دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تفسیر قرآن کریم

عنوان : بررسی تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته تفسیر قرآن کریم

موضوع:

بررسی تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

استاد راهنما :

دکتر علی محمدی آشنانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 3

بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

هدف و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 5

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 6

مفروضه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

فصل اول: بررسی مساله شناخت در فلسفه، روان شناسی و قرآن…………………………… 8

1-1. شناخت در فلسفه…………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-1-1. شناخت در لغت و اصلاح………………………………………………………………………………………………… 9

1-1-2. مفهوم شناخت………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-1-3. حقیقت شناخت…………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-1-4. شناخت در فلسفه اروپا…………………………………………………………………………………………………. 11

1-1-5. شناخت در فلسفه اسلامی……………………………………………………………………………………………. 12

1-1-5-1. بررسی مساله خطاها در فلسفه اسلامی…………………………………………………………….. 13

1-2. شناخت در روان شناسی……………………………………………………………………………………………………….. 15

1-2-1. تعریف علم روان شناسی………………………………………………………………………………………………. 15

1-2-2. روان شناسی شناختی………………………………………………………………………………………………….. 15

1-2-3. بررسی دو نظریه شناخت در روان شناسی…………………………………………………………………. 17

1-3. شناخت در قرآن…………………………………………………………………………………………………………………….. 19

1-3-1. امکان شناخت و ارزش آن از منظر قرآن……………………………………………………………………. 19

1-3-1-1. امکان شناخت خدا………………………………………………………………………………………………. 22

1-3-1-2. امکان شناخت نفس…………………………………………………………………………………………….. 23

1-3-2. ابزارهای معرفت در قرآن……………………………………………………………………………………………… 24

1-3-3. راه های شناخت در قرآن کریم…………………………………………………………………………………… 24

1-3-4. شرایط معرفت از منظر قرآن……………………………………………………………………………………….. 27

1-3-5.  عوامل بازدارنده از شناخت صحیح در قرآن………………………………………………………………. 29

1-3-5-1. تعصب و تقلید کورکورانه…………………………………………………………………………………….. 31

1-3-5-2.  ظن و گمان…………………………………………………………………………………………………………. 32

1-3-5-3. تمایلات و هواهای نفسانی…………………………………………………………………………………… 34

فصل دوم: باور های غیر منطقی و تحریف های شناختی در حوزه روان شناسی…….. 36

2-1. باور های غیر منطقی در حوزه روان شناسی……………………………………………………………………….. 38

2-1-1. درمان عقلانی- عاطفی- رفتاری آلبرت الیس…………………………………………………………….. 38

2-1-1-1. تاریخچه تحول فکر الیس……………………………………………………………………………………. 39

2-1-1-2. عوامل بنیادی در نظریه الیس…………………………………………………………………………….. 40

2-1-1-3. ماهیت انسان در نظریه الیس……………………………………………………………………………… 41

2-1-1-4. اضطراب و بیماری های روانی در نظریه الیس………………………………………………….. 41

2-1-1-5. باور های غیر منطقی در نظریه الیس………………………………………………………………… 41

2-1-1-6. راه های مقابله با باور های غیر منطقی در نظریه الیس……………………………………. 44

2-2. تحریف های شناختی در حوزه روان شناسی………………………………………………………………………. 46

2-2-1. شناخت درمانی……………………………………………………………………………………………………………… 46

2-2-1-1. تاریخچه شناخت درمانی……………………………………………………………………………………… 47

2-2-1-2. عوامل نظری موثر بر شناخت درمانی بک………………………………………………………….. 49

2-2-1-3. تحریفهای شناختی در نظریه شناخت درمانی…………………………………………………… 50

2-2-1-4. راهکارهای مقابله با تحریفهای  شناختی در شناخت درمانی…………………………… 51

2-3. شباهتها و تفاوتهای درمان عقلانی-عاطفی-رفتاری الیس و شناخت درمانی بک…………….. 55

2-4. نقد و بررسی مبنای  فلسفی نظریه “الیس” و “بک” با آموزه های دینی……………………….. 56

