دانلود پایان نامه ارشد : بررسی فاکتورهای موفقیت مدیریت تغییر و تحول در بانکداری الکترونیک ( مطالعه موردی: بانک صادرات شهر کرمانشاه)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : بازرگانی داخلی

باسمعه تعالی

        دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

  دانشکده تحصیلات تکمیلی                 

پایان‏نامه ی كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

بررسی فاکتورهای موفقیت مدیریت تغییر و تحول در بانکداری الکترونیک

( مطالعه موردی: بانک صادرات شهر کرمانشاه)

استاد راهنما:خانم دكتر فتانه علیزاده مشكانی

 

استاد مشاور : جناب آقای دكتر بابك جمشیدی نوید

 

شهریور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست
عنوان……………………………………………………………………………………… صفحه
چكیده……………………………………………………………………………………
فصل اول : كلیات تحقیق
1-1) مقدمه …………………….………………………………………………………….
1-2) بیان مساله………………….…………………………………………………………..
1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………….………
1-4) اهداف تحقیق ……………………………………….…………………………………
1-4-1) هدف کلی…………………………..………………………………………………
1-4-2) اهداف جزئی………………………………………………………………………
1-5) فرضیه‏های تحقیق ……………….…………….………………………………………..
1-6)  بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی………………………………..………
1-7) قلمرو تحقیق…………………………..………………………………………………
1-7-1)قلمرو موضوعی…………..…………………………………………………………..
1-7-2) قلمرو مکانی تحقیق……………….………………….………………………………
1-7-3) قلمرو زمانی تحقیق………………..…………………..………………………………
      1-8)تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)………………………..
1-13-1) تعاریف مفهومی ……………………….……………………………………………
1-13-2) تعاریف عملیاتی…………………….………………………..……………………..
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1) مقدمه……………………….…………………..……………………………………
2-2) مبانی نظری……………………..……………………….……………………………
2-2-1)تعاریف تغییر و تحول……………………………………………………………………………………………………………………
2-2-2)ابعاد و مختصات تغییر……………………………………………………………………………………………………………………
2-2-3)عوامل مؤثر در ایجاد تغییر…………………………………………………………………………………………………………….
2-2-4)مراحل اصلی فرایند تحول……………………………………………………………………………………………………………..
2-2-4-1)شناخت……………………………………………………………………………………………………………………………………
2-2-4-2)آغاز فرایند تحول………………………………………………………………………………………………………………………
2-2-4-3)تشخیص…………………………………………………………………………………………………………………………………
2-2-4-4)بررسی وضعیت موجود……………………………………………………………………………………………………………
2-2-4-5)تعیین وضعیت آتی سازمان…………………………………………………………………………………………………………
و

2-2-4-6)آماده­سازی و برنامه­ریزی جهت اجرا…………………………………………………………………………………………..

2-2-4-7)اجرای تغییر……………………………………………………………………………………………………………………………..
2-2-4-8)بازنگری و تحکیم (تثبیت)……………………………………………………………………………………………………..
2-2-5)راهبردهای تغییر در سازمان………………………………………………………………………………………………………….
2-2-5-1)راهبرد تغییر فناوری………………………………………………………………………………………………………………….
2-2-5-2)راهبرد تغییر ساختار…………………………………………………………………………………………………………………..
2-1-5-3)راهبرد تغییر وظیفه…………………………………………………………………………………………………………………..
2-2-5-4)راهبرد تغییر افراد………………………………………………………………………………………………………………………
2-2-6)شیوه های اعمال تغییرات……………………………………………………………………………………………………………
2-2-6-1)شیوه مشارکتی اجرای تغییر…………………………………………………………………………………………………………
2-2-6-2)شیوه اجباری اجرای تغییر…………………………………………………………………………………………………………..
2-2-7)نقش مدل ها در امر تشخیص سازمانی……………………………………………………………………………………………..
2-2-7-1)مروری بر گونه­های مختلف مدل های تشخیص…………………………………………………………………………….
2-2-7-1-1)تجزیه و تحلیل PEST………………………………………………………………………………………………………
2-2-7-1-2)تجزیه و تحلیل SWOT…………………………………………………………………………………………………….
2-2-7-1-3)چرخه تکاملی رفتار رقابتی استربل………………………………………………………………………………………..
2-2-7-1-4)تشخیص همترازی مؤلفه­های درونی سازمان……………………………………………………………………………
2-2-7-1-5)مدل هفت 7S و پاسکال……………………………………………………………………………………………………
2-2-7-1-6)مدل شش خانه­ای ویسبورد………………………………………………………………………………………………….
2-2-7-1-7)مدل منسجم کنندۀ پویایی­های سازمانی کاتر…………………………………………………………………………….
2-2-7-1-8)مدل همخوانی نادلر و تاشمن……………………………………………………………………………………………….
2-2-7-1-9)مدل علت روابط معلولی تحول و عملکرد سازمانی «برگ و لیتوین» ………………………………………
2-2-7-1-10)مدل کرت لوین……………………………………………………………………………………………………………….
2-2-7-1-11)مدل هفت مرحله ای تغییر…………………………………………………………………………………………………..

2-2-7-1-12)مدل سیستمی تغییر……………………………………………………………………………………………………………..

