دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست (مورد مطالعه: شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی

گرایش : علوم ارتباطات اجتماعی

عنوان : بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست  (مورد مطالعه: شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران)

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شرق

دانشكده علوم انسانی

گروه علوم ارتباطات اجتماعی

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

 رشته : علوم ارتباطات اجتماعی

گرایش:  علوم ارتباطات اجتماعی

 

عنوان:

بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست

 (مورد مطالعه: شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران)

 

 

استاد راهنما:

دکتر رحمت حاجی مینه

 

استاد مشاور:

دكتر ناهید کردی

  

تابستان  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات تحقیق……………………………………………………………………………….. 1
1-1-          مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2-          بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2-1-  میزان و نحوه تأثیر وسایل ارتباط جمعی – نظریه های موجود…………………………………………………… 4
1-3-          اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-4-          اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
1-4-1- اهداف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-4-2- اهداف فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 9
1-5-          سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
1-6-          فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 10
1-6-1- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
1-6-2- فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………. 10
1-7-          تعریف واژه ها و اصطلاحات ( مفهومی- عملیاتی) ………………………………………………………………………. 11
1-7-1- مصرف رسانه ای …………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
1-7-2- محیط زیست ( Environment) ………………………………………………………………………………………………. 11
1-7-2-1- محیط زیست طبیعی………………………………………………………………………………………………………………… 12
1-7-2-2- محیط زیست مصنوعی………………………………………………………………………………………………………………. 12
1-7-2-3- محیط زیست اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….

 

13
فصل دوم : مروری بر ادبیات ، چهارچوب نظری و پیشینه تحقیق……………………… 15
2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-2- مفهوم محیط زیست…………………………………………………………………………………………………………………………… 16
2-2-1- مفهوم آلودگی………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
2-2-2- تهدیدات زیست محیطی……………………………………………………………………………………………………………….. 19
2-2-3- تعاریف محیط زیست……………………………………………………………………………………………………………………… 23
2-3- مفهوم رسانه جمعی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
2-3-1- مفهوم استفاده از رسانه های جمعی………………………………………………………………………………………………. 25
2-3-2- رسانه تلویزیون – ویژگیها………………………………………………………………………………………………………………. 26
2-3-3- کارکردهای رسانه تلویزیون……………………………………………………………………………………………………………. 27
2-3-4- رسانه، اطلاع رسانی و آموزش………………………………………………………………………………………………………… 30
2-3-5- رسانه تلویزیون آموزشی………………………………………………………………………………………………………………….. 31
2-3-6- جایگاه رسانه در تنویر افکار عمومی……………………………………………………………………………………………….. 32
2-4- چهارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 33
2-4-1- نظریات رسانه ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 33
2-4-1-1- نظریه کاشت ( Cultivation Theory)………………………………………………………………………………. 34
2-4-1-2- نظریه برجسته سازی(Agenda-Setting Theory)………………………………………………………….. 35
2-4-1-3-  نظریه استفاده و خوشنودی (Uses and Gratifications Theory )…………………………….. 39
2-4-1-4-  تئوری مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها…………………………………………………………………………………………. 41
2-4-2- مدل های ارتباطات جمعی –  مدل های مخاطب محور………………………………………………………………. 42
2-5- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 47
2-5-1- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………. 48
2-5-2- تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

51
فصل سوم : روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………… 53
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
3-2- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
3-3- جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………… 55
3-4- روش تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………… 57
3-4-1- ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………… 57
3-5- روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………….. 58
3-6- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری (Reliability &  Validity)……………………………………………………

 

