دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

لود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

عنوان : بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته علوم تربیتی

عنوان :

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

استاد راهنما :

دکتر سید حمیدرضا رضوی

استاد مشاور :

دکتر رضا یوسفی

بهار 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول- كلیات پژوهش
1-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-2) بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-3) اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………… 5
1-4) اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-4-1) هدف اصلی …………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-4-2) اهداف ویژه ………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-5) مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 8
1-6) فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 9
1-6-1) فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………………… 9
1-6-2) فرضیات ویژه ………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-7) قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 11
1-7-1) قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………………………. 11
1-7-2) قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………………………………………. 11
1-7-3) قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………………………………………. 11
1-8) تعریف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………. 11
1-8-1) تعریف واژه های کلیدی ………………………………………………………………………………………………… 11
1-8-2) تعریف متغیرهای عملیاتی ………………………………………………………………………………………………. 12
1-8-2-1) متغیر وابسته پژوهش و تعریف عملیاتی آن ………………………………………………………………… 12
1-8-2-2) متغیرهای مستقل و تعریف عملیاتی آن ها ………………………………………………………………… 13
1-9) جمع بندی فصل ……………………………………………………………………………………………………………. 13
فصل دوم- ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 15
2-2) سیستم های اتوماسیون اداری (OAS) …………………………………………………………………………………. 16
2-3) سیر تکامل فناوری اداری ………………………………………………………………………………………………….. 18
2-4) قابلیت های اداری اتوماسیون …………………………………………………………………………………………….. 19
2-5) مزایای اتوماسیون اداری ……………………………………………………………………………………………………. 21
2-6) محدودیت ها و چالش های اتوماسیون اداری ………………………………………………………………………. 22
2-7) بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………… 23
2-8) بهره وری کارکنان ……………………………………………………………………………………………………………. 25
2-9) بهره وری نیروی کار ……………………………………………………………………………………………………….. 27
2-10) شاخص های ارزیابی بهره وری نیروی کار ………………………………………………………………………… 28
2-11) عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار به منظور ارائه مدل های مربوطه ……………………………………. 30
2-11-1) مدل ژوزف ام. پوتی …………………………………………………………………………………………………… 30
2-11-2) مدل کیت دیویس و جان نیواستورم ……………………………………………………………………………… 30
2-11-3) مدل کوانتان و وتون …………………………………………………………………………………………………… 31
2-11-4) مدل ساترمیستر ………………………………………………………………………………………………………….. 32
2-11-5) مدل هرشاور و راش …………………………………………………………………………………………………… 32
2-11-6) مدل جوزف پرکرنیکو ………………………………………………………………………………………………… 32
2-12) روش های مختلف بهبود بهره وری ………………………………………………………………………………….. 34
2-13) رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………………………… 37
2-14) مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………………….. 37
2-14-1) تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………….. 38
2-15) انواع رفتارهای شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………………. 40
2-16) مدل های رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………… 42
2-16-1) مدل رفتارهای شهروندی گراهام ………………………………………………………………………………….. 43
2-16-2) مدل رفتارهای شهروندی پادساکف ………………………………………………………………………………. 43
2-17) تعریف عملکرد ……………………………………………………………………………………………………………… 45
2-18) استراتژی های بهبود عملکرد …………………………………………………………………………………………… 47
2-19) الگویی برای عملکرد سازمان …………………………………………………………………………………………… 49
بخش دوم- چارچوب نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 52
2-20) چارچوب نظری …………………………………………………………………………………………………………….. 52
بخش سوم- پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 54
2-21) مطالعه تجربی انجام گرفته در داخل کشور ………………………………………………………………………… 54
2-22) مطالعه تجربی انجام گرفته در خارج کشور ………………………………………………………………………… 55
2-23) جمع بندی فصل دوم …………………………………………………………………………………………………….. 59
فصل سوم- روش شناسی پژوهش
3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 61
3-2) نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 62
3-3) جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………….. 63
3-4) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………. 65
3-4-1) مختصات پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………… 66
3-5) روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………… 67
3-5-1) روایی …………………………………………………………………………………………………………………………. 68
3-5-2) پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………… 68
3-5-3) روش های اطمینان از روایی و پایایی ابزار ………………………………………………………………………. 68
3-6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………….. 70
3-7) جمع بندی فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………. 72
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 74
4-2) شاخص های توصیفی متغیرها ……………………………………………………………………………………………. 74
4-3) آزمون کولموگروف- اسمیرنوف: بررسی تست نرمال بودن متغیرها ………………………………………… 81
4-4) آزمون فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 81
فصل پنجم- بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1) جمع بندی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 93
5-2) یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….94
5-3) بحث و تفسیر ………………………………………………………………………………………………………………….. 97
5-4) محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 98
5-4-1) محدودیت های در اختیار و کنترل محقق ………………………………………………………………………… 98
5-4-2) محدودیت های خارج از کنترل ……………………………………………………………………………………… 98
5-5) پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 99
5-5-1) پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش ………………………………………………………………………….. 99
5-5-2) پیشنهادهای مبتنی بر تجارب پژوهشگر ………………………………………………………………………….. 103
5-5-3) پیشنهاد به سایر پژوهشگران ………………………………………………………………………………………… 103
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………….. 105
پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 114
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… 134

