دانلود پایان نامه ارشد: بررسی زمینه‌های اجتماعی پیدایش بابیه در ایران شیعی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و مدیریت

گرایش : بازرگانی

عنوان : بازتعریف مفهوم مشتری در کسب و کار در پرتو آموزه های قرآنی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی و فناوری اسانس

عنوان : شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس و بررسی اثرات ضد اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد سرطانی دو گیاه Morina persica L. و Physospermum cornubiense (L.) DC.

دانشگاه کاشان

پژوهشکده اسانس‌های طبیعی

 

پایان‌نامه

برای اخذ درجه کارشناسی‌ارشد

در رشته شیمی و فناوری اسانس

 

عنوان:

شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس و بررسی اثرات ضد اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد سرطانی دو گیاه Morina persica L. و Physospermum cornubiense (L.) DC.

 

 

استاد راهنما:

دکتر عبدالرسول حقیر ابراهیم‌آبادی

 

استاد مشاور:

دکتر حسین بتولی

اردیبهشت ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سابقه استفاده از گیاهان به قدمت تاریخ زندگی بشر بر روی کره زمین است و این تاریخچه انسان را به بررسی و کنکاش بیشتر در مورد ذخیره­های غنی گیاهی در جهان ترغیب می­کند. این ‌پژوهش به شناسایی کمی و کیفی ترکیبات فرار و ارزیابی فعالیت ضد اکسیدانی، ضد میکروبی، سمیت سلولی و محتوای تام فنلی عصاره متانولی دو گیاه شوكران باغی و خار عروس از منطقه گرد بیشه بروجن می­پردازد. ترکیبات فرار این گیاه با روش تقطیر همزمان با استخراج حلال ‌آلی استخراج و با GC-MS شناسایی شد. لینولئیک اسید و بتا-گورجونِن از اجزاء اصلی اسانس این گیاهان بودند. در سنجش خواص ضد اکسیدانی از روش‌های مهار رادیکال آزاد پایدار 2،2- دی‌فنیل-1- پیکریل‌هیدازیل (DPPH) و بی‌رنگ شدن بتاکاروتن-لینولئیک‌اسید استفاده شد. محتوای تام فنلی عصاره‌ها نیز با واکنشگر فولین-‌ سیوکالتو اندازه‌گیری شد. سمیت‌ سلولی گیاه با روش کشندگی میگوی آب شور و فعالیت ضدمیکروبی آن با روش های تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی شامل دیسک دیفیوژن و حداقل غلظت ممانعت ‌کننده رشد مورد ارزیابی قرار گرفت. در روش DPPH، IC50 برحسب میکرو‌گرم بر میلی‌لیتر برای‌ عصاره‌های ساقه و برگ خار عروس و ساقه و برگ و میوه شوکران باغی به ترتیب 02/287 ، 2/567 ، 7/70 و 43/46 می‌باشد که در مقایسه باBHT  (µg/ml81/21IC50= ) عصاره های ساقه و برگ خار عروس و شوکران باغی فعالیت ضد اکسیدانی ضعیفی دارند؛ در مقایسه عصاره‌های میوه و میوه فاقد چربی شوکران باغی با BHT  ، این عصارها فعالیت ضد اکسیدانی خیلی بیشتری دارند. که محتوای فنلی عصاره‌های ساقه و برگ خار عروس و ساقه و برگ و میوه شوکران باغی به ترتیب23/6±37/19،27/0±35/14،79/13±82/99 ،22/8±17/131 نیز آن را تأیید می کند. در روش بتا کاروتن-لینولئیک‌اسید، درصدهای مهار اکسایش ساقه وبرگ خار عروس و ساقه و برگ و میوه شوکران باغی (به ترتیب 45/3±61/52، 49/1±94/68، 37/4±17/69 و 26/2±77/64) در مقایسه با BHT (25/3±75/77) قابل‌توجه بود. سمیت‌ سلولی گیاه در روش کشندگی میگوی آب شور ضعیف ارزیابی شد و نیز عصاره‌های متانولی با قطر هاله در محدوده 14-11 میلی‌متر و µg/ml1000MIC> نسبت به میکروارگانیسم‌های مورد آزمایش در مقایسه با آنتی‌بیوتیک‌های سنتزی، فعالیت ضدمیکروبی خوبی را نشان داد.