2-2-7-1-13)مدل تغییر پروسی[1]………………………………………………………………………………………………………………..
2-2-7-1-14)مدل تغییر آدکار………………………………………………………………………………………………………………….
2-2-7-1-15)ویژگی های یک مدل مطلوب……………………………………………………………………………………………..
2-2-8)ضرورت تحول صنعت بانکداری……………………………………………………………………………………………………
2-2-9)مدیریت تغییر و تحول……………………………………………………………………………………………………………………
2-2-6-1)تحول سازمانی در سازمان یادگیرنده…………………………………………………………………………………………….
2-2-9-2)آمادگی پذیرش تحوّل سازمانی………………………………………………………………………………………………..
ز

2-2-9-3)مدیران و تغییر…………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-9-4)فرهنگ سازمانی و مدیریت تغییر……………………………………………………………………………………………….
2-2-9-5)ویژگی­های سازمان­های نوآور……………………………………………………………………………………………………
2-2-9-6)ساختار سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………
2-2-10)تغییرات استراتژیک در صنعت بانکداری………………………………………………………………………………………..
2-2-10-1)الگوهای مدیریت تغییرات استراتژیک ……………………………………………………………………………………….
2-2-10-1-1) استراتژی های مدیریت تغییر بورژویز و برادوین[2]…………………………………………………………………..
2-2-10-1-2) الگوی مدیریت تغییرات استراتژیک استیس و دانفی[3]…………………………………………………………….
2-2-10-1-3) الگوی سه مرحله ای مدیریت تغییرات استراتژیک کرت لوین………………………………………………….
2-2-10-1-4) الگوی رهبری تغییرات استراتژیک « هرسی و بلانچارد …………………………………………………………..
2-2-10-2)سطوح آمادگی سازمان ها برای پذیرش تغییر…………………………………………………………………………….
2-2-10-3)استراتژی های مدیریت تغییر تحول آفرین…………………………………………………………………………………
2-2-11)بررسی و تحلیل نظام برنامه ریزی نیروی انسانی در سیستم بانکی کشور…………………………………………….
2-2-11-1)تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی و فرآیند آن…………………………………………………………………………….

2-2-11-2)اهداف و مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی …………………………………………………………………………………

2-2-11-3)مدیریت موضوعات و مسائل مربوط به نیروی انسانی……………………………………………………………………
2-2-11-3)مدیریت موضوعات و مسائل مربوط به نیروی انسانی…………………………………………………………………..
2-2-11-5) تاثیر آموزش در منابع انسانی در  سازمان ها……………………………………………………………………………….
2-2-11-5-1)اهداف آموزش ضمن خدمت…………………………………………………………………………………………………
2-2-11-6)مدیریت استراتژیک منابع انسانی………………………………………………………………………………………………..
2-2-11-6-1)مدل‌ها و چارچوب‌های مطرح در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی..
2-2-11-6-1-1)مدل منتخب[4] مدیریت استراتژیک منابع انسانی…………………………………………………………………….
2-2-11-6-1-2)مدل چرخه منابع انسانی ویلسون………………………………………………………………………………………..
2-2-11-6-1-3)مدل عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی………………………………………………………………………………….
2-2-11-6-1-4)مدل تلفیقی نظام مدیریت منابع انسانی………………………………………………………………………………..
2-2-11-6-1-5)مدل کسب و کار استراتژیک منابع انسانی[5] بانک بین‌المللی بارودا- هند………………………………..
2-2-11-7)الگوهای استراتژیك منابع  انسانی……………………………………………………………………………………………….
2-2-11-8)مفهوم‌ طرح‌ریزی‌ استراتژیك‌ منابع‌ انسانی‌ …………………………………………………………………………………
2-2-11-8-1)مزایای‌ طرح‌ریزی‌ استراتژیك‌……………………………………………………………………………………………….
2-2-11-8-1-1)انواع‌ مدل ها طرح‌ریزی‌ استراتژیك……………………………………………………………………………………
2-2-11-8-1-1-2) مدل‌ ارائه‌شده‌ به‌وسیله‌ جیمزواكر…………………………………………………………………………………..
ح

2-2-11-8-1-1-3) مدل‌ ارائه‌ شده‌ به‌وسیله‌ كریستوفرمی‌ بی……………………………………………………………………..