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1): تعاریف بهره وری ……………………………………………………………………………………………….. 26
جدول (2-2): خلاصه ای از مطالعات انجام شده ………………………………………………………………………….. 57
جدول (3-1) مختصات پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 66
جدول (3-2): تفكیك سوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………………….. 67
جدول (4-1): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت …………………………………………………. 75
جدول (4-2): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سن ………………………………………………………. 76
جدول (4-3): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تاهل ……………………………………………………… 77
جدول (4-4): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تحصیلات ……………………………………………… 78
جدول (4-5): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب درآمد ……………………………………………………. 79
جدول (4-6): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سابقه شغلی ………………………………………….. 80
جدول (4-7): جدول آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت برسی نرمال بودن متغیرها ……………………. 81
جدول (4-8): نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش …………………………………………………………………………….. 82
جدول (4-9): نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش ……………………………………………………………………………. 82
جدول (4-10): نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش …………………………………………………………………………. 83
جدول (4-11): نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش ………………………………………………………………………….. 84
جدول (4-12): نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش ………………………………………………………………………….. 84
جدول (4-13): نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش …………………………………………………………………………. 85
جدول (4-14): نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش ………………………………………………………………………. 86
جدول (4-15): نتایج آزمون فرضیه پنجم پژوهش ………………………………………………………………………… 86
جدول (4-16): نتایج آزمون فرضیه ششم پژوهش ………………………………………………………………………… 87
جدول (4-17): نتایج آزمون فرضیه هفتم پژوهش ………………………………………………………………………… 88
جدول (4-18): نتایج آزمون فرضیه هشتم پژوهش ……………………………………………………………………….. 88
جدول (4-19): نتایج آزمون فرضیه نهم پژوهش ………………………………………………………………………….. 89
جدول (4-20): نتایج آزمون فرضیه دهم پژوهش …………………………………………………………………………. 90
جدول (4-21): نتایج آزمون فرضیه یازدهم پژوهش ……………………………………………………………………… 90
جدول (4-22): نتایج آزمون فرضیه دوازدهم پژوهش ……………………………………………………………………. 91
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (3-1): فرایند تحقیقات بنیادی و کاربردی …………………………………………………………………………. 62
نمودار (4-1): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب جنسیت …………………………………………………. 75
نمودار (4-2): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سن ………………………………………………………. 76
نمودار (4-3): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تاهل ……………………………………………………… 77
نمودار (4-4): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تحصیلات ……………………………………………… 78
نمودار (4-5): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب درآمد ……………………………………………………. 79
نمودار (4-6): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سابقه شغلی …………………………………………… 80
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (1-1): مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 9
شکل (2-1): انواع زیر سیستم های سیستم اتوماسیون اداری ………………………………………………………….. 18
شکل (2-2): عوامل موثر بر بهره وری ………………………………………………………………………………………… 34
شکل (2-3): بعضی از انواع رفتارهای شهروندی سازمانی ……………………………………………………………… 40
شکل (2-4): ابعاد رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………. 41
شکل (2-5): سازمان و محیط پیرامون …………………………………………………………………………………………. 49

