دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اقتصادی زنان مورد مطالعه فرهنگیان زن منطقه 9 تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

عنوان : بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اقتصادی زنان  مورد مطالعه فرهنگیان زن منطقه 9 تهران

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

عنوان

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اقتصادی زنان  مورد مطالعه فرهنگیان زن منطقه 9 تهران

استاد راهنما

دکتر منصور وثوقی

استاد مشاور

دکتر علیرضا محسنی تبریزی

سال تحصیلی 1392-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………3

1-2-تبیین مساله تحقیق…………………………………………………………………………………………..3

1-3-ضرورت واهمیت تحقیق………………………………………………………………………………….4

1-4-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………..6

1-5-سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………..6

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه مطالعات تحقیق

2-1-پیشینه مطالعات تحقیق…………………………………………………………………………………….8

2-2- مروری برمبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………..11

2-2-1-نظریه های مربوط به مشارکت……………………………………………………………………..11

2-2-2-دیدگاه های عوامل اجتماعی  موثر بر مشارکت اقتصادی……………………………13

1-قدرت طلبی……………………………………………………………………………………15

2-استقلال مالی …………………………………………………………………………………21

3-منزلت اجتماعی………………………………………………………………………………22

4- تحصیلات……………………………………………………………………………………23

5- سن…………………………………………………………………………………………..24

6-مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………………25

7-تاهل وتجرد…………………………………………………………………………………..26

2-2-3-مشارکت زنان………………………………………………………………………….27

2-3-چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………..31

2-4- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………….34

2-5- مدل تحقیق……………………………………………………………………………….35

 

فصل  سوم : متدولوژی تحقیق

3-1- روش تحقیق…………………………………………………………………………….38

3-2- جامعه آماری……………………………………………………………………………38

3-3- نحوه تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………39

3-4- روش نمونه گیری………………………………………………………………………..39

3-5- نحوه و روش گرد آوری داده ها…………………………………………………………40

3-5-1- مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری…………………………………………………….40

3-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………….41

3-7- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………….45

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………46

3-9- نحوه پردازش داده ها ……………………………………………………………………47

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………….50

4-2- داده های توصیفی ………………………………………………………………………..50

4-2-1- بررسی ویژ گیهای جمعی شناختی گرو ههای پاسخ دهنده ………………………….51

4-3- تحلیل توصیفی مو لفه ها و متغیر ها …………………………………………………….57

4-3-1- تحلیل توصیفی شاخص احساس مسولیت پذیری اجتماعی ………………………….57

4-3-2- تحلیل توصیفی شاخص احساس منزلت اجتماعی ……………………………………57

4-3-3- تحلیل توصیفی شاخص تمایل به استقلال مالی ………………………………………58

4-3-4- تحلیل توصیفی شاخص تمایل به قدرت طلبی ……………………………………….59

4-3-5- تحلیل توصیفی شاخص سن ………………………………………………………….59

4-3-6- تحلیل توصیفی شاخص تاهل و تجرد ……………………………………………….60

4-4- تحلیل استنباطی …………………………………………………………………………60

4-4-1- آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………..60

4-4-2- آزمون فرضیه دوم ……………………………………………………………………62

4-4-3- آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………………..63

4-4-4- آزمون فرضیه چهارم …………………………………………………………………65

4-4-5- آزمون فرضیه پنجم ……………………………………………………………………66

4-4-6- آزمون فرضیه ششم ……………………………………………………………………68

4-5- نتایج حاصل از ضریب همبستگی چوپروف …………………………………………..69

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

5- مقدمه ………………………………………………………………………………………72

5-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق ……………………………………………..72

5-1-1- یافته های مربوط به فرضیه اول تحقیق ……………………………………………72

5-1-2- یافته های مربوط به فرضیه دوم تحقیق ……………………………………………73

5-1-3- یافته های مربوط به فرضیه سوم تحقیق …………………………………………..73

5-1-4- یافته های مربوط به فرضیه چهارم تحقیق ………………………………………..74

5-1-5- یافته های مربوط به فرضیه پنجم تحقیق ………………………………………….75

5-1-6- یافته های مربوط به فرضیه ششم تحقیق ……………………………………………75

5-1-7- الویت بندی شاخص ها ……………………………………………………………..76

5-2- پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق ……………………………………………………77

5-2-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………………………………..78

5-3- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………..79

فهرست منابع و ماخذ …………………………………………………………………………80

پیوست …………………………………………………………………………………………84

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………85

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………….92

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                صفحه

 

3-1-جدول ضرایب پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مرحله اول………………46

4-1-جدول توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن ………………………………….51

4-2-جدول توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کاری………………………….52

4-3-جدول توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سطح تحصیلات…………………….54

4-4-جدول توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب شغل…………………………………55

4-5-جدول توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب درآمد………………………………..56

4-6-جدول توزیع فراوانی ارزیابی مسئولیت اجتماعی در میزان مشارکت اقتصادی…..57

4-7-جدول توزیع فراوانی ارزیابی منزلت اجتماعی در میزان مشارکت اقتصادی…….57

4-9-جدول توزیع فراوانی ارزیابی استقلال مالی در میزان مشارکت اقتصادی………..58

-10-جدول توزیع فراوانی ارزیابی قدرت طلبی در میزان مشارکت اقتصادی……….594

4-11-جدول توزیع فراوانی ارزیابی میزان سن در میزان مشارکت اقتصادی…………59

4-12-جدول توزیع فراوانی ارزیابی تاهل وتجرد در میزان مشارکت اقتصادی………60

4-13-جدول نتایج تحلیلی آزمون چی دو جهت شناسایی رابطه دو متغیرباتوجه به تحلیل دادهای مسئولیت پذیری اجتماعی………………………………………………………….61