کلمات کلیدی: تقطیر همزمان با استخراج حلال آلی، ضد اکسیدان، ضدمیکروبی، سمیت سلولی

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه
فصل اول: مباحث نظری 1
پیش‌گفتار 2
1-1- ترکیبات طبیعی 3
1-1-1- آلکالوئید 3
1-1-2- فلاونوئیدها 4
1-1-3- کومارین‌ها 4
1-1-4- گلیکوزیدها 4
1-1-5- لیگنان‌ها 5
1-1-6- استروئیدها 5
1-1-7- اسانس‌ها 5
1-1-7-1- شیمی اسانس‌ها 5
1-1-7-2- بیوسنتز اسانس‌ها 9
1-1-7-3- کاربردهای اسانس‌های طبیعی 11
1-2- عصاره‌های گیاهی 11
1-2-1- استخراج عصاره گیاهی 11
1-2-1-1- استخراج گرم ‌و مداوم (سوکسله) 12
1-2-2- استخراج اسانس‌های طبیعی 13
1-2-2-1- تقطیر با بخار همزمان با استخراج حلال آلی (SDE) 15
1-3- تركیب‌های ضد اكسیدان 16
1-3-1- روش های سنجش فعالیت ضد ‌اكسیدانی 17
1-3-1-1- آزمون بی‌رنگ شدن بتا كاروتن در حضور لینولئیك اسید 17
1-3-1-2- سنجش مقدار تام فنل با FCR 18
1-3-1-3- سنجش ظرفیت به دام انداختن رادیكال DPPH 19
1-4- کروماتوگرافی‌گازی 20
1-4-1- اجزای اصلی دستگاه کروماتوگرافی گازی 21
1-4-1-1- مخزن گاز حامل 21
1-4-1-2- سیستم تزریق نمونه 21
1-4-1-3- ستون ‌وآون‌ستون 21
1-4-1-4- سامانه آشکارساز 22
1-4-2- کروماتوگرافی گازی/طیف‌سنج جرمی  (GC-MS) 22
1-4-2-1- طیف‌سنج جرمی چهارقطبی 23
1-4-3- شاخص بازداری کواتس 23
1-5- ارزیابی سمیت سلولی 25
1-6- فعالیت ضد میکروبی 26
1-6-1- میکروارگانیسم­‌ها 27
1-6-1-1- باکتری‌ها 27
1-6-1-2- قارچ‌ها 27
1-6-2- محیط‌های کشت میکروبی 28
1-6-3- حساسیت آنتی‌بیوتیکی 29
1-6-3-1- روش دیسک دیفیوژن 29
1-6-3-2- روش حداقل غلظت ممانعت کننده رشد  (MIC) 29
1-7- گیاه‌شناسی 30
1-7-1- خصوصیات گیاه شناسی راسته چتریان (Apiales) 30
1-7-2- خصوصیات گیاه شناسی خانواده چتریان (Apiaceae) 30
1-7-3- ویژگی های گیاه شناسی طایفه Smyrneae 31
1-7-4- ویژگی های گیاه شناسی شوکران‌ باغی 31
1-7-5- ویژگی های گیاه شناسی خار عروس 32
فصل دوم: دستگاه ها، مواد و روش­ها 34
2-1- دستگاه ها، مواد و وسایل مورد استفاده 35
2-1-1- دستگاه‌ها و وسایل مورد استفاده 35
2-1-2- مواد شیمیایی مورد استفاده 36
2-1-3- میکروارگانیسم‌ها و آنتی بیوتیک‌های مورد استفاده 37
2-2- منابع گیاهی مورد استفاده 38
2-2-1-‌ جمع آوری وآماده سازی نمونه‌های گیاهی 38
2-3- جداسازی واستخراج عصاره از نمونه گیاهی 38
2-3-1- عصاره گیری از نمونه گیاه 38
2-3-2- تعیین بازده عصاره‌گیری 39
2-4- استخراج ترکیبات فرار گیاهی 39
2-4-1- تعیین بازده اسانس‌گیری 40
2-4-2- شناسایی ترکیب‌های فرار گیاه با دستگاه GC-MS 40
2-5- بررسی فعالیت ضد اكسیدانی 41
2-5-1- بررسی فعالیت ضد اكسیدانی به روش DPPH 41
2-5-2- اندازه‌گیری مقدار كل تركیبات فنلی 42
2-5-3- آزمایش بی‌رنگ شدن بتاکاروتن در حضور لینولئیک‌اسید 44
2-6- فعالیت ضدمیکروبی 46
2-6-1- روش انتشار در آگار (دیسک دیفیوژن) 46
2-6-2- تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد 46
2-7- آزمون سمیت سلولی 47
 
