دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر بازارگرایی بر نوآوری سازمانی مدیران در شرکت صنایع الکترونیک

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی تاثیر بازارگرایی بر نوآوری سازمانی مدیران در شرکت صنایع الکترونیک

دانشگاه پیام نور خنج

گروه مدیریت

عنوان تحقیق:

بررسی تاثیر بازارگرایی بر نوآوری سازمانی مدیران در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز

استاد راهنما:

مسعود بیرجندی       

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده :

بازارگرایی و تأثیر آن بر نوآوری کسب و کار از جمله مباحث مهم و محوری در مدیریت بازار و مشتری است. این تحقیق، ابتدا به بررسی دیدگاهها، مدلهای مختلف بازارگرایی و تأثیر بازارگرایی بر نوآوری کسب و کار با توجه به قابلیتهای بازاریابی می پردازد؛ سپس روابط میان بازارگرایی و نوآوری کسب و کار را بررسی می کند.

جامعه آماری تحقیق را شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز تشکیل دادند که نمونه آماری نیز به دلیل کم بودن حجم جامعه آماری برابر با تمامی جامعه آماری می باشند. ابزار گردآوری تحقیق شامل پرسشنامه گرایش به بازار با 36 سوال و پرسشنامه نوآوری شامل 5 سوال و پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی می باشد.

نتایج پژوهش نشان می دهد که نوآوری کسب و کار در فضای رقابتی کنونی تحت تأثیر بازارگرایی قرار دارد.

کلیدواژگان: گرایش به بازار، نوآوری، مشتری گرایی، رقیب گرایی، هماهنگی بین وظیفه ای.

 

فهرست مطالب

Contents

فصل اول: کلیات تحقیق. 7

1-1-مقدمه. 8

1-2-بیان مسأله. 9

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 10

1-4-اهداف تحقیق. 11

1-5- فرضیه های تحقیق. 12

1-6-  قلمرو تحقیق. 12

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 13

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق. 14

2-1- مقدمه. 15

2-2- گرایش بازاریابی : 15

2-3- بازارگرایی.. 18

2-4-  مفهوم بازارگرایی(گرایش به بازار) 19

2-5- عوامل موثر بر بازارگرایی.. 25

2-6- پیامدهای بازارگرایی برای سازمان. 25

2-7- رفتارهای بازارگرایی.. 27

2-8-  دیدگاههای بازارگرایی معاصر. 29

2-8-1- دیدگاه تصمیم گیری شاپیرو و گلازر. 30

2-8-2-  دیدگاه هوشمندی بازار كوهلی و جاورسكی.. 31

2-8-3-  دیدگاه رفتاری مبتنی بر فرهنگ نرور و سلاتر. 33

2-8-4- دیدگاه بازاریابی استراتژیك روكرت.. 34

2-8-5- دیدگاه مشتری گرایی دیشپند. 34

2-9- عناصر بازارگرایی.. 36

2-9-1- بخش بندی بازار. 36

2-9-2-  اولویت بندی بخشهای بازار. 37

2-9-3- تخصصی کردن کارکنان فروش… 37

2-10- بازارگرایی در برابر گرایش به مدیریت.. 38

2-11- فقدان شفافیت تئوریك در مفهوم بازار. 38

2-12- بازارگرایی در برابر مشتری گرایی.. 38

2-13- بازارگرایی در برابر بازاریابی خارجی.. 40

2-14- گرایش به بازار در برابر گرایش به سود. 40

2-15- رویکردهای بازارگرایی.. 41

2-16- مدل های بازارگرایی.. 41

2-17- مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری.. 42

2-18- تفاوت خلاقیت و نوآوری.. 44

2-19- نوآوری.. 47

2-20- تعریف نوآوری.. 48

2-21- انواع نوآوری.. 49

2-21-1- نوآوری مبتنی بر بازار: 49

2-21-2- نوآوری مبتنی بر محصول: 50

2-21-3- نوآوری مبتنی بر فرآیند: 50

2-21-4- نوآوری سازمانی: 50

2-22- فرآیند نوآوری.. 50

2-23- مطالعات بازارگرایی.. 51

فصل سوم: روش شناسی تحقیق. 53

3-1-  مقدمه. 54

3-2- فرایند تحقیق. 54

3-3- فرضیه ها و مدل مفهومی تحقیق. 55

3-4- روش تحقیق. 57

3-5- جامعه و نمونه  آماری.. 57

3-6- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 58

3-7- روش جمع‌آوری داده‌ها 58

3-8- شرح پرسشنامه. 59

3-9- اعتبار و قابلیت اعتماد یا روایی و پایایی.. 59

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 61

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 62

4-1- مقدمه. 63

4-2  توصیف و تحلیل داده های جمعیت شناختی.. 64

4-2-1  جنسیت.. 64

4-2-2  وضعیت تاهل. 64

4-2-3  تحصیلات.. 65

4-2-4   سن.. 66

4-2-5- تجربه کاری.. 67

4-3- تحلیل استنباطی.. 67

4-3-1) محاسبه ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی روابط میان هر یک از متغیرهای گرایش بازار و نوآوری   69

