دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن شهر بندرعباس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی(M.A)

عنوان : بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن شهر بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات

هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی(M.A)

گرایش : جامعه شناسی

عنوان:

بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن شهر بندرعباس

استاد راهنما:

دکتر محمود رئوفی

 

استاد مشاور:

دکتر هدایت الله نیکخواه

 

سال تحصیلی 1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                         صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

 

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………….7

1-4- هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-4-1-اهداف جزیی…………………………………………………………………………………………………………………………8

 

فصل دوم- مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبنای ، سابقه و پیشینه تحقیق)

2-1-بخش اول: رسانه های جمعی…………………………………………………………………………………………………….11

2-1-1-انواع ارتباط…………………………………………………………………………………………………………………………11

2-1-2-رسانه های گروهی……………………………………………………………………………………………………………….13

2-1-3-پیدایش رسانه ها………………………………………………………………………………………………………………….14

2-1-3-1-رسانه های چاپی………………………………………………………………………………………………………………14

2-1-3-2-رسانه های الکترونیکی(رادیو و تلویزیون)……………………………………………………………………………17

2-1-3-3-رسانه های جدید الکترونیک(رسانه های تله ماتیک)……………………………………………………………..18

2-1-4- شکل گیری فرهنگ رسانه ای……………………………………………………………………………………………….19

2-1-5- نظریه های رسانه…………………………………………………………………………………………………………………20

2-1-5-1-نظریه جامعه توده وار……………………………………………………………………………………………………….20

2-1-5-2-نظریه مارکسیسم(کلاسیک)……………………………………………………………………………………………….21

2-1-5-3-نظریه اقتصاد سیاسی رسانه………………………………………………………………………………………………..22

2-1-5-4-نظریه مکتب فرانکفورت……………………………………………………………………………………………………23

2-1-5-5-نظریه کارکردگرایی ساختاری…………………………………………………………………………………………….24

2-1-6-کارکرد و نقش رسانه های ارتباط جمعی…………………………………………………………………………………25

2-2-بخش دوم: سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………27

2-2-1-تاریخچه مفهومی سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………….27

2-2-2-ماهیت سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………..29

2-2-3-طبقه­بندی سرمایۀ اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….31

2-2-4-انواع سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………33

2-2-5-نظریه های سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..36

2-2-5-1-جمیز کلمن……………………………………………………………………………………………………………………..36

2-2-5-2-فرانسیس فوکومایا…………………………………………………………………………………………………………….38

2-2-5-3-پیر بوردیو……………………………………………………………………………………………………………………….40

2-2-6-سرمایه اجتماعی در خانواده…………………………………………………………………………………………………..44

2-2-6-1- سرمایه اجتماعی درون خانواده………………………………………………………………………………………….46

2-2-6-2-سرمایه اجتماعی فراسوی خانواده……………………………………………………………………………………….47

2-3- بخش سوم: چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………..49

2-4- بخش چهارم: پیشینه تجربی تحقیق……………………………………………………………………………………………56

2-4-1- پژوهش­های انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………….56

2-4-2- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………….60

2-4-3-  جمع­بندی تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………………………….63

 

فصل سوم- مواد و روش ها / روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….65

3-2- روش سنجش…………………………………………………………………………………………………………………………65

3-3- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….66

3-3-1- متغیر مستقل: رسانه جمعی…………………………………………………………………………………………………..66

3-3-2-متغیر وابسته: سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………..68

3-3-2-1- اعتماد …………………………………………………………………………………………………………………………..68

3-3-2-2- شبکه روابط اجتماعی و پیوندهای خانوادگی………………………………………………………………………71

3-3-2-3-مشارکت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………73

3-4- فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………76

3-4-1- فرضیه های اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..76

3-4-2- فرضیه های فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..76

3-5- واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………77

3-6- سطح مشاهده………………………………………………………………………………………………………………………….77

3-7- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………..77

3-8- شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….78

3-9- پایایی و روایی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………79

 

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1-توصیف شاخص های دموگرافیک (بررسی ویژگی های عمومی)……………………………………………………82

4-1-1 -وضعیت جنسیت آزمودنی ها ……………………………………………………………………………………………….82

4-1-2- وضعیت سن آزمودنی ها………………………………………………………………………………………………………84

4-1-3-وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی ها……………………………………………………………………………………..85

4-1-4 -وضعیت تاهل آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………….87

4-1-5- وضعیت اشتغال آزمودنی ها………………………………………………………………………………………………….88

4-2- وضعیت متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………91

4-2- 1- نمره های مؤلفه های متغیر سطح استفاده از رسانه های الکترونیکی………………………………………….91

