دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازریابی بر عملکرد فروش در شرکت لوله سازی اهواز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق قضایی

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : حقوق شهروندی در پرتو اصول حاکم بر وظایف پلیسی در حقوق داخلی و اسناد بین‌الملل

<form action=”https://fekreshad.ir/?checkout=64″ method=”post” name=”frm_jahanpay64″>
<h2 style=”text-align: right;”><span style=”color: #003366;”>دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته </span><strong>مدیریت بازرگانی </strong><strong>(M.A)</strong></h2>
<h2><span style=”color: #993366;”>عنوان : بررسی آثار چگونگی افزایش اثر برند در افزایش فروش لوازم خانگی الکتریکی در شهر اهواز از دید مصرف کننده</span></h2>
</form><!–more–>
<h2 style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;”>دانشگاه آزاد اسلامی</span></h2>
<h2 style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;”><strong>مرکز آموزش­های بین­المللی خلیج فارس</strong></span></h2>
<h2 style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;”><strong>پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی(</strong><strong>M.A</strong><strong>)</strong></span></h2>
<h2 style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;”><strong>موضوع:</strong></span></h2>
<h2 style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;”>بررسی آثار چگونگی افزایش اثر برند در افزایش فروش لوازم خانگی الکتریکی در شهر اهواز از دید مصرف کننده</span></h2>
<h2 style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;”><strong>استاد راهنما: </strong></span></h2>
<h2 style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;”>دکتر حسین محمدی</span></h2>
<h2 style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;”><strong>استاد مشاور:</strong></span></h2>
<h2 style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;”>دکتر محمد قاسمی نامقی </span></h2>
<h2 style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;”><strong>سال تحصیلی91-1390</strong></span></h2>
<span style=”color: #000080;”>برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود</span>

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

<span style=”color: #800000;”>تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :</span>

<span style=”color: #800000;”>(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)</span>

<strong>فهرست مطالب</strong>

<strong><u>عنوان</u></strong><strong>                                                                                             <u>صفحه</u></strong>

چکیـده………………………………………………………………………………………………………………………… 1

&nbsp;

<strong>فصـل اول:کلیات تحقیق</strong>

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2-بیان مساله­ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 3

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………… 5

1-4-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5-فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 6

1-6- روش­شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 6

1-7- روش جمع­آوری داده­ها……………………………………………………………………………………………. 7

1-8- جامعه و نمونه­ی آماری تحقیق……………………………………………………………………………………. 7

1-9- قلمـرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 7

1-9-1- قلمـرو موضوعی تحقیق……………………………………………………………………………………….. 8

1-9-2- قلمـرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………. 8

1-9-3-قلمـرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 8

1-10- کاربران نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………. 8

1-11-تعـریف اصطلاحات به­کار رفته در تحقیق…………………………………………………………………….. 8

1-12-چارچوب کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………… 9

&nbsp;

فصـل دوم:ادبیات موضوع و پیشینه­ی تحقیق

2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-2- برند و علائم تجاری ………………………………………………………………………………………………. 12

2-2-1-اهمیت برند (علائم تجاری) ………………………………………………………………………………….. 12

2-2-2-تعریف علائم تجاری……………………………………………………………………………………………. 12

2-2-3-خصوصیات و انواع علائم تجاری (برندها)………………………………………………………………… 13

2-2-4-ثبت علائم تجاری و wipo ………………………………………………………………………………….. 14

<strong><u>عنوان</u></strong><strong>                                                                                             <u>صفحه</u></strong>

2-2-5- ارزشیابی بـرند…………………………………………………………………………………………………… 15

2-2-5-1-رویكرد بازار ………………………………………………………………………………………………….. 16

2-2-5-2-رویكرد هزینه­ای………………………………………………………………………………………………. 16

2-2-5-3- رویكـرد درآمدی……………………………………………………………………………………………. 17

2-2-6- مشکلات ارزشیابی علائم تجاری در ایران………………………………………………………………… 18

2-2-7- گام­های اساسی برای تقویت برند……………………………………………………………………………. 19

2-2-7-1- گام اول: حضور……………………………………………………………………………………………… 19

2-2-7-2- گام دوم: ارتباط……………………………………………………………………………………………… 20

2-2-7-3-گام سوم: عملکرد…………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-7-4- گام چهارم: مزیت……………………………………………………………………………………………. 21

2-2-7-5-گام پنجم: وابستگی…………………………………………………………………………………………… 22

2-2-8-علائم تجاری برتـر دنیا…………………………………………………………………………………………. 22

2-2-9- برند فردی در مقابل برند سازمانی…………………………………………………………………………… 23

2-2-10-مدیریت برند…………………………………………………………………………………………………….. 24

2-3-رابطه­ی تبلیغات، ارزش برند و فروش………………………………………………………………………….. 25

2-3-1- فروش…………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-3-2- تبلیغات……………………………………………………………………………………………………………. 25

