Warning: Use of undefined constant title - assumed 'title' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /membri/khodam/wp-content/plugins/sar_RayanSaz/index.php on line 34
دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی کشور – مقالات و پایان نامه های کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی کشور

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

عنوان : بررسی تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی کشور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

با نگاهی به شرایط اقتصادی وسیاسی کشوردرمی یابیم که تلاش درجهت حفظ منابع وثروتهای ملی کشوور

امروزه به عنوان یک اصل سرلوحه کار مدیران کشوری قرارگرفته است , چرا که هموواره ثابوت شوده اسوت

باحفظ منوابع کشوورونگهداری درسوت ازثروتهوای ملوی آسوانترازتولیدوایااد ثروتهوای ملوی راه پیشورفت

کشورهموارتر میگرددوازطرفی حفظ ثروتهای ملی آسانترازتولید وایااد ثروتهای ملی جدیداست . بوا دقیو

شدن درمفهوم بیمه به سادگی میتوان متوجه شد یکی ا از صلی ترین اهداف صنعت بیموه تولاش درجهوت

حفظ ثروتهای ملی کشور است که ای ن مفهوم دررشته بیمه های اتکایی نمایان ترمی باشد .

براساس اهداف تحقی عوامل تأثیرگذار زیر موورد بررسوی قرارگرفتنو د :و اگوذاری قراردادهوای بیمو ه هوای

باریسک بالا ,واگذاری قراردادهای بیم ه هایی باسرمایه بالا , تأمین پوشو حوواد فاجعوه آمیو ا,ف و ای

ظرفیت بیمه نامه نویسی وتوسعه عملیات بیمه گری. در این پژوه با استفاده از نرم اف ار ) اس . پی . اس .اس(

ابتدا به تحلیل پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلف ای کرونباخ پرداختوه شوده و پوز از آن در دو سو

توصیفی و استنباطی به تا یه و تحلیل دادههای بدست آموده پرداختوه شوده اسو ت . در سو توصویفی از

شاخصهای فراوانی) فراوانی ، درصد فراوانی،درصد تراکمی و …( و نمودار ستونی استفاده شده است و در

بخ استنباطی نی ضمن کمی سازی، از آزمو ن های آماری مانند آزمون های همبستگی و رگرسویون، بورای

بررسی فرضیه هااستفاده شده است.

نتایج:

-1 بیمه های اتکایی درحفظ ثروتهای ملی کشور اثر مثبت دارد.

-2 تأمین پوششهای حواد فاجعه آمی درحفظ ثروتهای ملی کشور تاثیر دارد.

-3 اف ای ظرفیت بیمه نامه نویسی درحفظ ثروتهای ملی کشور تاثیر دارد.

-4 واگذاری قراردادهای بیمه های باسرمایه بالا درحفظ ثروتهای ملی کشور تاثیر دارد.

-5 توسعه عملیات بیمه گری درحفظ ثروتهای ملی کشور اثر مثبت دارد.

: فصل 1

کلیات تحقی

1

کلیات تحقی

1-1 مقدمه

در دهه های گذشته رشد سالیانه تقاضای نفت همواره محرکی جهت ایااد و توسعه پروژه های جد د نفتو ی یو

در مناط نفت خی جهان بوده است از طرفی موضوع تقاضای نفت نی همواره بستگی شدیدی به تغییو رات

اقتصادی و سیاسی عرصه بی نالملل داشته است.

چشم انداز آینده اقتصاد جهان، نشانگر اف ای قابل توجه تقاضای انرژی م یباشد. ایران نی به عنوان دومو ین

تولید کننده نفت در ماموعه کشورهای اوپک بال بع نق مهمی در تامین تقاضای جهانی نفت در سال ی هوا

آتی بر عهده دارد که این امر سرمایه گذاری های کلانی را در این حوزه م یطلبد

از سوی دیگر عل یرغم رشد صادرات محصولات غیرنفتی در دهه گذشته، نفت هنوز عمده ترین منبع درآمد

ارزی کشور م یباشد و حدود 08 درصد از درآمدهای ارزی ایران و 54 درصد از درآمدهای بودجه عمووم ی

کشور طی 28 سال گذشته از طری درآمدهای حاصل از صادرات نفت توام ین شوده اسوت کوه ه ین امور، مو

موضوع نفت را به یک موضوع اساسی و حیاتی برای کشور ع ی مان بدل نموده است.

با توجه به اف ای تقاضای جهانی نفت و گاز از یک سو و اهمیت نفت در اقتصاد ایران از سوی دیگر، لازم

است در تنظیم سیاست های داخلی، اولویتی ویژه به توسعه سرمایه گذاری در بخ نفت و انرژی داده شود.

