دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت صنعتی

گرایش :تولید

عنوان : بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت گروه مدیریت صنعتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : ” تولید”

عنوان :

بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

(مطالعه موردی: سازمان بازرسی کل کشور)

 

استاد راهنما :

دکتر محمد رضا کاباران زاد قدیم

 

استاد مشاور:

دکتر جلال حقیقت منفرد

پژوهشگر :

وحید آهنگر سله بنی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: 1

طرح پژوهش.. 2

1-1- بیان مسئله. 3

1-2- ضرورت و اهمیت پژوهش.. 3

1-3-اهداف تحقیق. 4

1-4- سوال های پژوهش.. 5

1-5- فرضیه های تحقیق: 5

1-6-مدل تحقیق. 6

1-7-جامعه تحقیق: 7

1-8-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش.. 7

1-9-محدودیت های پژوهش.. 8

الف. محدودیت های قابل کنترل: 8

ب. محدودیت های غیرقابل کنترل: 8

 

فصل دوم: 9

 مبانی نظری. 9

بخش اول: مدیریت دانش.. 10

2-1-مقدمه. 11

2-2- مفهوم داده، اطلاعات، و دانش.. 11

2-3 – خصوصیات دانش.. 13

2- 4 – دسته بندی های دانش سازمانی. 14

2- 5 – چرخه حیات مدیریت دانش.. 16

2-5-1 – خلق دانش ( تسخیر یا تولید دانش) 16

2-5-2 -سازماندهی دانش ( اعتبار بخشی دانش) 17

2-5-3- ذخیره دانش ( کدگذاری یا رسمی سازی دانش) 18

2-5-4 -توزیع دانش (تسهیم یا انتقال دانش) 19

2-5-5-  کاربرد دانش ( استفاده از دانش) 19

2-6 – نقش و اهمیت دانش.. 20

2-7- ﻋﻮاﻣﻞ تأﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ 21

2-8-  اصول مدیریت دانش.. 22

2-9-  ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ.. 24

2-9-1- فناوری: 24

2-9-2 – فرآیندها: 24

2-9-3 – افراد: 25

2-9-4 – تعهد راهبردی مستمر: 25

2-10 – دﻻﻳﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ.. 25

2-11- ﺧﻄﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. 26

2-11- مزایای مدیریت دانش : 27

2-12- تاریخچه مدیریت دانش.. 28

2-13- تعاریف مدیریت دانش.. 29

2-14- اهداف مدیریت دانش.. 30

2-15- چرخة مدیریت دانش : 30

2-16-مدل پایه های ساختمان دانش.. 33

بخش دوم : یادگیری الکترونیکی. 37

2-17- تاریخچه یادگیری الکترونیکی. 38

2-18- یادگیری الکترونیکی در ایران: 38

2-19- مفهوم و تعریف یادگیری الکترونیکی. 39

2-20- تکامل یادگیری الكترونیکی. 41

2-21- روشهای متفاوت یادگیری الکترونیکی. 43

2-22-مزایای یادگیری الکترونیکی. 47

2-23- معایب یادگیری الکترونیکی. 50

2-24- بخش سوم: تحقیقات انجام شده 53

 

فصل سوم: 61

 روش شناسی پژوهش.. 61

3-1- مقدمه. 62

3-2- روش تحقیق. 62

3-3- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات : 63

3-4- اعتبار و روایی  ابزار تحقیق. 64

3-5- مقیاس (ابزار) اندازه گیری. 66

3-6- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری: 66

3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات: 67

 

فصل چهارم: 68

تجزیه و تحلیل اطلاعات”. 68

 4-2-آمارتوصیفی. 69

4-2-1- تحصیلات. 69

4-2-2- سن. 70

4-2-3- نوع استخدام 71

4-2-4- سنوات خدمت. 72

4-2-5- شاخص های توصیفی مؤلفه های پژوهش.. 73

4-3-  آمار استنباطی. 74

4-3-1- آیا اکتساب دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی كل كشور تاثیر معنی داری دارد؟ 74

4-3-2- آیا ایجاد دانش بر یادگیری ذ در سازمان بازرسی كل كشور تاثیر معنی داری دارد؟ 75

4-3-3- آیا ذخیره دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی كل كشور تاثیر معنی داری دارد؟ 76

4-3-4- آیا توزیع دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی كل كشور تاثیر معنی‌داری دارد؟ 77

4-3-5- آیا استفاده از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی كل كشور تاثیر معنی‌داری دارد؟ 77

4-3-6- آیا نگهداری از دانش بریادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی كل كشور تاثیر معنی‌داری دارد؟ 78

4-3-7- آیا فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی كل كشور تاثیری معنی داری دارد؟ 79

4-3-8- آزمون فریدمن. 80

فصل پنجم: 82

نتیجه گیری و پیشنهادات”. 82

5-1- مقدمه : 83

5-2- فرآیند تحقیق: 83

5-3- نتیجه گیری : 83

5-3-1- نتیجه گیری از فرضیه اصلی: 83

5-3-2- نتیجه گیری از فرضیه فرعی اول: 84

5-3-3 – نتیجه گیری از فرضیه فرعی دوم: 84

5-3-4- نتیجه گیری از فرضیه فرعی سوم: 84

5-3-5- نتیجه گیری از فرضیه فرعی چهارم: 85

5-3-6- نتیجه گیری از فرضیه فرعی پنجم: 85

5-3-7- نتیجه گیری از فرضیه فرعی ششم: 85

5-4- یافته های جانبی. 85

5-5- پیشنهادات. 86

5-5- 1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش: 86

5-5- 2- پیشنهادات برای پژوهشگران آتی: 86

5-6- موانع و محدودیت های پژوهش: 87

منابع و مآخذ : 93

پیوستها وضمائم 88

 