2-2-11-8-1-1-4)مدل‌ فرآیند طرح‌ریزی‌ استراتژیك‌ منابع‌ انسانی‌ با رویكرد اجرایی……………………………………
2-2-11-8-2)پیوند استراتژی منابع انسانی با استراتژی های كلی و كلان سازمان ……………………………………………
2-2-12)استراتژی های تحول سازمانی……………………………………………………………………………………………………..
2-2-12-1)سطوح تغییر در نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………………..
2-13)سیر تحولات الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………..
2-13-1)چالش های تحول الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………….
2-13-2)راهکارهای فرهنگی در گسترش خدمات الکترونیکی………………………………………………………………………
2-13-3)موانع بانکداری الکترونیکی در ایران…………………………………………………………………………………………….
2-13-3-1)زیرساخت مالی و بانکی………………………………………………………………………………………………………….
2-13-3-2)زیر ساخت های فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………….
2-13-3-3)هزینه بالا……………………………………………………………………………………………………………………………….
2-13-3-4)امنیت……………………………………………………………………………………………………………………………………
2-13-3-5)عدم وجود تحقیقات کاربردی…………………………………………………………………………………………………
2-13-3-6)عدم آگاهی عمومی…………………………………………………………………………………………………………………
2-13-3-7)اعتماد مشتری………………………………………………………………………………………………………………………..
2-13-3-8)مقررات…………………………………………………………………………………………………………………………………
2-13-4)مزیت های بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………..
2-13-4-1)مزیت های کوتاه مدت بانکداری الکترونیکی………………………………………………………………………………
2-13-4-2)مزیت های میان مدت بانکداری الکترونیکی ………………………………………………………………………………..
2-13-4-3)مزیت های بلندمدت بانکداری الکترونیکی ……………………………………………………………………………….
2-13-5)جایگاه مدیریت ارتباط با مشتری در نظام مؤسسات مالی و خدماتی……………………………………………………
2-13-6)محرک های راهبردی توسعه بانکداری الکترونیک…………………………………………………………………………..
2-13-7)چالش های توسعه بانکداری الکترونیک………………………………………………………………………………………..
2-3) پیشینه تحقیق………………………………………………..…………………………
2-3-1) تحقیقات داخلی……………………………………………………………………..
2-3-2) تحقیقات خارجی………………………………………………………………….
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه …………….………………………………………………………………….
3-2) روش تحقیق……………………………..……………………………………………
3-3) جامعه آماری…………………………..……………………………………………
3-4) روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه…………………….……………………………….
3-5) ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات………………………………………………………………………………………………………
ط

3-5-1)تشریح پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………….

3-6)روش تجزیه ­و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………………………………….
3-7)روایی و پایایی پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………………
3-8)روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داه ها…………………………………………………………………………………………………..
3-8-1)مدل معادلات ساختاری………………………………………………………………………………………………………………….
3-8-2)معیارهای برازش…………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………

4-1) بخش اول : آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………

4-2-1)ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ­دهندگان………………………………………………………………………………………

4-2-1-1)جنسیت ………………………………………………………………………………………………………………………………….
4-2-1-2)سن ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4-2-1-3)تحصیلات ………………………………………………………………………………………………………………………………
4-2-1-3)نوع استخدام ………………………………………………………………………………………………………………………….
4-2-1-4)سابقه خدمت ………………………………………………………………………………………………………………………….
4-3)آزمون نرمال بودن داده­ها …………………………………………………………………………………………………………………..
4-4)استانداردسازی ابزار اندازه‌گیری مفاهیم تحقیق…………………………………………………………………………………….
4-5)تحلیل عاملی اکتشافی متغیر بعد مشتری……………………………………………………………………………………………….
4-5-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد مشتری…………………………………………………………………………………………….
4-6)تحلیل عاملی اکتشافی بعد تکنولوژی ………………………………………………………………………………………………….
4-6-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد تکنولوژی ………………………………………………………………………………………..
4-7)تحلیل عاملی اکتشافی بعد ساختار سازمانی ………………………………………………………………………………………..
4-7-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد ساختار سازمانی ………………………………………………………………………………..
4-8)تحلیل عاملی اکتشافی بعد نیروی انسانی………………………………………………………………………………………………
4-8-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد نیروی انسانی ………………………………………………………………………………….
4-9)تحلیل عاملی اکتشافی بعد محیط داخلی ……………………………………………………………………………………………….
4-9-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد محیط داخلی…………………………………………………………………………………….
4-10)تحلیل عاملی اکتشافی بعد محیط میانی ……………………………………………………………………………………………..
4-10-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد محیط میانی ………………………………………………………………………………….
4-11)تحلیل عاملی اکتشافی بعد محیط خارجی ………………………………………………………………………………………….
4-11-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد محیط خارجی………………………………………………………………………………..
4-12)تحلیل عاملی اکتشافی بعد نگرش نسبت به تغییر و تحول……………………………………………………………………
4-12-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بعد نگرش نسبت به تغییر و تحول………………………………………………………..
ی

4-13)تحلیل عاملی اکتشافی متغیر تمایل به استفاده …………………………………………………………………………………….

