دانلود پایان نامه ارشد: بررسی فساد اداری، عوامل و راهكارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات

گرایش : علوم قرآن و حدیث

عنوان : بررسی فساد اداری، عوامل و راهكارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث

دانشگاه ایلام

دانشكده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته الهیات

گرایش علوم قرآن و حدیث

عنوان:

بررسی فساد اداری، عوامل و راهكارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن و حدیث

استاد راهنما:

دكتر مهدی اكبرنژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول:  کلیات پژوهش… 1

1-1- فساد … 2

1-2- اداره 3

1-3- فساد اداری . 3

1-4- واژگان مترادف فساد در قرآن و حدیث.. 4

1-5- مفهوم اصطلاحی فساد اداری در قرآن و حدیث.. 8

1-6- فساد اداری، تخلف اداری و جرم اداری.. 9

1-7- فساد اداری، ماهیت قانونی یا اخلاقی؟. 10

1-8- نسبت دین و فساد اداری.. 11

1-9- پیشینه فساد اداری.. 12

1-10- سابقه پژوهش های انجام شده 13

1-11- ضرورت انجام پژوهش.. 16

1-12- اهداف پژوهش.. 17

1-13- سوالات پژوهش.. 17

1-14- روش انجام پژوهش.. 18

1-15- محدودیت‌های پژوهش.. 18

فصل دوم: حوزه های مطالعه فساد اداری و انواع آن. 19

مقدمه. 20

2-1- حوزه های مطالعه فساد اداری.. 20

2-1-1-  حاکمیت.. 20

2-1-2-  اصلاحات اجتماعی.. 21

2-1-3-  مصادیق فساد اداری.. 25

2-1-3-1- ارتشاء. 25

2-1-3-2- اختلاس.. 29

2-1-3-3- قبیله گرایی.. 31

2-1-3-4- تقلب و تزویر. 34

2-1-3-5- اسراف.. 37

2-1-4-  مصادیق مفسدان اداری.. 38

2-2- انواع فساد اداری.. 42

2-2-1- فساد تصادفی- فساد نظام مند. 43

2-2-2-  فساد خرد- فساد کلان. 44

2-2-3- فساد سیاه- فساد خاکستری- فساد سفید. 44

2-2-4- فساد سیاسی.. 44

2-2-5- فساد اقتصادی و مالی.. 45

2-3- بررسی انواع فساد اداری در قرآن و حدیث.. 45

2-3-1- فساد فردی و تصادفی در مقابل فساد سازمان یافته و نظام مند. 46

2-3-2- فساد خرد-  فساد کلان. 48

2-3-3- فساد  سیاه- فساد خاکستری- فساد سفید. 50

2-3-4- فساد سیاسی.. 52

2-3-5- فساد اقتصادی و مالی.. 56

فصل سوم: عوامل پدید آورنده فساد  اداری.. 59

مقدمه. 60

3-1- عوامل فساد اداری در مطالعات مدیریت.. 60

3-2- عوامل فساد اداری از دیدگاه قرآن و حدیث.. 64

3-2-1-  عوامل شخصی.. 64

3-2-1-1- تأمین نیازهای زیستی.. 65

3-2-1-2- کسب منزلت و قدرت.. 68

3-2-1-3- فزون خواهی و رفاه طلبی.. 71

3-2-1-4- فقدان ایمان و عدم التزام  به اصول شرعی.. 74

3-2-2- عوامل اقتصادی.. 76

3- 2-3- عوامل فرهنگی و اجتماعی.. 81

3-2-4- عوامل قضایی.. 86

3-2-5- عوامل سیاسی و اداری.. 88

فصل چهارم: راهکارهای مقابله با فساد اداری.. 94

مقدمه: 95

4-1- راهکارهای مبتنی بر اخلاق. 96

4-1-1- اخلاق فردی.. 96

4-1-2- اخلاق اجتماعی.. 100

4-2- راهکارهای مبتنی بر قانون. 105

4-2-1- راهکارهای سیاسی و اداری.. 106

4-2-1-1- تعادل در عدم تمرکز اداری.. 106

4-2-1- 2- اصلاحات ساختاری.. 108

4-2-1-3-  برکناری عناصر فاسد. 109

4-2-1-4- دقت درگزینش کارگزاران. 111

4-2-1-5- برخورداری مدیران از قدرت مرجعیت.. 113

4-2-1-6- حفظ شئون و ارتقاء منزلت کارکنان. 114

4-2-1-7- برقراری نظام تشویق و تنبیه مناسب.. 116

4-2-1-8- نظارت و بازرسی.. 118

4-2-2- راهکارهای اقتصادی.. 120

4-2-3- راهکارهای فرهنگی.. 124

4-2-4- راهکارهای قضایی.. 125

نتیجه گیری.. 129

منابع. 131

چكیده انگلیسی…………. 14
فهرست شکل ها