4-2-2- وضعیت متغیر سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………….93

4-2-3-وضعیت متغیر اعتماد اجتماعی……………………………………………………………………………………………….95

4-2-4- وضعیت متغیر شبکه روابط و پیوندهای خانوادگی…………………………………………………………………..96

4-2-5-وضعیت متغیر تعامل اجتماعی……………………………………………………………………………………………….98

4-2- 6- نمره های متغیر سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن…………………………………………………………………100

4-3-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….103

4-3-1-بین متوسط میزان استفاده از اینترنت در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد………………103

4-3-2- بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون داخلی در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………103

4-3-3- بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون خارجی در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………104

4-3-4- بین متوسط میزان استفاده از اینترنت در طول هفته و اعتماد اجتماعی رابطه وجود دارد………………105

4-3-5-بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون داخلی در طول هفته و اعتماد اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………106

4-3-6-بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون خارجی در طول هفته و اعتماد اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………107

4-3-7- بین متوسط میزان استفاده از اینترنت در طول هفته و شبکه روابط و پیوندهای خانوادگی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………108

4-3-8- بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون داخلی در طول هفته و شبکه روابط و پیوندهای خانوادگی رابطه وجود دارد…………………………………………………………………………………………………………………………….109

4-3-9-بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون خارجی در طول هفته و شبکه روابط و پیوندهای خانوادگی رابطه وجود دارد…………………………………………………………………………………………………………………………….110

4-3-10-بین متوسط میزان استفاده از اینترنت در طول هفته و تعامل اجتماعی رابطه وجود دارد………………111

4-3-11- بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون داخلی در طول هفته و تعامل اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………111

4-3-12-بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون خارجی در طول هفته و تعامل اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………112

 

فصل پنجم- بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی

5-1-نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 122

5-1-1:نتایج مشخصات فردی پژوهش……………………………………………………………………………………………..122

5-1-2-نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………123

5-1-3- نتایج فرضیه های اصلی……………………………………………………………………………………………………..124

5-1-2-نتایج فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………………..125

5-2- بحث و بررسی……………………………………………………………………………………………………………………..128

5-3-محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………132

5-4-پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………133

5-4-1-پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………….133

5-4-2-پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………134

 

فهرست منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………….136

منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..141

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………….144

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..150

چکیده:

در راستای بررسی بررسی رابطه بین  رسانه های ارتباط جمعی برمیزان سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن بندرعباس به بررسی  میزان  استفاده از رسانه های ارتباط جمعی ، سرمایه اجتماعی ، اعتماد اجتماعی ، شبکه روابط و پیوندهای خانوادگی ، تعامل اجتماعی ، رابطه رسانه های ارتباط جمعی بر میزان سرمایه اجتماعی مورد سنجش واقع شد.

تحقیق حاضر از نوع توصیفی -همبستگی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خانواده های ساکن بندرعباس در سال 1392 می باشند. جامعه آماری  پژوهش کلیه خانوارهای ساکن بندرعباس در سال 1392 را تشکیل می دادند که حجم نمونه شامل 384 نفر می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss از جدول فراوانی ،درصد،نمودارهای ستونی آزمون، ضرایب همبستگی تاوbکندال  و اسپیرمن  و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید.

یافته ها حاکی از آن بود بین متوسط میزان استفاده از اینترنت در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه وجود ندارد. بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون داخلی در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون خارجی در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه وجود ندارد. متغیرهای میزان استفاده از تلویزیون داخلی و میزان استفاده از تلویزیون خارجی می تواند سرمایه اجتماعی را پیش بینی کنند.