فهرست مطالب

 

جدول شماره 2-1: چهار راهبرد نوناكا و تاكیوچی (1995) در تولید دانش سازمانی. 17

جدول شماره 2-2: ویژگی های اصلی حالات تولید دانش( نوناكا و تاكوچی 1995) 17

جدول 4-1 : فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات. 69

جدول 4-2 : فراوانی و درصد فراوانی رده سنی. 70

جدول 4-3 : فراوانی و درصد فراوانی نوع استخدام 71

جدول 4-4 : فراوانی و درصد فراوانی سنوات خدمت. 72

جدول 4-5 : شاخص های توصیفی مولفه های پژوهش.. 73

جدول 4-6 : نتایج برازش مدل رگرسیونی بین یادگیری و اکتساب دانش.. 74

جدول 4-7 : نتایج برازش مدل رگرسیونی بین یادگیری و ایجاد دانش.. 75

جدول 4-8 : نتایج برازش مدل رگرسیونی بین یادگیری و ذخیره دانش.. 76

جدول 4-9 : نتایج برازش مدل رگرسیونی بین یادگیری و توزیع دانش.. 77

جدول 4-10 : نتایج برازش مدل رگرسیونی بین یادگیری و استفاده از دانش.. 78

جدول 4-11 : نتایج برازش مدل رگرسیونی بین یادگیری و نگهداری از دانش.. 78

جدول 4-12 : نتایج برازش مدل رگرسیونی بین یادگیری و مدیریت دانش.. 79

جدول 4-13 : نتایج برازش مدل رگرسیونی بین یادگیری و مدیریت دانش.. 80

جدول 4-14: نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن. 81

 

 

فهرست اشکال

شکل شماره  2- 1: داده، اطلاعات، دانش و خرد 12

شکل شماره 2-2: روابط بین دانش شخصی و دانش سازمانی. 15

شکل شماره  2-3: چرخه مدیریت دانش: (پروبست و همکاران، 2000، ص 83 ) 33

 

 

چکیده:

سازمان ها باید در شرایطی به بقاء و حیات خود ادامه دهند که جهان با تغییرات سریع و عمده همراه است . در این شرایط مدیریت دانش به عنوان یک منبع مهم در زمینه ایجاد مزیت رقابتی شمرده می شود. چرا که سازمان ها باید محیطی برای تسهیم، انتقال و تبادل دانش در میان اعضاء به وجود آورند و افراد را، در جهت با مفهوم كردن تعاملاتشان، آموزش دهند.یادگیری الکترونیکی یکی از روش های جدید آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که با محور قرار دادن انسان به عنوان یادگیرنده فعال، می تواند تمامی اشکال آموزش و پرورش و یادگیری را در قرن بیست و یکم متحول سازد و به چالش حاصل از میزان تقاضای اجتماعی برای آموزش و فقدان منابع آموزشی کافی پایان دهد.

سازمان بازرسی کل کشور نیز به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین سیستم‌های خدماتی جامعه، مستثنی از دیگر نهادهای دولتی ما نمی باشد و از آنجایی که محقق خود در این نهاد مشغول به خدمت رسانی است، مساله یادگیری و دانش را به خوبی در این مجموعه درک می نماید.

بنابراین با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و نیز اهمیت حیاتی این نهاد برای جامعه، بررسی  تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در آن ضروری به نظر می رسد .یقیناً ضرورت استفاده کارکنان آن از دانش روز و دستیابی به جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی بسیار ضروری است و از طرف دیگر موفقیت در هر نظام، و تغییراتی که با هدف اصلاح انجام می‌شود مرهون نظارت های مؤثر و کارآمد است که در مراحل مختلف تحت عناوین گوناگون اعمال می‌شود که این خود اهمیت بکارگیری مدیریت دانش در یادگیری الکترونیکی را دو چندان می کند.  هدف كلی این پژوهش بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور می­­­باشد.

فرضیه  :  فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد.

نتیجه گیری: فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی كل كشور تأثیر معنادار دارد. بنابر نتایج فرضیه ی اصلی پژوهش در سطح خطای نوع اول 05/0 پذیرفته می شود. زیرا سطح معناداری برای مدل رگرسیونی و همچنین  ضریب رگرسیونی مؤلفه ی مدیریت دانش تقریباً برابر 00/0 بوده و همین امر بیانگر آنست که هم مدل رگرسیونی و هم حضور متغیر مدیریت دانش در مدل معنادار بوده است. همچنین مثبت بودن ضریب رگرسیونی نشان می دهد که این رابطه در جهت مثبت است. بدین معنا که افزایش یا کاهش فرآیندهای مدیریت دانش منجر به افزایش یا کاهش سطح یادگیری الکترونیکی خواهد شد.نتایج آزمون همبستگی پیرسون نیز مؤیدی بر رابطه ی مثبت و معنادار فرآیندهای مدیریت دانش با یادگیری الکترونیکی در جامعه ی مورد پژوهش می باشد. زیرا سطح معناداری این آزمون تقریباً برابر 00/0 و ضریب همبستگی پیرسون برآورد شده برابر با 958/0 می باشند.

 

تعداد صفحه : 107

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***