4-13-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر تمایل به استفاده …………………………………………………………………………………..
4-14)تحلیل عاملی اکتشافی متغیر بازنگری در قوانین و مقررات………………………………………………………………….
4-14-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر بازنگری در قوانین و مقررات…………………………………………………………………..
4-15)تحلیل عاملی اکتشافی متغیر آموزش همگانی………………………………………………………………………………………
4-15-1)تحلیل عاملی تاییدی متغیر آموزش همگانی ……………………………………………………………………………….
4-16)مدل ساختاری تحقیق (بررسی مدل اصلی تحقیق)……………………………………………………………………………….
4-17)مفروضات رگرسیون خطی چندگانه………………………………………………………………………………………………..
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه …………………………….………………………..…………………………
5-2) نتایج فرضیات…………………………..…………………………..…………………
5-3) نتیجه گیری كلی…………………………………………………….…………………..
5-4) پیشنهادها براساس فرضیات…………………………………………………….…………
5-6) محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….
5-5) پیشنهادها برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………………………
منابع و مآخذ
منابع فارسی………………………………………………………..………………………
منابع لاتین…………………………………….……………………………………………
پیوست ها………………………………….…………………………………..…………
جدول های تحقیق
جدول 1-1) انواع تغییرات سازمانی………………………………………………………………………………………………………….
جدول3-1) تشریح پرسش نامه………………………………………………………………………………………………………………….
       جدول 3-2) جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………
جدول 3-3 مقادیر آلفای کرونباخ ……………………………………………………………………………………………………………..
جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها………………………………………………………….
جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن آنها…………………………………………………………………..
جدول 4-3  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات آنها………………………………………………………
جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب نوع استخدام آنها…………………………………………………..
جدول 4-5 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت آنها…………………………………………………..
جدول 4-6  نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت بررسی پیروی داده ها از توزیع نرمال………………………….
جدول 4-7 نتایج آزمون KMO-Bartlett در بعد مشتری…………………………………………………………………………….
جدول 4-8 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون مشتری……………………………………………………………………………….
جدول 4-9 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی……………………………………………………………..
ک

جدول 4-10 شاخص­های برازش مدل اندازه گیری بعد مشتری………………………………………………………………………

جدول 4-11  نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون تکنولوژی…………………………………………………………..
جدول 4-12 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون تکنولوژی ………………………………………………………………………
جدول 4-13 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی………………………………………………………….
جدول 4-13 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی……………………………………………………………
جدول 4-14 شاخص­های برازش مدل اندازه گیری تکنولوژی………………………………………………………………………..
جدول 4-15  نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون ساختار سازمانی…………………………………………………
جدول 4-16 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون ساختار سازمانی…………………………………………………………….
جدول 4-17 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی……………………………………………………………..
جدول 4-18 شاخص­های برازش مدل اندازه گیری ساختار سازمانی …………………………………………………………..
جدول 4-19  نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون نیروی انسانی………………………………………………………..
جدول 4-20 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون نیروی انسانی…………………………………………………………………..
جدول 4-21 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی…………………………………………………………..
جدول 4-22 شاخص­های برازش مدل اندازه گیری نیروی انسانی……………………………………………………………………
جدول 4-23  نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون محیط داخلی ………………………………………………………
جدول 4-24 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون محیط داخلی ……………………………………………………………………..
جدول 4-25 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی……………………………………………………………
شکل 4-5) مدل اندازه گیری متغیر بعد محیط داخلی  در حالت تخمین استاندارد………………………………………………
جدول 4-26 شاخص­های برازش مدل اندازه گیری محیط داخلی ………………………………………………………………….
جدول 4-27  نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون محیط میانی………………………………………………………….
جدول 4-28 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون محیط میانی………………………………………………………………………
جدول 4-29 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی…………………………………………………………..
جدول 4-30 شاخص­های برازش مدل اندازه گیری محیط میانی…………………………………………………………………….
جدول 4-31  نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون محیط خارجی……………………………………………………..
جدول 4-32 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون محیط خارجی……………………………………………………………………
جدول 4-33 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی…………………………………………………………….
جدول 4-34 شاخص­های برازش مدل اندازه گیری محیط خارجی…………………………………………………………………..
جدول 4-35  نتایج آزمون KMO-Bartlett عامل مکنون نگرش نسبت به تغییر و تحول ……………………………….
جدول 4-36 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون نگرش نسبت به تغییر و تحول…………………………………………….
جدول 4-33 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی……………………………………………………………
جدول 4-34 شاخص­های برازش مدل اندازه گیری نگرش نسبت به تغییر و تحول …………………………………………..
جدول 4-35  نتایج آزمون KMO-Bartlett……………………………………………………………………………………………..
ل

جدول 4-36 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون تمایل به استفاده …………………………………………………………………

جدول 4-37 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی…………………………………………………………….
جدول 4-38 ) شاخص­های برازش مدل اندازه گیری تمایل به استفاده ……………………………………………………………
جدول 4-39  نتایج آزمون KMO-Bartlett…………………………………………………………………………………………….
جدول 4-40 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون بازنگری در قوانین و مقررات………………………………………………
جدول 4-41 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی…………………………………………………………….
جدول 4-42 ) شاخص­های برازش مدل اندازه گیری بازنگری در قوانین و مقررات…………………………………………..
جدول 4-43  نتایج آزمون KMO-Bartlett……………………………………………………………………………………………..
جدول 4-44 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون آموزش همگانی…………………………………………………………………
جدول 4-45 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی…………………………………………………………..
جدول 4-46 ) شاخص­های برازش مدل اندازه گیری آموزش همگانی……………………………………………………………
جدول 4-47 شاخص­های برازش مدل معادلات ساختاری…………………………………………………………………………….
جدول 4-48 بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری…………………………………………………..
جدول4-49 ماتریس همبستگی بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته تحول در بانکداری الکترونیکی………………..
جدول 4-50 تحلیل رگرسیون چند متغیره برای متغیر وابسته تحول در بانکداری الکترونیکی و متغیرهای مستقل….