2-4-1. مبانی نظری امور اخلاقی رواقیون……………………………………………………………………………….. 56

2-4-2. جایگاه عقل و اراده در آموزه های دین اسلام…………………………………………………………….. 58

فصل سوم: بررسی تطبیقی باورهای غیر عقلانی و تحریفهای شناختی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن     64

3-1. تطبیق و بررسی باورهای غیر عقلانی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن…………………….. 67

3-1-1. باور غیر عقلانی شماره یک………………………………………………………………………………………….. 67

3-1-1-1.تبیین این باور در روان شناسی……………………………………………………………………………. 67

3-1-1-2. نقد و بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………… 68

3-1-1-2-1. دیدگاه شناختی-رفتاری قرآن نسبت به شخصیت مومنان……………………… 69

3-1-1-2-2. دیدگاه شناختی-رفتاری قرآن نسبت به شخصیت منافقان…………………….. 74

3-1-2. باور غیر عقلانی شماره دو……………………………………………………………………………………………. 79

3-1-2-1. تبیین این باور در روان شناسی………………………………………………………………………….. 79

3-1-2-2. نقد و بررسی تطبیقی………………………………………………………………………………………….. 80

3-1-2-2-1. دیدگاه شناختی قرآن مبنی بر عدم کمال گرایی فرد در انجام امور؛ تكلیف افراد به اندازه قدرت و توانایی آن ها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

3-1-2-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن مبنی بر عدم خودستایى و کمال گرایی فرد…………. 84

3-1-2-2-3. دیدگاه شناختی قرآن مبنی بر عدم باید اندیشی فرد در انجام امور؛ وابستگی و اضطرار انسان به خدا 86

3-1-2-2-4. دیدگاه رفتاری قرآن مبنی بر عدم تکلف مؤمن در عمل، سخن و معاشرت 87

3-1-3.  باور غیر عقلانی شماره سه…………………………………………………………………………………………. 89

3-1-3-1. تبیین این باور در روان شناسی………………………………………………………………………….. 90

3-1-3-2. نقد و بررسی تطبیقی………………………………………………………………………………………….. 91

3-1-3-2-1. دیدگاه شناختی قرآن مبنی بر عدم اذیت شدن فرد در برابر عملکرد افراد؛ مسئولیت هر فرد در قبال وظیفه اش…………………………………………………………………………………………………………………………… 93

3-1-3-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن مبنی بر عدم اذیت شدن فرد در برابر عملکرد افراد؛ مومنان و انجام امر به معروف و نهی از منکر…………………………………………………………………………………………………………………………. 94

3-1-4. باور غیر عقلانی شماره چهار………………………………………………………………………………………… 99

3-1-4-1. تبیین این باور در روان شناسی………………………………………………………………………….. 99

3-1-4-2. نقد و بررسی تطبیقی………………………………………………………………………………………….. 99

3-1-4-2-1. دیدگاه شناختی قرآن نسبت به شخصیت مومنان مبنی بر عدم مطابقت امور با خواسته و تمایل فرد؛ تسلیم در برابر حق………………………………………………………………………………………………………………………. 100

3-1-4-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن نسبت به شخصیت مومنان مبنی بر عدم مطابقت امور با خواسته و تمایل فرد؛ نهراسیدن  مومنان از شکست در امور(واقعیات)……………………………………………………………. 102

3-1-4-2-3. دیدگاه شناختی-رفتاری قرآن نسبت به شخصیت مشرکان و منافقان مبنی بر عدم مطابقت امور با خواسته و تمایلشان؛ اضطراب، نگرانی و عکس العمل لجوجانه آنان………………………………………….. 103

3-1-5. باور غیر عقلانی شماره پنج……………………………………………………………………………………….. 106

3-1-5-1. تبیین این باور در روان شناسی……………………………………………………………………….. 106

3-1-5-2. نقد و بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………….. 107

3-1-5-2-1. دیدگاه شناختی قرآن مبنی بر عدم ناتوانایی فرد در کنترل هیجان و احساسش؛ اطاعت خدا، عامل افزایش استقامت……………………………………………………………………………………………………………………………. 107

3-1-5-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن مبنی بر تسلط شخصیت مومنان بر کنترل هیجانات و احساساتشان       108

