دانلود پایان نامه ارشد: بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :مدیریت مالی

عنوان : بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردیبانک پارسیان)

 دانشکده علوم اقتصادی و اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

موضوع:

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردی:بانک پارسیان)

استاد راهنما:

دکتر شهاب الدین شمس

استاد مشاور:

دکتر محمود یحیی زاده فر

 

 بهمن 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

پژوهش حاضر به ارزیابی پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان با استفاده از مدل پذیرش فناوری دیویس پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری موردنظر کسانی هستند که در شعب بانک پارسیان استان مازندران حساب دارند. روش نمونه گیری در دسترس بوده است که تعداد 164 نفر از مشتریان شعب بانک پارسیان انتخاب شد و جهت گرداوری اطلاعات، پرسشنامه بین آنان توزیع شد و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون آماری همبستگی پیرسون و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده گردید. در این پژوهش رابطه متغیرهای عوامل خارجی (شدت استفاده از وب ، دامنه تمایل به نواوری ، تجربه خرید اینترنتی قبلی، رضایتمندی از شعب بانکهای سنتی و رضایت مندی از دستگاههای ATM) ، ادراک از سهولت استفاده، ادراک از سودمندی و اعتماد را نسبت به پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان مورد سنجش قرار گرفت. در پژوهش حاضر، با بررسی رابطه بانکداری اینترنتی وعوامل موثر بر پذیرش آن نتیجه گرفته شد که در بین انواع عوامل تاثیر گذار، مهم ترین عامل، عوامل خارجی است .

سپس به ترتیب ، اعتماد ، سهولت درک شده و در نهایت سودمندی درک شده بیشترین تا کمترین رابطه را با بانکداری اینترنتی دارند.

واژگان کلیدی

پذیرش بانکداری اینترنتی ،مدل پذیرش تکنولوژی.

 

  فهرست مطالب

 

 
صفحه   عنوان
ت چکیده  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ث فهرست مطالب  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ز فهرست اشکال  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
س فهرست جداول  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 

فصل اول- کلیات پژوهش

2 1-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 1-2- بیان مسأله    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4 1-3- ضرورت و اهمیت  تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..
6 1-4- سؤال تحقیق   …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6 1-5- اهداف تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
6 1-6- فرضیه­های تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
7 1-7-مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..
8 1-8- روش تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8 1-9-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………
8    1-9-1- قلمرو مکانی  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
8   1-9-2- قلمرو زمانی  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
8   1-9-3-قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………………………..
9 1-10- تعریف واژگان کلیدی  …………………………………………………………………………………………………………………………..
11 1-11-خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 

 

 