آزمون فرضیه شماره یک… 69

آزمون فرضیه شماره دو. 70

آزمون فرضیه شماره سه. 71

آزمون فرضیه اصلی.. 72

4-3-2)آزمون تحلیل واریانس فریدمن.. 73

فصل پنجم: نتیجهگیری و  پیشنهادات.. 76

5-1) مقدمه. 77

5-2) بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون همبستگی پیرسون. 78

5-3) بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون تحلیل واریانس فریدمن.. 79

5-4) ارائه پیشنهادات.. 79

5-4-1)پیشنهادات بر مبنای یافته‌های تحقیق. 80

5-4-2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 81

منابع. 83

پیوست ها 87

پیوست1: پرسشنامه پژوهش… 88

پیوست 2 : خروجی های SPSS. 94

1-1-     مقدمه

موفقیت در فضای رقابتی موجود به خصوص صنایع کوچک و متوسط(شهرکهای صنعتی) مستلزم این است که این صنایع بیش از پیش به رویکردها، طرح ها و برنامه های بازاریابی روی بیاورند. زیربنای بازاریابی در هر کسب و کاری میزان باور و توجه مدیریت آن به مقوله بازارگرایی به شمار می رود.

اینكه چگونه یك صنعت می تواند نوآوری خود را افزایش دهد، مساله ای است كه در این تحقیق به آن پرداخته شده است. ممكن است عوامل متعددی بر ارتقای نوآوری یك كسب و كار موثر باشند مانند عوامل محیطی كلان بین المللی و ملی (عوامل ا قتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تكنولوژیكی ) عوامل خرد محیطی یا عناصر صنعت (تامین كنندگان، رقابت درون صنعت، رقبای تازه وارد، محصولات جایگزین، واسطه های فروش و مشتریان ) و عوامل مربوط به داخل بنگاه (دارایی های مشهود و نامشهود و شایستگی ها ). از بین همه این عو امل در این مطالعه بازارگرایی به عنوان عامل مهم موثر بر نوآوری كسب و كار مد نظر قرار گرفته و رابطه آن با نوآوری كسب و كار مورد بررسی قرار گرفته است .

بازار محور از دهه 1980 در تحقیقات و مطالعات علمی مرتبط با اقدامات مدیریتی وارد شده است. بازار محوری ریشه دار در تئوری بازاریابی و کاربردی برای مفهوم بازاریابی است. گرچه تفاوت هایی در تعریف بازارمحوری وجود دارد این مفهوم معمولا بر سه قسمت تمرکز دارد:

مشتری

رقبا

هماهنگی بین وظیفه ای(دعایی و بختیاری،1386).

بر این اساس در این مطالعه مفهوم بازارگرایی مورد بررسی نظری و تحقیقاتی قرار گرفته است و سپس یک مقیاس برای سنجش این مفهوم در سازمان ها ارائه شده است. با توجه به اینکه صنایع کوچک و متوسط  در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند، جهت گیری مباحث به سمت شهرکهای صنعتی بوده است.

 