 

اشکال تحقیق
  نگاره شماره 1-1)مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….
شکل 2-1) : انواع تغییر از دیدگاه بالاگان و هیلی……………………………………………………………………………………..
شکل 4-2) مدل  اندازه گیری متغیر بعد تکنولوژی در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………
شکل 2-2) : انواع تحول سازمانی از دیدگاه نادلر و توشمن………………………………………………………………………….
شکل2-3) مراحل فرایند تحول…………………………………………………………………………………………………………………
شکل2-4) چرخه رفتار رقابتی استریبل……………………………………………………………………………………………………..
شکل 2-5) مدل شش خانه­ای ویسبور ………………………………………………………………………………………………………..
شکل2-6) مدل منسجم کننده پویایی­های سازمانی کاتر……………………………………………………………………………..
شکل2-7) مدل همخوانی نادلر[6] و تاشمن……………………………………………………………………………………………………
شکل2-8) مدل علت و معلولی تحول و عملکرد سازمانی بُرک و لیتوین………………………………………………………….
شکل2-9) عوامل تحول­گرا……………………………………………………………………………………………………………………….
شکل 2-10)مدل انتظار انگیزش………………………………………………………………………………………………………………….
شکل2-11) مدل انتظار انگیزش برای حمایت از تغییر یا مقاومت در برابر آن………………………………………………….
شکل 4-3) مدل اندازه گیری متغیر بعد ساختار سازمانی  در حالت تخمین استاندارد…………………………………….
شکل 4- 4)  مدل اندازه گیری متغیر بعد نیروی انسانی  در حالت تخمین استاندارد…………………………………………
شکل 4-6) مدل اندازه گیری متغیر بعد محیط میانی  در حالت تخمین استاندارد…………………………………………….
م

شکل 4-7) مدل اندازه گیری متغیر بعد محیط خارجی  در حالت تخمین استاندارد………………………………………..

شکل 4-8) مدل اندازه گیری متغیر بعد نگرش نسبت به تغییر و تحول  در حالت تخمین استاندارد…………………….
   شکل 4-9  مدل اندازه گیری متغیر تمایل به استفاده در حالت تخمین استاندارد………………………………………………
شکل 4-10  مدل اندازه گیری متغیر بازنگری در قوانین و مقررات در حالت تخمین استاندارد……………………………
شکل 4-11  مدل اندازه گیری متغیر آموزش همگانی در حالت تخمین استاندارد…………………………………………..
شکل 4-11) مدل  معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد…………………………………………………………………  
مدل شماره2-14) نوع شناسی استراتژی های تغییر دانفی و استیس……………………………………………………………….

مدل شماره2-15) الگوی تغییرات کرت لوین و ارتباط آن با برنامه تحول سازمانی…………………………………………

مدل شماره2-16) نحوه تعیین سطوح آمادگی سازمان ها برای پذیرش تغییر………………………………………………….
شکل فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی2-17)………………………………………………………………………………………….
شکل2-18) مدل جامع فرایند تحول………………………………………………………………………………………………………
شکل2-25)فرآیند استراتژیک……………………………………………………………………………………………………………………..
شكل2-26)‌: 7 مرحله‌ مدل‌ فرآیند طرح‌ریزی‌ استراتژیك‌ رزماری‌ هریسون‌………………………………………………………
شكل‌ 2-27): مدل‌ استراتژیك‌ جیمز واكر…………………………………………………………………………………………………..
شكل‌ 2-28): مدل‌ استراتژی‌ منابع‌ انسانی‌ با نگرش‌ باز……………………………………………
شكل‌ 2-29)مدل‌ طرح‌ریزی‌ استراتژیك‌ منابع‌ انسانی‌ با رویكرد اجرایی‌…………………………………………………………
نمودار2-30)فرآیند شکل­گیری تغییرات سازمانی………………………………………………………………………………………
شکل2-31)ابعاد و زمینه­های تحول سازمان……………………………………………………………………………………………….
شکل 4-1) مدل اندازه گیری متغیر بعد مشتری در حالت تخمین استاندارد……………………………………………………
نمودارهای تحقیق
نمودار2-12) سسله مراتب سنتی مدیریت………………………………………………………………………………………………………
نمودار2-13) دیدگاه سیستمی و ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………………..
نمودار2-19) مدل منتخب مدیریت استراتژیک منابع  انسانی……………………………………………………………………………
نمودار2-20) مدل عوامل مؤثر بر استراتژی‌ها و خط مشی‌های مدیریت منابع انسانی………………………………………….
نمودار2-21) چرخه منابع انسانی ویلسون………………………………………………………………………………………………………
نمودار2-22) عوامل مؤثر بر عملكرد سازمانی…………………………………………………………………………………………………..
نمودار2-23) مدل تلفیقی نظام مدیریت منابع انسانی……………………………………………………………………………………..
نمودار2-24) مدل کسب و کار استراتژیک منابع انسانی بانک بین‌المللی بارودا- هند…………………………………………….
نمودار 4-1 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها…………………………………………………………………………….
نمودار 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ( سال ) آنها…………………………………………………………………….
نمودار 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات آنها……………………………………………………………………..
نمودار 4-4 درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع استخدام آنها………………………………………………………………….
نمودار 4-6 نمودار اسكری برای تعیین تعداد عوامل مكنون سازه تکنولوژی…………………………………………………………..
نمودار 4-7 نمودار اسكری برای تعیین تعداد عوامل مكنون سازه ساختار سازمانی………………………………………………….
نمودار 4-8 نمودار اسكری برای تعیین تعداد عوامل مكنون سازه نیروی انسانی …………………………………………………….
نمودار 4-9 نمودار اسكری برای تعیین تعداد عوامل مكنون سازه محیط داخلی……………………………………………………..
نمودار 4-10 نمودار اسكری برای تعیین تعداد عوامل مكنون سازه محیط میانی……………………………………………………….
نمودار 4-11 نمودار اسكری برای تعیین تعداد عوامل مكنون سازه محیط خارجی……………………………………………………
نمودار 4-12 نمودار اسكری برای تعیین تعداد عوامل مكنون سازه نگرش نسبت به تغییر و تحول……………………………
نمودار 4-13 نمودار اسكری برای تعیین تعداد عوامل مكنون سازه تمایل به استفاده……………………………………………….
نمودار 4-14 نمودار اسكری برای تعیین تعداد عوامل مكنون سازه بازنگری در قوانین و مقررات ……………………………
نمودار 4-15 نمودار اسكری برای تعیین تعداد عوامل مكنون سازه آموزش همگانی…………………………………………………..

