دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه میان عدالت سازمانی با توسعه منابع انسانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :سیستم‌های اطلاعاتی

عنوان : بررسی رابطه میان عدالت سازمانی با توسعه منابع انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مركزی

دانشكده مدیریت- گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد(M.A)

گرایش:”سیستم‌های اطلاعاتی”

عنوان:

بررسی رابطه میان عدالت سازمانی با توسعه منابع انسانی

 (مطالعه موردی دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی استان تهران)

استاد راهنما:

دکتر حسن مهرمنش

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات پژوهش.. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مساله. 3

1-3- اهمیت موضوع. 4

1-4- اهداف تحقیق. 6

1-5- چهارچوب نظری.. 6

1-5-1- عدالت سازمانی. 6

1-5-2- توسعه منابع انسانی. 8

1-6- مدل مفهومی تحقیق. 10

1-7- فرضیه ها و سؤالهای تحقیق. 10

1-8- قلمرو تحقیق. 10

1-9- روش تحقیق. 10

1-10- جامعه آماری و حجم نمونه. 10

1-11- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 11

1-12- روش تجزیه و تحلیل داده ها 11

1-13- تعریف واژگان کلیدی.. 11

فصل دوم

ادبیات پژوهش.. 13

بخش اول عدالت سازمانی. 13

2-1-1- مقدمه. 13

2-1-2- مفهوم عدل. 14

2-1-3- عدالت حقمدار و عدالت حقگرا 15

2-1-4- نقش عدالت اجتماعی در توسعه پایدار جوامع انسانی. 16

2-1-5- تعریف عدالت.. 16

2-1-6- مفهوم لغوی عدالت.. 16

2-1-6-1- شکل گیری نگرش به مسأله عدالت در تاریخ. 17

2-1-6-2- عدالت در آیین زرتشت و ایران باستان: 18

2-1-7- اهمیت عدالت از منظر اسلام 19

2-1-7-1- عدالت در قرآن. 19

2-1-7-2- عدالت در اندیشه ائمه اطهار(ع) 20

2-1-8- عدالت سازمانی. 20

2-1-9- ابعاد عدالت سازمانی. 22

2-1-9-1- عدالت رویه‌ای.. 22

2-1-9-2- عدالت توزیعی. 23

2-1-9-3- عدالت مراوده‌ای.. 23

2-1-10- کانونهای عدالت سازمانی. 23

2-1-11- عوامل موثر بر درک عدالت.. 24

2-1-12- نتایج درک عدالت.. 24

2-1-12-1- عملکرد کاری.. 24

2-1-13- ضرورت درک عدالت در سازمانها 25

2-1-14- پیامدهای عدالت سازمانی. 25

2-1-14-1- رابطه عدالت با بهره وری منابع انسانی. 25

2-1-14-2- رابطه عدالت و تعهد سازمانی. 27

2-1-14-3- عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی. 28

بخش دوم توسعه منابع انسانی. 29

2-2-1- مقدمه. 29

2-2-2- توسعه منابع انسانی. 29

2-2-3- منابع انسانی ارزش افزوده 31

2-2-4- تاریخچه توسعه منابع انسانی. 32

2-2-5- نقش استراتژیك منابع انسانی. 32

2-2-6- تعریف و مفهوم توسعه منابع انسانی. 32

2-2-7- اهداف توسعه منابع انسانی. 35

2-2-9- نقش و اهمیت توسعه منابع انسانی. 36

2-2-10- استراتژیها و روشهای آموزش و افزایش مهارت کارکنان. 37

2-2-11- قابلیتهای منابع انسانی توسعه یافته. 38

2-2-12- بهرهوری منابع انسانی. 40

2-2-13- بهرهوری و راهبرد منابع انسانی. 41

2-2-14- عوامل موثر بر بهرهوری نیروی انسانی از دیدگاه سازمان بین المللی کار. 41

2-2-14-1- سایر عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی. 41

2-2-16- بهره وری نیروی انسانی چیست؟ 43

بخش سوم پیشینه تحقیق. 43

2-3-1- مقدمه. 43

فصل سوم

روش شناسی پژوهش.. 47

3-1- مقدمه. 47

3-2- جامعه آماری.. 48

3-3- حجم نمونه. 48

3-4- متغیرهای مستقل و وابسته. 50

3-5- روش تحقیق. 50

3-6- روش گردآوری اطلاعات.. 50

3-6-1- روش كتابخانه ای.. 50

3-6-2- روش میدانی. 51

3-6-2-1- بررسی مدارک و اسناد 51

3-6-2-2- مشاهده 51

3-6-2-3- مصاحبه. 51

3-6-2-4- پرسشنامه. 51

3-7- شاخصهای مربوط به متغیرهای تحقیق و سؤالات مرتبط در پرسشنامه. 51

3-8- فرضیه های تحقیق. 52

3-9- تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه. 53

3-10- پایایی (اعتمادپذیری) پرسشنامه. 53

3-11- روش تجزیه و تحلیل داده ها 54

3-11-1- آمار توصیفی. 55

3-11-2- تحلیل استنباطی. 55

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها 57

4-1- مقدمه. 57

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها 58

4-2-1- آمار توصیفی. 58

4-2-1-1- جنسیت.. 58

4-2-1-2- سن. 58

4-2-1-3- تحصیلات.. 58

4-2-1-4- سابقه خدمت.. 60

4-2-2- تحلیل استنباطی. 60

4-2-2-1- آزمون کولموگروف-اسمیرنف.. 60

4-2-2-2- آزمون رتبهای اسپیرمن. 61

4-2-2-2-1- فرضیه اصلی. 61

4-2-2-2-2- فرضیه فرعی اول. 61

4-2-2-2-3- فرضیه فرعی دوم 62

4-2-2-2-4- فرضیه فرعی سوم 63

4-2-2-3- تکنیک آنتروپی. 63

4-2-2-4- آزمون دوجملهای.. 64

4-2-2-4-1- بررسی سطح عدالت سازمانی. 64

4-2-2-4-2- بررسی سطح عدالت توزیعی. 65

4-2-2-4-3- بررسی سطح عدالت رویهای.. 65

4-2-2-4-4- بررسی سطح عدالت مراودهای.. 67

4-2-2-4-5- بررسی سطح توسعه منابع انسانی. 68

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 70

