دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سبکهای حل مسئله وسلامت روان دانش آموزان ابتدایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

عنوان : بررسی رابطه بین سبکهای حل مسئله وسلامت روان دانش آموزان ابتدایی

دانشگاه پیام نور واحد ملارد

                 

موضوع:

بررسی رابطه بین سبکهای حل مسئله وسلامت  روان دانش آموزان ابتدایی

نام استاد:

خانم نادره بحری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: 8

کلیات تحقیق 8

1-1 مقدمه 9

1-2 بیان مسئله 10

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 11

1-4 اهداف تحقیق 11

1-4-1 هدف های کلی 11

1-4-2 هدف های جزئی 11

1-5 فرضیه های تحقیق 12

1-5-1 فرضیه کلی 12

1-5-2 فرضیه های جزئی 12

1-6 تعاریف علمی و عملیاتی واژه ها 12

1-6-1 تعاریف علمی: 12

1-6-2 تعریف عملیاتی واژه ها: 13

فصل دوم: 14

ادبیات و پیشینه تحقیق 14

بخش اول: سبک های حل مسئله 14

2-1 سبک حل مسأله 14

2-2 ساختار شناختی حل مسأله 19

2-3 مراحل حل مسئله در مدل حافظه گرینو: 19

2-4 حل مساله و مؤلفه های فراشناختی 21

2-5 حل مسئله/تصمیم گیری 23

2-6 پیشینه مقابله 25

2-7 نظریه مقابله 26

2-8 سبک های مقابله، تعاریف، طبقه بندی 28

2-9 طبقه بندی شیو های مقابله : 30

2-10 منابع حمایتی مقابله 31

2-11 ادراک استرس در الگوی تبادلی 33

2-12 افسردگی / سبک حل مساله 33

2-13 حل مسأله / عزت نفس / منبع کنترل 41

2-14 استرس/ عزت نفس/ منبع کنترل 44

2-15 استرس / افسردگی / حمایت اجتماعی 45

بخش دوم: سلامت روان 47

2-16 سلامت روان چیست؟ 47

2-17 بهداشت روانی از دیدگاه مكاتب مختلف روان‌شناسی 49

الف) بهداشت روانی از دیدگاه مكتب زیست‌گرایی 49

ب) بهداشت روانی از دیدگاه مكتب روان‌كاوی 50

پ)بهداشت روانی از دیدگاه مكتب رفتارگرایی 50

ت) بهداشت روانی از دیدگاه مكتب انسان‌گرایی 51

2-18 مفهوم انسان سالم از دیدگاه روان‌شناسان 51

2-19 عوامل مؤثر در تأمین سلامت روانی 51

الف) نقش خانواده در سلامت روانی 52

ب) نقش مدرسه در سلامت روانی 53

پ) نقش خود در سلامت روانی 54

2-20 اهداف بهداشت روانی 54

2-21 ابعاد فعالیت‌های سلامت روانی 55

2-22 اصول سلامت روانی 55

2-23 عوامل سازندة ‌مقیاس سلامت عمومی 56

الف) نشانه‌های جسمانی 56

ب) اضطراب 57

پ) كنش اجتماعی 57

ت) افسردگی 59

ه) سلامت روانی 59

2-24 دیدگاه ها ونظریه های موجود در سلامت روانی 61

2-25 هدف، ابعاد، اصول، سلامت روانی 63

2-26 اصول سلامت  روانی 65

2-27 چهار هدف اصلی سلامت روانی 65

2-28 رابطه احتیایاجات ونیاز ها با سلامت روانی 66

2-29 سلامت روانی واجتماع وخانواده 67

2-30  نقش مدرسه در سلامت روانی 69

2-31 ضرورت بهداشت روانی در مدرسه 70

2-32 توصیه های برای ارتقای سلامت روانی مدارس 70

2-33 یادگیری وبهداشت روانی 71

بخش سوم: پیشینه مطالعاتی 72

پژوهشهای انجام شده در داخل کشور: 73

پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور: 78

فصل سوم: 83

روش شناسی تحقیق 83

3-1 جامعه آماری 84

3-3  حجم نمونه و روش نمونه گیری 84

3-4 روش تحقیق: 84

3-4  ابزار اندازه گیری و روش جمع آوری اطلاعات 84

1.پرسشنامه سبک های حل مسئله: 85

2.پرسشنامه سلامت عمومی: 85

3-5 ابزار پژوهش 85

3-6 روش اجرا  و نمره گذاری 85

فصل چهارم: 86

تجزیه و تحلیل داده ها 86

4-1 مقدمه 87

4-2  استنباط فرضیه ها 88

فرضیه اصلی:بین سبک های حل مسئله با سلامت روان رابطه معناداری وجود دارد. 88

فرضیه اول:بین سبک های حل مسئله و افسردگی رابطه معناداری وجود دارد. 89

فرضیه دوم:بین سبک های حل مسئله و اضطراب رابطه معناداری وجود دارد. 90

فرضیه سوم:بین سبک های حل مسئله و سلامت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. 91

فصل پنجم: 92

نتیجه گیری و پیشنهادات 92

5-1 مقدمه 94

5-2  نتیجه گیری فرضیات 94

5-3 محدودیت های پژوهش 95

5-4 پیشنهادات 96

منابع فارسی 97

Reference 101

پرسشنامه سبک های حل مسئله 107

پرسشنامه سلامت روان 111

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

1-1 مقدمه

درک رفتارگراها از یادگیری بر پایه ی علت و معلول بود. در این درک، رفتار به وسیله تقویت پیروی می شود. فرایند حل مسئله را در چارچوب نظریه رفتارگرایی توضیح می دهند. این شامل مبادرت به موضوع با روشهای متنوع می شود تا زمانی که راه حل موضوع پیدا شود. حل یک معمای منبتی توسط کودکان نشان می دهد که این یک رفتار حل مسئله است. همانطور که روان شناسی شناختی به صورت منظم ترقی کرده باشد، توجه و تلاش بیش تری معطوف شده نسبت به فرایندهای ذهنی یادگیری و حل مسئله. رویکرد اولیه شناختی برای شناسایی مراحل ذهنی بود و از طریق آن اقدام برای حل مشکل(لائورا هاردین، 2002).

