دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین خلاقیت و سبک های حل تعارض با رضایت زناشویی در زوجین

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین خلاقیت و سبک های حل تعارض با رضایت زناشویی در زوجین

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد

 عنوان

بررسی رابطه بین خلاقیت و سبک های حل تعارض با رضایت زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه

 استاد راهنما

دکتر مهران فرهادی

 استاد مشاور

دکتر علی عبدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                         صفحه

چکیده 1

فصل یکم. 2

مقدمه پژوهش… 2

مقدمه. 3

بیان مساله. 4

اهمیت و ضرورت.. 7

اهداف پژوهش… 9

فرضیه ها ی پژوهش… 10

تعاریف مفهومی متغیر ها 10

تعاریف عملیاتی متغیر ها 11

فصل دوم. 12

ادبیات و پیشینه پژوهش… 12

ادبیات رضایت زناشویی.. 13

تعریف رضایت زناشویی.. 13

اهمیت رضایت زناشویی.. 13

عوامل تاثیر گذار بر رضایت زناشویی.. 14

مهارت های ارتباطی.. 14

تقابل.. 17

مهارت های حل مساله. 17

عوامل شناختی.. 19

هیجان و مهارتمندی هیجانی.. 19

صمیمت و خود افشا سازی.. 20

عملکرد جنسی.. 21

ویژگی های شخصیتی.. 22

سبک های دلبستگی.. 23

فردیت و تمایز خود. 24

بهداشت روانی و جسمی.. 24

سن.. 25

تحصیلات.. 25

درآمد و شغل.. 26

ایفای نقش… 27

فرزندان. 27

عوامل فرهنگی.. 28

مذهب.. 28

رویداد های زندگی.. 30

ادبیات و پیشینه خلاقیت.. 30

تعریف خلاقیت.. 30

عناصر خلاقیت.. 31

اهمیت خلاقیت.. 32

خلاقیت آموختنی است.. 32

ویژگی های شخصیتی افراد خلاق.. 33

عوامل موثر بر خلاقیت.. 34

موانع خلاقیت.. 36

ادبیات تعارض و سبک های حل تعارض… 37

تعریف تعارض  زناشویی.. 37

علل پیدایش تعارض زناشویی.. 38

پیامد تعارضات زناشویی.. 40

اهمیت مدیریت تعارض… 40

سبک های حل تعارضات.. 42

ویژگی های شخصیتی افراد و سبک های حل تعارض… 45

پژوهش های مرتبط با رضایت زناشویی.. 46

پژوهش های مرتبط  با خلاقیت.. 49

پژوهش های مرتبط  با تعارضات زناشویی.. 51

جمع بندی.. 55

فصل سوم. 57

روش پژوهش… 57

طرح پژوهش… 58

جامعه آماری.. 58

نمونه و روش نمونه گیری.. 58

ابزارهای پژوهش… 59

الف ) پرسشنامه سبک های حل تعارض رحیم ( ROCI-II): 59

ب)  پرسشنامه سنجش خلاقیت (CREE) تورستون و همکار : 60

ج) پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH : 61

روش اجرای طرح.. 62

شیوه مداخله و اجرا 62

روش تجزیه و تحلیل داده ها 63

فصل چهارم. 64

یافته‫های پژوهش… 64

آمار توصیفی.. 65

آمار استنباطی.. 67

فصل پنجم. 81

بحث و نتیجه گیری.. 81

مقدمه. 82

بحث و نتیجه گیری.. 82

محدودیت های پژوهش… 89

پیشنهادات پژوهشی.. 89

پیشنهادات کاربردی.. 89

منابع فارسی.. 90

منابع خارجی.. 97

پیوست ها 107


چکیده

این پژوهش به منظور بررسی رابطه موجود بین میزان خلاقیت و سبک های حل تعارض با سطح رضایت زناشویی زنان و مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده در شهر کرمانشاه ، انجام شد. پژوهش حاضر جزء پژوهش های بنیادی ، کاربردی از نوع همبستگی و روش های آمار توصیفی به کار گرفته شده عبارتند از میانگین ، انحراف استاندارد ، فراوانی و درصد فراوانی و آمار استنباطی مورد استفاده در آن ضریب همبستگی پیرسون وآنالیز واریانس یکطرفه ، آزمون T مستقل و آزمون تعقیبی LSD بوده است . نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 150 نفر (متشکل از 83 زن و 67 مرد) بود که از بین 370 زن و مرد مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده در سطح شهر کرمانشاه طی اسفند ماه سال 1391 لغایت خردادماه سال 1392 به روش نمونه گیری داوطلبانه در دسترس انتخاب شد. شیوه کار به این صورت بود که ابتدا با اجرای پرسشنامه سبک های حل تعارض رحیم (ROCI-II)  روی 150 زن و مرد متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده ، سبک حل تعارض هر یک از این افراد مشخص شد؛ سپس دو پرسشنامه استاندارد شده خلاقیت (تی . جی . تورستون و همکار ) و رضایت زناشویی (انریچ ) بر روی اعضای نمونه اجرا شد. و در نهایت به کمک روش های آماری مذکور به تجزیه و تحلیل داده های حاصله پرداخته شد . نهایتا” تجزیه و تحلیل داده ها، نشان داد که : بین میزان خلاقیت و رضایت زناشویی در زنان و مردان تفاوت معنا داری وجود ندارد، بین میزان خلاقیت و رضایت زناشویی در زنان و مردان رابطه مثبت وجود دارد ، میزان رضایت زناشویی در مردان و زنان دارای سبک های حل تعارض مختلف ، متفاوت است و نهایتا” میزان خلاقیت در مردان و زنان دارای سبک های حل تعارض مختلف ، متفاوت است .

کلید واژه ها : خلاقیت ، تعارض زناشویی، سبک های حل تعارضات، رضایت زناشویی .

تعداد صفحه :123

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***