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری 48
3-1- ترکیبات ‌فرار گیاهی 49
3-1-1- استخراج ترکیبات ‌فرار گیاهی 49
3-1-2- شناسایی ترکیبات فرار گیاه 50
3-2- استخراج عصاره متانولی از گیاه 53
3-3- آزمون‌های سنجش فعالیت ضد اکسیدانی 54
3-3-1- آزمون DPPH 54
3-3-2- بررسی کل ترکیب‌های فنلی به روش Folin-Ciocalteu 61
3-3-3- آزمون بتاکاروتن-لینولئیک‌اسید 63
3-4- بررسی فعالیت ضدمیکروبی 64
3-5- سمیت سلولی 66
نتیجه‌گیری 67
پیشنهادها 68
منابع و مآخذ 69

فهرست شکل‌ها

­­­­

صفحه

 

8

10

10

13

16

32

33

عنوان

 

شکل1-1: ساختار ترکیبات اسانسی

شکل 1-2: مسیرهای بیوسنتز پیش‌سازهای ترپنوئیدها

شکل 1-3: مسیر بیوسنتز شیکمیک اسید در فنیل‌پروپانوئیدها

شکل1-4: دستگاه سوکسله

شکل1-5: دستگاه تقطیر و استخراج همزمان

Physospermum Cusson ex Juss. شکل1-6: گیاه

Morina persica L.  گیاه شکل 1-7:

فهرست نمودارها

صفحه

20

55

56

57

58

59

60

61

62

 

63

عنوان

در حضور ضد اکسیدان DPPHنمودار 1-1: نمودار جذب- طول‌موج برای

نمودار 3-1: نمودار درصد مهار- منفی‌لگاریتم غلظت برای استاندارد BHT

نمودار 3-2:  نمودار درصد مهار در برابر منفی ‌لگاریتم غلظت عصاره اندام هوایی خار عروس

نمودار 3-3:  نمودار درصد مهار- منفی ‌لگاریتم غلظت عصاره ساقه و برگ شوكران باغی

نمودار 3-4:  نمودار درصد مهار – منفی ‌لگاریتم غلظت عصاره میوه شوكران باغی

نمودار 3-5:  نمودار درصد مهار- منفی ‌لگاریتم غلظت عصاره میوه فاقد چربی شوكران باغی

نمودار 3-6: مقایسه نتایج DPPH عصاره‌ های متانولی گیاه شوكران باغی و خار عروس

نمودار 3-7: نمودار جذب در برابر غلظت استاندارد گالیک اسید

نمودار 3-8: مقایسه معادل گالیک‌اسید ترکیبات فنلی در عصاره‌های شوكران باغی و خار عروس

نمودار3-9: مقایسه درصدهای مهار لینولئیک‌اسید عصاره‌های شوكران باغی و خار عروس

فهرست جدول­ها

صفحه

 

