّات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 3

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

پرسش‌های تحقیقی……………………………………………………………………………………………………………………………… 4

فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

فصل اول: تعاریف و مفاهیم بنیادین………………………………………………………………………… 6

1-1- شناخت واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………… 7

1-1-1- تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-1-2- مبانی تفسیر قرآن…………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-1-3- قواعد تفسیری……………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-1-4- مفهوم شناسی منهج (روش) تفسیری…………………………………………………………………………………….. 11

1-1-5- گرایش تفسیری (اتّجاه)………………………………………………………………………………………………………… 12

1-2- شناخت تفسیر نیم حیات………………………………………………………………………………. 14

1-2-1- جایگاه تفسیر نسیم حیات……………………………………………………………………………………………………… 14

1-2-2- اهداف و نتایج تفسیر نسیم حیات…………………………………………………………………………………………… 15

1-2-2-1- سادگی و همه فهمی……………………………………………………………………………………………………… 15

1-2-2-2- اثبات چهره موزون سوره‌های قرآن و روابط بین آیات………………………………………………….. 15

1-2-2-3- مقابله با شبهه افکنی های خاورشناسان………………………………………………………………………… 16

1-2-3- ویژگی‌های تفسیر نسیم حیات……………………………………………………………………………………………….. 16

1-2-3-1- ویژگی‌های محتوایی تفسیر نسیم حیات…………………………………………………………………………. 16

1-2-3-2- ویژگی‌های ساختاری تفسیر نسیم حیات……………………………………………………………………….. 17

1-2-3-2-1- اکتفا به ترجمه توضیحی صرف………………………………………………………………………….. 17

1-2-3-2-2- استفاده از تیتر……………………………………………………………………………………………………. 17

1-2-3-2-3- به‌کارگیری تغییر قلم……………………………………………………………………………………………. 17

1-2-3-2-4- گروه‌بندی آیاتی که از لحاظ معنایی باهم مشترک‌اند در یک بحث………………………….. 18