2-4- پیشینه­ی تحقیق­……………………………………………………………………………………………………… 29

2-4-1- تحقیق­های انجام شده در خارج از ایران…………………………………………………………………… 29

2-4-2- تحقیق­های انجام شده در داخل ایران……………………………………………………………………….. 30

2-5- خلاصه­ی فصل……………………………………………………………………………………………………… 31

&nbsp;

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 33

3-2- نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 33

3-3-سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 34

3-4- فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 34

3-5-جامعه­ی آماری و نحوه­ی نمونه گیری از آن……………………………………………………………………. 37

<strong><u>عنوان</u></strong><strong>                                                                                             <u>صفحه</u></strong>

3-5-1- جامعه­ی آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………. 37

3-5-2-نمونه­ی آماری تحقیق و روش نمونه گیری…………………………………………………………………. 37

3-6- روش و ابزار جمع­آوری داده­های تحقیق……………………………………………………………………… 38

3-6-1- تجربه­های آزمایشگاهی………………………………………………………………………………………… 39

3-6-2- بررسی میدانی……………………………………………………………………………………………………. 39

3-6-3- تحقیق پیمایشی………………………………………………………………………………………………….. 39

3-7- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 39

3-8-مقیاس اندازه­گیری و طیف پرسشنامه……………………………………………………………………………. 40

3-9- ابزار سنجش و گـردآوری داده­ها……………………………………………………………………………….. 41

3-9-1-روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….. 41

3-9-2- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………. 42
<h4>3-10- ابـزار و روش­های آماری تحقیق………………………………………………………………………………. 43</h4>
3-10-1- ضریب همبستگی……………………………………………………………………………………………… 43

3-10-2- ضریب تعیین…………………………………………………………………………………………………… 44

3-10-3- آزمون رگـرسیون………………………………………………………………………………………………. 44
<h4>3-11-خلاصه­ی فصل…………………………………………………………………………………………………….. 45</h4>
&nbsp;

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمـون فرضیه­ها
<h4>4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 47</h4>
<h4>4-2-گردآوری داده­ها و آماره­های توصیفی تحقیق………………………………………………………………….. 47</h4>
4-3-آزمون فرضیه­های تحقیق با استفاده از آمار استنباطی…………………………………………………………. 52

4-3-1- آزمون فرضیه­ی اول…………………………………………………………………………………………….. 53

4-3-2- آزمون فرضیه­ی دوم……………………………………………………………………………………………. 54

4-3-3- آزمون فرضیه­ی سوم……………………………………………………………………………………………. 56

4-3-4- آزمون فرضیه­ی چهارم…………………………………………………………………………………………. 57

4-3-5-آزمون فرضیه­ی پنجم……………………………………………………………………………………………. 58

4-3-6- آزمون فرضیه­ی ششم…………………………………………………………………………………………… 59

4-3-7-آزمون فرضیه­ی هفتم…………………………………………………………………………………………….. 60

<strong><u>عنوان</u></strong><strong>                                                                                             <u>صفحه</u></strong>
<h4>4-4- خلاصه­ ی فصل……………………………………………………………………………………………………… 62</h4>
فصل پنجم:نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1-مقـدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 64

5-2-یافته­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 64

5-3-محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 66

5-4-پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 67

5-4-1-پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………. 67

5-4-2- پیشنهادهایی برای تحقیق­های آینده…………………………………………………………………………. 67

&nbsp;

<strong>منابع و مآخذ</strong>

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….. 69

منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………………….. 71

<strong>پیوست­ها </strong>

پیوست الف- پرسشنامه تحقیق………………………………………………………………………………………….. 73

پیوست ب- آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق………………………………………………………. 75

پیوست ج- آزمون ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق……………………………………………………….. 76

پیوست د- آزمون­های رگرسیون بین متغیرهای تحقیق……………………………………………………………… 77

<strong>فهرست جدول ها</strong>

<strong><u>عنوان</u></strong><strong>                                                                                             <u>صفحه</u></strong>

جدول 2-1- علائم تجاری برتر به گزارش بیزینس ویک…………………………………………………………. 23

جدول 3-1-متغیرهای مستقل و وابسته­ی تحقیق…………………………………………………………………… 40

جـدول 3-2- طیف لیکرت استفاده شده در پرسشنامه تحقیق…………………………………………………… 41

جـدول3-3- متغیرهای تحقیق، تعداد و شماره سوالات مربوط به هر کدام…………………………………… 41

جـدول 3-4-محاسبه­ی آلفای کرونباخ مربوط به سوالات پرسشنامه……………………………………………. 43

جدول 4-1- تعداد پاسخگویان مرد و زن…………………………………………………………………………….. 47

جدول 4-2- پراکندگی در سن پاسخگویان…………………………………………………………………………… 48

جدول 4-3-پراکندگی در میزان تحصیلات پاسخگویان……………………………………………………………. 48

جـدول 4-4-متغیرهای تحقیق، تعداد و شماره سوالات مربوط به هر کدام…………………………………….. 48

