دانلود پایان نامه ارشد: بررسی سیاست های انرژی اتحادیه اروپا در قبال تحریم های جدید نفتی ایران

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

لینک مربوط به همه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده علوم سیاسی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

 رشته مطالعات  منطقه­ای

عنوان  :

بررسی سیاست های انرژی اتحادیه اروپا در قبال تحریم های جدید نفتی ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه ، اهداف ، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :

پس ازتصویب تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا ، این اتحادیه از ورود نفت ایران به کشورهای اروپایی جلوگیری به عمل آورد. اگرچه براثر تحریم ها درآمدهای نفتی ایران به شدت کاهش یافت و بر اقشار مختلف مردم ایران فشار زیادی وارد آمد، اما این تحریم ها برای اتحادیه اروپا نیز هزینه های بالایی به دنبال داشت و باعث کمبود انرژی در درون این اتحادیه گردید.بررسی سیاست های انرژی اتحادیه اروپا درقبال تحریم های تحمیلی نفتی ایران نشان می دهد که این اتحادیه به دنبال تضمین امنیت عرضه انرژی ، تنوع بخشیدن به عرضه کنندگان انرژی و عقلانی کردن مصرف انرژی می باشد.در تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به این سوال ، که « اتحادیه اروپا بعد از تحریم های نفتی ایران چه اقداماتی در راستای تأمین انرژی مورد نیاز خود انجام می دهد؟ » ، چنین پاسخ داده می شود که ، با توجه به اهمیت انرژی و امنیت عرضه نفت و گاز برای اتحادیه اروپا ، این اتحادیه پس از تحریم های اخیر علیه ایران دسترسی پایدار به منابع انرژی و تنوع بخشی به این منابع را به صورت جدی تر دنبال می کند.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول : کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………..2

1-1-بیان مسأله تحقیق …………………………………………………………………………………………….3

1-2-اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن…………………………………………………………..4

1-3-هدف های تحقیق …………………………………………………………………………………………….5

1-4-سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………5

1-5-فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………….5

1-6-قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………..6

1-7-مدل و روش تحقیق………………………………………………………………………………………….6

1-8-تعریف مفاهیم …………………………………………………………………………………………………7

1-9-روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….13

1-10-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………..13

1-11-متغیرها ……………………………………………………………………………………………………….13

1-12-پیشینه و ادبیات تحقیق …………………………………………………………………………………13

1-13-سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………….18

فصل دوم : مطالعات نظری تحقیق …………………………………………………………………………19

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….20

2-1-مبانی نظری وچارچوب تحقیق؛ رئالیسم…………………………………………………………….21

2-2-مؤلفه های کلیدی رئالیسم………………………………………………………………………………..23

2-3-انواع تصاویر رئالیسم ……………………………………………………………………………………..26

2-4-رئالیسم و فناوری هسته ای………………………………………………………………………………29

2-5-نظریه رئالیسم و تحریم اقتصادی………………………………………………………………………42

2-6-بررسی جنبه های مختلف امنیت انرژی………………………………………………………………49

فصل سوم: شرایط حاکم برساختار انرژی اتحادیه اروپا,مناسبات ایران بااین اتحادیه….62

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….63

3-1-وضعیت ذخائر، تولید، مصرف و واردات نفت خام و گاز طبیعی اتحادیه اروپا………..65

آآآ3-2 -مناسبات انرژی اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران  ……………………………………..79

3-2-1- پیشینه روابط اتحادیه اروپا و ایران ……………………………………………………………….79

3-2-2-روابط تجاری-انرژی اتحادیه اروپا و ایران …………………………………………………….84

فصل چهارم : تحریم های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران ……………………………………….92