1-2-4-  شیوه بیان و تنظیم مطالب در تفسیر نسیم حیات……………………………………………………………………. 18

1-2-4-1- فهرست بندی مطالب سوره………………………………………………………………………………………….. 18

1-2-4-2- ذکر نام غیر معروف سوره‌ها………………………………………………………………………………………. 19

1-2-4-3- تبیین هدف یا غرض کلی سوره…………………………………………………………………………………… 19

1-2-4-3-1- معیاری برای حلّ اختلاف تفسیری………………………………………………………………………. 22

1-2-4-3-2- معیاری برای شناخت اسباب نزول………………………………………………………………………. 22

1-2-4-4- گاهی ذکر خاطره‌ای مرتبط با سوره…………………………………………………………………………….. 22

1-2-4-5- ذکر روایتی مرتبط با آیه……………………………………………………………………………………………… 23

1-2-4-6- بررسی لغوی و اصطلاحی آیات و گزینش معنای برتر………………………………………………… 24

1-2-4-7- تحلیل مسئله………………………………………………………………………………………………………………… 25

1-2-4-8- اشاره به ابعاد علمی مسئله…………………………………………………………………………………………… 25

1-2-4-9- بررسی ابعاد عرفانی مسئله…………………………………………………………………………………………. 26

1-2-4-10- گاهی ذکر اختلاف قرائت‌ها و بررسی آن‌ها……………………………………………………………….. 26

1-3- شناخت مؤلف نسیم حیات……………………………………………………………………………. 28

1-3-1- زندگی‌نامه…………………………………………………………………………………………………………………………… 28

1-3-2- آثار…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

1-3-2-1- تفسیر یک جلدی مبین………………………………………………………………………………………………….. 28

1-3-2-2- تفسیر 30 جلدی نسیم حیات…………………………………………………………………………………………. 29

1-3-2-3- تفسیر 8 جلدی نسیم حیات……………………………………………………………………………………………. 29

1-3-2-4- ترجمه قرآن با واژگان…………………………………………………………………………………………………. 29

5-حقّ با کیست؟ (مناظره مذاهب اسلامی با وهابیت)…………………………………………………………………….. 29

فصل دوم: مبانی، قواعد، روش و گرایش تفسیری نسیم حیات………………………………….. 30

2-1- مبانی تفسیری نسیم حیات……………………………………………………………………………. 31

2-1-1- جایگاه و اهمیّت شناخت مبانی تفسیر……………………………………………………………………………………. 31

2-1-2- انواع مبانی تفسیر……………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-1-2-1- آیات متشابه………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-1-2-1-1- فایده آیات متشابه‏………………………………………………………………………………………………… 32

2-1-2-1-2- انواع متشابه……………………………………………………………………………………………………….. 34

2-1-2-2- انسجام ساختاری قرآن………………………………………………………………………………………………… 36

2-1-2-2- 1- ارتباط معنایی آیات و گونه‌های آن در تفسیر نسیم حیات………………………………………. 36