جـدول 4-5- تجزیه و تحلیل پاسخ­ها به پرسش­های متغیر اثر برند ……………………………………………. 49

جـدول 4-6- تجزیه و تحلیل پاسخ­ها به پرسش­های متغیر جذب مشتری…………………………………….. 49

جـدول 4-7- تجزیه و تحلیل پاسخ­ها به پرسش­های متغیر رضایت مشتری…………………………………. 50

جـدول4-8- تجزیه و تحلیل پاسخ­ها به پرسش­های متغیر اعتماد مشتری…………………………………….. 50

جـدول 4-9- تجزیه و تحلیل پاسخ­ها به پرسش­های متغیر خرید مجدد مشتری…………………………….. 51
<h4>جـدول 4-10-آماره­های توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………. 51</h4>
جدول 4-11- همبستگی بین اثر برند و جذب مشتری…………………………………………………………….. 53

جـدول 4-12- نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی اول…………………………………………………. 54

جدول 4-13- همبستگی بین اثر برند و رضایت مشتری………………………………………………………….. 55

جـدول 4-14-نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی دوم………………………………………………….. 55

جدول 4-15 همبستگی بین اثر برند و اعتماد مشتری……………………………………………………………… 56

جـدول 4-16- نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی سوم………………………………………………… 57

جدول 4-17- همبستگی بین جذب مشتری و خرید مجدد مشتری…………………………………………….. 57

جـدول 4-18- نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی چهارم……………………………………………… 58

جدول4-19- همبستگی بین رضایت مشتری و خرید مجدد……………………………………………………… 59

جـدول4-20- نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی پنجم…………………………………………………. 59

جدول4-21-همبستگی بین اعتماد مشتری و خرید مجدد………………………………………………………… 60

جـدول 4-22- نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی ششم……………………………………………….. 60

<strong><u>عنوان</u></strong><strong>                                                                                             <u>صفحه</u></strong>

جدول4-23- همبستگی بین اثر برند و خرید مجدد مشتری………………………………………………………. 61

جـدول 4-24- نتایج آزمون معناداری ضرایب در فرضیه­ی هفتم………………………………………………… 61

جدول 5-1- خلاصه­ی نتایج آزمون فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………….. 65

<strong>فهرست نمودارها</strong>

<strong><u>عنوان</u></strong><strong>                                                                                             <u>صفحه</u></strong>

نمودار 1-1- فرضیه­های تحقیق در قالب یک مدل مفهومی (منبع: بری، 2003)……………………………….. 6

نمودار3-1- فرضیه­های تحقیق در قالب یک مدل مفهومی (منبع: بری، 2003)………………………………. 35

<strong> </strong>

<strong>چکیـده</strong>

هدف این تحقیق، بررسی اثر برند در افزایش فروش لوازم خانگی الکتریکی در شهرستان اهواز از دیدگاه مصرف­کنندگان است. برای عملیاتی کردن فروش محصولات مزبور از قصد خرید مجدد مشتری که منجر به افزایش فروشمی­شود، استفاده شده است. جامعه­ی آماری تحقیق همه­ی مصرف کنندگان بافعل و بالقوه­ی لوازم خانگی الکتریکی در شهر اهواز است. داده­های تحقیق با استفاده از نمونه­ی آماری شامل 280 پرسشنامه تکمیل و گردآوری شده و با تدوین هفت فرضیه مورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفته­اند. روش تحقیق از نظر ماهیت توصیفی و از نظر هدف کاربردی بوده و جهت آزمون فرضیه­ها آزمون­های همبستگی، ضریب تعیین و مدل رگرسیون به کمک نرم­افزارهای SPSS و Eviews و Excel انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که برند محصولات لوازم خانگی با ارائه­ی کیفیت مناسب و تبلیغ موثر بر جذب مشتری و رضایت مشتری اثر مثبت معناداری داشته و رضایت و اعتماد مشتری نیز بر قصد خرید مجدد مشتریان اثرگذار است. بنابراین، نتیجه شد که از دید مصرف کنندگان لوازم خانگی در شهر اهواز، برند محصولات بر افزایش فروش محصولات اثر مثبت معناداری دارد.