مقدمه

وسایل ارتباط‌ جمعی ‌به تمام‌ ابزارهای‌ غیر شخصی‌ ارتباط گفتـه می‌شود كه‌ به وسیله آن، پیام‌های‌ دیداری‌ و یا شنیداری‌ به طور مستقیم به مخاطبان‌ انتقال‌ می‌یابند. تلویزیون‌، رادیو، سینما، اینترنت‌، ماهواره‌ و مجلات‌، روزنامه ها ‌ و… در زمره وسایل ارتباط‌ جمعی‌ محسوب‌ می‌شوند. افراد باید برای زندگی جمعی از اهداف، مقاصد، آگاهی هاو همچنین از تفکر و برداشت دیگران مطلع گردند تا به ارائه واکنشی در برابر آنان قادر گردند همچنین آگاه سازی جامعه و آموزش همگانی و توسعه مشاركت در پرتو رشد وشتاب روزافزون وسایل ارتباط جمعی  اهمیت فراوان دارد و نقش اطلاع رسانی به مردم وبالا بردن فهم و شعور سیاسی جامعه از اهم وظایف وسایل ارتباط جمعی است(معتمد نژاد، 109:1385).  وسایل ارتباط جمعی در دوران کنونی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردم شده‌اند. مردم در طول شبانه روز از محتواهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی و سرگرمی وسایل ارتباط جمعی استفاده می‌کنند. نسل کنونی جامعه از ابتدای حیاتش با وسایل ارتباط جمعی بزرگ می‌شود و در دنیای اطلاعاتی و ارتباطی امروز، این نسل، بخش عظیم فرهنگ، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه خود و دیگر جوامع را از وسایل ارتباط جمعی دریافت می‌کند. به عبارتی در دوران معاصر که به عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتی و ارتباطی معروف است، بخش عظیمی از جامعه­پذیری نسل‌ها از طریق وسایل ارتباط جمعی انجام می شود و نفوذ و تأثیروسایل ارتباط جمعی تا جایی است که برخی از نظریه پردازان ارتباطی­براین باورند که وسایل ارتباط جمعی اولویت ذهنی وحتی رفتاری ما را تعیین می‌کنند واگرچگونه­فکرکردن را به مایاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکرکنیم رابه مامی‌آموزند (دادگران، 126:1385). بی­گمان در مورد همه مسایل جهان، بزرگترین رسالت اطلاع رسانی بر دوش وسایل ارتباط جمعی است. امروزه وسایل ارتباط جمعی باگسترش مرزهای جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی، هویت انسان معاصر را نیز تحت تاثیر قرار داده­اند، به طوری که می توان هویت انسان مدرن را هویت رسانه ای شده نام گذاشت. افزایش نقش وسایل نوین ارتباط جمعی دربخش های مختلف زندگی بشری سبب شده است ازآنهادرتحولات گوناگون استفاده شود و نقش وسایل ارتباط جمعی درآگاهی، هموار سازی وگسترش بحرانها برجسته گردد(آشنا،88:1380 ).

 

1-2-بیان مسئله

خانواده به عنوان كوچكترین واحد اجتماعی اساس تشكیل جامعه و حفظ روابط انسانی را برعهده دارد. پیوندهای درون خانواده ها مكان هایی برای شكل گیری الگوهای رفتاری نوجوانان است كه آنان را در بسیاری از تصمیمات رفتاری و روابط اجتماعی راهنمایی می كند (رایت و فیتزپاتریك،2006: 1386). خانواده دارای کارکردهای مهمی از جمله : بازتولید نیروی انسانی، تامین نیازهای عاطفی و سلامت روانی ، ارتقای ظرفیت تحمل و مدارا، نقش سازنده در تامین یکپارچگی اجتماعی از طریق جامعه پذیری و تربیتی فرزندان و ارائه الگوها و هنجارهای اخلاقی و رفتاری می باشد.  همگی اینها تضمین کننده نقش اجتماعی خانواده و رابطه این نهاد مهم با «سرمایه اجتماعی» است؛ تا آنجا که می توان از واقعیتی تحت عنوان «سرمایه خانواده» سخن گفت(روحانی، 1389: 14).

سرمایه اجتماعی به ارزشها و هنجارهایی مربوط است که از پیوندها و روابط متقابل گروهی و اجتماعی تفاهم شده مردم نشأت گرفته و به نوبه خود پدیدآورنده آن پیوندها و روابط نیز محسوب میشوند (سجادی،1388: 16). سرمایه اجتماعی شبكه هایی با هنجارهای اعتماد و عمل متقابل است كه با ساختار روابط اجتماعی خاص بین كنشگران مشخص می شود. بنابراین كیفیت خاصی به روابط اجتماعی می بخشد و همبستگی جمعی را تقویت می كند. سرمایه اجتماعی بین افراد و گروه های مختلف جامعه نوعی همكاری و اعتماد اجتماعی ایجاد می كند و در افراد نوعی احساس تعلق و وابستگی به گروه و جامعه به وجود می آورد. هم چنین سرمایه اجتماعی كیفیت خاصی از ساختار روابط اجتماعی افراد است كه كنش افراد را در موقعیت های مختلف تسهیل می كند. سرمایه اجتماعی می تواند نگرشها و طرز تلقی افراد نسبت به اقوام موجود در جامعه و ملیت خود را تحت تاثیر قرار دهد.اصولاً شرط برقراری ارتباط با دیگران در جوامع مدرن این است كه افراد پیوندهای خود را ورای اجتماعات محلی گسترش دهند و این منوط به آن است­كه بر خلاف آن چه در جوامع سنتی رایج است افراد كسانی را كه دوست نیستند، دشمن نبینند و غریبه،دشمن تلقی نگردد و افراد یكدیگر را به عنوان یك شخص منحصر به فرد كه دارای ­قابلیت های خاص خود است ببینند و خاص گرایی در روابط جای خود را به عام گرایی دهد (انعام ، 6:1381). رابرت پاتنام كه یکی از برجسته ترین نظریه پردازان سرمایه اجتماعی معتقد است که واژه سرمایه اجتماعی و نظریه­سرمایه اجتماعی درواقع چارچوبی برای تفکر بسیار دقیق و حتی­ ریاضی­وار درباره روابط اجتماعی را ایجادمی­کند(پاتنام،1384: 118). این مفهوم به افراد وگروه ها این توانایی را می دهد تا شبکه ای از روابط اجتماعی را نسبت به یکدیگر حفظ و تداوم بخشند.