1-2-      بیان مسأله

میل به بقا و سودآوری باعث گردیده همواره مدیران و محققان در پی اقداماتی در جهت کسب آن ها باشند. یکی از مفاهیمی که در دو دهه اخیر مورد توجه پژوهشگران و مدیران قرار گرفته مفهوم گرایش بازار  است. این مفهوم از سال 1990 وارد ادبیات مدیریت شده است. نظریه ها و تحقیقات تجربی به طور کلی این ادعا را که گرایش بازار  تأثیر قوی و مثبت بر نوآوری شرکت دارد را تأیید می کند (دعایی و بختیاری،1386). از طرفی دیگر اهمیت نوآوری برای سازمان امری بدیهی است و همواره مورد تأیید محققان قرار داشته است. نتایج تحقیقات نشان می دهد نوآوری سبب بقا،سودآوری،رشد و توسعۀ  سازمان می گردد. در حالیکه اهمیت و ضرورت گرایش بازار مشهود است محققان مشاهده کردند که گرایش بازار، در شکل سنتی مفهوم آن، منجر به شکست در موفقیت تجاری نوآوری های ناشی از خلق بازارهای جدید می شود.  همچنین به عقیده کریستنسن تعهد قوی به بازارهای فعلی شرکت ها را مدیون به مشتریانی که به طور معمول دارند می کند و علاقه و پیش بینی برای نوآوری ها از بین می رود در نتیجه، ممکن است شرکتها بازارها و فرصتهای جدید را نادیده بگیرند. از این رو، می توان استدلال کرد که گرایش بازار  برای کسب مزیت رقابتی بلند مدت شرط لازم است ولی کافی نیست و سازمان ها برای دست یابی به مزیت رقابتی بلند مدت به نوآوری نیاز دارند. تحقیقات انجام گرفته در خصوص رابطه میان گرایش بازار  و نوآوری هم نشان از وجود رابطه مثبت و هم عدم رابطه معنی دار است و حتی رابطه منفی در بین این دو نیز به اثبات رسیده است. این مورد آخر این توهم را به وجود می آورد که با توجه به اینکه امروزه عمر بازارها کوتاه شده و بازارهای جدید پی در پی به وجود می آیند و از بین می روند بنابراین گرایش بازار رویکردی اشتباه یا شاید رویکردی ناقص در سازمان است. لذا این پژوهش بر آن است به علت اهمیت موضوع و نتایج متفاوت تحقیقات پیشین، ارتباط گرایش بازار را با نوآوری در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز بررسی کند.

1-3-     اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه سازمان ها با فرصت ها و چالش های بسیاری از جمله شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش عدم اطمینان محیطی، تقاضای فزاینده برای محصولات جدید، تغییرات سریع الگوی مصرف و بازارهای نوظهور روبرو هستند. سازمان های کوچک و متوسط به جهت محدودیت منابع و سرمایه به شدت تحت تأثیر تغییرات محیطی قرار می گیرند به علاوه بازار محصولاتشان پیوسته در حال تغییر و جهانی شدن است بنابراین به جهت ماندگاری و کسب مزیت رقابتی پایدارتر می بایست ساز و کارهای لازم را جهت بهبود مستمر محصولات، تولید محصولات جدید، شناخت بازارهای جدید و بهره برداری سریع از فرصت ها فراهم کنند. بدون تردید یکی از مواردی که سازمان ها را به سوی موفقیت سوق می دهد نوآوری است. سازمان ها برای نوآوری نیاز به شناخت و درک صحیح از محیط خود دارند و برای این منظور باید پیوسته مشتریان و رقبای خود را زیر نظر داشته و اطلاعات حاصل از آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد لذا ضرورت گرایش بازار در سازمان احساس می گردد. فلسفه پی ریزی گرایش بازار، مفهوم بازاریابی است که در مقابل رویکرد های فروش و تولید قرار دارد. گرایش بازار پارادایم غالب و اساس بازاریابی مدرن را تشکیل می دهد و به فرایندها و فعالیت ها مربوط به پیاده کردن مفهوم بازاریابی می پردازد (اعرابی و سلطان محمدی، 1388). گرایش بازار  به هماهنگی همه فعالیت ها و بخش های سازمان در جهت شناخت و تأمین نیازهای مشتریان به منظور ایجاد ارزش برتر برای مشتریان تأکید دارد. البته به موازات آن سازمان های بازارگرا با تمرکز بر رقبا و شناخت نقاط قوت و ضعف جاری و آتی آنان بخصوص در مورد استراتژی ها و ظرفیت های بلند مدتشان، خود را در برابر آنان ارزیابی می کنند. این کار به آن ها کمک می کند تا با محیط  منطبق شده و مزیت های رقابتی خود را توسعه دهند. اما به زعم نگارندگان این پژوهش با توجه به این که مطالعات کاربردی کمی در خصوص ارائۀ راه کارهایی جهت نوآور بودن این گونه شرکت ها انجام پذیرفته است و همچنین ادبیات موضوعی و پژوهشی بسیار کمی در زمینۀ گرایش بازار در کشور ما وجود دارد لذا لزوم توجه به این حوزۀ استراتژیک در ادبیات موضوعی و پژوهشی کشور ضروری به نظر می رسد.  Loading…

تعداد صفحه :۱۰۳

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***