2-1-2-3- جامعیت قرآن در تفسیر نسیم حیات………………………………………………………………………………. 38

2-1-2-3-1- مستندات قرآنی جامعیّت قرآن………………………………………………………………………………. 38

2-1-2-3-2- دو ویژگی مؤثر در جاودانگی قرآن……………………………………………………………………… 39

2-1-2-4- امکان و جواز تفسیر در نسیم حیات…………………………………………………………………………….. 42

2-1-2-5- بررسی نیاز مخاطبان به تفسیر در نسیم حیات……………………………………………………………… 43

2-1-2-5-1- مهم‌ترین علل نیازمندی قرآن به تفسیر………………………………………………………………….. 43

2-1-2-6- منابع تفسیر…………………………………………………………………………………………………………………. 46

2-1-2-6-1- مستندات منبع بودن قرآن در تفسیر نسیم حیات……………………………………………………… 46

2-2- قواعد تفسیری نسیم حیات…………………………………………………………………………… 48

2-2-1- فهم ادبیات عربی زمان نزول……………………………………………………………………………………………….. 48

2-2-2- مطالعه تفاسیر مختلف خصوصاً تفاسیر اهل‌بیت…………………………………………………………………… 49

2-2-3- توجّه به شأن و سبب نزول………………………………………………………………………………………………….. 50

2-2-4- توجّه به ظاهر و باطن آیات…………………………………………………………………………………………………. 52

2-2-5- سیاق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

2-2-5-1- انواع سیاق…………………………………………………………………………………………………………………. 53

2-2-6- جری و تطبیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 56

2-2-6-1- معنای لغوی جری و تطبیق………………………………………………………………………………………….. 56

2-2-6-2- معنای اصطلاحی جری و تطبیق…………………………………………………………………………………. 57

2-2-6-3- رابطه‏ى جرى و بطن‏………………………………………………………………………………………………….. 57

2-2-7- توجه به معانی و بیان ریشه کلمات……………………………………………………………………………………….. 58

2-2-8- توجه به کلمات کلیدی و مترادف…………………………………………………………………………………………… 58

2-2-9- جایگاه معنایی کلمات و آیات………………………………………………………………………………………………… 59

2-2-10- توجه به ترتیب نزول آیات…………………………………………………………………………………………………. 60

2-3- روش‌های تفسیری نسیم حیات………………………………………………………………………. 61

2-3-1- روش تفسیر قرآن به قرآن……………………………………………………………………………………………………. 61

2-3-1-1- توضیح آیات مجمل به وسیله آیات مبین………………………………………………………………………… 64

2-3-1-2- پذیرش معنایی از میان معانی مطرح‌شده در آیه…………………………………………………………….. 67

2-3-1-3- استعانت از قرآن در تعیین معنای اصطلاحی خاصی…………………………………………………….. 68

2-3-1-4- توضیح معنای برخی از آیات توسط آیات دیگر…………………………………………………………….. 71

2-3-1-5- تأیید معنای بعضی کلمات، با شواهد قرآنی……………………………………………………………………. 71

2-3-1-6- معرّفی تفاسیر قرآن به قرآن…………………………………………………………………………………………. 72

2-3-2- روش تفسیر روایی قرآن……………………………………………………………………………………………………… 72

2-3-2-1- شرح کلمات مجمل و مبهم……………………………………………………………………………………………. 73

2-3-2-2- بیان مصداق اکمل و اتمّ آیه…………………………………………………………………………………………… 75

2-3-2-3- بیان جزئیات آیات الا حکام………………………………………………………………………………………….. 76

2-3-2-4- بیان شأن نزول آیات……………………………………………………………………………………………………. 76

2-3-2-5- بیان بطن و تأویل آیات………………………………………………………………………………………………… 77

2-3-2-6- تقیید آیه مطلق به وسیله روایت…………………………………………………………………………………….. 78

2-3-3- روش تفسیر عقلی و اجتهادی……………………………………………………………………………………………….. 78

2-3-3-1- عقل……………………………………………………………………………………………………………………………. 78

2-3-3-2- اجتهاد…………………………………………………………………………………………………………………………. 79

2-3-3-3- گونه‌های تفسیر عقلی…………………………………………………………………………………………………… 79

2-3-3-4- ذکر نمونه‌های تفسیر اجتهادی در نسیم حیات……………………………………………………………….. 80

2-3-4- روش تفسیر علمی قرآن……………………………………………………………………………………………………….. 85

2-3-5- روش تفسیر کامل و جامع……………………………………………………………………………………………………. 86

2-4- گرایش‌های تفسیری نسیم حیات…………………………………………………………………….. 89

2-4-1- گرایش فقهی………………………………………………………………………………………………………………………… 89

2-4-1-1- ازدواج موقت………………………………………………………………………………………………………………. 90

2-4-1-2- فلسفه وضو و تیمّم………………………………………………………………………………………………………. 91

2-4-1-3- فلسفه خمس…………………………………………………………………………………………………………………. 92

2-4-1-4- فلسفه روزه…………………………………………………………………………………………………………………. 92

2-4-1-5- فلسفه طلاق…………………………………………………………………………………………………………………. 93

2-4-2- گرایش کلامی……………………………………………………………………………………………………………………… 94

2-4-2-1- امامت، عامل اصلی یأس کفار……………………………………………………………………………………… 95