<strong>واژه­های کلیدی:</strong> برند، نام تجاری، کیفیت، اعتماد، فروش، لوازم خانگی الکتریکی

<strong>فصـل اول</strong>

<a name=”_Toc302895382″></a>کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

مصرف­کنندگان هنگام خریـد کالاهای مورد نیاز از جمله لوازم خانگی بـه مسائل مختلفـی توجه می­کنند. قیمت کالا، زیبایی و کیفیت محصول و برند کالا از مواردی است که مصرف کننده به آن­ها توجه می­کند. مصرف کنندگان به دلیل تنوع کالاهای الکترونیکی در بازار، ممکن است در انتخاب نوع کالای مورد نیاز دچار تردید شده و به دنبال کالاهایی باشند که پیش از این توسط خود آنها یا دوستان و آشنایان امتحان شده باشند. از این رو بیشتر مصرف کنندگان در وحله­ی اول به دنبال یک برند شناخته شده هستند و ممکن است حاضر شوند برای به دست آوردن آن، مبلغ بیشتری پرداخت کنند. از سوی دیگر در بازار رقابت شرکت­های مختلف با به­کارگیری روش­های تولید جدید و نوآوری، محصولاتی با قیمت کمتر عرضه کنند. لذا، مصرف کنندگان بین دو ویژگی­ مهم محصول یعنی قیمت و برند (که نمادی از کیفیت است) موازنه­ای ایجاد کرده و کالای مورد نیاز خود را انتخاب کنند.

در این تحقیق سعی شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا مصرف­کنندگان هنگام خرید کالا به برند محصولات توجه می­کنند. هر چه توجه مصرف کننده به برند محصول بیشتر شود، فروش شرکت­های تولیدکننده­ی آن برند نیز بیشتر خواهد شد. نتیجه­ی این تحقیق می­تواند کاربردی عملی ارائه نماید و هم چنین راهگشایی برای تحقیقات آتی در این زمینه باشد.

&nbsp;

<a name=”_Toc302895384″></a><a name=”_Toc60686651″></a><a name=”_Toc60684643″></a>1-2-بیان مساله­ ی تحقیق

نامگذاری تجاری چیزی بسیار فراتر از نفس نام گذاری یا خلق یك نشانه بیرونی است كه طی آن یك كالا یا خدمت، نشان یا علامت سازمانی را دریافت كرده است. نام­های تجاری، جزئی از راهبردی است كه با هدف متمایزسازی، عرضه و تدوین می­شود. تحقیقات انجام گرفته در این زمینه نشان می­دهد كه نام تجاری به طور اساسی بر رضایت و نگرش مصرف كننده­ی محصولات تأثیر می­گذارد (بریدی و بوردئو<a href=”#_ftn1″ name=”_ftnref1″>[1]</a>، 2005).

هر گاه سخن از دارایی به میان می‌آید ناخودآگاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی مالكیت و محصولات همچون پول،‌ زمین، كالا و … سوق پیدا می‌كند. این در حالی است كه در دنیای امروز نوع دیگری از مالكیت مورد توجه قرار گرفته است كه به مراتب از سرمایه‌های ملموس، پر اهمیت‌تر می‌باشد و از آن با عنوان مالكیت فكری<a href=”#_ftn2″ name=”_ftnref2″>[2]</a> یا نامشهود یاد می‌شود. در واقع، این نوع سرمایه­ها در مقایسه با سایر كالاها و محصولات دارای خصایص منحصر به فردی می‌باشد. از جمله این­كه نتیجه­ی مستقیم كار فكـری انسان بوده و در اثر مصرف از بین نمی‌رود (عربی، 1388). از میان مصادیق مختلف مالكیت صنعتی و نامشهود (همچون حق اختراع، حق تالیف، علائم تجاری، دانش فنی، حق طراحی و …)، علائم تجاری<a href=”#_ftn3″ name=”_ftnref3″>[3]</a> (برند) نقش موثری در توسعه و كسب درآمد بیشتر برای بنگاه­های تجاری داشته است (کالبولی<a href=”#_ftn4″ name=”_ftnref4″>[4]</a>، 2005).

نام­گذاری تجاری کالا و خدمات به سبب ویژگی­هایی مانند ناملموسی، ناهمگونی، تفكیك­ناپذیری و دوام ناپذیری از نام گذاری تجاری كالاهای فیزیكی متمایز است. تحقیقات انجام گرفته در بخش­های خدماتی مثل فروشگاه­های خرده فروشی و بانك­ها نشان می­دهد كه ابعاد نام تجاری مثل شواهد نام تجاری و ارتباطات نام تجاری به­طور اساسی بر رضایت و نگرش مصرف كننده و در نهایت، بر قصد خرید مجدد نام تجاری و افزایش فروش ارائه­ دهنده­ی کالا و خدمات تأثیر می­گذارد (چرناتونی و سیگال­هورن<a href=”#_ftn5″ name=”_ftnref5″>[5]</a>، 2003). بنابراین، برند معرف محصولات شرکت بوده و دارای منافع اقتصادی آتی برای شرکت می­باشد. لـذا، جـزء سرمایه­های شرکت محسوب می­شود.

طبق‌ ماده­ی‌ یک قانون‌ ثبت‌ علائم‌ و اختراعات‌ مصوب‌ تیرماه‌ 1310، علامت‌ تجاری‌ عبارت‌ است‌ از هر قسم‌ علامتی‌ اعم‌ از نقش‌، تصویر، رقم‌، حرف‌، عبارت‌، مهر، لفاف‌ و غیر آن‌ كه‌ برای‌ امتیاز تشخیص‌ محصول‌ صنعتی‌ یا تجاری‌ یا فلاحتی‌ اختیار می‌شود (تندهوش، حاجی­حیدری و نجمائی، 1383).