[1] Prussian

  1. 2. Bourgeois & Brodwin
  2. Stace & Dunphy

[4] . Choice Model

[5] . Strategic HR Business Model

[6] Nadler, D. And Tushman

چکیده

در این تحقیق سعی شده است با تبیین مفاهیم مدیریت تغییر و تحول سازمانی، نقش آن را در توسعه بانکداری الکترونیکی بررسی کنیم به منظور استخراج و تحلیل فاکتورهای موثر در روند تغییر مدل کسب و کار بانک ها به مدل کسب و کار الکترونیکی، پرسشنامه­ای طراحی شد. جامعه آماری این تحقیق مدیران میانی (مدیریت و معاونت ادارات)، کارشناسان مراکز تحقیقاتی بانک و مشاورین IT در بانک صادرات شهر کرمانشاه بوده است. پس از تکمیل پرسشنامه­ها، با استفاده از روش تحلیل فاکتور اکتشافی، مولفه­های اثرگذار به صورت فاعلانه تعیین شدند و مدل پیشنهادی تکمیل و تببین شد. پس از آن به منظور اعتبارسنجی نهایی مدل، از رگرسیون چند متغیر گام به گام، آزمون های تحلیل میانگین و تحلیل مسیر بهره جسته­ایم. براساس یافته­های این پژوهش استفاده از قابلیت ها و زیر ساختارهای بانکداری الکترونیکی و در عین حال بکارگیری عناصر مدیریت تغییر و تحول سازمانی در بانک صادرات  شهر کرمانشاه کمتر از حد مطلوب است. مدل نهایی تغییر و تحول بانکداری الکترونیکی، با 5 بعد از مدیریت تغییر و تحول سازمانی در ارتباط است که به ترتیب اولویت عبارتند از نوآوری و فضای باز آزمایشگری، قابلیت های فردی نیروی انسانی، مدیریت دانش، تعهد و حمایت مدیریت ارشد و حمایت از آموزش های حین کار رابطه معنی­دار دارد. براساس فاکتورها و شاخص­های ارائه شده می­توان عملکرد و اثربخشی بکارگیری این ابعاد و ابزارها را در مسیر تغییر مدل کسب و کار سازمانی بررسی و اندازه­گیری نمود.

پس از مرور کلیات تحقیق در این بخش، در بخش بعدی مروری بر مفاهیم و تحقیقات موجود در حوزه بانکداری الکترونیکی، وضعیت صنعت بانکداری در ایران و ادبیات مدیریت تغییر و تحول سازمانی خواهد شد. سپس سعی می­گردد ارتباط بین حوزه­های فوق­الذکر تبیین شده و براساس یافته­های ادبیات موضوع چارچوب تئوریک برای ارتباط میان بانکداری الکترونیکی، تغییر و تحول سازمانی ارائه می­گردد. سپس براساس ماهیت سوالات و فرضیه­های مطرح شده، روش تحقیق معرفی می­شود و نتایج بدست آمده از پرسشنامه، روش آماری تحلیل پاسخ ها و نتایج محاسباتی تجزیه و تحلیل آماری ارائه خواهد شد. در بخش پایانی ضمن ارائه خلاصه و جمع­بندی و نتیجه­گیری از کل فرآیند تحقیق، با بررسی مهم ترین چالش­ها و تنگناهای موجود برای بانکداری الکترونیکی، سعی می شود با توجه به نتایج تحقیق راهکارهایی پیشنهاد شود. 