61
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………… 63
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64
4-2- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64
4-2-1- آمار توصیفی متغیر ” جنسیت”…………………………………………………………………………………………………….. 65
4-2-2- آمار توصیفی متغیر ” سن”……………………………………………………………………………………………………………. 66
4-2-3- آمار توصیفی متغیر ” تحصیلات”…………………………………………………………………………………………………. 67
4-2-4- آمار توصیفی متغیر ”  وضعیت اشتغال”……………………………………………………………………………………….. 68
4-2-5- آمار توصیفی متغیر ”  مدت زمان استفاده از تلویزیون”………………………………………………………………. 70
4-2-6- آمار توصیفی متغیر ”  نوع برنامه های تلویزیونی زیست محیطی”………………………………………………. 72
4-3- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
4-3-1-  فرضیه اصلی تحقیق – آمار استنباطی…………………………………………………………………………….. 75
4-3-2-  فرضیه فرعی اول – آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………. 77
4-3-3-  فرضیه فرعی دوم – آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………. 79
4-3-4-  فرضیه فرعی سوم – آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………… 81
4-4- تکنیک یا ماتریس  سوات (SWOT) ………………………………………………………………………………………………. 82

4-4-1-  مرحله نخست:  ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و خارجی (EFE) ………………………………………………..

102

4-4-1- 1- ارزیابی “عوامل داخلی” موثر بر عملکرد برنامه های تلویزیون در حفاظت از محیط زیست …..

102

4-4-1-2-  ارزیابی “عوامل خارجی” مؤثر برعملکرد  برنامه های تلویزیونی در حفظ محیط زیست ……….

102
4-4-2-  مرحله دوم :  ماتریس عوامل داخلی و خارجی…………………………………………………………………………….. 105

4-4-3-   مرحله سوم:  اولویت بندی نهایی عوامل داخلی و خارجی…………………………………………………………..

109

4-4-4-  مرحله چهارم :   تدوین راهبردها………………………………………………………………………….

112

4-4-4-1-  راهبردهای تهاجمی/رقابتی (SO) ………………………………………………………………………….

112

4-4-4-2- راهبردهای تنوع بخشی (ST) ………………………………………………………………………………..

113

4-4-4-3- راهبردهای بازنگری (WO) …………………………………………………………………………………..

113

4-4-4-4- راهبردهای تدافعی (WT) …………………………………………………………………………………….

 

114
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………….. 116
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 117

5-2- خلاصه یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….

117
5-3- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 125
5-4- پیشنهادات نظری و کاربردی………………………………………………………………………………………………………………. 126
5-4-1- پیشنهادات نظری……………………………………………………………………………………………………………………………. 126
5-4-2- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………. 127
5-4-3- پیشنهادات برای سایر تحقیقات…………………………………………………………………………………………………….. 128
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………. 129
پیوست 1………………………………………………………………………………………………………………………….136
فهرست جداول

 

