دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه سبک های دلبستگی و عزت نفس با کیفیت زندگی دانشجویان

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه سبک های دلبستگی و عزت نفس با کیفیت زندگی دانشجویان

دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی

عنوان:

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و عزت نفس با کیفیت زندگی دانشجویان

استادراهنما:

دكتر کیوان کاکابرایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: مقدمه پژوهش

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 7

1-4-اهداف پژوهش… 9

1-5- فرضیه های پژوهش… 9

1-6- تعاریف… 9

1-6-1-تعاریف مفهومی.. 9

1-6-2-تعاریف عملیاتی.. 10

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1-تاریخچه دلبستگی.. 13

2-2-تعریف دلبستگی.. 14

2-3-نظریه ی دلبستگی.. 16

2-4- اهمیت نظریه دلبستگی.. 17

2-5-مفاهیم اساسی در نظریه دلبستگی.. 19

2-6-دلبستگی و کاوش در سراسر چرخه زندگی.. 21

2-7-ثبات و تداوم دلبستگی.. 21

2-8-نظریه ی دلبستگی در دیدگاه های مختلف… 23

2-9- مراحل شکل گیری دلبستگی.. 25

2-10- تفاوت های فردی در سازمان دلبستگی.. 27

2-11- دلبستگی در بزرگسالی.. 33

2-12- دلبستگی و آسیب شناسی روانی.. 34

2-13- عزت نفس… 34

2-14- تعاریف عزت نفس… 35

2-15- ابعاد عزت نفس… 37

2-16- فلسفه عزت نفس… 39

2-17- شرایط پدید آمدن عزت نفس… 40

2-18- چگونگی تکامل عزت نفس… 41

2-19- اهمیت عزت نفس… 41

2-20- نظریه های عزت نفس… 42

2-21- طبقه بندی عزت نفس… 48

2-22- افزایش عزت نفس… 50

2-23- ارتباط حمایت اجتماعی با عزت نفس… 51

2-24- کیفیت زندگی.. 52

2-25- تعاریف کیفیت زندگی.. 54

2-26- ویژگی های کیفیت زندگی.. 56

2-28- دو مشخصه اصلی کیفیت زندگی.. 59

2-29- ابعاد کیفیت زندگی.. 60

2-30- اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی.. 61

2-31- نظریه های کیفیت زندگی.. 61

2-32-پیشینه های پژوهش… 63

فصل سوم: روش پژوهش

3-1-روش پژوهش… 67

3-2-جامعه آماری.. 67

3-3-روش نمونه گیری.. 67

3-4-متغیرهای پژوهش… 67

3-5-ابزار پژوهش… 67

3-5-1- پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان. 67

3-5-2-پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ.. 68

3-5-3-پرسشنامه کیفیت زندگی.. 69

3-6-روش اجرای پژوهش… 71

3-7-روش تحلیل داده ها 71

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1- توصیف داده ها 73

4-1-1-جنسیت.. 73

4-1-2- سن.. 74

4-1-3- وضعیت تاهل. 74

4-2- آمار استنباطی.. 74

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-یافته ها 84

5-2- محدودیت های پژوهش… 87

5-3-پیشنهادات.. 87

5-3-1-پیشنهادات پژوهشی.. 87

5-3-2-پیشنهادات کاربردی.. 88

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با کیفیت زندگی دانشجویان دانشکده ی علوم و تحقیقات دانشگاه کرمانشاه انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشکده ی علوم وتحقیقات دانشگاه کرمانشاه بود که از بین آنها نمونه ای به حجم 300  نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازان و شاور، مقیاس عزت نفس روزنبرگ و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمانی جهانی بهداشت (WHOQOL-26) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از شاخص های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان دادند که بین سبک دلبستگی ایمن با کیفیت زندگی رابطه معنا داری وجود ندارد، بین سبک دلبستگی نا ایمن اجتنابی با کیفیت زندگی رابطه معنا داری وجود دارد، بین سبک دلبستگی نا ایمن دوسوگرا با کیفیت زندگی رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین عزت نفس با کیفیت زندگی رابطه معنا داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگریسون نشان داد بین عزت نفس، سبک های دلبستگی ایمن و دوسوگرا پیش بینی کننده معناداری برای کیفیت زندگی دانشجویان بوده است. اما سبک دلبستگی اجتنابی پیش بینی کننده معنا داری برای کیفیت زندگی دانشجویان نبوده است.