سرمایه در بنگاه­های اقتصادی، به هر دارایی بر می‌گردد که باعث ایجاد جـریان­های نقدی آتی شود. اهمیت دارایی­های غیرملموس از جمله مهارت­های نیروی کار سازمان و برنـدها، در تعیین سودهای آتی به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است. علاوه بر این، شناسایی کردن این دارایی­ها مشکل­تر است و این سختی معمولاً مربوط به تعیین ارزش آن­هاست که از گذشته تا به امروز ادامه داشته است و درست به همین خاطر است که در بیشتر شرکت­ها اصلاً گزارش نمی‌شوند. این موضوع باعث شده است که این دارایی­ها برای گروه­های خارج از بنگاه اقتصادی، نامرئی باقی بمانند و حتی گاهی اوقات برای مدیریت و کارکنان درون سازمان نیز قابل تشخیص نباشند (فرناندز<a href=”#_ftn6″ name=”_ftnref6″>[6]</a>، 2008).

در این تحقیق، سعی شده است تا به طور تجربی چگونگی افزایش اثر برند بر فروش محصولات لوازم خانگی الکتریکی از دیدگاه مصرف­کنندگان در شهرستان اهواز بررسی شود. سوال اساسی تحقیق این است که آیا برند بر جذب و اعتماد مشتریان اثرگذار است؟ و آیا این اثرگذاری منجر به خریدهای مجدد مشتریان و در پی آن فروش بیشتر محصولات می­شود؟<a name=”_Toc60686652″></a>

&nbsp;

تعداد صفحه :92

قیمت : 14700تومان

<form action=”https://fekreshad.ir/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″></form><form action=”https://fekreshad.ir/?checkout=7714″ method=”post” name=”frm_jahanpay7714″><input name=”submit” src=”https://fekreshad.ir/wp-content/uploads/2016/01/download.jpg” type=”image” value=”1″ /></form>
<h3><span style=”color: #003300;”><strong>بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد</strong></span></h3>
<h3><span style=”color: #003300;”><strong>و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.</strong></span></h3>
<h3><strong>پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com</strong></h3>
<h3><span style=”color: #000080;”><strong>در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای </strong></span><span style=”color: #000080;”><strong>هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را </strong></span><span style=”color: #000080;”><strong>به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.</strong></span></h3>
<h3><span style=”color: #000080;”><strong> ***  *** ***</strong></span></h3>

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد یاسوج

پایان‌نامه کارشناسی ارشد (M.A) رشته حقوق قضایی
گرایش جزا و جرم شناسی

موضوع:
حقوق شهروندی در پرتو اصول حاکم بر وظایف پلیسی در حقوق داخلی و اسناد بین‌الملل

استاد راهنما:
استاد مشاور:

