دانلود پایان نامه ارشد: بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا (مورد مطالعه: پایگاه دریابانی شهرستان بندر عباس)

 

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشـگاه عـلوم انـتظـامـی

 

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی

 

 عنوان:

بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا

(مورد مطالعه: پایگاه دریابانی شهرستان بندر عباس)

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا (مورد مطالعه: پایگاه دریابانی شهرستان بندر عباس) انجام شده و سوال اصلی آن این است که چه عواملی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس تاثیر دارد؟ روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات از جمله پژوهش های توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل كلیه کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس (304 N=) می باشد كه 170 نفر از کارکنان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. همچنین قلمرو مکانی پژوهش حاضر شامل کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندر عباس می باشد و قلمرو زمانی در سال 1393 پیش بینی شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر یادگیری سازمانی ناجا و پرسشنامه استاندارد سنگه مبتنی بر طیف پنج درجه ای لیکرت بوده است که روایی و پایایی آن تایید شده است. عمده ترین یافته های پژوهش حاکی از آن بود که عوامل رهبری مناسب، فضای تعمیقی، بومی سازی، تعادل بین کار و خانواده، مدیریت زمان و تجربه اندوزی بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. همچنین از بین عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندرعباس رهبری مناسب بیشترین تاثیر و مدیریت زمان کمترین تاثیر را داشته است.

واژگان کلیدی: یادگیری سازمانی، رهبری مناسب، فضای تعمیقی، بومی سازی، تعادل بین کار و خانواده، مدیریت زمان، تجربه اندوزی

  

فهرست مطالب

فصل اوّل: کلیات تحقیق.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- طرح مساله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-4-1- هدف اصلی.. 8