35

36

37

38

49

50

52

53

54

55

56

56

57

58

58

59

59

60

60

61

62

63

عنوان

 

جدول2-1: دستگاه‌های مورد استفاده

جدول2-2: انواع مواد شیمیایی مورد استفاده

جدول2-3: انواع میکروارگانیسم‌های مورد استفاده

جدول2-4: آنتی بیوتیک‌های مورد استفاده

جدول3-1: مقایسه بازده استخراج ترکیبات فرار

جدول3-2: ترکیب درصد اجزای فرار در شوکران باغی

جدول3-3: ترکیب درصد اجزای فرار در خار عروس

جدول3-4 : مقایسه بازده عصاره‌گیری

جدول3-5: درصدهای مهار DPPH برای هر غلظت از نمونه استاندارد BHT

جدول3-6: نتایج آزمون DPPH برای نمونه استاندارد BHT

جدول3-7 : درصدهای مهار DPPH برای هر غلظت از عصاره اندام هوایی خار عروس

جدول3-8 : نتایج آزمون DPPH برای اندام هوایی خار عروس

جدول3-9: درصدهای مهار DPPH برای هر غلظت از عصاره ساقه و برگ شوكران باغی

جدول3-10: نتایج آزمون  DPPHبرای عصاره عصاره ساقه و برگ شوكران باغی

جدول3-11: درصدهای مهار DPPH برای هر غلظت از عصاره میوه شوكران باغی

جدول3-12: نتایج آزمون  DPPHبرای عصاره میوه شوكران باغی

جدول3-13: درصدهای مهار DPPH برای هر غلظت از عصاره میوه فاقد چربی شوكران جدول3-14: نتایج آزمون DPPH برای عصاره میوه فاقد چربی شوكران باغی

جدول3-15: نتایج آزمون DPPH   عصاره گیاه  خار عروس و عصاره های شوكران باغی

جدول3-16: جذب مربوط به غلظت‌های متفاوت گالیک‌اسید

جدول3-17: محتوای فنولی عصاره‌های گیاهی

جدول3-18: درصد مهار لینولئیک اسید عصاره های گیاهی

جدول3-19 : نتایج مربوط به تعیین فعالیت ضدمیکروبی عصاره‌های گیاهی

علایم و اختصارات

 

Isoprenyl diphosphate

Dimethylallyl diphosphate

                                               Mevalonic acid

1-Deoxy-D-xylulose-5-phosphate

2C-methyl-D-erythritol-4-phosphate

Geranyl pyrophosphate

Neryl pyrophosphate

Farnesyl pyrophosphate

Phenyl alanine ammonialyase

Simultaneous distillation–extraction

parts-per-billion

Deoxy ribonucleic acid

Adenosine triphosphate

Folin–Ciocalteu Reagent

potential of Hydrogen

2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl

half maximal inhibitory concentration

Gas Chromatography

Flame Ionization Detector

Gas chromatography– Mass Spectrometry

direct current

alternating current

Retention Time

Kovats Index

National Cancer Institute

Minimum Inhibitory Concentration

Disk Diffusion

Ultraviolet-Visible

Dimethyl Sulfoxide

Butylated hydroxytoluene

Colony-forming unit

International Unit

National Committee for Clinical Laboratory Standards

Brain-heart infusion

Sabouraud dextrose agar

Potato dextrose agar

Nutrient agar

median Lethal Concentration

Ferric reducing antioxidant power

Thiobarbituric acid

IPP

DMAPP

MVA

DXP

MEP

GPP

NPP

FPP

PAL

SDE

ppb

DNA

ATP

FCR

pH

DPPH

IC50

GC

FID

GC-MS

dc

ac

RT

KI

NCI

MIC

DD

UV-Vis

DMSO

BHT

CFU

I.U.