سال تحصیلی:
92-91

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1
1- مقدمه: 2
الف) طرح موضوع: 2
ب) سؤالات تحقیق: 6
ج) فرضیات تحقیق: 6
د) اهداف تحقیق: 6
ه) روش تحقیق: 7
و) فهرست مطالب: 8
بخش اول: حقوق شهروندی در پرتو تدابیر پیشگیرانه پلیس 9
فصل اول: حقوق شهروندی در پرتو تدابیر پیشگیرانه در محیط حقیقی 10
مبحث اول: پیشگیری با افزایش خطر و چالش حقوق شهروندی 13
گفتار اول: مراقبت 13
بند اول: انواع مراقبت 14
الف) مراقبت محسوس 14
ب) مراقبت نا محسوس 14
بند دوم: گونه‌های مراقبت 15
بند سوم: مراقبت در تقابل با حقوق شهروندی 16
گفتار دوم: تکنیک‌های مراقبتی پلیس در تدابیر پیشگیرانه 16
بند اول: نظارت ویدئویی 17
الف) هدف پلیس از ایجاد سیستم دوربین‌های نظارتی 17
1- امنیت 17
2- کاهش نیروی انسانی 17
3- استفاده از ویدئو کنفرانس 17
ب) چالش‌های پیش روی ناجا در استفاده از دوربین‌های نظارتی 17
1- نقض حقوق شهروندی با تعرض به حقوق شهروندی 18
2- ایجاد عدم اعتماد در مردم 18
3- عدم مشارکت مردم در حفظ امنیت 19
4- سوء استفاده از اطلاعات در نظارت ویدئویی 20
5- تدابیر پیشنهادی در نصب دوربین 21
گفتار سوم: مراقبت در چالش‌ با نقض حقوق شهروندی 21
بند اول: ایجاد احساس ناامنی 22
مبحث دوم: تدابیر پیشگیرانه مبنی بر افزایش تلاش و زحمت وچالش‌های حقوق شهروندی 23
گفتار اول: گونه‌های تدابیر دشوار کننده 24
بند اول: گونه‌های حمایت فیزیکی 24
بند دوم: گونه‌های کنترل ورودی و خروجی 24
بند سوم: گونه‌های کنترل تسهیل کننده‌ها 24
بند چهارم: گونه‌های منحرف کردن بزهکاران از آماج جرم 25
گفتار دوم: تدابیر پلیس مبتنی بر ایجاد موانع دشوار کننده در چالش‌ با حقوق شهروندی 25
بند اول: کنترل ورودی و خروجی یا ایست و بازرسی پلیس 25
الف) ایست و بازرسی کنترل است یا پیشگیری 26
ب) کنترل هویت، تفتیش، بازرسی بدنی 26
ج) تکنیک‌های تفتیش و بازرسی افراد در کنترل 29
د) تفتیش و بازرسی اموال در کنترل 31
ه) رویه‌های بین‌المللی در کنترل 31
بند دوم: تدابیر پلیس مبتنی بر کنترل تسهیل کننده‌ها 32
الف) کنترل سلاح 32
ب) کنترل مست‌ کننده‌ها و مواد مخدر 33
مبحث سوم: تدابیر پلیس مبتنی بر اقدامات جاذبه زدا 33
گفتار اول: اقدامات عملی پلیس در تدابیر جاذبه زدا 34
بند اول: همکاری با شرکت‌های ساخت خودرو 34
بند دوم: شناسایی مال خرها 34
بند سوم: مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر 35
بند چهارم: فعال کردن گشت‌های پلیس 35
بند پنجم: نسب دوربین های نظارتی و ایجاد روشنایی 36
فصل دوم: تدابیر پیشگیرانه پلیس در محیط مجازی و حقوق شهروندی 37
مبحث اول: تعریف و مفهوم 39
گفتار اول: تعریف حریم خصوصی 39
گفتار دوم: حریم خصوصی در محیط مجازی 39
مبحث دوم: بررسی محیط مجازی در حریم خصوصی افراد 40
گفتار اول: تولید و جمع آوری داده‌ها 42
گفتار دوم: حریم خصوصی در محیط مجازی 44
مبحث سوم: پیشگیری از جرم در فضای مجازی 47
گفتار اول: ابزار پیشگیری 47
بند اول: تدابیر محدود کننده یا سلب کننده 47
بند دوم: تدابیر نظارتی 47
بند سوم: تدابیر صدور مجوز 48
بند چهارم: ابزارهای ناشناس کننده و رمز گذاری 48
گفتار دوم: امنیت شبکه با رویکرد پیشگیری 49
مبحث چهارم: پیشگیری در فضای مجازی و نقض حقوق شهروندی 50
گفتار اول: استراق سمع و شنود تلفنی در دنیای دیتا 51
گفتار دوم: حفظ اطلاعات و داده‌ها 53
گفتار سوم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌ها توسط پلیس 54
گفتار چهارم: تدابیر و اقدامات پلیس در رابطه با جرائم در فضای مجازی 55
بنداول: در جرم شهود 55
بند دوم: در جرم غیر شهود 55
فصل سوم: تدابیر پیشگیرانه پلیس با جلب مشارکت همگانی 56
مبحث اول: تدابیر پیشگیرانه بر سازمان‌های دولتی و مردم نهاد 57
گفتار اول: پیشگیری با رویکرد مشارکتی در اسناد بین‌المللی 57
گفتار دوم: مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در ایران 58
گفتار سوم: تدابیر پیشگیرانه مبتنی بر مشارکت‌ همگانی در رویه عملی پلیس 59
بند اول: رویکرد پلیس اطمینان بخش 59
بند دوم: رویکرد پلیس مبتنی بر اطلاعات 59
بند سوم: پلیس مبتنی بر حل مسئله 60