چکیده
این پژوهش به منظور بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران کلید خورده است. پژوهش پیش رو، از نظر هدف کاربردی و از دید روش، در دسته پژوهش های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری آن، کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران هستند که برای جمع آوری داده ها، تعداد 196 پرسشنامه میان نمونه آماری توزیع شد. نمونه گیری به روش نمونه برداری احتمالی نامحدود صورت گرفته است. داده های لازم با چهار پرسشنامه 15 سوالی اتوماسیون اداری، 31 سوالی بهره وری، 22 سوالی رفتار شهروندی سازمانی و 15 سوالی عملکرد کارکنان گردآوری شدند. بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون t با نمونه های مستقل و با به کارگیری نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که اتوماسیون اداری بر بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان تاثیر دارد. همچنین تاثیر 4 مولفه اتوماسیون اداری (بکارگیری سیستم های پشتیبانی اداری، بکارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور، بکارگیری سیستم های جابجایی اسناد و بکارگیری سیستم های مدیریتی اسناد) بر بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان نیز تائید شد.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1) مقدمه
امروزه محیط های کسب و کار با چالش های گوناگونی از قبیل: گسترده تر شدن تعاملات درونی و بیرونی سازمان، نیاز به ارتباط بیشتر واحدهای سازمانی و ضرورت نظارت مستمر بر پیشرفت کارها مواجهند و مدیران سازمان ها نیاز دارند که با توجه به توانایی و محدودیت های بودجه ای خود، با سرعت و دقت بیشتری، روند انجام امور را نظارت و پی گیری نمایند. در سال های اخیر، پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و شاخه های وابسته به آن، راه حل های مختلفی را از این جنبه فرا روی محیط های کسب و کار قرار داده است. در این میان سیستم های اطلاعاتی مدیریت به عنوان یکی از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از مهم ترین و کاراترین راه حل ها برای تسهیل، کنترل و نظارت بر گردش اطلاعات در سازمان ها است و یکی از پرکاربردترین انواع سیستم های اطلاعاتی در زمینه گردش اطلاعات در سازمان، سیستم های اتوماسیون اداری می باشند. در این سیستم ها گردش اطلاعات مکتوب و مکاتبات اداری در سازمان، مورد توجه قرار می گیرند و به طور معمول دارای ابزارهای ارتباطی متعددی جهت ارسال و دریافت نامه ها و مکاتبات، ارسال و دریافت دستورات اداری، پیام های شخصی و فوری و ارسال و دریافت نامه های الکترونیکی داخل و خارج سازمان است. (آهنگرپور، 1390) از سوی دیگر به کارگیری وسیع رایانه در انجام کار اداری و همچنین در نظر گرفتن پیشرفت های عمده حاصله در زمینه اتوماسیون اداری، به عنوان کاربردی از فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز توجه به نقش و اثر این دو در کاهش ضریب اتلاف وقت، انرژی و هزینه های انجام امور، همراه با افزایش میزان دقت و صحت عملیات و جدید بودن چنین تحولاتی در سازمان های کشور، تلاش و اهتمام جدی را در خصوص بررسی و پرداختن به اثرات این نوع فناوری ها در سطح خرد (سازمان ها) و کلان (جامعه) می طلبد. چرا که عدم توفیق در ایجاد، پیاده سازی و بهره برداری مناسب از چنین سیستم هایی، بدون مطالعه نقش و اثرات پیاده سازی آن، تنها هزینه هنگفتی جهت ایجاد آن ها بر دوش سازمان ها قرار خواهد داد. بنابراین بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بویژه اتوماسیون اداری در سازمان ها، هنگامی مفید خواهد بود که با افزایش بهره وری، عملکرد کارکنان و رفتارهای شهروندی سازمانی همراه باشد.