 

فصل اول

  كلیات تحقیق

 

 

1-1)مقدمه

دنیا به طور مداوم در حال تغییر و تحول است. اگر تغییر، تحول و نوآوری ضرورت نداشت، بشر هنوز در زندگی انسان های اولیه و شاید هم در سطح زندگی جانوران باقی می ماند و هیچ تغییر و تحولی در دانش، نگرش و رفتار او حاصل نمی شد. اگر انسان ها خاصیت تغییرپذیری و اصلاح نداشتند، در چارچوب تنگ فکری خود باقی می ماندند و راه پیشرفت آنان مسدود می شد.گفته شده است که هیچ چیز غیر از تغییر، ثابت نیست. با وجود این، مدیران، سرپرستان و حتی نیروهای صف غالبا نسبت به تغییر در هر شکلی مقاومت نشان داده و حفظ وضع موجود را ترجیح می­دهند. اما تغییر در حال وقوع است و همچنان روی خواهد داد. بانک ها می توانند مقاومت کنند یا این چالش را بپذیرند و روی منافع احتمالی آن سرمایه گذاری کنند (میلر و هس[1]، 1382: 187-186). پیترز، یکی از صاحب نظران خبره مدیریت در آمریکا می نویسد: « اصل تحول، تنها اصل ثابتی است که در جهان معاصر بر همه سازمان های دولتی و خصوصی حاکم است. او در ادامه بیان می دارد که استعمال لفظ تغییر در این رابطه از پوشش معنایی و فراگیری لازم برخوردار نیست؛ زیرا این شتاب حاصل از سرعت تغییرات و گستره آن است که انواع دگرگونی در اقدامات و شیوه ها را رقم می زند. قدرت پاسخگویی و سازگاری با تحولات جامعه و استفاده از نیروی تحول به عنوان یک نیروی سازنده، و یا عدم آن، وجه تمایز عمده بین پیروزی و شکست است» (پیترز[2]، 1994 به نقل از میس و اورتمایر[3]، 1380).

تحول سازمان نوعی راهبرد «بهسازی سازمان» است که در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 مطرح شد. اساس آن بر بینش ها و آگاهی های حاصله از پویایی های گروهی و نظریه ها و کابردها است که می تواند بسیاری از مسائل مهم انسانی موجود در سازمان را حل و فصل کند (فرنچ و بل[4]، 1385: 13).

تحول سازمان از سازمان ها و هم چنین افرادی که درون سازمان ها هستند و  چگونگی کارکرد آن ها بحث می کند. همین طور در زمینه تغییرات برنامه ریزی شده ای که منجر به ترغیب افراد، گروه ها و سازمان ها به کارکردی بهتر می شود، سخن به میان می آورد. تغییر برنامه ریزی شده مستلزم آگاهی های کلی، کار و فعالیت سخت و مجدانه در طی زمان، دارا بودن رویکردی اصولی و هدف مدار، و دانشی معتبر در مورد پویایی های سازمانی و چگونگی تغییر آن هاست. دانش معتبر و صحیح از علوم رفتاری نظیر روان شناسی، روان شناسی اجتماعی، جامعه شناسی، انسان شناسی، نظریه سیستم ها، رفتار سازمانی، تئوری سازمان و عمل مدیریت به دست می آید. ماحصل این علوم تحول سازمانی است که برای بهبود سازگاری و تطبیق بین افراد و سازمان، بین سازمان و محیطش و میان عناصر و اجزای سازمانی نظیر راهبرد، ساختار و فرآیندها، رهنمودهایی ارائه می دهد. این رهنمودها از طریق برنامه ها و فعالیت های ایجاد تغییر که هدف آن ها رفع مشکل در شرایط خاص و مسئله ساز است، اجرا می شود (فرنچ و بل، 1385).