1-4-2- اهداف فرعی.. 8

1-5-سوال های تحقیق.. 9

1-5-1- سوال اصلی تحقیق.. 9

1-5-2- سوال های فرعی تحقیق.. 9

1-6- قلمرو تحقیق.. 10

1-6-1- قلمرو موضوعی.. 10

1-6-2- قلمرو مکانی.. 10

1-6-3- قلمرو زمانی.. 10

1-7- متغیرهای تحقیق.. 10

1-7-1- تعاریف نظری.. 10

1-7-2- تعاریف عملیاتی.. 11

1-8) خلاصه فصل اول.. 12

فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 13

مقدمه. 14

2-1- یادگیری.. 14

2-2- نظریات یادگیری.. 16

2-2-1- نظریات رفتاری یادگیری.. 16

2-2-2- نظریات شناختی یادگیری.. 17

2-2-3- نظریه یادگیری گشتالت… 17

2-2-4- نظریه یادگیری شناختی اجتماعی.. 18

2-3- انواع یادگیری.. 18

2-3-1- یادگیری برای بقاء 18

2-3-2- یادگیری انطباقی.. 19

2-3-3- یادگیری تعمیمی (مولد) 19

2-4- سطوح یادگیری.. 20

2-4-1- یادگیری فردی.. 20

2-4-2- یادگیری تیمی یا گروهی.. 21

2-4-3- یادگیری سازمانی.. 21

2-5- یادگیری سازمانی.. 21

2-6- سیر تاریخی یادگیری سازمانی.. 23

2-7- یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده 26

2-8- تاریخچه مفهوم پردازی سازمان یادگیرنده 29

2-9- سازمان یادگیرنده 31

2-10- دیدگاه صاحبنظران درباره سازمان یادگیرنده 36

2-10-1- پیتر سنگه. 36

2-10-2- گاروین.. 39

2-10-3- ماركوارت.. 39

2-10-4- جفارت و مارسیک… 40

2-10- 5- واتكینز و مارسیك… 41

2-10-6- آرجریس و شون.. 43

2-10-7- مامفورد. 44

2-10-8- هریسون.. 46

2-10-9- کاپلان و نورتون.. 47

2-10-10- گاهه. 48

2-11- انواع سازمان های یادگیرنده 51

2-11-1- سازمانهای فهمیده 51

2-11-2- سازمانهای ادراك كننده و متفكر. 51

2-11-3- سازمان های یادگیرنده 51

2-12- اهمیت ایجاد سازمان یادگیرنده 53

2-13- طبقه بندی ویژگی های سازمان یادگیرنده 56

2-14- تفاوت سازمان یادگیرنده با سازمان های سنتی.. 57

2-15- ایجاد سازمان یاد گیرنده 60

2-16- پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی.. 65

2-16-1- پیشینه داخلی.. 65

2-16-2- پیشینه خارجی.. 68

2-17- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.. 71

2-18- الگوی مفهومی تحقیق.. 72

2-19) الگوی تحلیلی تحقیق.. 74

2-20) خلاصه فصل دوم. 78

فصل سوم: روش تحقیق.. 79

3-1- مقدمه. 80

3-2)نوع و روش پژوهش…. 80

3-3) جامعه آماری.. 81

3-4) نمونه و روش نمونه گیری.. 81

3-5) روش های گردآوری اطلاعات.. 82

3-6) ابزارهای گردآوری اطلاعات.. 82

3-6-1)روش سنجش روایی پرسشنامه. 83

3-6-2) روش سنجش پایایی پرسشنامه. 83

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها 84

3-8) خلاصه فصل سوم. 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 85

4-1) مقدمه. 86

4-2) تحلیل توصیفی داده ها 86

4-2-1) متغیر جنسیت… 86

4-2-2) متغیر تحصیلات.. 87

4-2-3) متغیر سابقه خدمت… 88

4-3) تحلیل استنباطی داده ها 89

4-3-1) سوال اصلی پژوهش…. 89

4-3-2) سوال فرعی اول پژوهش…. 91

4-3-3) سوال فرعی دوم پژوهش…. 92

4-3-4) سوال فرعی سوم پژوهش…. 92

4-3-5) سوال فرعی چهارم پژوهش…. 93

4-3-6) سوال فرعی پنجم پژوهش…. 94

4-3-7) سوال فرعی ششم پژوهش…. 94

4-3-8) سوال فرعی هفتم پژوهش…. 95

4-4) خلاصه فصل چهارم. 96

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 97

5-1) مقدمه. 98

5-2) نتیجه گیری.. 98

5-2-1) نتیجه گیری از سوال اصلی.. 98

5-2-2) نتیجه گیری از سوال فرعی اول.. 99

5-2-3) نتیجه گیری از سوال فرعی دوم. 100

5-2-4) نتیجه گیری از سوال فرعی سوم. 100

5-2-5) نتیجه گیری از سوال فرعی چهارم. 101

5-2-6) نتیجه گیری از سوال فرعی پنجم. 101

5-2-7) نتیجه گیری از سوال فرعی ششم. 102

5-2-8) نتیجه گیری از سوال فرعی هفتم. 103

5-3) محدودیت های پژوهش…. 103

5-4) پیشنهادهای تحقیق.. 104

5-4-1) پیشنهادهای کاربردی برای سازمان مورد مطالعه. 104

5-4-2) پیشنهادهای تجربی برای محققین.. 105

5-5) خلاصه فصل پنجم. 105

منابع.. 106

منابع فارسی.. 107

منابع لاتین.. 110

پیوست… 114

پرسشنامه. 115

 

 

فهرست جدول ها

جدول 2- 1: تعاریف یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحب نظران مختلف   22

جدول 2- 2: سیر تاریخی مفاهیم یادگیری سازمانی (قربانی زاده و مشبکی، 1385: 173) 25

جدول 2- 3: تفاوت بین سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی (اورتنبلد، 2001) 28

جدول 2- 4: تعاریف صاحب نظران مختلف از سازمان یادگیرنده 34

جدول 2- 5: انواع سازمان های یادگیرنده (لات هنس ، 1998: 13) 52

جدول 2- 6: طبقه بندی ویژگیهای سازمان یادگیرنده (مک گیل و همکاران 1993) 57

جدول 4- 1: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت   86

جدول 4- 2: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر تحصیلات   87

جدول 4- 3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سابقه خدمت   88

جدول 4- 4: نتایج آزمون T تک نمونه ای عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی 90

جدول 4- 5: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر رهبری مناسب بر یادگیری سازمانی 92

جدول 4- 6: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر فضای تعمیقی بر یادگیری سازمانی 92

جدول 4- 7: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر بومی سازی بر یادگیری سازمانی 93

جدول 4- 8: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر تعادل بین خانواده و کار بر یادگیری سازمانی 93

جدول 4- 9: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر مدیریت زمان بر یادگیری سازمانی 94

جدول 4- 10: نتایج رگرسیون همزمان تاثیر تجربه اندوزی بر یادگیری سازمانی 95

جدول 4- 11: رتبه بندی عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی 95

 

فهرست نمودارها

نمودار 4- 1: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت   87

نمودار 4- 2: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر تحصیلات   88

نمودار 4- 3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سابقه خدمت   89

 

فهرست شکل ها

شکل 2- 1: انواع سازمان ها (قهرمانی، 1380) 59

شکل 2- 2: مدل مرحله ای سازمان یادگیرنده (فلیپس، 2003) 62

شکل 2- 3: الگوی مفهومی تحقیق (سنگه، 1990) 73

 

 

 

1-1- مقدمه

ارزنده ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن است. محیط متغیر امروز به سازمانها اجازه نخواهد داد در مقابل فشارهای ناشی از مهارتها، توانایی ها و تكنولوژی های رقیب، به صورت سنتی اداره شوند. به واقع در جهان رقابتی امروز، سازمانی شانس بقا دارد كه بتواند خود را پیوسته با تغییرات محیط پیرامون وفق دهد. تغییرات محیطی سازمانها را وادار ساخته تا پیوسته به منظور سازگاری با محیط به دنبال بهترین راهكارها و رویه‌ها باشند و بدین ترتیب به مزیت رقابتی دست خواهند یافت. یكی از راه های كسب مزیت رقابتی پایدار، تأكید بر یادگیری مستمر كاركنان به منظور نیل به اهداف سازمانی با حداكثر اثربخشی است (سبحانی نژاد و همکاران، 1385). امروزه مدیریت صحیح منابع انسانی آن‌چنان پراهمیت شده است که سایر مقولات مدیریتی در مراحل بعدی قرار گرفته‌اند و برای پرورش نیروی انسانی، ایجاد شرایطی که سازمان یادگیرنده را رشد دهد یک ضرورت اساسی است. به همین دلیل در عصر حاضر سازمان‌هائی موفق هستند که همه کارکنان آن‌ها برای بالا بردن توانمندی خود بکوشند، وظیفه مدیر نیز فراهم آوردن شرایط مناسب برای این روند آموزشی و توان‌افزائی است. اهمیت موضوع از آن جهت است که تلاش می شود یافته های این طرح به تسهیل فرهنگ یادگیری سازمانی در بین کارکنان نیروی انتظامی کمک نماید، ارائه بازخودهای مناسب از سوی کارکنان به فرماندهان در زمینه یادگیری سازمانی ارائه دهد، منجر به برنامه هایی برای بهسازی شغلی کارکنان نیروی انتظامی و موارد دیگری شود. با توجه به این شرایط، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان پایگاه دریابانی شهرستان بندر عباس انجام شده است و در این فصل به تشریح موضوع تحقیق، بیان مساله پژوهش، ضرورت و اهمیت انجام آن، اهداف و فرضیه های تحقیق و … پرداخته می شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 130

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***