دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رسانه های نوین درهنر قرن بیستم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر

گرایش : نقاشی

عنوان : بررسی رسانه های نوین درهنر قرن بیستم

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده هنر و معماری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (A.M)

گرایش: نقاشی

عنوان:

بررسی رسانه های نوین درهنر قرن بیستم

 استاد راهنما:

جناب آقای مهدی نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………. 2

کلیّات پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 2

1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2اهداف پژوهش،هدفهای تحقیق:………………………………………………………………………. 4

1-3سوالات پژوهش:…………………………………………………………………………………………. 4

1-4فرضیه پژوهش:…………………………………………………………………………………………… 4

1-5روش تحقیق:………………………………………………………………………………………………. 4

1-6روش تجزیه تحلیل اطلاعات:………………………………………………………………………… 5

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………. 6

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 6

2-1 نیم نگاهی تاریخی………………………………………………………………………………………. 7

2-2 دوریشه تاریخی مینیمالیسم…………………………………………………………………………. 18

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………. 23

چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………… 23

3-1 تعریف رسانه:………………………………………………………………………………………….. 24

2-2تعریف چند رسانه ای:………………………………………………………………………………. 24

3-2 رسانه های جدید:……………………………………………………………………………………… 25

3-2-1 انواع رسانه های ارتباطی:………………………………………………………………………. 25

3-2-2 خصوصیات رسانه های ارتباطی:……………………………………………………………… 26

3-2-3 خصوصیات رسانه ی  ارتباطی………………………………………………………………… 27

3-3 قرن بیستم……………………………………………………………………………………………….. 29

3-3-1 دوران پست مدرن:………………………………………………………………………………. 29

3-3-2 ویژگی های و شاخصه های هنر دوران پست مدرن……………………………………… 35

فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………. 44

تحلیل یافته ها……………………………………………………………………………………………………. 44

4-1 هنر مفهومی……………………………………………………………………………………………… 45

4-2-1دستور العملها ، اجرا ها و مستند سازی ها………………………………………………….. 56

4-2-2هنر مفهومی در گذشته  و حال…………………………………………………………………. 64

4-3 هنر چیدمان……………………………………………………………………………………………… 66

4-3-1پیشینه تاریخی هنر چیدمان……………………………………………………………………… 67

5-3-2ویدئو اینستالیشن………………………………………………………………………………….. 72

4-3-3هنر زمینی و خاکی……………………………………………………………………………….. 76

4-4 هنربدن……………………………………………………………………………………………………. 82

4-5 هنر اجرا………………………………………………………………………………………………….. 89

4-5-1ویژگی های پرفورمنس آرت…………………………………………………………………… 91

4-5-2 شکل گیری هنر اجرا……………………………………………………………………………. 93

4-5-3 نیم‌نگاه تاریخی به عرصه های هنر اجرا:…………………………………………………… 103

4-5-3-1فتوریسم و هنر اجرا……………………………………………………………………… 103

4-5-3-2 کانستراکتیویسم (ساختارگرایی) و هنر اجرا……………………………………………. 107

4-5-3-3دادائیسم و هنر اجرا……………………………………………………………………… 109

4-5-3 -4سورئالیسم و هنر اجرا………………………………………………………………….. 113

4-5-3-5هنر اجرا در تجربه‌های مدرسه باهاس……………………………………………….. 117

4-5-3-6 هنر اجرا در سال‌های پس از جنگ……………………………………………………… 124

4-5-3-7 هنر پرفورمنس یا تولید رسانه‌ای از سال 1965 تا 2000………………………… 127

4-5-4تندیس های زنده یا مجسمه های اجتماعی………………………………………………… 128

4-5-5 دستورالعمل‌ها و پرسش‌ها……………………………………………………………………. 130

4-5-6بدن هنرمند در اجرا…………………………………………………………………………….. 131

4-6 ویدئو آرت……………………………………………………………………………………………. 137

4-6-1 ظهور ویدئو……………………………………………………………………………………… 141

4-6-2 فن‌آوری وتصویر………………………………………………………………………………. 148

4-6-3 هنر ویدئویی بعد از 1970……………………………………………………………………. 152

4-6-4 هنر ویدئو آرت تا دهه ۸۰……………………………………………………………………. 157

4-6-5 هنر ویدئوآرت در دهه‌ی ۱۹۹۰……………………………………………………………… 164

4-6-6 ویدئوی مفهومی………………………………………………………………………………… 168

4-6-7 کدهای زمانی……………………………………………………………………………………. 174

4-6-8 روایت شخصی…………………………………………………………………………………. 178

4-6-9 در میانه‌ی قالب مستند و دیدگاه‌های جهانی……………………………………………… 182

4-7 عکاسی دوران معاصر (رسانه عکاسی)……………………………………………………….. 186

4-8هنر دیجیتال…………………………………………………………………………………………….. 205