2-4-2-2- صفات خبریه……………………………………………………………………………………………………………… 95

2-4-2-3- رؤیت خداوند………………………………………………………………………………………………………………. 96

2-4-3- گرایش فلسفی………………………………………………………………………………………………………………………. 97

2-4-3-1- بطلان پولورالیزم………………………………………………………………………………………………………… 99

2-4-3-2- تحلیل دو خدایی…………………………………………………………………………………………………………… 99

2-4-3-3- نور بودن خداوند………………………………………………………………………………………………………. 101

2-4-4- گرایش علمی…………………………………………………………………………………………………………………….. 103

2-4-4-1- آفات تفسیر علمی………………………………………………………………………………………………………. 105

2-4-4-2- امتیازات تفسیر علمی………………………………………………………………………………………………… 105

2-4-4-3- شرایط تفسیر علمی…………………………………………………………………………………………………… 105

2-4-4-4- گرایش علمی در تفسیر نسیم حیات…………………………………………………………………………….. 106

2-4-5- گرایش اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………… 108

2-4-5-1- صبر و شکیبایی……………………………………………………………………………………………………….. 109

2-4-5-2- روابط اجتماعی مسلمانان با همدیگر………………………………………………………………………….. 110

2-4-5-3- مسئله وحدت امّت اسلامی…………………………………………………………………………………………. 110

2-4-5-4- ضرورت حکومت اسلامی برای مردم……………………………………………………………………….. 111

2-4-5-5- همکاری و تعاون اجتماعی در امور خیریه………………………………………………………………… 111

2-4-5-6- مسئله آزادی انسان و شرایط آن…………………………………………………………………………………. 112

2-4-5-7- انفاق………………………………………………………………………………………………………………………… 113

2-4-6- گرایش ادبی………………………………………………………………………………………………………………………. 114

2-4-6-1- توجه به صرف و نحو لغات و جملات قرآن………………………………………………………………. 115

2-4-6-2- توضیح لغات و مشکلات قرآن…………………………………………………………………………………… 117

2-4-6-3- عدول از غیبت به خطاب…………………………………………………………………………………………… 118

2-4-6-4- معانی حروف…………………………………………………………………………………………………………… 119

2-4-6-5- بحث اختلاف قرائت………………………………………………………………………………………………….. 120

2-4-6-6- بحث تقدیم و تأخیر……………………………………………………………………………………………………. 121

2-4-6-7- استعاره……………………………………………………………………………………………………………………. 122

2-4-6-8- مقلوب………………………………………………………………………………………………………………………. 126

2-4-6-9- حذف و اختصار………………………………………………………………………………………………………. 127

2-4-6-10- کنایه و تعریض……………………………………………………………………………………………………… 127

2-4-6-11- حقیقت و مجاز……………………………………………………………………………………………………….. 128

2-4-6-12- تشبیه……………………………………………………………………………………………………………………… 129

نتایج و دستاوردهای تحقیق………………………………………………………………………………. 131

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………. 133

الملخص………………………………………………………………………………………………………. 136

Abstract……………………………………………………………………………………………………. 138

چکیده:

شناخت شیوه مفسران در پرده برداری از مراد خداوند و مبانی آنان در چگونگی فهم و تفهیم معانی بلند قرآن یکی از شاخه های پژوهش در علوم قرآن به شمار می رود. در این پایان نامه ، روش تفسیر «نسیم حیات» ، اثر استاد ابوالفضل بهرام پور که به تفسیر کل قرآن کریم پرداخته است، مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.

هدف اصلی نگارش این تفسیر، ارائه تفسیری ساده با اختصار و روان بودن نثر و خالی از مباحث فنی و مفصل تفسیری است؛ انگیزه اصلی مفسر ارائه تفسیری کوتاه با شیوه آموزش محور و برای عموم مردم است. همچنین مفسر در این مسیر از راهکارهای متفاوتی نسبت به تفاسیر دیگر از جمله بیان خاطرات و نکات عرفانی برای فهم بیشتر مخاطب استفاده کرده است.

در این پژوهش تفسیر  نسیم حیات  از حیث مباحث علوم قرآنی شامل موضوعات شش گانه 1- انتخاب مبانی علوم قرآنی در تفسیر 2- انسجام ساختاری قرآن 3- جامعیت قرآن 4- امکان و جواز تفسیر 5- بررسی نیاز مخاطبان به تفسیر 6- منابع تفسیر  مورد بررسی قرار گرفته است.

همچنین از حیث روش تفسیری  نسیم حیات جامع چهار روش «قرآن به قرآن» و «قرآن به سنّت» و«قرآن به عقل» و «قرآن به علم» است. مفسر همچنین از منابع دیگر مانند منابع لغوی و آرای سایر مفسران استفاده کرده است؛ روش تفسیر قرآن به قرآن و روش علمی بخش عمده ای از  این تفسیر را شکل می دهند ولی از روش تفسیر روایی و اجتهادی کمتر استفاده شده است.

نسیم حیات جامع شش گرایش «گرایش فقهی» و «گرایش کلامی» و «گرایش فلسفی» و «گرایش علمی» و «گرایش اجتماعی» و «گرایش ادبی» است که در این تفسیر بیشتر به گرایش های ادبی و اجتماعی و علمی پرداخته شده است و گرایش های فقهی، کلامی و فلسفی به صورت اختصار مورد بررسی قرار گرفته است.