جدول 3-1 : جمعیت شهروندان بالای 18 سال ساکن مناطق 22 گانه تهران در سال 1392………………….. 56
جدول 3- 2 : مقیاس پرسشنامه  استفاده رسانه ای وحفاظت ازمحیط زیست…………………………………………… 59
جدول 3-3 : متغیرهای پژوهش و شاخص های آن در پرسشنامه………………………………………………………………. 60
جدول 3-4 :  گویه ها و مؤلفه های  پرسشنامه…………………………………………………………………………………………… 61
جدول 4-1 : آمار متغیر جنسیت در جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………….. 65
جدول 4-2 : آمار طیف سنی پاسخگویان در جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………….. 66
جدول 4-3 : آمار میزان تحصیلات پاسخگویان در جامعه آماری تحقیق……………………………………………………. 67
جدول4-4: همبستگی میزان تحصیلات واستفاده ازبرنامه های تلویزیونی محیط زیستی………………………….. 68
جدول 4-5 : آمار وضعیت اشتغال پاسخگویان در جامعه آماری تحقیق……………………………………………………… 69
جدول 4-6 : آمار نوع اشتغال پاسخگویان در جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………. 69
جدول 4-7: آمار میزان مصرف روزانه تلویزیون از سوی پاسخگویان در جامعه آماری تحقیق……………………. 70
جدول 4-8: آمار میزان مصرف هفتگی تلویزیون از سوی پاسخگویان در جامعه آماری تحقیق…………………. 71
جدول 4-9:  آمار نوع و محتوای برنامه تلویزیونی انتخابی در جامعه آماری تحقیق…………………………………… 72
جدول 4-10 : تفسیر میزان همبستگی متغیرها با توجه به مقادیر ضریب همبستگی……………………………….. 74
جدول 4-11:  همبستگی استفاده از برنامه های رسانه تلویزیونی و حفظ محیط زیست……………………………. 75
جدول4-12:  نتایج  تحلیل رگرسیون خطی تأثیر میزان استفاده از تلویزیون  برحفظ محیط زیست……….. 75
جدول4-13: ضریب رگرسیونی استفاده از رسانه تلویزیون و تأثیرآن بر حفاظت از محیط زیست……………… 76
جدول 4-14: همبستگی پیرسون میزان برنامه های زیست محیطی تلویزیونی و حفظ محیط زیست………. 77
جدول 4-15: نتایج  تحلیل رگرسیونی تأثیر میزان برنامه های تلویزیونی و حفظ محیط زیست………………. 77
جدول4-16: ضریب رگرسیونی میزان برنامه های تلویزیونی و تأثیرآن بر حفاظت از محیط زیست………….. 78
جدول 4-17: ضرایب همبستگی میان محتوای برنامه های تلویزیونی و حفظ محیط زیست…………………….. 79
جدول4-18: همبستگی پیرسون میان محتوای برنامه های تلویزیونی و حفظ محیط زیست…………………….. 79
جدول4-19:  تحلیل رگرسیونی تأثیر برنامه های خبری زیست محیطی  بر حفاظت از محیط زیست……… 80
جدول4-20:  ضریب رگرسیونی استفاده از  برنامه های”خبری” زیست محیطی رسانه تلویزیون…………….. 80
جدول4-21:  شاخص تحلیل رگرسیونی تأثیر کیفیت برنامه های تلویزیونی  برحفظ محیط زیست…………. 81
جدول4-22:  ضریب رگرسیونی  تأثیر” کیفیت”برنامه های تلویزیونی بر حفاظت از محیط زیست…………. 81
جدول 4-23:  تجزیه و تحلیل ماتریس  SWOT………………………………………………………………………………………. 83
جدول 4-24 : ضریب همبستگی پیرسون بین آیتم ها ( سؤالات پرسشنامه)…………………………………………….. 84
جدول 4-25:  میانگین عوامل داخلی و خارجی رسانه تلویزیونی  مؤثر بر حفظ محیط زیست…………………. 100
جدول  4-26: عوامل داخلی موثر بر تولید، پخش و مصرف برنامه های تلویزیونی محیط زیستی…………….. 103
جدول 4-27: عوامل خارجی موثر بر تولید، پخش ومصرف برنامه های تلویزیونی محیط زیستی……………… 104
جدول 4-28: میانگین گیری، رتبه و وزن دهی به” نقاط قوّت و ضعف” برنامه های تلویزیونی ……………….. 107
جدول 4-29:  میانگین گیری، وزن دهی ورتبه به”فرصتها و تهدیدهای”برنامه های تلویزیونی………………… 108
جدول 4-30:  اولویت بندی نهایی عوامل مؤثر بر عملکرد برنامه های تلویزیونی محیط زیستی……………….. 111
جدول 4-31:  راهبردهای تحلیلی ماتریس سوات (SWOT)……………………………………………………………………. 115
فهرست نمودارها

 

نمودار 1-1:  مدل مفهومی تحقیق-  (حاجی مینه – کردی ، 1393)………………………………………………………… 14
نمودار 2-1 :  مفهوم استفاده و تعیین کننده های آن…………………………………………………………………………………. 25
نمودار 2-2: مدل وابستگی بال راكیچ و دفلور، وابستگی جامعه، رسانه های جمعی، مخاطب و آثار…………. 43
نمودار 2-3: نمونه ساده شده مدل روان شناختی كامستاك از آثار تلویزیون بر رفتار فرد…………………………. 46
نمودار 4-1:  نمودار های  پای و ستونی، توزیع جنسیت در جامعه آماری تحقیق……………………………………… 65
نمودار 4-2:  توزیع  طیف سنی در جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………………….. 66
نمودار 4-3:  وضعیت  تحصیلات در جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………….. 67
نمودار 4-5:  وضعیت  اشتغال پاسخگویان در جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………. 69
نمودار 4-6:  نوع  اشتغال پاسخگویان در جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………… 70
نمودار4- 7: میانگین تماشای تلوزیون در طول روز بین شهروندان 18 سال به بالای تهران……………………… 71
نمودار 4-8 : میانگین زمان تماشای برنامه های محیط زیست در طول هفته…………………………………………….. 71
نمودار4-9: درصد فراوانی نوع برنامه های تلویزیونی مورد علاقه شهروندان 18 سال به بالا در تهران……….. 73
 