فصل دوم- مرور ادبیات پژوهش

13 2-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14 2-2- مدل پذیرش تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………………………………
18 2-3-  اعتماد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
19 2-4-عوامل خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………….
19    2-4-1-تجربیات و ویژگی های مشتری……………………………………………………………………………………………………………..
20    2-4-2- رضایتمندی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
21 2-5- صنعت بانکداری  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
21    2-5-1-بانک و بانکداری در گذر زمان…………………………………………………………………………………………………………….
22    2-5-2-  کانالهای ارائه خدمات بانکها ………………………………………………………………………………………………………………
23  2-6-  بانکداری الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………………………………….
24    2-6-1- خدمات بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………..
24     2-6-2-مزایای بانکداری الکترونیک………………………………………………………………………………………………………………
26      2-6-3-مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی………………………………………………………………………………………
27      2-6-4-مشكلات و موانع گسترش بانکداری الكترونیكی در ایران………………………………………………………………………..
27      2-6-4-1- جنبه داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………
27       2-6-4-1-1-مشكلات مربوط به زیرساختهای اساسی…………………………………………………………………………………………
28       2-6-4-1-2- كمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای پیشبرد بانکداری الکترونیکی در ایران……………………………………..
30       2-6-4-1-3- موانع فرهنگی و اجتماعی و آموزشی  در گسترش بانكداری الكترونیكی……………………………………………
31       2-6-4-2-جنبه های خارجی………………………………………………………………………………………………………………………..
31 2-7- بانکداری اینترنتی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….
34    2-7-1- انواع بانکداری اینترنتی……………………………………………………………………………………………………………………….
35    2-7-2- ضرورت توسعه بانکداری اینترنتی………………………………………………………………………………………………………….
36    2-7-3-تاریخچه بانكداری اینترنتی………………………………………………………………………………………………………………….
38     2-7-4-بانکداری اینترنتی در ایران ………………………………………………………………………………………………………………….
39     2-7-5-محدودیت های بانکداری اینترنتی………………………………………………………………………………………………………..
40 2-8-  تاریخچه و معرفی بانک پارسیان ………………………………………………………………………………………………………………
40    2-8-1-   اهداف ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
40    2-8-2-  مدت زمان …………………………………………………………………………………………………………………………………….
41    2-8-3- سرمایه بانک  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
41    2-8-4-خط مشی بانک…………………………………………………………………………………………………………………………………..
41    2-8-4-1-چشم انداز…………………………………………………………………………………………………………………………………….
41    2-8-4-2-ماموریت ………………………………………………………………………………………………………………………………………
42   2-8-4-3-ارزش های سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………
43   2-8-4-4-اصول رفتار حرفه ای کارکنان…………………………………………………………………………………………………………….
43    2-8-4-4-1-مسئولیت پذیری، شفاف سازی و انطباق با اصول رفتار حرفه ای……………………………………………………………
43    2-8-4-4-2- ایجاد و حفظ احترام متقابل در محیط کار بین تمامی کارکنان و برخورد با مشتریان………………………………….
43    2-8-4-4-3- حفاظت اطلاعات شخصی مشتری و اطلاعات بانک………………………………………………………………………….
44    2-8-4-4-4- قبول هدایا ، پیشنهاد تفریح و سایر موارد (انتفاع شخصی)……………………………………………………………………
44    2-8-4-4-5- استفاده از منابع بانک طبق ضوابط…………………………………………………………………………………………………
44    2-8-4-4-6-تراکنش های مالی……………………………………………………………………………………………………………………….
44    2-8-4-4-7-تطابق با قوانین، دستورالعملها و سیاستهای بانک………………………………………………………………………………..
45    2-8-4-4-8-پرهیز از تضاد منافع……………………………………………………………………………………………………………………..
45    2-8-4-4-9-جلوگیری از پولشوئی و یا تقلب…………………………………………………………………………………………………….
45    2-8-4-4-10- تلاش برای درک مفاهیم این اصول…………………………………………………………………………………………….
46 2-9-  مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………..
46    2-9-1- پژوهش‏های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………
49    2-9-2-   پژوهش‏های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………
55 2-10-  جمع بندی تحقیقات پیشین  …………………………………………………………………………………………………………………..
59 2-11- خلاصه فصل  ………………………………………………………………………………………………………………………………………
فصل سوم- روش شناسی پژوهش
61 3-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
61 3-2- روش تحقیق   …………………………………………………………………………………………………………………………………………
63 3-3- جامعه و نمونۀ آماری  ……………………………………………………………………………………………………………………………..
64 3-4- روش نمونه­گیری و تعیین حجم نمونه  ………………………………………………………………………………………………………….
66 3-5- تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………
66 3-5-1-متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………
67 3-5-2-متغییر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………………………….
67 3-6- فرضیه­ها و مدل مفهومی تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………..
69 3-7-روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………….
70    3-8-ابزار سنجش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………
70    3-8-1-پرسش نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………..
71 3-9-روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….
71    3-9-1- روایی پرسشنامۀ پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………
72    3-9-2- پایایی پرسشنامۀ پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………
73    3-10- روش آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………….
74 3-11- خلاصه فصل  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­ها
76 4-1- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
76 4-2- ویژگی­های جمعیت شناختی پاسخ­دهندگان و جامعه آماری ……………………………………………………………………………
77    4-2-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت …………………………………………………………………………………………..
78    4-2-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن  ……………………………………………………………………………………………….
79    4-2-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل  ………………………………………………………………………………….
80    4-2-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات  ……………………………………………………………………………….
81    4-2-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد ماهیانه  ………………………………………………………………………………….
82 4-3- تحلیل استنباطی داده­ها  …………………………………………………………………………………………………………………………….
82    4-3-1-  آزمون همبستگی فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………………..
82      4-3-1-1-  همبستگی بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و عوامل خارجی ………………………………………………….
83      4-3-1-2-  همبستگی بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و سهولت درک شده ……………………………………………..
84      4-3-1-3-  همبستگی بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و سودمندی درک شده ………………………………………….
86      4-3-1-4-  همبستگی بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و اعتماد …………………………………………………………….
87      4-3-1-5-همبستگی بین عوامل خارجی بر پذیرش بانکداری اینترنتی……………………………………………………………………
88     4-3-2-  آزمون رتبه بندی فریدمن …………………………………………………………………………………………………………………
89      4-3-2-1-  نتیجه آزمون معنی داری فریدمن برای اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی……………………
90 4-4- نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
91 4-5- خلاصه فصل  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 