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….93

4-1- بررسی کلی تحریم های نفتی علیه ایران…………………………………………………………..94

4-2- تحریم های  اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………….101

4-3- تأثیر تحریم های نفتی بر مناسبات انرژی ایران و اروپا……………………………………..107

4-4- چالش های تحریم نفتی ایران برای اتحادیه اروپا……………………………………………..110

فصل پنجم:سیاست های اتحادیه اروپا در راستای تأمین انرژی مورد نیاز خود………………119

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….120

5-1-تأمین امنیت عرضه انرژی و چالش های آن………………………………………………………122

5-2-برنامه های کوتاه مدت…………………………………………………………………………………..133

5-2-1- تنوع بخشیدن به منابع عرضه انرژی……………………………………………………………133

5-2-2- مدیریت تقاضا…………………………………………………………………………………………140

5-2-3- امنیت تقاضای انرژی………………………………………………………………………………..140

5-2-4- ایجاد ثبات در کشورهای صادرکننده انرژی…………………………………………………141

5-2-5- گفتگوی جامع میان تولید كنندگان انرژی……………………………………………………142

5-2-6- مذاکرات با ایران……………………………………………………………………………………..143

5-3-برنامه های میان مدت……………………………………………………………………………………149

5-3-1- تنوع بخشیدن به منابع عرضه انرژی……………………………………………………………150

5-3-2-تنوع بخشیدن به منابع(نوع) انرژی با تکیه بر حفظ محیط زیست……………………151

5-3-3-رقابت پذیری انرژی………………………………………………………………………………….153

5-3-4- هماهنگی بین اعضای اتحادیه اروپا برای اتخاذ سیاست های مشترک……………..154

5-3-5- بهبود و توسعه بخشندن به شبکه های انتقال وتوزیع انرژی‌…………………………..155

نتیجه­گیری ………………………………………………………………………………………………………….157

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………….164

 

مقدمه :

از ابتدای مطرح شدن موضوع هسته ای ج.ا.ایران در سال 2003،قدرت های بزرگ به صورت فردی یا در قالب گروه بندی های مختلف اصلی ترین بازیگران تأثیرگذار بر این موضوع بوده اند. اگرچه اتحادیه اروپا که یکی از بازیگران تأثیر گذار در این عرصه بوده و به دلایل مختلف از اعمال تحریم ها بر کشورمان حمایت کرده است ، اما از یک جانبه گرایی و به خصوص دکترین بازدارنده آمریکایی ها نگران است و این نگرانی ناشی از آن است که آمریکا به نام مقابله با تروریسم و کشورهای خودسر ، شورای امنیت سازمان ملل وناتو را نادیده می گیرد.

اروپائیان همواره به دنبال آن هستند ضمن مقابله با یکجانبه گرایی آمریکائی ها ، وضعیت چند جانبه گرایی را درنظام بین الملل ایجاد نمایند.و در این بین ایران به نقطه ای هویت بخشی برای اروپائیان تبدیل شده است. هرچند این به آن معنی نیست که اروپائیان نگرانی های آمریکا در مورد ایران را درک نمی کنند و ضد آمریکا هستند ، بلکه مسئله آنها مخالفت با یک جانبه گرایی آمریکا است.

اگرچه اتحادیه اروپا ، ایالات متحده را در اعمال تحریم ها بر علیه ایران همراهی نمود اما با عنایت به این که تحریم های اعمالی بر جمهوری اسلامی به نوعی بر جوامع اروپایی و اقتصاد کشورهای حوزه اتحادیه اروپا تأثیر گذاری مستقیم داشته است و با توجه به اهمیت انرژی و امنیت عرضه نفت و گاز برای اتحادیه اروپا،این پژوهش تلاش دارد سیاست های این اتحادیه را در راستای تأمین انرژی مورد نیازخود، در چهارچوب تأمین عرضه انرژی، برنامه های کوتاه و میان مدت برای رسیدن به نتایج مطلوب را در پنج فصل شامل:کلیات تحقیق در فصل اول، چارچوب تحقیق درفصل دوم ، شرایط حاکم بر ساختار انرژی اتحادیه اروپا و مناسبات ایران با این اتحادیه در فصل سوم ، تحریم های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران فصل چهارم و سیاست های اتحادیه اروپا برای تأمین انرژی مورد نیاز خود در فصل پنجم مورد بررسی قرار دهد.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 183

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***