4-9 هنر کامپیوتر…………………………………………………………………………………………… 209

4-10فیلم برداری دیجیتال……………………………………………………………………………….. 214

فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………. 217

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………. 217

محدودیت ها………………………………………………………………………………………………… 219

تصاویر……………………………………………………………………………………………………………. 221

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………. 243

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی رسانه های نوین در هنر قرن بیستم صورت گرفته است برای انجام این مطالعات از روش تحقیق، توصیفی، تحلیل و محتوا استفاده شده است، همچنین روشهای گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و فیش برداری به انجام رسیده است. هدف اصلی این رساله بررسی رسانه های نوین در قرن بیستم بوده است.یافته های این پژوهش نشان می دهد که بستر ایجاد شده در هنر قرن بیستم به تغییر در نگرش هنر از دیدگاه خواص و موزه ها برخواسته و باعث گردیده که هنر متعلق به همۀ اقشار جامعه باشد ،نه اینکه در اختیار قشری خاص قرار بگیرد. بنابر این پس از تحلیل یافته ها و مطالعات انجام شده ،نتایج این پژوهش نشان می دهد که هنر رسانه های نوین در قرن بیستم با تغییر در نگرش و دیدگاه های گذشته به تغییر در مواد و مصالح مورد استفاده در یک اثر هنری و مفهوم آن می پردازد و می کوشد تا با فناوری های جدید با مخاطب به تعامل بپردازد و به مضامینی عمیق تر از گذشته دست یابد.

 

واژگان کلیدی:هنر،رسانه،قرن بیستم،معاصر،خواص،موزه

 

1-1مقدمه

هنر قرن بیستم در زیر سؤال بردن سنت دیرینه نقاشی به عنوان ابزاری منحصر با مزیت بازنمایی، گرایشی مصرانه داشته است و این گرایش به رغم قابلیت ها یش در برخی زمینه ها کلی بوده است وبه قدر کافی گستردگی فعالیت های هنری این قرن را برای ما بیان نمی نمود. لذا هنرمندان از پوسته رایج خود فراتر رفته و انواع مختلفی از مواد جدید را در آثارشان درهم آمیختند ، اشیاء حاضر آماده و عناصری که با زندگی روزمره  مردم عجین بودن به آثارهنرمندان اضافه شدن وتمرکز زدایی از بازنمایی به بیان فردی تغییر یافت و به واسطه فناوری های جدید به منظور انتقال معا نی و نگرش های نو ،حضور رسانه های نوین و سیر تحولات آن مطرح می شود . سرعتی که در این قرن در ایجاد یک سیاره ی به هم مرتبط الکترونیکی داشته است ،در گسترش سریع فعالیت های هنری فراسوی سنت نقاشی و مجسمه سازی و با راهیابی تقریبا گسیخته اشیاء روزمره به عرصه ی هنر منعکس می شود. توجه به روابط بین هنر و زندگی روزمره، آثار متعلق به دو حوزه بسیار متفاوت پاپ و مینیمالیسم را به هم پیوند می دهد. از طرفی کاوش در دغدغه های مشترک این دو گرایش، درک درستی از دامنه وسیع آثار بعد از مینیمال را در اختیار ما خواهد گذاشت. در پژوهش حاضر به بررسی سیر این تحول با نیم نگاهی تاریخی می پردازد و همچنین به معرفی رسانه های نوین ازجمله ویدئو آرت،هنرچیدمان ،هنر خاکی،هنر اجرا،هنر مفهومی ،هنردیجیتال با رویکردی تطبیقی نمونه های شاخص و بررسی محتوا هریک پرداخته و آنها را تحلیل می نماید.

 

1-2اهداف پژوهش،هدفهای تحقیق:

– هدف اصلی : بررسی  تحلیلی حضور رسانه های نوین در هنر قرن بیستم

– هدف فرعی: معرفی رسانه های نوین در هنر معاصر و هنرمندان شاخص آن

1-3سوالات پژوهش:

– سوال اصلی :چرایی حضور رسانه های نوین  در هنر معاصر و سیر شکل گیری آن  می باشد؟

– سوال فرعی: چگونگی معنا گرایی  در آثار معاصر؟

1-4فرضیه پژوهش:

-آیا  حضور رسانه های نوین  در هنر معاصر توانست معانی جدیدی را به هنر اضافه نماید ؟

1-5روش تحقیق:

روش تحقیق رساله حاضر از نوع نظری به شمار می رود و به صورت روش توصیفی – تحلیلی می باشد که به عبارتی داده ها و اطلاعات موجود به روش کتابخانه ای گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفته اند.در این فرآیند با استناد به معتبر ترین منابع داخلی و خارجی اعم از مقالات،کتب و بعضاً رساله های دانشگاهی با بهره گیری از فیش و یادداشت برداری متعدد،اطلاعات لازم استخراج و در نهایت در پژوهش حاضر قرار گرفته است.

1-6روش تجزیه تحلیل اطلاعات:

از آنجایی که اندازه گیری و تقلیل دادن پدیده مورد بررسی به اعداد و ارقام،در علوم طبیعی و محض توجیه پذیر است،اما در حوزه مطالعات و تحقیقات هنری و بررسی پدیده های هنری صرفاً به روشهای کلی ممکن است،لذا به منظور رسیدن به تحلیل های دقیق و جامع از ماهیت ویژگی مورد بحث این پژوهش نگارنده از روش کیفی برای تحلیل اطلاعات استفاده کرده است.

تعداد صفحه : ۲۵۷

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***