 

 

فهرست شکل ها

 

شکل 2-1 : فرمول لاسول با عناصر معادل در فرآیند ارتباط……………………………………………………………………… 44
شکل 3-1 : نقشه مناطق 22 گانه شهرداری تهران…………………………………………………………………………………….. 56

چکیده

در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، مسائل زیست محیطی بیش از آنکه جنبه ی فنی داشته باشد دارای جنبه های اجتماعی – فرهنگی می باشد. بنابراین هدف اصلی حفاظت محیط زیست در رابطه با محیط اجتماعی، افزایش آگاهی های زیست محیطی در سطح جامعه و تغییر در بینش اجتماعی و تقویت فرهنگ زیست محیطی می باشد.در این میان، رسانه ها نقش به سزایی در ایجاد تغییرات در سطح جامعه ایفا می کنند و رسانه ی دیداری مانند تلویزیون به دلیل تنوع برنامه ها نقش  قابل توجهی دارد. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه استفاده از برنامه­های تلویزیون با گرایش به حفظ محیط زیست بین شهرواندان 18 سال به بالای شهر تهران می باشد تا بتوان راهکارهایی جهت ارتقای کمّی و کیفی برنامه­های تلویزیون به عنوان یک رسانه­ی ارتباط جمعی برای افزایش آگاهی و علاقه­ی شهروندان در جهت بهینه عمل کردن و حفاظت از محیط زیست ارائه نمود.

برای اجرای تحقیق، از فن “پیمایش” استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شهروندان 18 سال به بالای مناطق 22  گانه شهر تهران بود. حجم نمونه ها بر حسب فرمول کوکران  384 نفر شد. که طی آن در هر منطقه تعدادی پرسشنامه به صورت تصادفی بین شهروندان توزیع گردید سپس از تکنیک سوات (SWOT) و همین طور از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از «ضریب آلفای کرونباخ» بررسی و برابر 8/0 تعیین شد. ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطة بین متغیرها، رگرسیون خطی نیز برای بررسی فرضیات تحقیق بکار رفت.

نتایج تحلیلی پژوهش نشان داد: برنامه های تلویزیونی با محتوای زیست محیطی بخوبی می توانند درارتقاء آگاهی افراد بالغ شهر تهران برای حفظ محیط زیست مؤثر واقع شوند و تلویزیون به عنوان رسانه ملی می تواند تأثیر معناداری بر حفاظت از محیط زیست از سوی شهروندان داشته باشد.

« اولویت انتخاب» برنامه های زیست محیطی تلویزیونی،درمیان شهروندان تهرانی، برنامه های زیست محیطی” خبری –  مستند  – و برنامه های  شاد ” بود. برنامه های تلویزیونی با محتوای” هنری- سرگرمی – و مناسبتهای زیست محیطی” کمترین مخاطب را درجامعه آماری تحقیق داشتند.

بر حسب نتایج ماتریس سوات تحقیق، عمده ترین «نقاط ضعف»رسانه تلویزیونی در رابطه با حفظ محیط زیست شامل :  الف- کم بودن میزان برنامه ها ، ب-  ضعیف بودن محتوای برنامه ها ،  ج – عدم کیفیت  برنامه های محیط زیستی تلویزیون محسوب شدند. مهمترین «نقاط قوت» تلویزیون شامل : الف- توانایی افزودن نگرش مثبت مخاطبین نسبت به حفظ محیط زیست، ب- قدرت بالابردن احساس مسئولیت جامعه برای حفاظت از محیط زیست ، ج- توان برانگیختن اعتراض تماشاگر علیه آسیب رسانان به محیط زیست بود.