1-2)بیان مسأله

در دوره ای که رقابت شدید از طریق تکنولوژی افزایش یافته است، بانک ها برای متمایز کردن خدمات خویش و حفظ جایگاه بازار باید رویکردی بازار محور داشته باشند. این امر منجر به تأکید گسترده بر روی کیفیت و کارایی از سوی مدیریت در جهت به دست آوردن یک موضع رقابتی مناسب می شود. راهکار موفق در دستیابی به یک جایگاه مناسب در بازار رقابتی ، ارائه ارزش به مشتریان فعلی و بالقوه بر مبنای نیازها و خواست های آنان است. امروزه با توجه به تحولات عظیم صورت گرفته در ساختارهای اقتصادی و نظام­های مالی، نقش بانکها به عنوان ارگان­های تأثیر گذار در اقتصاد، بیش از پیش پررنگ­تر و مهم­تر شده و می­طلبد که بانک­ها نیز همگام با تحولات خود، سرمنشاء تحولات جدیدتری باشند ( سرافرازی و معمار زاده، 24:1388). چرا که بانک ها از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند و ارائه شیوه­های نوین خدمات بانکداری با بهره­گیری از ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی گوناگون مورد توجه تمامی بانک­های کشور می­باشد. لذا نباید این مسئله را از ذهن دور ساخت که تحولات معاصر جهانی در عرصه اقتصاد، حاصل همگرایی جریان ها و مسائل گوناگونی است و در این بین بانکداری نیز از تحولاتی همچون انقلاب اطلاعات، جریان سرمایه، تحولات سازمانی بی­تاثیر نبوده است. بنابراین با داشتن یک دیدگاه اصلاح­مدار در عرصه ارائه خدمات نوین بانکداری، می­توان اصلاحات راهبردی نظام­های بانکی کشور را در سمت و سویی قرار داد که اولا با تحولات و تغییرات جهانی همگام باشد و ثانیاٌ از جنبه ارگانیک و سازمانی این ظرفیت در ساختار علمی، فرهنگی و منابع انسانی بانک ها برای پذیرش و انطباق سریع با شرایط جدید فراهم باشد. از طرفی بانکداری امروز ، بکارگیری شیوه­های نو، مشتری مداری موثر، ارائه تکنولوژی­های نو، سرویس دهی و خدمات مورد نظر مشتری را می­طلبد که هر بانکی در این امور موفق­تر عمل کند در بازار رقابتی موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام و بقای دایمی آن بانک با بهره­وری بالا خواهد شد و بانکداری الکترونیک تنها گزینه­ی فرآروی این بانک­ها جهت تحقق این اهداف است. از این رو کشورهای پیشرفته و همچنین کشورهای در حال توسعه در این زمینه از سال­ها پیش بسترها و زیرساخت­های لازم را به وجود آورده­اند و در یک حرکت مستمر و منطقی و همه جانبه به نحو مطلوب از فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه تجارت و بانکداری استفاده کرده و از مزایای آن بهره­مند شوند. اما همچنان نظام بانکی کشور در مقایسه با استاندارهای بین المللی در سطح پایینی قرار دارد و نیاز به تسریع در اقدامات و سرمایه­گذاری دارد. لذا در این پژوهش سعی بر آن است که با بررسی  عوامل و فاکتورهایی چون : تبلیغات و آموزش های همگانی، کاهش خطای انسانی ، سرویس دهی سریع و ارزان و …. در بعد مشتریان؛ استفاده از سیستم های جذاب ، راحتی استفاده ، رعایت استانداردها و الزامات بین المللی ، امنیت سرویس ها و انتخاب نرم افزارهای مناسب در بعد تکنولوژی؛ بهبود کارآیی و کیفیت خدمات ، ارتباط و همکاری بین سازمانی ، تنوع و انعطاف پذیری خدمات در بعد ساختار سازمانی؛ رضایت مندی کارکنان ، نظام های آموزشی و انگیزشی مناسب و تغییر در دانش ، نگرش و رفتار فردی، گروهی و سازمانی در بعد نیروی انسانی و با در نظر گرفتن محیط های داخلی ، میانی و خارجی  به تغییر و تحول در بانکداری الکترونیک و بستر سازی یک جایگاه مناسب و سازگار با محیط داخلی کشور ، اقدام شود چرا که امروزه بانکداری الکترونیک به عنوان بخشی تفکیک ناپذیر از تجارت الکترونیک مطرح است و در اکثر کشورهای پیشرفته بانک ها خدمات آنلاین را جهت مشتریان خود از طریق اینترنت فراهم آورده اند. رشد بانکداری الکترونیک دارای جهشی بی سابقه بوده است و تردیدی نیست که برای ورود به بازارهای جهانی و عضویت در سازمان تجارت الکترونیک جهانی داشتن نظام بانکی کارآمدی که بتواند با دقت، و با تکنولوژی هم سطح با بانکهای پیشرفته رقابت نماید (نوروزی،12:1386) .

اکنون در کشورهای پیشرفته دنیا مذاکرات خرید و فروش ، سفارش خرید ، انتقال پول ، حمل و نقل کالا و ترخیص از گمرکات به صورت الکترونیکی پشتیبانی می شود. نظام بانکداری ما طی بیست سال گذشته بنا به ضرورت ها و تفکراتی ، دولتی اداره شده و چنین مدیریتی اعمال رویه های تکلیفی و دستوری خسارات جبران ناپذیری به نظام اقتصادی کشور زده است در نظام بانکی ما مشتری ساعت ها در صف می ماند و زمان ، که ارزشمند ترین سرمایه آدمی است به بی اعتبارترین ارزش ها بدل گشته است. مشتریان و کارمندان از وضع موجود ناراضی هستند. خدمات محدود و گران است. تولیدکننده خدمت ، انگیزه ای برای خلاقیت خدمت ندارد . حاکمیت مدیریت دولتی بر بانک ها و فقدان فضای رقابتی هر دو بنیان نظام بانکی را ویران کرده و مشتری به دلیل اینکه مدیریت دولتی بر بانک ها و طریق فضای رقابتی هر دو بنیان نظام بانکی را ویران کرده و مشتری به دلیل اینکه سود ناشی از مشارکت از طریق بانک کفایت حتی تورم را نمی کند در بیرون از سیستم بانکی مشارکت بهتری دارد. امروزه در بانک های ایران به بیش از 35 نوع خدمات مالی نمی توان اشاره کرد (یوسفی ،14:1389). با توجه مدل های بانکداری در دنیا که روز به روز نیز بهینه می شود اگر نتوانیم از فرصت و بسترهای موجود به نحو مطلوبی استفاده کنیم قطعا در آینده نزدیک در ایران با چالش های بسیاری برای توسعه اقتصاد دیجیتالی که پایه و اساس آن را بانکداری الکترونیک تشکیل می دهد مواجه خواهیم شد. بنابراین شناسایی فاکتورهای موفقیت مدیریت تغییر و تحول در بانکداری الکترونیک و ارائه استراتژی های مناسبی در این زمینه، ضروری به نظر می رسد.

[1] Miller and Hess

[2] Peters

[3] Mies and Avrtmayr

[4] French and Bell

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 311

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***