البته توسعه صنعتی همواره در برنامه های توسعه ای کشور مورد توجه بوده است و همان طوور کوه شواهد آن

هستیم عل یرغم محدودیت سرمایه گذاری ها، محدودیت های حاکم بر فضای کسب و کار کشوور در عرصوه

2

بین الملل و کاه ذخایر برخی از میدان های نفتی کشورمان، توسعه صونا یع نفوت بوه خ صوو در حووزه

استخراج و تولید و همچنین صنایع مرتبط با آن در سال های اخ ر بووده وی و سورم ا یه گوذار ی ی کلانو هو ی ا در

گسترش صنایع و تاسیسات حوزه های زیربنایی انرژی اناام شده است، به طوری که در چند سال اخ ر 66 یو

میلیارد دلار در راستای احدا و راه اندازی پالایشگاه های کشور سرمایه گذاری صورت گرفته است

وضعیت کنونی تعاملات صنایع نفت و انرژی و بیمه :

م العه آمارها و بررسی دان توسعه یافته در حوزه بیمه در صنایع نفت و انورژ ی دن ا- بوه عنیوو وان ی ی از ک و

قدیم یترین و گسترده ترین بخ های صنعتی- این صنعت را به عنوان حووز ه ای کوه تعر ف و کاربیو ردهوا ی

پیشرفته ای از بیمه را م رح م یکند، نشان م یدهد. این در حالی است که ارقام و داده ی عملکهوورا د صونعت

بیمه در حوزه نفت و انرژی در کشور، حاکی از عدم تناسب سهم صنایع نفت و انرژی از صنعت بیمه کشور

با نق این بخ در اقتصاد کشور م یباشد)سایت رسمی شرکت نفت(.

به طوری که، ماموع ح بیمه های تولیدی در سال 1301 در بخو نفوت و انور ژ ی، عودد ی حودود 1816

2 درصد از پرتفوی صنعت بیمه را تشوک یل ی . امیو و ند هدرو د / میلیارد ریال بوده است که سهمی کمتر از 65

حالی است که سهمی که صنایع نفت و انرژی از اقتصاد کشورمان داشته است، عددی به مراتب بالاتر از این

اعداد م یباشد که این امر نشانگر عدم بهره گیری کافی صنایع نفت و انرژی از پوش ی بیمو ه هاویا داخلو ی

م یباشد.

علل عدم رشد متناسب دو صنعت و ضرورت توسعه تعاملات:

شاید بتوان یکی از مهم ترین علل بروز این مساله را از یک سو توان فنی و ظرفیت های پذیرش غیرمتناسوب

صنعت بیمه در حوزه نفت و انرژی و از سوی دیگر عدم اشراف کامل تصمیم گیرندگان فعال در حوزه نفت

3

و انرژی به دان و تخصص شرکت های بیمه داخلی دانست. از سوی دیگر محدودیت های حاکم بر فضوا ی

کسب و کار کشور در س جهانی، از جمله معضلات پی روی صنایع نفت و انرژی کشور م یباشد.

تحولات عظیم در سرمایه گذاری های بخ انرژی و اف محدودیت های موجود، حضور فعال تر صنعت بیمه

داخلی و گسترش فعالیت آن در حوزه نفت و انرژی را م یطلبد که طبیعتا ایو ن امور نیازمنود ارتقوا ی سو

همکاری هر دو صنعت م یباشد.

با توجه به شرایط اقتصادی-سیاسی حاکم بر بازار ایران تعامل بیشتر این دو بخ ، تنها یک انتخاب نی س وت ،

بلکه ضرورتی انکارناپذیر است که بر عهده مدیران و تصمیم گیرندگان دو صنعت م یباشود . بنوابر این ایاواد

بستری مناسب در راستای تقویت هم اف ایی همکاری های مشترک،

باید محور همه فعالیت ها و اصل و بنیان همکاری ف یمابین دو صنعت قرار گیرد.

تحق چنین بستری، مستل م همدلی و همیاری مدیران دو بخ بوده و بوا شوناخ ت ی کوه از توانمنو د ی و هوا

درایت مدیران هر دو صنعت داریم به طور ق ع این هدف دست یافتنی خواهد بود. واقع ت ایو ن ایو سوت کوه

ظرفیت های بالقوه زیادی برای ایااد و گسترش فضای همکاری دو صنعت وجود دارد. ظرفیتی که منار بوه

بهره وری و استفاده بهینه از همه امکانات و پتانسی لهای داخلی خواهد شد. برای استفاده م لوب از این توان

بالقوه، لازم است که دو صنعت با یکدیگر تعامل مناسبی را رقم زده و به شیوه ک بواز یی و بورد -بورد، بور ا ی

یکدیگر ظرفیت سازی نمایند.

ارتقای س مراودات دو صنعت، هم اف ای بهره وری صنعت بیمه کشور را به دنبال خواهد داشوت و هوم

زمینه مناسبی را جهت بهره گیری از پتانسیل های داخلی برای صنعت نفت و انرژی را فراهم خواهد نمود که

دستیابی به این مهم، ق عا تقویت منافع ملی را در پی خواهد داشت.

4

اما برای رسیدن به این مهم و تضمین موفقیت در ارتقای س همکاری ی یمهواو با ین، فتو ودو ین نقشوه راه

گسترش و توسعه روابط بین دو صنعت، گامی ضروری محسووب م و یگوردد . مسوال ه ای کوه م و یبای از س وت

منظرهای مختلف مورد توجه قورار گرفتوه و مو د یران و کارشناسوان بخو ی مختلهووا ف هور دو صونعت،

عل یالخصو شرکت های بیمه ای که در حوزه نفت و گاز پیشگام هستند، موظفند به این مهم به عنوان ک یو

ماموریت جدید توجه نمایند. بال بع سهم و نق نخبگان نفتی نی در این میان قابل توجوه و دار ای اهم ت یو

ویژه م یباشد؛ به طوری که با توجه و اعتماد به ظرفیت های داخلی شورک ت ی بیموهه ، وآا نهوا را در برداشوتن

نخستین گام ها و ورود به عرصه رقابتی بیمه در این حوزه یاری رسانند.

تعداد صفحه : 88

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***