دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در کودکان ایرانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی همگانی

عنوان : بررسی تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در کودکان ایرانی

دانشگاه شیراز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

 در رشته‌ی زبان شناسی همگانی

 

 

بررسی تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات زبان انگلیسی در کودکان ایرانی

 

 

 

 

استاد راهنما:

دکتر جلال رحیمیان

 

 

 

بهمن ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری املای کلمات انگلیسی در زبان آموزان ایرانی پرداخته است. به این منظور، 67 زبان آموز با میانگین سنی 5/9 سال که در بخش کودکان کانون زبان ایران شعبه‌ی شیراز مشغول به یادگیری زبان انگلیسی بودند در این مطالعه شرکت کردند. زبان آموزان در دو کلاس جداگانه حضور داشتند. یکی از کلاس‌ها به صورت تصادفی به گروه آزمودنی اختصاص یافت که در آن زبان آموزان با بازی آموزشی رایانه‌ای طراحی شده به نام  Fun Spelling آشنا شدند. این بازی به زبان آموزان در یادگیری و حفظ املای کلمات انگلیسی، مانند کلمات هم آوا و کلمات دارای حروف ساکن کمک می‌کند. شرکت کنندگان گروه دیگر که به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند در طول ترم به شیوه‌ی سنتی تکلیف می‌نوشتند.

در این تحقیق چهار آزمون مورد استفاده قرار گرفته است: پیش آزمون و پس آزمون املای کلمات انگلیسی برای گروه آزمودنی و پیش آزمون و پس آزمون املای کلمات انگلیسی، پیش آزمون و پس آزمون کلمات هم آوا، پیش آزمون و پس آزمون کلمات دارای حروف ساکن برای گروه آزمودنی و گروه شاهد. شیوه‌ی برگزاری این آزمون‌ها به این صورت بود که هر چهار پیش آزمون در پایان جلسه‌ی ششم ترم که تکلیف زبان آموزان گروه آزمودنی و شاهد به شیوه‌ی سنتی بوده از زبان آموزان گرفته شد تا مشخص شود که زبان آموزان هر دو گروه در یک سطح از دانش املای کلمات انگلیسی بوده‌اند. سپس چهار پس آزمون در انتهای ترم و بعد از معرفی بازی آموزشی رایانه‌ای     Fun Spelling به زبان آموزان گروه آزمودنی از زبان آموزان هر دو گروه گرفته شد تا تاثیر این بازی بر یادگیری املای زبان آموزان ملاحظه شود. سپس با استفاده از روش‌های آماری آزمون نمونه‌های جفتی T و آزمون نمونه‌های غیر وابسته‌ی T، میانگین نمرات زبان آموزان در پیش آزمون و پس آزمون مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری ذکر شده نشان داد که انجام بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling تاثیر شگرفی بر عملکرد زبان آموزان در گروه آزمودنی در طول دوره‌ی انجام پژوهش داشته است. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از این بود که انجام این بازی توسط زبان آموزان گروه آزمودنی در مقایسه با گروه شاهد بر یادگیری املای کلمات انگلیسی به شکل اعم و املای کلمات هم آوا و کلمات دارای حروف ساکن به شکل اخص تاثیر قابل توجهی داشته است.

 

کلیدواژگان: بازی‌های آموزشی رایانه ای- املای کلمات انگلیسی- کلمات هم آوا – کلمات دارای حروف ساکن

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                صفحه

 

فصل اول: مقدمه

کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-1- زبان، گفتار و نوشتار  …………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- زبان انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-2-1- نوشتار زبان انگلیسی  …………………………………………………………………………………………………… 7

1-2-2- یادگیری نوشتار زبان انگلیسی  ……………………………………………………………………………………. 9

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 11

1-4- هدف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 12

1-4-1- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 13

 

فصل دوم: پیشینه‌ی تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1- مروری بر پژوهش‌هایی در یادگیری …………………………………………………………………………………. 15

2-2- مروری بر استعدادهای خاص کودکان در یادگیری………………………………………………………….. 18

2-3- تفاوت آموزش‌های سنتی و مدرن……………………………………………………………………………………… 19

2-4- کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی در ایران ………………………………………………………………………. 24

2-4-1- کمیّت و کیفیّت کلاس‌های آموزشی زبان انگلیسی کودکان در ایران………………………. 24

2-4-2- کمیت و کیفیت کلاس‌های آموزشی زبان انگلیسی خش کودکان کانون زبان ایران  ………….. 26

2-5- مروری بر پژوهش‌هایی در نوشتار و املای زبان انگلیسی  …………………………………………….. 26

2-6- مروری بر نقش بازی‌های آموزشی در یادگیری زبان انگلیسی ……………………………………….. 30

2-6-1- خصوصیات بازی‌های آموزشی مفید و تاثیرگذار در یادگیری ……………………………………. 30

2-6-2- تاثیر بازی‌های آموزشی در یادگیری ……………………………………………………………………………. 32

2-6-3- تاثیر بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری……………………………………………………………….. 36

2-6-4- تاثیر بازی‌های آموزشی بر یادگیری املای کلمات انگلیسی……………………………………….. 42

 

عنوان                                                                                                صفحه

 

2-6-5- مشکلات زبان آموزان ایرانی در یادگیری املای کلمات انگلیسی و استفاده از بازی‌های آموزشی رایانه‌ای در آموزش آنان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

 

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

3-1- شرکت کنندگان ………………………………………………………………………………………………………………… 48

3-2- ابزار تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 49

3-2-1- توصیف صفحه‌ی بازی Fun Spelling  ……………………………………………………………………….. 50

3-2-2- شیوه‌ی انجام بازی Fun Spelling  …………………………………………………………………………….. 51

3-2-3- شیوه‌ی ارزیابی تکالیف زبان آموزان  …………………………………………………………………………… 55

3-2-4- تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر زبان آموزان  …………………………………….. 55