 

فصل پنجم: یافته­ها، نتیجه­گیری و پیشنهادات
93 5-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
93 5-2- مروری مختصر بر روند پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………….
95 5-3- یافته­ها  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
96 5-4- نتیجه­گیری  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
97 5-5-  پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده  ……………………………………………………………………………………………………………….
98 5-6- محدودیت­های پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………
99 5-7-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………
فهرست منابع و مأخذ
102 منابع فارسی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
108 منابع لاتین  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
112 ضمائم و پیوست­ها  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

فهرست اشکال
صفحه عنوان
7 شکل شماره (1-1)  مدل مفهومی سنتوریدیز و کریستی ………………………………………………………………………………………..
16 شکل شماره (2-1)  مدل اولیه پذیرش فناوری دیویس (TAM)……………………………………………………………………………
17 شکل شماره (2-2)  مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………
68 شکل شماره (3-1) مدل مفهومی سنتوریدیز و کریستی………………………………………………………………………………………….

 

فهرست جداول
صفحه عنوان
26 جدول شماره (2-1)  مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی………………………………………………………………………..
56 جدول شماره (2-2)   جمع­بندی تحقیقات انجام شدۀ خارجی  ……………………………………………………………………………….
57 جدول شماره (2-3) جمع­بندی تحقیقات انجام شدۀ داخلی  …………………………………………………………………………………..
66 جدول شماره (3-1)  تعریف متغیر مستقل …………………………………………………………………………………………………………
67 جدول شماره (3-2)  تعریف متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………….
69 جدول شماره (3-3)  متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………
77 جدول شماره (4-1) توزیع فراوانی و درصدِ پاسخگویان بر حسب جنسیت  ………………………………………………………………..
78 جدول شماره (4-2) توزیع فراوانی و درصدِ پاسخگویان بر حسب سن  …………………………………………………………………….
79 جدول شماره(4-3) توزیع فراوانی و درصدِ پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل ………………………………………………………….
80 جدول شماره (4-4) توزیع فراوانی و درصدِ پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات  ……………………………………………………
81 جدول شماره (4-5) توزیع فراوانی و درصدِ پاسخگویان بر حسب میزان درآمد  ………………………………………………………….
83 جدول شماره (4-6)  آزمون همبستگی اسپیرمن بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و عوامل خارجی ……………………
84 جدول شماره (­4-7) آزمون همبستگی اسپیرمن بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و سهولت درک شده…………………
85 جدول شماره (4-8) آزمون همبستگی اسپیرمن بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و سودمندی درک شده………
86 جدول شماره (4-9) آزمون همبستگی اسپیرمن بین پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  و اعتماد……………………………
87 جدول شماره (4-10) آزمون همبستگی اسپیرمن بین عوامل خارجی بر پذیرش بانکداری اینترنتی………………………….
89 جدول شماره (4-11) آزمون فریدمن عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی………………………………………………
89 جدول شماره (4-12) نتایج آزمون فریدمن عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی………………………………………………..

تعداد صفحه : 150

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***