NCCLS

 

BHI

SDA

PDA

NA

LC50

FRAP

TBA

مقدمه

گیاهان دارویی از سابقه­ای بسیار درخشان به ویژه درکشور­های باستانی مانند چین، یونان، مصر، ایران و هندوستان برخوردار است. در ایران باستان استفاده از گیاهان به عنوان دارو، ضدعفونی کننده و معطرکننده مرسوم بوده است [1].

تاریخ اسانس‌ها از شرق آغاز شد. فن اسانس‌گیری به روش تقطیر در مشرق زمین به خصوص در مصر، ایران و هندوستان پی‌ریزی و اجرا شد [2]. خدمات علما و دانشمندان مسلمانی نظیر جابربن‌حیان، زکریای‌رازی، ابونصرفارابی، ابوعلی‌سینا که سرآمد علوم شیمی، پزشکی وداروسازی عصر خود بودند؛ به اندازه ای است که هنوز هم جوامع انسانی از پرتو آنها در زمینه‌های مذکور استفاده می‌کنند. شاید اولین داروخانه گیاهی در قرن سوم هجری در بغداد شکل گرفت. اما به دلیل اینکه تا آن زمان دانش بشری فاقد معیارها و استانداردهای لازم برای تشخیص درست گونه‌های گیاهی بود، گاهی گونه‌ها و گیاهان متعددی با یک عنوان ولی با خواص متفاوت به مردم ارائه می‌شدند. بعدها مواد مؤثر موجود در گیاهان دارویی جایگزین مواد خام گیاهی گردید و به تدریج باب شیمی گیاهی گشوده شد تا اینکه امروزه تعداد زیادی از داروهای مدرن از منابع گیاهی استخراج می‌شوند [3].

کیمیاگران اسانس را جوهره گیاه نامیده­اند و بر اساس این تفکر اسانس شکل مادی نیروهای حیاتی و روحی موجود در گیاهان است. با گسترش این علم، استخراج اسانس مورد توجه بیشتر قرار گرفت و به همراه عصاره­های گیاه، قرنها به عنوان پایه بیشتر داروها و یا به تنهایی به عنوان دارو جهت درمان بیماری­های مزمن و همگانی بکار می­رفتند [4].

کشور ما در زمینه درمان گیاهی و استفاده از گیاهان دارویی تاریخ و پیشینه‌ای درخشان دارد. با وجود این، آن‌چنان‌که شایسته است، حاصل قرن‌ها تجربیات گذشتگان را ارج ننهاده‌ایم. با توجه به اینکه کشور ایران از ذخیره غنی گیاهی برخوردار است و بسیاری از گیاهان این سرزمین از لحاظ قابلیت‌های مختلف فیتوشیمیایی، ضدمیکروبی، دارویی و غیره مورد بررسی قرار نگرفته لذا شایسته است قابلیت گیاهان بکر آن ارزیابی شود که دو گیاه Morina persica L. و Physospermum cornubiense (L.) DC. از این جمله می باشند.

تعداد صفحه : 90

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دانشگاه امام صادق (ع)

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

پایان‌نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت

(گرایش بازرگانی)

عنوان:

بازتعریف مفهوم مشتری در کسب و کار در پرتو آموزه های قرآنی

استاد راهنما:

دکتر مصباح الهدی باقری کنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات تحقیق.. 1