علم روان‌شناسی که در آغاز به جای مطالعه سلامت روان به بررسی بیماری روانی می پرداخت تا مدتها استعداد بالقوه آدمی برای رشد و کمال را نادیده می گرفت. اما در سالهای اخیر، شمار روزافزونی از روان‌شناسان، به قابلیت کمال و دگرگونی در شخصیت آدمی ایمان آورده اند. تصویری که روان‌شناسان مثبت گرا از طبیعت انسان به دست می دهند خوش بینانه و امید بخش است، زیرا آنها به قابلیت گسترش، پرورش، شکوفایی و کمال انسان و تبدیل شدن به آنچه در توان آدمی است، باور دارند.

نتایج پاره ای از تحقیقات (بورنشتاین، 2003) نشان داده اند که یکی از شاخص های مهم سلامت روانی، توانایی «حل مسئله» و «تصمیم گیری» است. وی خاطر نشان می سازد، «خود ارزیابی»، «خود پیروی» و تشخیص به موقع «موقعیت های مسئله دار» از جمله معیارهایی هستند که با واسطه آنها می توان سطح رواندرستی افراد را برآورد کرد. نتایج تحقیقات دیگری (میرفکسی و رس، 1990، یلسما و مونتامبو، 1990، ناکانو، 1991؛ هپنر و همکاران، 1995 و کاترین، والتر و گود، 2003)، به خوبی نشان داده اند که حل مسئله یکی از متغیرهای مهم پیش بین برای سلامت روانی است.

 

1-2 بیان مسئله

افراد در ادراک و کسب دانش متفاوتند، ایده ها را به گونه ای متفاوت شکل می دهند و به صورت متفاوت به تفکر می پردازند و عمل می کنند(کلب، 2004). افراد دارای تفاوت های فردی مهمی در زمینه مسائل شناختی هستند که در حل مشکلات و تصمیم گیری به آنها اتکا می کنند، یکی از این ابعاد سبک های یادگیری هستند که در میان این طبقه بندی ها از جایگاهی مهم برخوردار است(نوروزی، 1387).

شناخت و درک مدل های مرتبط با سبک های یادگیری یکی از پیشرفت های اساسی روان شناسی در قرن بیستم است، در واقع سبک یادگیری روش ثابت یادگیرنده برای پاسخگویی و بکارگیری محرک های موجود در موقعیت یادگیری است. سلامت روانی هیچگاه با فهرست یا خصوصیات ثابت یا ویژگیهای معین تعریف نشده است. طبق تعریف “فرهنگ روانشناسی آرتور (1985) ” واژه سلامت روانی برای افرادی به کار می رود که عملکردشان در سطح بالایی از سازگاری هیجانی و رفتاری است و نه در مورد افرادی که صرفاً بیماری روانی ندارند. از نظر” کاپلان و سادوک (1989)” سلامت روانی آن حالت بهزیستی است که افراد قادر می باشند براحتی درون جامعه شان عمل کنند و پیشرفتها و خصوصیات شخصی برایشان رضایت بخش باشد. سلامت روان قدرت آرام زیستن و با خود و دیگران در آرامش بودن است، آگاهی از درون احساسات خویشتن است، قدرت تصمیم گیری در بحرانها و مقابله با فشارهای زندگی است. در جوامع امروزی سلامت روان افراد در زمره خطر قرار دارد سخت رو بودن افراد در جامعه می تواند یکی از عوامل تأثیرگذار بر روی سلامت روان افراد باشد که جای بسی تأمل دارد. همه ی نظریه پردازان با وجود نظریه ها و مدل های متفاوت در زمینه سبک های یادگیری، توافق دارند که افراد به شیوه هایی متفاوت اطلاعات و تجارب را ادراک، سازماندهی، تحلیل و پردازش می کنند، یعنی افراد یکسان به جهان نمی نگرند و هر فرد در مقایسه با دیگری ممکن است علایق و تمایلاتی متفاوت در سبک سادگیری داشته باشد(امامی پور، اسفندآباد، 1386).

در این تحقیق با توجه به اینکه در هیچ تحقیق مشابهی به بررسی سبک های حل مسئله و سلامت روان به صورت دقیق پرداخته نشده است بنابراین این تحقیق از لحاظ موضوع جنبه نوآوری دارد و ما در اصل به دنبال این سؤال هستیم که آیا بین سبک های حل مسئله حل مسئله و سلامت روان رابطه معناداری وجود دارد یا خیر متغییرهای ما در این تحقیق سبک های حل مسئله به صورت متغیر ملاک و سلامت روان به  صورت متغییر پیش بین است که خرده مقیاس های سلامت روان عبارت است از افسردگی، اضطراب و سلامت اجتماعی.

تعداد صفحه : 123

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***