دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و اعتماد کارکنان به رهبر در اداره

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

گرایش :منابع انسانی

عنوان : بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و اعتماد کارکنان به رهبر در اداره کل تعاون استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین المللی بندر انزلی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

گرایش منابع انسانی

 

موضوع تحقیق

 

بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و اعتماد کارکنان به رهبر در اداره کل تعاون استان گیلان

 

 

استاد راهنما

دکتر كریم كیاكجوری

 

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه………………………………….. 3

1-2) بیان مسأله……………………………… 4

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق……………………… 5

1-4) اهداف تحقیق…………………………….. 7

1-5) چارچوب نظری تحقیق……………………….. 7

1-6) فرضیه های تحقیق…………………………. 8

1-6-1) فرضیه اصلی……………………………. 8

1-6-2) فرضیه های فرعی………………………… 9

1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق…. 9

1-7-1) رهبری خدمتگزار………………………… 9

1-7-2) اعتماد به رهبر………………………… 10

1-8) قلمرو تحقیق…………………………….. 10

1-8-1) قلمرو موضوعی………………………….. 10

1-8-2) قلمرو زمانی…………………………… 10

1-8-3) قلمرو مکانی…………………………… 10

1-9) واژگان تحقیق……………………………. 10

 

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه………………………………………. 12

بخش اول: اعتماد……………………………… 13

2-1-1) تعاریف و مفاهیم اعتماد به رهبر………….. 14

2-1-2) سیر تاریخی مطالعات اعتماد………………. 16

2-1-3) دیدگاه ها و مدل های اعتماد به رهبر………. 17

2-1-4) انواع اعتماد به رهبر…………………… 23

2-1-5) روش های توسعه اعتماد به رهبر……………. 24

بخش دوم: رهبری خدمتگزار………………………. 29

2-2-1) تعاریف و مفاهیم رهبری خدمتگزار………….. 30

2-2-2) سیر تاریخی مطالعات رهبری خدمتگزار……….. 34

2-2-3) اهمیت رهبری خدمتگزار…………………… 35

2-2-4) ویژگی ها و ابعاد رهبری خدمتگزار…………. 37

2-2-5) مدل رهبری خدمتگزار لاوب…………………. 45

2-2-6) کاربردهای رهبری خدمتگزار……………….. 47

بخش سوم: پیشینه مطالعاتی……………………… 50

3-1) پیشینه مطالعاتی در داخل کشور……………… 51

3-2) پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور…………… 53

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه………………………………….. 59

3-2) روش تحقیق………………………………. 60

3-2-1) جامعه و نمونه آماری……………………. 60

3-3) روش و ابزار جمع آوری داده ها……………… 60

3-3-1) پرسش نامه رهبری خدمتگزار……………….. 60

3-3-2) پرسش نامه اعتماد به رهبر……………….. 60

3-4) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری………….. 61

3-4-1) روایی………………………………… 61

3-4-2) پایایی……………………………….. 62

3-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………… 63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه………………………………….. 65

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…… 66

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق…………………….. 69

4-4) آزمون کولمو گروف- اسمیرنوف (k-s)…………… 75

4-5) آزمون فرضیات تحقیق………………………. 76

4-6) بررسی وضعیت شدت ارتباط متغیرها……………. 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه………………………………….. 83

5-2) نتایج آمار توصیفی……………………….. 83

5-2-1) توصیف پاسخ دهندگان…………………….. 83

5-2-2) توصیف متغیر رهبری خدمتگزار……………… 83

5-2-3) توصیف متغیر اعتماد به رهبر……………… 83

5-3) نتایج آزمون فرضیه ها…………………….. 84

5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق…………… 86

5-5) پیشنهاداتی برای محققین آینده……………… 88

5-6) محدودیت های تحقیق……………………….. 88

منابع………………………………………. 90

پیوست………………………………………. 96

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1) مدل A-P-S لاوب………………………. 45

جدول 2-2) مؤلفه­ها و شاخص­های رهبری خدمتگزار سازمان لاوب    47

جدول 2-3) پیشینه تحقیق……………………….. 55

جدول 3-1) سؤالات متغیرها………………………. 61

جدول 3-2) آلفای کرانباخ………………………. 62

جدول 4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان…………….. 66

جدول 4-2) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان……………. 67

جدول 4-3) توصیف سن پاسخ دهندگان……………….. 68

جدول 4-4) توصیف متغیر خدمت رسانی………………. 69

جدول 4-5) توصیف تواضع و فروتنی………………… 70

جدول 4-6) توصیف متغیر قابلیت اعتماد……………. 71

جدول 4-7) توصیف متغیر مهرورزی…………………. 72

جدول 4-8) توصیف متغیر رهبری خدمتگزار…………… 73

جدول 4-9) توصیف متغیر اعتماد به رهبر…………… 74

جدول 4-10) آزمون کولموگروف- اسمیرنوف…………… 75

جدول 4-11) ضریب همبستگی بین رهبری خدمتگزار و اعتماد به رهبر  76

جدول 4-12) ضریب همبستگی بین خدمت رسانی و اعتماد به رهبر  77

جدول 4-13) ضریب همبستگی بین تواضع و فروتنی و اعتماد به رهبر  78

جدول 4-14) ضریب همبستگی بین قابلیت اعتماد و اعتماد به رهبر   79

جدول 4-15) ضریب همبستگی بین مهرورزی و اعتماد به رهبر 80

جدول 4-16) مقایسه شدت ارتباط متغیرها…………… 81

 

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار 4-1) نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان…… 66

نمودار 4-2) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان….. 67

نمودار 4-3) هیستوگرام سن پاسخ دهندگان………….. 68

نمودار 4-4) هیستوگرام متغیر خدمت رسانی…………. 69

نمودار 4-5) هیستوگرام متغیر تواضع و فروتنی……… 70

نمودار 4-6) هیستوگرام متغیر قابلیت اعتماد………. 71

نمودار 4-7) هیستوگرام متغیر مهرورزی……………. 72

نمودار 4-8) هیستوگرام متغیر رهبری خدمتگزار……… 73

نمودار 4-9) هیستوگرام متغیر اعتماد به رهبر……… 74

 

 

 

فهرست اشکال

شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق…………………….. 8

شکل 2-1) مدل مارتینز…………………………. 20

شکل 2-2) مدل اعتماد دایتز…………………….. 21

شکل 2-3) مدل دایتز و همکاران………………….. 23

شکل 2-4) ابعاد پنج گانه توسعه اعتماد به رهبر……. 25

شکل 2-5) مراحل تکاملی اعتماد………………….. 28

شکل 2-6) مدل مفهومی تحقیق…………………….. 57

 

 

 

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه رهبری خدمتگزار و اعتماد به رهبر است.روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده­ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گیلان با تعداد 293 نفر است. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه به جدول مورگان تعداد حجم نمونه 169 نفر است که تعداد 200 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه­برداری غیر احتمالی در دسترس توزیع شد. در نهایت تعداد 174 پرسشنامه از کارکنان جمع آوری شد و اطلاعات مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل داده­ها مشخص گردید که با سطح 95% اطمینان رهبری خدمت­گزار و مولفه های آن (خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد و مهرورزی) با اعتماد به رهبر ارتباط معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط قابلیت اعتماد و اعتماد به رهبر نسبت به دیگر مولفه­ ها از شدت بالاتری برخوردار است.

کلیدواژه: رهبری خدمتگزار، خدمت رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد، مهرورزی، اعتماد به رهبر ارتباط

تعداد صفحه : 120

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***