1-1. عنوان فارسی پایان‌نامه. 2

1-2. عنوان لاتین.. 2

1-3. واژگان كلیدی.. 2

1-4. ‌تعریف مساله، بیان سؤال‌های اصلی تحقیق ‌ 2

1-5. هدف پژوهش… 3

1-6. سابقه و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-7.  فرضیه‌ها 5

1-7-1. پیش فرض…. 5

1-7-2. فرضیه (حدس عالمانه) 5

1-8. كاربردهای متصور از تحقیق.. 5

1-9. مراجع استفاده‌كننده از نتیجه پایان‌نامه. 6

1-10. روش انجام تحقیق.. 6

1-10-1. روش و ابزار گرد‌آوری اطلاعات… 6

1-10-2. قلمرو تحقیق ( زمانی، مكانی،  موضوعی ) 7

1-11. جنبه نوآوری تحقیق.. 7

1-12. فصل بندی پژوهش… 8

1-13. محدودیتهای پژوهش… 8

فصل دوم: ادبیات موضوع. 9

2-2. گفتار اول: بررسی ادبیات مربوط به مشتری.. 10

2-2-1. اهمیت مشتری در دنیای کنونی.. 10

2-2-2. مشتری.. 11

2-2-3. سیر تکاملی ارتباط با مشتری.. 21

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش…. 29

3-1. مقدمه. 30

3-2. روش تحقیق.. 30

3-2-1. پوزیتیویسم ( اثبات گرائی ) و روش تحقیق کمی.. 32

3-2-2. تفسیر گرائی و روش تحقیق کیفی.. 33

3-3. مشکلات تحقیق کیفی.. 38

3-3-1. مشکل ورود به مکان تحقیق.. 38

3-3-2. مشکل تعبیر و تفسیر اطلاعات… 39

3-3-3. مشکل حجم اطلاعات… 39

3-3-4. مشکل تعمیم پذیری.. 39

3-4. محدودیتهای پژوهش کیفی.. 39

3-4-1. وقت گیربودن پژوهش… 39

3-4-2. ملاحظات انسانی ،اخلاقی و قانونی.. 40

3-4-3. اعتبار( روائی ) و پایائی پژوهش… 40

3-5. روائی در تحقیق کیفی.. 40

3-5-1. روائی توصیفی.. 41

3-5-2. روائی تفسیری.. 41

3-5-3. روائی تئوریکی ( نظری) 42

3-5-4. روائی تعمیم پذیری.. 43

3-5-5. روائی ارزیابی.. 43

3-6. روش تحقیق قرآنی.. 44

3-6-1. راهبردهای تدبر در قرآن کریم. 44

3-7. اجتهاد قرآنی.. 49

3-7-1.  انتخاب عنوان تحقیق موضوعی و مشخص نمودن محل نزاع. 50

3-7-2.  شناسایی و تعریف دقیق مساله و جوانب آن. 51

3-7-3.  مرور و ختم قرآن کریم. 52

3-7-4.  استفاده از تفاسیر برای استخراج نکات ذیل آیات… 54

3-7-5.  بهره گیری از داستان، سوره و یا سیاق آیات… 54

3-7-6. دسته بندی فیش ها ذیل هر آیه و دسته بندی موضوعی آنها 54

3-7-7. تجزیه و تحلیل نکات و ایجاد شبکه مفهومی از موضوعات حاصله. 55

3-7-8. ارائه پاسخ قرآنی به مساله تحقیق.. 56

3-7-9. تکرار فرآیند ذکر شده تا حصول به اجتهاد قرآنی: 56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات… 57