3-1-5-2-3. دیدگاه شناختی-رفتاری قرآن مبنی بر عدم توانایی کافران و منافقان بر کنترل هیجانات و احساساتشان………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111

3-1-6. باور غیر عقلانی شماره شش……………………………………………………………………………………… 115

3-1-6-1. تبیین این باور در روان شناسی……………………………………………………………………….. 115

3-1-6-2.  نقد و بررسی تطبیقی………………………………………………………………………………………. 116

3-1-6-2-1. دیدگاه شناختی قرآن مبنی بر عدم اضطراب و نگرانی؛ امنیت و آرامش واقعی در سایه ایمان  118

3-1-6-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن مبنی بر عدم اضطراب و نگرانی؛ انجام اعمال صالح 122

3-1-6-2-3. دیدگاه عاطفی- معنوی قرآن مبنی بر عدم اضطراب و نگرانی…………….. 123

3-1-6-2-3-1. یاد خدا، مایه آرامش دل…………………………………………………………………. 123

3-1-6-2-3-2. دعا و نیایش……………………………………………………………………………………… 125

3-1-6-2-3-3. توبه و استغفار………………………………………………………………………………….. 125

3-1-7. باور غیر عقلانی شماره هفت…………………………………………………………………………………….. 128

3-1-7-1. تبیین این  باور در روان شناسی……………………………………………………………………… 128

3-1-7-2. نقد و بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………….. 128

3-1-7-2-1. دیدگاه شناختی-رفتاری قرآن، نسبت به شخصیت مومنان؛ پذیرش مسئولیت، معیار درست و آسوده زندگی کردن…………………………………………………………………………………………………………………………………. 128

3-1-7-2-2. دیدگاه شناختی-رفتاری قرآن نسبت به شخصیت کافران و منافقان؛ عدم پذیرش مسولیت، واکنشی همراه با اضطراب و نگرانی…………………………………………………………………………………………………………. 133

3-1-8. باور غیر عقلانی شماره هشت……………………………………………………………………………………. 137

3-1-8-1. تبیین این باور در روان شناسی……………………………………………………………………….. 137

3-1-8-2. نقد و بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………….. 138

3-1-8-2-1. دیدگاه شناختی قرآن مبنی بر بینش درست افراد؛ ایمان به خداوند، سبب رفع نگرانى در برابر مصائب گذشته………………………………………………………………………………………………………………………………. 138

3-1-8-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن مبنی بر اصلاح رفتار منفی فرد؛ توبه و اصلاح خویشتن 139

3-1-9. باور غیر عقلانی شماره نه………………………………………………………………………………………….. 142

3-1-9-1. تبیین این  باور در روان شناسی……………………………………………………………………… 143

3-1-9-2. نقد و بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………….. 143

3-1-9-2-1. دیدگاه شناختی قرآن مبنی برعدم مواخذه فرد در برابر اعمال دیگران؛ حفظ خویشتن         144

3-1-9-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن نسبت به شخصیت مومنان  و مسئولیت پذیری آنان در برابر کارهای ناشایست دیگران؛ مومنان و  انجام امر به معروف و نهی از منکر……………………………………………………………….. 146

3-1-10. باور غیر عقلانی شماره ده………………………………………………………………………………………. 150

3-1-10-1. تبیین این باور در روان شناسی…………………………………………………………………….. 150

3-1-10-2. نقد و بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………….. 151

3-1-10-2-1. مومنین و شادمانی با تعهد و احساس رضایت…………………………………….. 155

3-1-10-2-2. منافقان و شادی عاری از تعهد و مسئولیت…………………………………………. 157

3-1-10-2-3. و سرور و شادمانی عاری از تعهد  کافران……………………………………………. 158

3-2. تطبیق و بررسی تحریفهای شناختی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن……………………. 160