بند چهارم: رویکرد پلیس جامعه محور 61
گفتار چهارم: پیش زمینه رویکرد پلیس جامعه محور 62
بند اول: مشارکت مردمی 62
بند دوم: مسئله محوری پلیس در جامعه محوری 64
گفتار پنجم: لزوم جامعه محوری پلیس 64
بند اول: توجه جامعه بین‌الملل 64
بند دوم: تأثیر جامعه محوری در ایجاد صلح 65
بند سوم: جامعه محوری پلیس حق نظارت مردم بر پلیس 65
گفتار ششم: اجرای فرآیند کنترلی پلیس جامعه محور در ایران 66
بند اول: راهکارهای اجرای رویکرد جامعه محور در درون پلیس 66
الف) اصلاح زیر ساخت‌های قانونی 66
ب) تقویت ساختار پیشگیری از جرم در پلیس 66
ج) ایجاد منشور اخلاقی متناسب با جامعه محوری برای کارکنان 67
د) تنظیم تقویم کاری برای جامعه محور شدن پلیس در زمان بندی مشخص 67
ه) تلاش برای ایجاد عدم تصور منفی از پلیس در جامعه 67
و) قانونمند بودن کارکنان پلیس 68
ز) اجرای سیستم خود کنترلی 68
ح) توجه به شخصیت و وضعیت معیشت کارکنان در تصدی شاغل 68
بند دوم: راهکارهای اجرای رویکرد جامعه محور برون سازمانی 68
الف) پیشگیری اجتماعی الگوی پلیس جامعه محور 68
ب) پیشگیری وضعی الگوی پلیس جامعه محور 69
گفتار هفتم: عملکرد پلیس ایران در جلب مشارکت همگانی 70
بند اول: اقدامات آموزشی و فرهنگی 70
بند دوم: خدمات انتظامی و امنیتی 70
بند سوم: واگذاری خدمات انتظامی و امنیتی به مردم 71
الف) پلیس + 10 71
1- یک ایراد 72
ب) شرکت‌های خدمات حفاظتی و مراقبتی (پلیس محله) 72
1- هدف از تشکیل مؤسسات حفاظتی و مراقبتی (پلیس محله) 72
2- وظایف پلیس محله 73
3- نقش پلیس محله در پیشگیری از جرم و ایجاد امنیت 73
3-1- مشارکت همگانی در پلیس محله 73
3-2- احساس امنیت با پلیس محله 74
3-3- پیشگیری از جرم با پلیس محله 74
بخش دوم: حقوق شهروندی در قلمرو وظایف ضابطیت پلیس 77
فصل اول: حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم و دستگیری متهم 80
مبحث اول: کشف جرم 82
گفتار اول: تکنیک‌های کشف جرم در پلیس 82
بند اول: جرم مشهود 82
الف) جرم مشهود حقیقی 83
ب) جرم مشهود مجازی 83
بند دوم: جرم غیر مشهود 84
بند سوم: جرم مشکوک 84
گفتار دوم: حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم 85
بند اول: حقوق شاکی یا بزه دیده 85
الف) مفهوم شاکی یا بزه دیده 85
ب) گونه‌های بزه دیدگی 86
1- بزه دیدگان فاقد تأثیر در بزه دیدگی 86
2- بزه دیدگان مؤثر در بزه دیدگی 86
ج) حقوق شاکی یا بزه دیده در فرآیند کیفری نزد پلیس 87
1- حق دادخواهی 87
2- حق حمایت و توجه 89
3- حق معرفی شهود و اطلاع از زمان معاینات محلی و کارشناسی 90
بند دوم: حقوق شهروندی شهود در فرآیند کیفری 91
1- حمایت از شهود در قانون داخلی 92
2- حمایت از شهوددر اسناد بین‌المللی 92
3- حقوق شهروندی برای شهود 93
بند سوم: حقوق مظنون در اقدامات پلیسی 95
مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله کشف جرم 98
گفتار اول: بی‌طرفی پلیس در جمع‌آوری ادله 98
گفتار دوم: حفظ آلات، ادوات، آثار و علائم و دلایل جرم 98
بند اول: ضرورت بررسی صحنه جرم 99
بند دوم: تسریع در بررسی صحنه جرم 100
بند سوم: ضرورت‌ هماهنگی پلیس با مسؤلین بررسی صحنه جرم 100
بند چهارم: کیفیت بررسی صحنه جرم 101
گفتار سوم: ضرورت احضار متهم 102
بند اول: احضار متهم در جرم مشهود 102
بند دوم: احضار متهم در جرم غیر مشهود 103
بند سوم: شرایط احضار 103
الف) کتبی بودن احضار 103
ب) تاریخ احضار 104
ج) زمان احضار 104
د) علت احضار 104
گفتار چهارم: ضرورت جلب متهم 105
بند اول: جلب بدون خشونت 107
بند دوم: جلب با خشونت 107
الف) گونه‌های خشونت در جلب افراد 107
1- استفاده از دستبند 107
2- استفاده از پا بند 107
3- استفاده از سلاح 107
گفتار پنجم: حفظ حریم خصوصی متهم در مرحله کشف جرم 110
بند اول: تفتیش و بازرسی بدنی متهم 110
بند دوم: تفتیش و بازرسی اموال متهم 111
بند سوم: تفتیش و بازرسی منزل متهم 111
بند چهارم: نقض آزادی و استقلال متهم 113
فصل دوم: حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات مقدماتی 114
مبحث اول: تبیین تحقیقات پلیسی 115
گفتار اول: مفهوم و نقش تحقیقات مقدماتی 115
بند اول: مفهوم 115
بند دوم: نقش 116