4-1 مقدمه. 58

4-2. سوره مبارکه بقره آیه 245. 59

4-3. سوره مبارکه توبه آیات 111 و 112. 65

4-3-1. در بیان جایگاه بحث… 65

4-3-2. تعریف واژه معامله در قرآن. 66

4-3-3. تمثیل زیبای وعده ی خدا به بندگان مومن در قرآن. 66

4-3-4. امتیازات و ویژگی های معامله کردن با خداوند متعال. 67

4-3-5. توضیحی بیشتر پیرامون آیه 111 و 112 سوره مبارکه توبه. 67

4-3-6. صفات فردی و اجتماعی مومن.. 68

4-4. سوره مبارکه رعد آیه 28. 71

4-5. سوره مبارکه محمد (ص) آیه 7. 72

4-6. سوره مبارکه فتح آیه 4. 75

4-7. سوره مبارکه اسراء آیه 70. 77

4-8. سوره مبارکه فتح آیه 29. 78

4-9. سوره مبارکه حجرات آیه 13. 81

4-10. سوره مبارکه ق آیه 18. 83

4-11. سوره مبارکه عنکبوت آیه 63. 85

4-12. سوره مبارکه عنکبوت آیه 65. 86

4-13. سوره مبارکه ذاریات آیه 50. 87

4-14. سوره مبارکه هود آیات 105 و 106. 89

4-15. سوره مبارکه واقعه آیه 64. 92

4-16. سوره مبارکه رحمن آیه 60. 94

4-17. سوره مبارکه قمر آیه 35. 96

4-18. سوره مبارکه نجم آیه 48. 97

4-19. سوره مبارکه فتح آیه 10. 98

4-20. سوره مبارکه حجرات آیه 10. 101

4-21. سوره مبارکه ق آیه 11. 105

4-22. سوره مبارکه مدثر آیه 38. 107

4-23. سوره مبارکه طور آیه 48. 107

4-24. سوره مبارکه محمد (ص) آیه 33. 108

4-25. سوره مبارکه فاطر آیه 3. 110

4-26. سوره مبارکه روم آیه 48. 111

4-27. سوره مبارکه آل عمران آیه 83. 112

4-28. سوره مبارکه نمل آیه 62. 112

4-29. سوره مبارکه طلاق آیه 3. 113

4-30. سوره مبارکه بقره آیه 216. 115

4-31. سوره مبارکه اعراف آیه 188. 116

4-32 سوره مبارکه بقره آیه 214. 116

4-33. خلاصه ی تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش… 118

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 121

5-1. جمع‌بندی.. 122

5-2. نتایج پژوهش… 123

5-2-1. جایگاه مشتری کنونی از منظر آموزه‌های قرآنی.. 124

5-2-1. مشتری حقیقی.. 124

5-2-2. مشتری محوری.. 124

5-2-3. منافع زندگی دنیوی.. 125

5-2-4. جایگاه مشتری در کسب و کار. 125

5-2.پیشنهادات… 130

5-2-1. پیشنهادات اجرایی.. 130

5-2-2. پیشنهادهای پژوهشی: 130

منابع و مآخذ : 132

فهرست منابع و مآخذ. 133

منابع فارسی و عربی.. 133

منابع لاتین.. 138

چکیده:

«مشتری»، از پربسامدترین مفاهیم به كار رفته در متون مدیریت است؛ در ادبیات معاصر بازاریابی، مشتری یک مفهوم مادر و مولد محسوب می گردد. مشتری بیشتر از یک مخاطب صرف؛ یک عضو موثر، هادی و جهت دهنده است که طرحها و برنامه های سازمانی بر مدار این مفهوم اولویت بندی و سازمان می‌یابد. این نگاه در متون دینی، خاصه در شبکه معانی و مفاهیم قرآنی، دارای چاچوب، الزامات خاص و ویژگی‌های منحصربفردی است که به فهم عمیق و پیاده سازی ظریف منتج می‌گردد.

در این تحقیق، مفهوم «مشتری» در قرآن کریم، به عنوان مبنای مطالعه انتخاب شده، و به منظور پژوهش بر آموزه های قرآنی، از روش شناسی‌های مختص قرآن کریم استفاده شده است.

پژوهش حاضر نشان میدهد؛ در مقابل رویکردهای نوین بازاریابی، که مشتری را محور جهت‌گیری‌های سازمان قرار می‌دهند تا وفاداری مشتری و در نتیجه منافع کسب‌و‌کار را حداکثر نماید؛ در پرتو آموزه‌های قرآنی، اولا اقتصاد هدف نیست و ثانیا رشد ثروت برای رفاه بیشتر نیست؛ بلکه در نظام اقتصادی اسلام، هدف نهایی، جهت دهی جامعه به قرب الهی و حیات معقول می‌باشد، هرچند که در سبک زندگی قرآنی منافع دنیوی کسب و کار نیز مورد توجه است. در نتیجه‌ی این تحقیق، جایگاه «مشتری» و مفاهیم مرتبط با آن در حوزه کسب و کار در سبک زندگی قرآنی تبیین گشته است.

تعداد صفحه : 154

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***