3-2-1. تحریف شناختی شماره یک: ذهن خوانی………………………………………………………………… 160

3-2-1-1. تبیین این تحریف شناختی در روان شناسی………………………………………………….. 160

3-2-1-2. نقد و بررسی تطبیقی………………………………………………………………………………………… 161

3-2-2. تحریف شناختی شماره دو: پیش بینی منفی (پیش گویی ذهنی و گفتاری)………. 164

3-2-2-1. تبیین این باور در روان شناسی……………………………………………………………………….. 164

3-2-2-2. نقد و بررسی تطبیقی………………………………………………………………………………………… 164

3-2-3.  تحریف شناختی شماره سه: فاجعه سازی………………………………………………………………. 168

3-2-3-1. تبیین این باور در روان شناسی……………………………………………………………………….. 169

3-2-3-2. نقد و بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………….. 170

3-2-4. تحریف شناختی شماره چهار: بر چسب زدن…………………………………………………………… 175

3-2-4-1. تبیین این باور در روان شناسی……………………………………………………………………….. 175

3-2-4-2. نقد و بررسی تطبیقی………………………………………………………………………………………… 176

3-2-5. تحریف شناختی شماره پنج: نادیده گرفتن جنبه های مثبت……………………………….. 179

3-2-5-1. تبیین این باور در روان شناسی……………………………………………………………………….. 179

3-2-5-2. نقد و بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………….. 179

3-2-6. تحریف شناختی شماره شش: تعمیم افراطی………………………………………………………….. 183

3-2-6-1. تبیین این باور در روان شناسی……………………………………………………………………….. 184

3-2-6-2. نقد و بررسی تطبیقی………………………………………………………………………………………… 184

3-2-7. تحریف شناختی شماره هفت: تفکر دو قطبی…………………………………………………………. 187

3-2-7-1. تبیین این باور در روان شناسی……………………………………………………………………….. 187

3-2-7-2. نقد و بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………….. 187

3-2-8. تحریف شناختی شماره هشت: شخصی سازی (استدلال هیجانی)……………………….. 190

3-2-8-1. تبیین این باور در روان شناسی……………………………………………………………………….. 190

3-2-8-2. نقد و بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………….. 191

3-2-9. تحریف شناختی شماره نه: بزرگ نمایی یا کوچک نمایی امور………………………………. 193

3-2-9-1. تبیین این باور در روان شناسی……………………………………………………………………….. 193

3-2-9-2. نقد و بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………….. 194

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………. 198

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………….. 202

الملخص…………………………………………………………………………………………………. 209

abstract……………………………………………………………………………………………………… 210

چکیده:

باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی در روان شناسی، اصطلاحی است که از نظریه دو روان درمانگر آمریکایی  به نام های “آلبرت الیس” و “آرون بک” گرفته شده استکه اشاره به اختلال تفکر افراد در درک واقعیات دارد. هدف اساسی روان درمانی، تغییر نوع تفکرات بیماران روانی درباره خودشان و مردم و زندگی و مشکلاتی است که قبلاً از مقابله با آن ها عاجز بوده اند و همین موجب اضطراب و اختلالات روانی شان می شده است. قرآن کریم، نیز علاوه بر اشاره به علل و موانعی که باعث اختلال در تفکر افراد و درک حقایق می شود، راهکارهای درمانی وشیوه های اصلاح آن را  بیان فرموده است. پژوهش حاضر درصدد است که به روش تطبیقی، ضمن بررسی باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی در نظریه “آلبرت الیس” و “آرون بک” و بازیابی آن در مفاهیم قرآن، به میزان هم پوشانی این دو حوزه، در تبیین موضوع فوق دست یابد؛ و لذا پس از ارائه کلیات، در فصل اول پس از پرداختن به مساله شناخت در لغت و اصطلاح، به بررسی شناخت در سه حوزه فلسفه، روان شناسی و قرآن سامان یافته است؛ و در فصل دوم، به بررسی باورهای غیرعقلانی که شامل ده باور غیر منطقی و نه تحریف شناختی که در روان شناسی نقل و تبیین گردیده است، پرداخته شده است؛ و در آخر این فصل(فصل دوم)، مبنای فلسفی نظریه “الیس” و “بک”،  با آموزه های دین اسلام، مورد نقد و بررسی قرار گرفته شده است. در فصل سوم که مهمترین بخش این پژوهش می باشد، پس از  نقد و بررسی تطبیقی یکایک باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی از منظر قرآن، به اشتراکات و مفترقات  دیدگاه  قرآن و روان شناسی پرداخته شده است؛ و در پایان بدین نکته راه یافته که در تطبیق باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی در دو حوزه فوق، مشترکات بیش از مفترقات است و یافته های بشری، بسیار شبیه داده های وحیانی است؛ و چون علم، اساساً بیان هست ها و نیست هاست، از این رو ارتباط با معنویت در بیان ارزش ها و بایدها و نباید های آن، نقش بسیار موثری در مقابله با  باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی دارد.