4-15-جدول نتایج تحلیلی آزمون چی دو جهت شناسایی رابطه دو متغیرباتوجه به تحلیل

دادهای منزلت اجتماعی…………………………………………………………………….62

4-17-جدول نتایج تحلیلی آزمون چی دو جهت شناسایی رابطه دو متغیرباتوجه به تحلیل دادهای استقلال مالی……………………………………………………………………….64

4-19-جدول نتایج تحلیلی آزمون چی دو جهت شناسایی رابطه دو متغیرباتوجه به تحلیل دادهای قدرت طلبی…………………………………………………………………………65

4-21-جدول نتایج تحلیلی آزمون چی دو جهت شناسایی رابطه دو متغیرباتوجه به تحلیل دادهای تاهل وتجرد…………………………………………………………………………67

4-23-جدول نتایج تحلیلی آزمون چی دو جهت شناسایی رابطه دو متغیرباتوجه به تحلیل دادهای سن…………………………………………………………………………………….68

4-25-جدول نتایج رتبه بندی از طریق آزمون ضریب چوپروف…………………………70

فهرست نمودارها

4-1-نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن …………………………………52

4-2-نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کاری…………………………53

4-3-نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سطح تحصیلات……………………54

4-4-نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب شغل…………………………………55

4-5-نمودار توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب درآمد……………………………….56

فهرست شکل ها

2-1- شکل عوامل موثر بر مشارکت اقتصادی زنان……………………………………..13

2-2- شکل جامعه پذیری جنسیتی …………………………………………………………15

2-3- شکل مراحل چرخه زندگی …………………………………………………………20

2-4- شکل مشارکت اقتصادی زنان ……………………………………………………..30

2-5- شکل ماتریس نظریه ها وفرضیات مستخرج………………………………………34

 

  • هدف پژوهش: تحقیق حاضر با هدف شناخت ارتباط بین عوامل تاثیرگذار  اجتماعی بر مشارکت  اقتصادی  زنان شاغل در فرهنگیان بررسی  شده است . در این تحقیق به مولفه های تاثیر گذار  عوامل اجتماعی پرداخته شده است .سپس رابطه هریک از مولفه ها را با مشارکت اقتصادی مورد ارزیابی قرارداده شده است  .

2-روش پژوهش: روش پژوهش حاضرتوصیفی واز نوع کاربردی است . داده های تحقیق بر اساس پرسشنامه 5 گزینه ای لیکرت تنظیم و در بین فرهنگیان زن شاغل در منطقه 9 شهر تهران به تعداد 150 نفر توزیع  گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از فنون آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است و از طریق رابطه کیفی چی دو کارل پیرسون و آزمون همبستگی ضریب چوپروف ،فرضیه ها ی تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند .

3-مبانی نظری : چارچوب نظری تحقیق مبتنی است بر دیدگاه های نظریه اجتماعی ماکس وبر ونظریه مشارکت اقتصادی لیپست است .فرضیات تحقیق بر اساس این چارچوب تنظیم شده است . بر اساس مطالعات نظری برای عوامل اجتماعی عناصر شامل مسئولیت اجتماعی ، منزلت اجتماعی ، استقلال مالی ، قدرت طلبی ، میزان سن و تاهل و تجرد  در نظر گرفته شد ورابطه آنهابا موفقیت شغلی مورد سنجش قرار گرفت .

4-یافته ها: باتوجه به نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر بین تمامی عوامل اجتماعی و مشارکت اقتصادی زنان رابطه معنی داری وجود دارد و نتایج حاصل از الویت بندی بر اساس ضریب چوپروف نشان داد که  منزلت اجتماعی درمشارکت اقتصادی اولویت بالایی دارد و دارای بیشترین تاثیر است.دومین الویت میزان سن است . سپس از نظر پاسخ دهندگان سومین الویت قدرت طلبی وچهارمین الویت را استقلال مالی وپنجمین اولویت مسئویت اجتماعی و ششمین اولویت را تاهل و تجرد  دارای اهمیت وتاثیربر مشارکت اقتصادی داشته است.

كلید واژه ها : مشارکت اقتصادی ،  مسئولیت اجتماعی ، استقلال مالی ، قدرت طلبی ، منزلت اجتماعی.

مقدمه

مشارکت اقتصادی نیروی کار در ایران دارای اهمیت فراوانی است و فعالیت های اقتصادی زنان از مهم ترین موضوعات اقتصاد است  ، که به ندرت به صورت جدی مطرح شده است . در بیشتر بحث هایی که در ایران در مورد فعالیت های اقتصادی و اشتغال صورت گرفته است ، به مشارکت اقتصادی زنان به صورت شایسته پرداخته نشده است . زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند . در این مورد که زنان در جامعه وهمچنین زندگی اقتصادی مهم ترین نقش را دارند ، همیشه اتفاق نظر وجود داشته است . در سالهای اخیر با توجه به شرایط اقتصادی جامعه وبه تبع آن ، وجود مشکلات اقتصادی در خانواده ها ، نگرش عمومی نسبت به اشتغال زنان تغییر یافته است و این امر باعث شده است که نیروی کار زنان افزایش یابد . همچنین با توجه به اینکه زنان عمدتا متمایل به کار در مشاغل خدماتی که شامل بخش آموزشی یعنی معلمی هستند،لذا پژوهش و تحقیق در این حوزه و عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر مشارکت اقتصادی آنان باید مورد بحث وبررسی جدی قرار گیرد .

تعداد صفحه : 77

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***