مطالعات مردم شناسان و جامعه شناسان بیانگر اثرات منفی مدرنیزم و ارتباط آن در تضعیف و تغییر اخلاق و سرمایه اجتماعی در خانواده های ایرانی است . علایم این بحران را می توان در سست شدن روابط متقابل میان خانواده هایی كه تحت عنوان یک شبكه خویشاوندی قرار داشتند و به وجود آمدن فرد گرایی منفی و غیر عقلانی و رشد انواع آسیب های اجتماعی در جامعه ایران دریافت. كاهش مبادلات اجتماعی میان خانواده ها و ضعف روابط خانوادگی خود آسیب های اجتماعی روانی فراوانی خواهد داشت. تحقیقاتی كه در زمینه سنجش و مطالعه سرمایة اجتماعی در ایران صورت گرفته ، نیز وضعیت سرمایة اجتماعی را نامطلوب ارزیابی می كنند كه حا كی از فضای بی اعتمادی گسترده درسطح جامعه است(تاجبخش و همکاران، 1382؛ شارع پور، 1380).

در این بین نقش رسانه های جمعی در ترویج سرمایه اجتماعی و سوق دادن آحاد جامعه به سمت مشاركت اجتماعی اهمیت فراوانی می باشند. رسانه عبارت است از وسیله انتقال پیام، معلومات و اطلاعات به توده های مردم(اساس، 1385). به طور كلی، منظور آن دسته از وسایل ارتباطی است كه در تمدنهای جدید به وجود آمده و مورد استفاد ه اند و ویژگی اصلی آن ها قدرت و توانایی زیاد و شعاع عمل وسیع است. می توان رادیو ، تلویزیون، سینما، كاست، اینترنت و تلفن را در ردیف رسانه های الكترونیك و روزنامه، مجله و كتاب را در ردیف رسانه های چاپی قرار دارد(كازنو، 1367).

رسانه های جمعی با توجه به گستردگی و نفوذ خود در جامعه نقش خاصی در سرمایه اجتماعی دارند، کارکرد رسانه ها در اطلاع رسانی و آگاه کردن افراد از واقعیت های محیط، آموزش هنجارها و ارزشها رایج و اجتماعی کردن افراد، ایجاد همدلی و انسجام اجتماعی در بین افراد را میتوان از عوامل اصلی فرآیند جامعه پذیری دانست. رویکردها و رهیافت های متعدد نشان دهنده توانایی تاثیر بسیار فراوان رسانه ها در فرایند زندگی افراد در جامعه می باشند، علاوه بر آن، رسانه ها به اشکال متفاوت موجب شکل گیری سرمایه اجتماعی-افزایش یا کاهش- شده و به تصورات افراد از محیط شکل می دهند. رسانه ها می توانند با ارائه تصویری زشت یا زیبا از جامعه به شکل گیری الگوهای کنش در بین مخاطبان کمک کنند- این الگوهای کنش به افراد کمک می کنند- تا در موقعیتهای متفاوت کنشهای گوناگونی را که باعث شکل گیری اعتماد یا مشارکت مدنی می شود را از خود بروز دهند(حسین پور و معتمدنژاد، 1390: 131).

با توجه به اینکه تقویت سرمایه اجتماعی در هرخانواده و جامعه ای می تواند موجب ایجاد و استحکام پیوندهای اجتماعی شده و حس مشارکت و اعتماد اجتماعی را افزایش دهد، بررسی علل تقویت سرمایه اجتماعی از مسائل مهم در جوامع می باشد. با عنایت به نقش قابل ملاحظه رسانه ها بر مولفه های سرمایه اجتماعی، در این پژوهش ما برآنیم تا نقش رسانه های جمعی در وضعیت سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن بندرعباس را  مورد بررسی قرار دهیم.

تعداد صفحه : 169

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***