مقدمه
آن چه ما به الامتیاز انسان از دیگر موجودات است، قوه عقل، تفکر و اندیشیدن می باشد؛ و به واسطه همین قوه منحصر به فرد، انسان راه سعادت و کامیابی را یافته، به طریق هدایت و رستگاری راه می یابد. البته در صورتی که از این قوه به طریق صحیح استفاده نماید و این نعمت خداداد را در مسیر انحراف و اشتباه به کار نیندازد. باورهای غیر عقلانی و تحریف های شناختی در حوزه روان شناسی، بر اختلال تفکر فرد در درک واقعیات تاکید دارد و درمانگران این دو نظریه، راهکارهایی جهت مقابله با این عقاید نامعقول ارائه می دهند.

از سوی دیگر، اسلام در رسالت جهانی خویش، وظیفه پاسخگویی به تمام موضوعات مورد نیاز بشر را دارا می­باشد. شهید صدر معتقد است که موضوعات مورد نیاز بشر که در دین مطرح گردیده­اند، باید در دنیای واقع بررسی شوند تا به غنی­سازی اندیشه­ها و یافته­های بشری کمک رسانند. به بیان دیگر، مفسر یا تحلیل­گر باید در پرتو یافته­های خویش، با نگاهی پرسش­گرانه و با هدف پاسخ­یابی فعال و پویا رو به سوی قرآن نشسته و دیدگاه قرآن را از میان مقایسه نص آن با نتایج و یافته­های اندیشه بشری دریافت نماید. و لذا، نظریه قرآن درباره عناوین مختلف اعتقادی، اجتماعی و جهانی با پیشرفت زمان پدید می­آید و از طریق مجموعه تجارب یافته شده از علوم روز جامعه، در تبادل اطلاعات با قرآن و محاوره و گفت و گوی با آن، نتایجی حاصل می­گردد که می­توان با آن­ها نیازها و سوالات بشر متمدن امروزی را پاسخ داد و بدین ترتیب مفاهیم عمیق قرآن را در بطن جامعه به طور آشکارتری ظاهر نمود.[1]

در حقیقت از آن جا که پژوهش در علوم انسانی ( به منظور شناخت، برنامه ریزی و ضبط و مهار پدیده­های انسانی) در  راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر است و استفاده از عقل و آموزه­های وحیانی در کنار داده­های تجربی و عینی، شرط اساسی پویایی، واقع نمایی و کارایی این گونه پژوهش­ها در هر جامعه است، به همین دلیل، این پژوهشگر قصد دارد در تفسیر موضوعات قرآنی، یافته­ها و تحقیقات دانشمندان علوم انسانی را(با موضوع بررسی تحریف های شناختی و باورهای غیر عقلانی) بر قرآن عرضه نماید و ضمن بهره­گیری از آن­ها، به پاسخگویی سوالات و شبهات روز بپردازد و تنها در این صورت است که رهیافت­های بشری استفاده بهینه­ای دارد و قابلیت آن را دارد که بشر را در بعد معرفتی به سمت تکامل معنوی خویش سوق داده و در مقابل موانع و عوامل بازدارنده مصونیت بخشد.

نکاتی که در پژوهش حاضر رعایت شده عبارتند از:

استفاده از کتاب های روان شناسی در زمینه باورهای غیر منطقی و تحریف های شناختی.

استفاده از تفاسیر مختلف شیعه علی الخصوص تفسیر نمونه که  تفسیری اجتماعی است و به موضوعات مطرح در جامعه اشاره دارد.

استفاده از ترجمه قرآن آیة الله مکارم شیرازی.

استفاده از نرم افزارهای جامع تفاسیر نور و دانش نامه معارف قرآن 2.

تعداد صفحه : 226

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***