ازطرفی، تلویزیون ملی کشور به فرصت هاو تهدیدهای موجود توجهی نداشته، “برنامه های زیست محیطی شاد” در جذب گروه های مختلف سنی برای حفظ محیط زیست مهم ترین «فرصت درونی» تلویزیون بود، در حالیکه ناتوانی در” افزایش آگاهی زیست محیطی جامعه” اصلی ترین «تهدید بیرونی» برای رسانه تلویزیونی کشور(صدا و سیما) محسوب شده است.

کلمات کلیدی:  محیط زیست، رسانه تصویری،  تلویزیون، آگاهی، تکنیک سوات (SWOT).

1-1-    مقدمه

 

بررسی رابطه برنامه های تلویزیونی در حفاظت از محیط زیست توسط شهروندان تهرانی و تأثیر این رسانه بر رفتار مردم جامعه از منظر شكل گیری فرهنگ حفاظت از محیط زیست، منظور اساسی این تحقیق است . بر همین اساس، در طول این تحقیق، عملکرد، میزان پخش، نوع و کیفیت برنامه های تلویزیونی زیست محیطی را محور توجه قرار خواهیم داد.

در این تحقیق سعی ما آن است که  بررسی نماییم؛ اساساً ارتباطی میان برنامه تلویزیونی و حفظ محیط زیست از سوی جامعه وجود دارد؟ پخش برنامه های تلویزیونی، تا چه حد به حمایت از محیط زیست اختصاص می یابد؛ به عبارت دیگر، می خواهیم تعیین نماییم که چند درصد از برنامه های تلویزیونی کشور به آگاه سازی جامعه در مورد حفاظت از محیط زیست تعلق دارد و به طور کلی آیا میزان و نوع برنامه های تلویزیونی، در تنویر نگرش مردم نسبت به حفظ محیط زیست تأثیر دارد یا خیر! اگر پاسخ مثبت است ، اثر آن چه میزان است؟ در ادامه این فصل ابتدا به بیان مسئله پژوهش می پردازیم و ضمن اشاره به نگرش های متفاوتی که در مورد میزان و نحوه تاثیر وسایل ارتباطات جمعی مطرح شده است، به بررسی اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق پرداخته ، سپس سؤالات و فرضیه های پژوهش را مطرح نموده ، پس از ارائه تعاریف مفهومی و کاربردی، متغیرهای تحقیق را مشخص کرده و رابطه میان آنها را مطرح خواهیم کرد.

 

  • بیان مسئله

 

بی شک، رسانه ها تأثیر عمیقی بر جامعه اعمال می کنند به طوری که قادرند  با شیوه های پذیرفتنی وعوام پسند، هر نوع تغییری را در فرهنگ جامعه ایجاد کنند. شکی نیست که رسانه در معرفی و شناخت محیط زیست، ممانعت از تخریب آن و بهتر شدن وضعیت زندگی افراد جامعه تاثیر غیر قابل انکاری دارد.  در واقع می توان گفت که رسانه های جمعی مخصوصاً تلویزیون، قسمتی از فر هنـگ آموزی افراد جامعه بوده و با داشتن  امکانات وسـیع، در ارائه جذاب تر و بهتر ایده ها می تواند به عنوان یک کانال ممتاز ارتباطی عمل کند که هیچ ابزاری، توانایی رقابت با آن را ندارد. از دیدگاه اجتماعی، مشکلات زیست محیطی بیشتر رفتاری و فرهنگی است تا حاصل رشد تکنولوژی و صنعتی شدن جوامع. نقش های گوناگون وگاه متضاد رسانه های جمعی  در رابطه با حفظ محیط زیست برای تولید سمبل ها و نماد های زیست محیطی و خلق ارزش ها و باورها در جامعه ، ویژگی است که ما را ملزم به شناخت عملکرد رسانه ها در رابطه با حفاظت از حوزه های گوناگون محیط زیست می سازد. در زمینه­ ترویج اخلاق محیط زیستی و فرهنگ سازی، روش­های اتخاذ شده باید جنبه عملی و پوشش وسیع داشته باشند(کریمی، 1382).