گفتار دوم: خصایص تحقیقات مقدماتی نزد پلیس 116
بند اول: ضرورت تسریع در شروع تحقیقات 116
بند دوم: داشتن مأموریت برای تحقیقات 117
بند سوم: کتبی بودن تحقیقات (مستند بودن) 117
بند چهارم: محرمانه یا غیر علنی بودن تحقیقات پلیسی 118
بند پنجم: غیر تدافعی بودن تحقیقات مقدماتی 118
بند ششم: سرعت در انجام تحقیقات 119
گفتار سوم: حقوق شهروندی در شروع تحقیقات پلیسی 119
بند اول: تعیین هویت 119
بند دوم: اعلام مواظبت در اظهارات 120
بند سوم: اعلام حق سکوت 120
بند چهارم: حق داشتن مشاور و انتخاب وکیل 121
بند پنجم: حق اطلاع از علت دستگیری و بازداشت 122
بند ششم: حق اطلاع به خانواده متهم 122
بند هفتم: حق استفاده از امکانات و معاینات پزشکی 123
گفتار چهارم: بازجویی ابتدایی پلیس 124
بند اول: مفهوم 125
بند دوم: اهداف بازجویی مقدماتی 125
بند سوم: تأثیر بازجویی مقدماتی در فرآیند دادرسی 126
گفتار پنجم: حقوق شهروندی دربازجویی مقدماتی پلیس 126
بند اول: فرض بی‌گناهی یا اصل برائت 128
الف) آثار اصل برائت 128
1- آثار ناظر بر حق دفاع متهم 128
2- آثار ناظر به آزادی متهم 129
3- آثار ناظر به حیثیت متهم 129
ب) جایگاه اصل برائت در حقوق داخلی 129
ج) جایگاه اصل برائت در اسناد بین‌المللی 130
بند دوم: تساوی و برابری شهروندان در بازجویی (عدم تبعیض) 130
بند سوم: ضرورت تفهیم اتهام 131
بند چهارم: توجه به اصل کرامت انسانی 133
الف) منع شکنجه 133
ب) ممنوعیت بازجویی‌های ممتد 134
ج) ممنوعیت نقض حیثیت افراد 135
1- توهین 135
2- هجو 135
3- افترا 136
4- افشاگری 136
5- کذب 136
بند پنجم: ممنوعیت اغفال متهم و سوء‌ استفاده از شیوه‌های علمی 136
الف) منع اغفال متهم و طرح سؤالات تلقینی 136
ب) منع استفاده از طرق علمی غیر قانونی 138
ج) اصل صداقت در حین بازجویی 138
مبحث دوم: نقش پلیس در فرآیند محاکمه و پس از آن 139
گفتار اول: اجرای دستورات مقام قضایی 139
بند اول: ابلاغ اوراق قضایی 139
الف) انواع ابلاغ قضایی 140
ب) حقوق شهروندی در ابلاغ اوراق 140
1- ضرورت تسریع در ابلاغ 140
2- توجه در ابلاغ به شخص خوانده 141
3- توجه دراطلاع مخاطب از متن اوراق 141
4- عدم اجبار مخاطب به اخذ اوراق و دادن رسید 141
5- ابلاغ به موقع 141
6- ابلاغ به بستگان وخادمان 141
بند دوم: بدرقه متهمین 142
گفتار دوم: حقوق شهروندان در اجرای احکام 142
بند اول: تبعید 143
بند دوم: زندان 143
نتیجه گیری و پیشنهادات 145
منابع 150
چکیده
در این پژوهش سعی شده است با توجه به ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 69 بررسی و ضمن مشخص کردن اصول حاکم بر این وظایف حقوق شهروندی در وظایف پیشگیرانه و وظایف در قلمرو ضابطیت پلیس را با توجه به اسناد داخلی و بین‌المللی مورد بررسی قرار دهد. ضمن تبیین گونه‌های مداخله پلیس در حریم خصوصی و حقوق بنیادین این وظایف را از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشری مورد ارزیابی قرار دهد. با توجه به اینکه پیشگیری از جرم تأمین کننده امنیت و از مؤلفه‌های مهم امنیت انسانی است به خودی خود دارای وجهه حقوق شهروندی است. که اجرای آن بدون توجه به حقوق بنیادین با تهدید حقوقی چون حریم خصوصی، آزادی رفت و آمد، حق امنیت همراه است. لذا استدلال شده که هر چند پیشگیری رابطه مستقیم با امنیت دارد ولی میزان مداخله در این زمینه بایستی به مقدار کمینه و حد ضرورت باشد وحتی‌الامکان تدابیری بکار گرفته شود که تعارض کمتری با این حقوق داشته باشد. از سوی دیگر پیشگیری با رویکرد مشارکت‌ همگانی را موجب جذب حداکثر و رسیدن به اعتماد و مقبولیت عمومی در حفظ حقوق شهروندان می‌داند که نقش موثری در جلوگیری از وقوع جرم و حفظ امنیت دارد. حفظ حقوق قابل فهم متهم مانند فرض بی‌گناهی، تفهیم اتهام حق دفاع و همچنین حقوق شاکی و شهود در قلمرو وظایف در مقام ضابط پلیس از جمله مواردی است که در اسناد داخلی و بین‌المللی مورد تصریح قرار گرفته که توجه به این حقوق از سوی پلیس ضامن امنیت جامعه حفظ حقوق شهروندان جامعه خواهد بود.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :172

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***