دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی در افزایش رضایت زناشویی و بهبود شادکامی در زوجین مراجعه کننده به درمان شهر تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی

عنوان : بررسی تاثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی در افزایش رضایت زناشویی و بهبود شادکامی در زوجین مراجعه کننده به درمان شهر تهران

علوم تحقیقات واحد یزد
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A، رشته مشاوره و راهنمایی

عنوان:
بررسی تاثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی در افزایش رضایت زناشویی و بهبود شادکامی در زوجین مراجعه کننده به درمان شهر تهران

استاد راهنما:
دکتر یاسر رضاپور

سال تحصیلی 94-93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول : کلیات پژوهش 2
1-1- مقدمه. 3
1-2- بیان مسأله 5
1-3- ضرورت و اهمیت موضوع 8
1-4- اهداف.. 10
1-5- گستره کاربردی 11
1-6- فرضیه ها 11
1-7- تعریف متغیرها 12
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش 13
2-1- مقدمه 14
2-2- خانواده سالم و رشد و تحول آن 15
2-3- خانواده ها در فرایند تغییر 17
2-4- خاستگاه خانواده 28
2-5- ساخت خانواده 28
2-6- اهمیت بالینی مراحل تحول تکوین خانواده 29
2-7- خانواده سالم و استراتژی درمانی 30
2-8- خانواده های مشكل دار و استراتژی درمانی 31
2-9- تکالیف روانشناختی زوجین 32
2-10- شکاف ارتباطی معمول در زوجین 33
2-11- درمان مشکلات ارتباطی 33
2-12- بخش دوم مکاتب خانواده درمانی 34
2-13- مفهوم خانواده درمانی 35
2-14- رویکرد بنیادی 38
2-15- خانواده درمانی روان تحلیل گری (نظریه 1) 39
2-16- نظریه آدلر 40
2-17- خانواده درمانی تجربی 40
2-18- نظریه ساتیر: 40
2-19- نظریه رفتاری-شناختی 41
2-20- خانواده درمانی راهبردی 41
2-21- ویژگیهای رویکرد راهبرد نگر و سیستمی 43
2-22- خانواده درمانی سیستمی میلان 44
2-22-1- مفروضه های نظریه سیستمی میلان 45
2-22-2- پرسش حلقوی 47
2-22-3- بی طرفی 47
2-22-4- آیین ها 48
2-22-5- تجویز لایتغیر 49
2-22-6- درمان مختصر بلند مدت 50
2-22-7- جلسات خانوادگی ساخت دار 51
2-22-8- نقش درمانگر سیستمی 52
2-22-9- مقایسه رویکرد سیستمی میلان با سایر رویکردها 52
2-22-10- رویکرد راهبرد نگر 53
2-22-11- معنای نشانه ها 54
2-23- ویژگیهای رویکرد راهبردی 55
2-24- فنون رویکرد راهبردی 56
2-25- ارزیابی در استراتژی درمانی 83
2-26- درمان در استراتژی درمان خانوادگی 84
2-26-1-تحقیق در خانواده درمانی 86
2-27- تحقیقات انجام گرفته در ایران 87
2-28- خانواده درمانی راهبردی در جهان 88
2-28-1- پیشینه مربوط به شادکامی 92
فصل سوم : روش پژوهش 95
3-1- طرح تحقیق 96
3-2- جامعه آماری 96
3-3- نمونه آماری و روش نمونه گیری 97
3-4- روش جمع آوری اطلاعات 97
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات 98
3-5-1- پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH 98
3-5-1-1- روایی و اعتبار پرسشنامه 99
3-5-2- پرسشنامه شادکامی آکسفورد 101
3-5-2-1- ویژگی های روانسنجی 101
3-5-2-2- روش نمره گذاری 103
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 104
فصل چهارم : یافته های پژوهش 105
4-1- مقدمه 106
4-2- یافته های توصیفی 106
4-3- یافته های استنباطی 108
فصل پنجم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 120
5-1- مقدمه 121
5-2- خلاصه تحقیق 121
5-3- تفسیر نتایج و نتیجه گیری 122
5-4- خلاصه 131
5-5- محدودیتهای پژوهش 131
5-6- پیشنهادهای كاربردی 132
منابع…. 134
پیوست 1 – پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH 138
پیوست 2 – پرسشنامه شادکامی آکسفورد 145
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی در افزایش رضایت زناشویی و بهبود شادکامی در زوجین مراجعه کننده به درمان شهر تهران بود. روش: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. در این پژوهش از میان مراکز مشاوره منطقه دو تهران، سه کلینیک به صورت تصادفی انتخاب گردید. بعد از مصاحبه مقدماتی و درخواست برای شرکت در گروه درمانی به زوجین متمایل ، دو پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه شادکامی آکسفورد ارایه شد تا تکمیل نمایند. در نهایت از میان زوجینی که نمرات پایینی را در این دو مقیاس بدست آورده بودند 20 زوج که حاضر به شرکت در گروه درمانی بودند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش(10 زوج در گروه کنترل و 10 زوج در گروه آزمایش) قرار گرفتند. خانواده درمانی راهبردی به مدت 10 جلسه در مورد گروه آزمایشی اجرا گردید. گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. تحلیل کوواریانس نشان داد که بین گروههای مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. بطور کلی نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که خانواده درمانی راهبردی بر کاهش مشکلات زناشویی زوجین مفید بوده و اثربخشی آن از لحاظ آماری معنادار است. همچنین منجر به بهبود رضایت کلی از روابط زناشویی زوجین دریافت کننده درمان شده است. بنابراین نتایج این پژوهش می تواند در رضایت زناشویی و شادکامی زوجین موثر واقع شود.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :160

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***