کلید واژگان: سبک های دلبستگی، عزت نفس، کیفیت زندگی، دانشجویان

1-1- مقدمه

دلبستگی یک جزء مکمل رفتار انسانی “از گهواره تا گور است” (بالبی[1] ، 1969، شیوروهازان، 1993) و شامل هر نوع رفتاری است که پیامد آن حفظ یا بدست آوردن مجاورت فرد مورد توجه باشد . رفتار دلبستگی دارای ارزش تکاملی برای انسان ها بوده است و به همین دلیل جزء ذخایر ژنتیک رفتاری آن ها در آمده است . نظریه ی دلبستگی (بالبی، 1969، 1973، 1980) مبتنی براین امر است که پیوندهای عاطفی نخستینی که بین کودک و مادر (مراقب) در قالب مدل های ذهنی[2] درون سازی می شوند، به گستره ی وسیع روابط بین شخصی کودک در آینده تعمیم می یابند و الگوی این روابط، یعنی سبک های دلبستگی در طول زندگی نسبتاً پایدار می مانند (برترتون، 1991؛ مین، کاپلان وکسیدی، 1995؛ وست وشلدن؛ کلر، 1994؛ میکولینسر، 2007). بنابراین رفتار دلبستگی و پیامدهای عاطفی آن در سرتاسر زندگی همواره حاضر و فعال اند . به عقیده بالبی برای تأمین سلامت روانی کودک، برقراری روابط صمیمی، گرم و دائمی بین او و مادرش یا کسی که بتواند به طور شایسته جایگزین وی شود ضروری است. چنان روابطی که مورد رضایت هر دو طرف بوده و از آن لذت ببرند . بالبی، اینثورت[3] ، بلهار[4]، واترز و وال[5] (1978) سه سبک دلبستگی ایمن[6] ، اجتنابی[7]  و دوسوگرا[8]  را در کودکی توصیف کرده اند که در بزرگسالی نیز مورد تأیید قرار گرفته است (هازان و شیور، 1987). بالبی این مسئله را مطرح کرد که سبک های دلبستگی افراد براساس درون سازی شخصی در مورد قابل دسترس و پاسخگو بودن نگاره ی دلبستگی ( مادر ) و کارآمد و ارزشمند بودن خود شکل می گیرد (بالبی، 1973).

اکثر صاحب نظران برخورداری از عزت نفس را به عنوان عامل مرکزی و اساسی در سازگاری عاطفی            – اجتماعی افراد می دانند . عزت نفس مجموعه بازخوردها و عقایدی است که افراد در روابط خویش با دنیای بیرون ابراز می کنند (کوپراسمیت، 1371). در نظریه های مربوط به عزت نفس، عزت نفس بر مبنای تعامل های نخستین و عقاید افراد مهم درباره‌ی فرد شکل می گیرد، این نظریه ها مشابه دیدگاه روان پویشی و نظریه های دلبستگی بر تعامل مادر – کودک تأکید دارند و فرآیند تحول را مورد توجه قرار می دهند. راجرز کسی است که اصطلاح پذیرش یا توجه مثبت غیرمشروط را به کار برد و در شکل گیری عزت نفس صحبت نموده است. او فرض می کرد عزت نفس بالا از محیط خانوادگی که محبت را به اطاعت و یا موفقیت خودمشروط نمی کند، ناشی می شود ( شاملو، 1368). والدینی که فرزندان خود را به صورت نامشروط می پذیرند و روش های آزادمنشانه دارند در مقایسه با والدینی که نتوانستند فرزندان خود را بپذیرند و رفتار مستبدانه ای داشتند، فرزندانی داشتند که عزت نفس بالاتر و امنیت هیجانی بیشتر برخوردار بودند ( شولتز و شولتز[9] ؛ به نقل از سید محمدی، 1386). به طور کلی از یافته های کوپراسمیت ( به نقل از جوادی وکدیور، 1373) چنین نتیجه گیری می شود که افراد با عزت نفس بالا به خود اعتماد و اطمینان لازم را دارند و در این قضاوت ها عقایدشان مشهود است. برعکس اشخاصی که عزت نفس پایین دارند، به خود اطمینان کمتری دارند و دریافت و درک از خودشان غنا یافته نیست.

مفهوم کیفیت زندگی در تحقیقات اجتماعی و روان شناسی مفهومی تازه است . در اواسط قرن بیستم با توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها و پیشرفت علوم و تکنولوژی، انسان ها تدریجاً از رفاه بالاتر برخوردار شده و خواستار کیفیت زندگی بیشتر شدند . به همین دلیل کیفیت زندگی در قرن بیستم مورد توجه زیادی قرار گرفته است . ( پسندیده، 1385 ) . کیفیت زندگی در حقیقت چکیده ای است از کل اهداف مراقبت های بهداشتی که میزان تأثیر سلامتی بر زندگی فرد را ارزیابی می کند (گوت و هنکلیف[10]، 2003 ) . با وجود توافق عمومی که در مورد ارزش بالقوه عناصر، ابعاد و مقیاس های کیفیت زندگی وجود دارد، توافق واضحی درباره ی تعریف کیفیت زندگی دیده نمی شود و هر حوزه و رشته با توجه به دیدگاه خود و در راستای هدف تحقیق، تعریفی خاص در رابطه با این مفهوم ارائه می دهد . به هرحال واقعیت چند بعدی بودن کیفیت زندگی پذیرفته شده است و این ایجاد بیشتر نشان ابعاد جسمانی، روحانی و اجتماعی می شود . در واقع افراد، چیزهای متفاوتی را در کیفیت زندگی خود مهم می دانند اما آنچه در تعریف کیفیت زندگی مهم و اساسی است این است که بعد سلامت همواره باید مد نظر قرار گیرد (پسندیده، 1385). در گستره ی مسائل عاطفی – اجتماعی در جوانی ارتباط بین دلبستگی و عزت نفس با کیفیت زندگی به عنوان متغیرهای اساسی و تأمین بهداشت روانی ( جوانان ) براساس شکل گیری بهنجار گستره ها و روابط آن ها در گستره ی پرتلاطم تحول مورد نظر این پژوهش است .

 

تعداد صفحه :106

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***