شکل شماره(2-1) رابطه فساد اداری با قانون و اخلاق.. 11

شکل شماره(2-2) رابطه فساد اداری با دین، اخلاق و قانون  12

چکیده

فساد اداری از مسائل مهم علم مدیریت به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر توجه بسیاری از دولت ها، مدیران و پژوهشگران را به خود معطوف ساخته است. در همین ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن، از دیدگاه قرآن کریم و حدیث انجام گردید. این پژوهش در طبقه بندی کلی تحقیقات، بنیادی و با توجه به هدف، کاربردی محسوب می شود.  برای جمع آوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مسئله فساد اداری به جهت پیامدها و آثار منفی آن برای حکومت و جامعه اسلامی، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در متون دینی برخوردار است؛ هر چند که به صورت مستقل و به عنوان یک علم بدان پرداخته نشده است. بر این اساس در این تحقیق مفهوم فساد اداری، انواع فساد و حوزه های مطالعه آن از منظر آیات و روایات استنباط و استخراج گردید. علاوه براین یافته های این پژوهش، متغیرها و عوامل موثر در بروز پدیده شوم فساد اداری را مشخص می نماید. همچنین از بررسی آیات قرآن کریم و احادیث به دست می آید که رویکرد مدیریت اسلامی در مبارزه با فساد اداری، به صورت سیستمی، نظام مند و بنیادین می‌باشد؛ به این معنا که برای هر دسته از عوامل پدید آورنده آن، راهکارهای مناسب و مقتضی ارائه می‌دهد و به جای برخوردهای کوتاه مدت و کنترلی که از کارایی و اثربخشی کمتری برخوردار است؛ شیوه مبارزه ریشه‌ای و پیشگیرانه را توصیه می نماید.
مقدمه
فساد اداری از چالش های اساسی دنیای امروز به شمار می رود که سلامت و موجودیت اجتماعات کوچک تر وحتی کلان انسانی، در سطح ملی و بین المللی را مورد تهدید قرار داده است. به همین جهت نیز تلاش برای شناخت نظری و همه جانبه آن، گام اول در طی مسیر مبارزه با این آفت جامعه بشری است. امروزه به واسطه گسترش ارتباطات و به هم تنیدگی سرنوشت ملت ها با یکدیگر و شکل گیری دهکده جهانی، لزوم مطالعه فساد و مبارزه با آن در سطح بین المللی ضروری می‌نماید. اما از آنجا که این مسئله از یک سو با فرهنگ و هنجارهای یک جامعه و از سوی دیگر با قوانین و مقررات آن، ارتباط پیدا می‌کند، به طبع فساد اداری نیز باید در بستر همان فرهنگ و شرایط اجتماعی- اقتصادی- سیاسی، مورد مطالعه قرار گیرد. در کشور ما که شالوده و کلیت نظام اداری و نیز فرهنگ غالب آن، اسلامی می‌باشد، اکتفا به تحقیقات و پژوهش های بین المللی و اتکاء به راهکارهای آنان، به تنهایی ثمر بخش نخواهد بود. از این رو به مطالعات جامعه شناختی، سیاسی و اقتصادی در حوزه فرهنگ ایرانی- اسلامی نیاز است تا بتوان زمینه ها ی شکل گیری فساد اداری و اسباب مقابله با آن را، شناسایی و فراهم آورد. ضمن آنکه نمی توان از نتایج مطالعات و تجربیات و همکاری های بین المللی در این زمینه جهت دستیابی به نتیجه مطلوب صرف نظر نمود. از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی متون اسلامی، یعنی قرآن و احادیث اهل بیت(ع)، حوزه های مطالعه فساد اداری در این متون را مشخص نموده و با رویکرد تطبیقی به پژوهش های نوین، عوامل بوجود آورنده و راهکارهای مبارزه با آن را استنباط و ارائه نماید. به این ترتیب این تحقیق می‌تواند با تبیین نظری مسئله و در صورت کاربست عملی آن، راهگشای مسئولین و صاحبان امر در حوزه های مختلف سیاست گذاری نظام در زمینه مبارزه با فساد اداری باشد.

تعداد صفحه : 151

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***