قواعد تفسیری نسیم حیات بر اساس معیارهای ده گانه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است: 1- فهم ادبیات عربی زمان نزول 2- مطالعه تفاسیر مختلف خصوصاً تفاسیر اهل‌بیت 3- توجّه به شأن و سبب نزول 4- توجّه به ظاهر و باطن آیات 5- سیاق 6- جری و تطبیق 7- توجه به معانی و بیان ریشه کلمات 8- توجه به کلمات کلیدی و مترادف 9- جایگاه معنایی کلمات و آیات 10- توجه به ترتیب نزول آیات.

مقدّمه
بی‌تردید ضرورت ترجمه و تفسیر قرآن کریم به شکل روزآمد در هر عصر و زمانی از اهمّ امور و واجبات بوده و بر هر صاحب‌نظر اهل قلم در این فنّ، یک وظیفه به حساب می‌آید.

در این راستا هر از گاهی در سطح جهان اسلام آثاری انتشار می‌یابد تا بر عطش سیری‌ناپذیر دوستداران و مشتاقان معارف الهی و کلام وحی، آبی بپاشد و پاسخگوی گوشه‌ای از نیازها و مسائل روز گردد.

این شیوه جذّاب تفسیر مذکور که بی‌شک باذوق و سلیقه جوانان امروزی سازگاری بالایی دارد، حاصل دوری نویسنده آن از بحث‌های کلامی و فلسفی سنگین و اجتناب از به حاشیه کشاندن مفاهیم اصلی و مقاصد آیات است که در تفاسیر موجود قرآن کریم، رایج بوده و خواننده در بسیاری از موارد با فرو رفتن در عمق بحث‌های عمدتاً تخصّصی صرف از اصل و هدف آیات و سور غافل گشته و سر آخر منصرف از ادامه مطالعه، خسته آن را به کنار می‌نهد.

اما این تفسیر از آنجا که در عین رعایت ترتیب مصحف با توجه و تکیه بر تفسیر موضوعی به استخراج اهداف و ارتباط بین آیات و سور اهتمام ورزیده است، خواننده را در رسیدن به مراد و مقصود صاحب کلام، یاری بیشتری داده و به شکل ساده‌تری مقدمات فهم معارف الهی را در وی به وجود می‌آورد.

در این تحقیق سعی بر آن است که به لحاظ اهمیت فوق‌الذکر، در شناساندن اوصاف تفاسیر معاصر علی‌الخصوص تفسیر پُر ارج نسیم حیات قدمی هر چند ناچیز برداشته و در همه‌گیر شدن مطالب تفسیری بر این اساس کار خود را پس از مقدمه‌ای چند با معرفی و بیان مسئله در قالب پنج فصل که در فصل اول مفهوم شناسی واژگان کلیدی در پنج بخش واژگان و توصیف تفسیر نسیم حیات ومعرّفی نویسنده این اثر را شامل می‌شود، در فصل دوم جایگاه تفسیر نسیم حیات که به معرفی و آثار ابوالفضل بهرام پور و اهداف و نتایج تفسیر نسیم حیات و ویژگی های تفسیر نسیم حیات می پردازیم در فصل سوم در شش بخش به انواع مبانی تفسیری تفسیر نسیم حیات در یک بخش پرداخته‌ایم، در فصل چهارم در پنج بخش به روش‌های تفسیری نسیم حیات پرداخته‌ایم، در فصل پنجم در پنج بخش به گرایش‌های تفسیری نسیم حیات پرداخته‌ایم، در فصل ششم به قواعد تفسیری در نسیم حیات که شامل ده بخش می شود می پردازیم و در انتها به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نیز پایان‌بخش این پروژه قرار گرفته است.

تعداد صفحه : 150

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***