5-1- مقدمه. 70

5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیات.. 71

5-2-1- آزمون رتبهای اسپیرمن. 71

5-2-2- تکنیک آنتروپی. 72

5-2-3- آزمون دوجمله ای.. 72

5-3- پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش.. 73

5-3-1- با توجه به رابطه مثبت و معنادار میان عدالت سازمانی و ابعاد آن. 73

5-3-1-1- عدالت توزیعی: 73

5-3-1-2- عدالت رویه ای: 73

5-3-1-3- عدالت مراودهای: 74

5-4- محدودیتهای تحقیق. 74

5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 74

منابع فارسی. 82

منابع لاتین. 85

ضمائم و پیوستها 75

Abstract.. 88

 

 

فهرست جداول

جدول 3-1- شاخصهای مربوط به پرسشنامه عدالت سازمانی. 52

جدول 3-2- شاخصهای مربوط به پرسشنامه توسعه منابع انسانی. 52

جدول 3-3- مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش.. 54

جد‍ول 4-1- فراوانی مطلق و نسبی توزیع جنسیت در نمونه آماری.. 58

جدول 4-2- فراوانی مطلق و نسبی توزیع سنی نمونه آماری.. 58

جدول 4-3- فراوانی مطلق و نسبی توزیع تحصیلات در نمونه آماری.. 58

جدول ‍‍4-4- فراوانی مطلق و نسبی توزیع سابقه خدمت نمونه آماری ‍ ‍ 60

جدول 4-5- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون کولموگروف-اسمیرنف.. 60

جدول 4-6- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون اسپیرمن (رابطه میان عدالت سازمانی و توسعه منابع انسانی) 61

جدول 4-7- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون اسپیرمن (رابطه میان عدالت توزیعی و توسعه منابع انسانی) 61

جدول 4-8- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون اسپیرمن (رابطه میان عدالت رویه ای و توسعه منابع انسانی) 63

جدول 4-9- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون اسپیرمن (رابطه میان عدالت مراودهای و توسعه منابع انسانی) 63

جدول4-11- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله ای برای متغیر عدالت سازمانی. 64

جدول4-12- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله ای برای متغیر عدالت توزیعی. 65

جدول4-13- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله ای برای متغیر عدالت رویهای.. 67

جدول4-14- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله ای برای متغیر عدالت مراودهای.. 68

جدول4-15- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله ای برای متغیر توسعه منابع انسانی. 69

جدول 5-1- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون رتبه ای اسپیرمن. 71

جدول 5-3- نتایج حاصل از بکارگیری تکنیک آنتروپی. 72

جدول 5-4- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله ای.. 72

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 1-1- مدل مفهومی پژوهش (آلن و مایر، 1991، فتحی و همکاران، 2021) 10

نمودار 2-2- الگوی فرآیند توسعه منابع انسانی (سلطانی، 1382) 33

نمودار 2-3- گامها و فرآیندهای توسعه منابع انسانی (سلطانی، 1385) 35

نمودار 2-4- الگوی تعیین استراتژیها و فنون آموزشی. 38
 

فهرست شكلها

شکل 2-1- منابع انسانی به عنوان ارزش افزوده (رنگریز و عظیمی، 1385) 31

شکل 2-5- الگوی تبیین قابلیت های منابع انسانی توسع هیافته (سلطانی، 1385) 38

 

چکیده

امروزه عدالت سازمانی به یکی از مهمترین ورودی­های سازمان که تاثیر زیادی بر عملکرد، رضایت و بهره­وری کارکنان دارد، در نظر گرفته می­شود. از آنجا که منابع انسانی مهمترین منابع سازمان­ها به شمار می­روند، رشد و توسعه آنان می­تواند به موفقیت سازمان­ها منجر شود. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان عدالت سازمانی با توسعه منابع انسانی پرداخته شد. در این تحقیق که از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده­ها توصیفی- پیمایشی محسوب می­شود، برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه­ای متشکل از 47 سؤال استفاده شد. برای سنجش عدالت سازمانی از ابعاد عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای و عدالت مراوده­ای استفاده شد. جامعه آماری نیز 401 نفر از کارکنان دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی بود که با بهره­گیری از فرمول حجم نمونه به 197 نفر تقلیل یافت. روش گردآوری داده­ها نیز کتابخانه­ای و میدانی می­باشد. نتایج حاصل از بکارگیری آزمون رتبه­ای اسپیرمن بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار میان عدالت سازمانی و ابعاد آن با توسعه منابع انسانی بود. ضمن اینکه عدالت توزیعی و مراوده­ای به عنوان مهمترین ابعاد عدالت سازمانی انتخاب شدند. در پایان با بهره­گیری از آزمون دوجمله­ای سطوح موجود متغیرها بررسی شدند که تمامی متغیرها بجز توسعه منابع انسانی در سطح مطلوبی قرار گرفتند.

واژگان کلیدی: عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای، عدالت مراوده­ای

تعداد صفحه : 101

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***