3-3- روش به دست آوردن داده‌ها …………………………………………………………………………………………….. 56

3-3-1- بررسی تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر یادگیری املای کلمات انگلیسی در زبان آموزان گروه آزمودنی   57

3-3-2- بررسی تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر یادگیری املای کلمات انگلیسی در زبان آموزان گروه آزمودنی و شاهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-3-3- بررسی تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر یادگیری املای کلمات هم آوا 58

3-3-4- بررسی تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر یادگیری کلمات انگلیسی دارای حروف ساکن           58

3-4- تحلیل داده‌ها  ……………………………………………………………………………………………………………………. 59

3-4-1- تحلیل نمرات پیش آزمون و پس آزمون املای کلمات انگلیسی زبان آموزان گروه آزمودنی   59

3-4-2- تحلیل نمرات پیش آزمون و پس آزمون املای کلمات انگلیسی، کلمات هم آوا و کلمات دارای حروف ساکن  زبان آموزان گروه آزمودنی و شاهد  …………………………………………………………………………………………………………………. 60

 

فصل چهارم: یافته‌ها، نتایج تحقیق و بحث آن‌ها

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

4-1- یادگیری املای کلمات انگلیسی زبان آموزان گروه آزمودنی ………………………………………….. 63

4-2- یادگیری املای کلمات انگلیسی زبان آموزان گروه آزمودنی و شاهد ……………………………. 65

عنوان                                                                                                صفحه

 

4-2-1- پیش آزمون املای کلمات انگلیسی ……………………………………………………………………………. 65

4-2-2- پس آزمون املای کلمات انگلیسی ……………………………………………………………………………… 66

4-3- یادگیری املای کلمات هم آوای انگلیسی ……………………………………………………………………….. 68

4-3-1- پیش آزمون املای کلمات هم آوا ……………………………………………………………………………….. 68

4-3-2- پس آزمون املای کلمات هم آوا………………………………………………………………………………….. 69

4-4- یادگیری املای کلمات دارای حروف ساکن در زبان انگلیسی ……………………………………….. 70

4 -4-1- پیش آزمون املای کلمات دارای حروف ساکن ………………………………………………………… 70

4-4-2- پس آزمون املای کلمات دارای حروف ساکن …………………………………………………………… 71

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

5-1- خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 74

5-2- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 77

5-3- پیشنهادات برای پژوهش‌های مرتبط در آینده ……………………………………………………………….. 78

 

منابع و ماخذ

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                صفحه

 

جدول 4-1: آمار توصیفی و آزمون نمونه‌های جفتی T جهت تشخیص تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای ‌ Fun Spellingبر یادگیری املای کلمات انگلیسی در زبان آموزان گروه آزمودنی ……………………………………………………………………………

جدول 4-2: آمار توصیفی و آزمون نمونه‌های غیر وابسته‌ی Tپیش آزمون املای کلمات انگلیسی زبان آموزان گروه آزمودنی و شاهد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

جدول 4-3: آمار توصیفی و آزمون نمونه‌های غیر وابسته‌ی T جهت تشخیص

تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر یادگیری املای  کلمات انگلیسی در

زبان آموزان گروه آزمودنی و شاهد ………………………………………………………………………………………………

جدول 4-4: آمار توصیفی و آزمون نمونه‌های غیر وابسته‌ی T پیش آزمون املای کلمات

هم آوا  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

جدول 4-5: آمار توصیفی و آزمون نمونه‌های غیروابسته‌ی T جهت تشخیص تاثیر بازی آموزشی رایانه‌ای Fun Spelling بر یادگیری املای کلمات هم آوا  …………………………………………………………………………………………………………………….

جدول 4-6: آمار توصیفی و آزمون نمونه‌های غیر وابسته‌ی  T پیش آزمون املای کلمات دارای حروف ساکن

جدول 4-7: آمار توصیفی و آزمون نمونه‌های غیر وابسته‌ی T املای کلمات دارای

حروف ساکن ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 فهرست تصاویر

 

عنوان                                                                                                صفحه

 

شکل 3-1، صفحه‌ی مراحل بازی ………………………………………………………………………………………………..

شکل 3-2، صفحه‌ی درجات سختی بازی  …………………………………………………………………………………

شکل 3-3، صفحه‌ی بازی قبل از حدس کلمه  …………………………………………………………………………

شکل 3-4، صفحه‌ی بازی بعد از حدس کلمه  ………………………………………………………………………….

 

 

مقدمه

 

کلیّات

 

در سال‌های اخیر، بارها شنیده شده است که قرن اخیر را قرن انفجار اطلاعات می‌نامند. این پدیده ناشی از برقراری ارتباطات وسیع بین اجتماعات مختلف و ملت‌های ساکن اقصی نقاط دنیا می‌باشد. دستیابی به و بهره‌وری از اطلاعات موجود و نتایج تحقیقات و ابداعات دیگران مستلزم توانایی درک این موارد می‌باشد. درک هر مطلب جدید یا هر رخداد تازه و همچنین ارائه‌ی راه حل برای مشکلات احتمالی که یک شخص یا یک اجتماع با آن روبرو می‌گردد مستلزم در اختیار داشتن وسیله‌ای برای دریافت اطلاعات می‌باشد که این وسیله همان زبان است که بوسیله‌ی آن انسان‌ها با یکدیگر ارتباط بر قرار می‌کنند، سخن می‌گویند و می‌توانند سخنان دیگران را بشنوند و درک کنند.

تعداد صفحه : 102

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***