از آنجا که سلامت محیط زیست هر نقطه از جهان متأثر از سلامت محیط زیست سایر               بخش های کُره خاکی است، در رابطه با حفاظت از محیط زیست و بقای منابع خدادادی، شرط اصلی بهره‏وری از اطلاعات و مشاركت مردم در ارتباطات و نیز توزیع اطلاعات زیست محیطی در جوامع ، تقویت برنامه های رسانه‏های ارتباط جمعی به ویژه تلویزیون در ارتباط با محیط زیست  می باشد.  در واقع شناخت دقیق ماهیت رسانه­ها و بررسی توانمندی­ها و کارکردهای مثبت آنها، سهم فزاینده­ای در توسعه دانش، فرهنگ، مهارت­ها و نگرش­های فردی و اجتماعی بشر دارند. توجه به این رسالت مهم، برای دولتمردان، برنامه­ریزان و عاملان رسانه­های جمعی ضرورتی انکارناپذیر است(رشیدی و رشیدی، 1390) و ضرورت توجه به این امر را دوچندان می­کند.

امروزه به غیر از سازمان­ها و نهادهایی مانند مدارس، دانشگاه­ها، مساجد، کتابخانه­ها، موزه­ها و تالارهای هنری، که هدف و عملکردشان متاثر کردن رفتار و شکل­دهی شخصیت افراد می­باشد، نهادهای دیگری هم وجود دارد که اصولا برای اهداف معین دیگری به وجود آمده­اند. اما به طور غیر مستقیم تأثیر تربیتی مهمی روی رفتار و شخصیت افراد دارند. آنها فرهنگ، دانش و اطلاعات را به صورت غیر رسمی از نسلی به نسل دیگر منتقل می­کنند. رسانه­های ارتباطی جمعی از این نوعند.   رادیو، تلویزیون، سینما، مطبوعات، مجلات، تلفن همراه، کامپیوتر، ….. هر چند برای برخی اهداف دیگر به وجود آمده­اند، اما تآثیر تربیتی مهمی در الگوهای رفتاری افراد دارند و در رشد و توسعه فرهنگ عمومی تا حد زیادی سهیم­اند(رشیدی و رشیدی، 1390).

در این راستا، و با انجام این تحقیق قصد داریم بررسی نماییم؛ آیا رابطه معناداری میان عملکرد رسانه های ارتباط جمعی ( تلویزیون) و میزان حفاظت از محیط زیست از سوی مردم جامعه وجود دارد؟ آیا برنامه های تلویزیونی کارآمدی توسط صدا و سیما در کشورمان تولید می شود تا سبب پیشبرد فرهنگ عمومی جامعه و ارتقاء نگرش زیست محیطی مردم گشته و حمایت از محیط زیست را ممکن سازد؟ و آیا زمان پخش برنامه های موجود با نیاز فرهنگ زیست محیطی و آگاهی جامعه در این رابطه تناسب دارد؟

به نظر می رسد رسانه های جمعی  آن گونه كه شایسته است، به مسئله محیط زیست نمی پردازند!   مدت زمان پخش برنامه های زیست محیطی از شبکه های مختلف تلویزیونی، همچنین کمیّت و کیفیت گزارشات زیست محیطی که ازطریق تلویزیون ارائه می شود، گواه این موضوع است.

 

1-2-1- میزان و نحوه تاثیر وسایل ارتباطات جمعی –  نظریه های موجود

 

در مورد میزان و نحوه تاثیر وسایل ارتباطات جمعی نگرش های متفاوت و متضادی، بیان شده است. در این اینجا فقط سه دسته از نظریه های ارتباطات را به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم:
۱- نظریه های تاثیر ارتباطات جمعی

۲- نظریه های هنجاری

۳- نظریه های انتقادی

در یک دسته بندی کلی می توان گفت: در مورد رابطه استفاده از رسانه های ارتباطی (که در تحقیق حاضر می توان آن را به رسانه تلویزیونی و میزان حفاظت از محیط زیست تعمیم داد )             نظریه ها و دیدگاه های متفاوت در میان صاحب نظران مشهود گشته است که در برخی موازین با یکدیگر مشترک می باشند و برخی از مهمترین دیدگاه ها در ادامه به اختصار ارائه می شود:

تعداد صفحه : 155

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***