در پژوهش حاضر، دیدگاهها در مورد تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران مورد بررسی و تشریح قرار خواهند گرفت. آنگاه به تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده پرداخته و بالاخره اینکه در فصل پنجم به ارائه نتیجه گیری ها، پیشنهادات و کاربردهای مدیریتی ناشی از خروجی پژوهش پرداخته خواهد شد. در این فصل ابتدا مسئله پژوهش، اهمیت و ضرورت، اهداف، فرضیه های پژوهش بررسی شده و سپس تعاریف واژه های کلیدی ارائه می شود.
1-2) بیان مسئله
سازمان های نوین در محیط رقابتی پیچیده ای قرار گرفته اند كه ناشی از تغییرات محیطی سازمان و فناوری است. این عوامل، محیطی كاملا رقابتی در كسب و كار به وجود آورده اند كه مشتری در محور آن قرار دارد. تغییرات محیطی آن چنان سریع و غیر قابل پیش بینی است كه كوچكترین غفلت از آن ها می تواند سازمان را از یك برتری رقابتی محروم و سازمان های دیگر را با فرصت های خاص مواجه كند. با توجه به این موضوع، امروزه سازمان ها به مدد استفاده از پیشرفت های شگرفی كه در زمینه تكنولوژی اطلاعات اتفاق افتاده و با به كارگیری صحیح و اصولی آن ها و ایجاد تغییرات لازم جهت پیاده سازی این سیستم ها توانسته اند به بهره وری بالاتری دست یابند. از جمله این سیستم ها، سیستم های اتوماسیون اداری می باشد كه نقش مهمی در افزایش بهره وری سازمان دارد. (صرافی زاده، 1383) منظور از به كارگرفتن سیستم های اتوماسیون اداری، تسریع در اجرای امور، بهبود ارائه خدمت به مردم با حداكثر نظم و دقت و افزایش كیفیت تصمیم گیری در سطوح مختلف و ارائه خدمات غیر حضوری، هم چنین كاهش هزینه ها، افزایش كارایی و اثربخشی در بخش های مختلف و ایجاد گردش سریع و صحیح اطلاعات می باشد. (آهنگرپور، 1387) اتوماسیون اداری كه هدیه صنعت فناوری اطلاعات به بوروكراسی اداری است، ایده ای نوین است كه عمر آن در ایران به بیش از یك دهه نمی رسد. اتوماسیون اداری محدود به یك نرم افزار كامپیوتری برای ثبت نامه ها و چرخش آن ها در یك سازمان نمی باشد بلكه یك نوع تفكر مبتنی بر فناوری جدید است كه به مدیران و كارمندان اجازه می دهد بیشتر با دنیای كامپیوتر و فناوری اطلاعات آشنا گردند. (رحیمی و همكاران، 1390) استفاده از این ابزارها علاوه بر افزایش سرعت و دقت، در تخصص امور موثر بوده و كارایی كاركنان را به نحو چشمگیری بالا می برد و امكانات صحیحی را در اختیار مدیران و متصدیان قرار می دهد تا هنگام نیاز بتوانند به راحتی به اطلاعات صحیح و بهنگام دست یابند و به هر طریق كه مایلند اطلاعات را جابه جا، ترمیم، تركیب و به راحتی تجزیه و تحلیل كنند و گزارش های تهیه شده را چاپ و یا از طریق شبكه در اختیار برنامه ریزان و مدیران قرار دهند. استفاده از این گزارش ها كه بر اساس اطلاعات واقعی و صحیح تهیه شده است، مدیران را قادر می سازد ضمن ارزیابی عملكرد واحدهای تحت مدیریت خود، بسیاری از مشكلات و نارسایی ها را شناسایی و با آگاهی كامل از نقاط ضعف و قوت، تصمیمات مناسبی اتخاذ كنند و نظارت بیشتری بر اجرای برنامه ها داشته باشند. (شیری، 1385)
در دنیای پر رقابت كنونی، سازمان ها پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای حداكثر كردن عملكرد و تلاش كاركنان شان هستند. با وجود افزایش استفاده از تكنولوژی اطلاعات، باز هم در عملكرد كارآیی سازمان شكاف وجود دارد. اكنون قویا این اعتقاد وجود دارد كه عملكرد كارآیی سازمان تا حدود زیادی به تلاش كاركنان كه فراتر از الزامات تعریف شده نقش می باشد بستگی دارد. در سال های اخیر توسعه تكنولوژی های جدید و رشد فزاینده جهانی اقتصاد منجر به رقابت فزاینده و تغییرات سریع در ماهیت كار سازمان ها و كاركنان شان شده است. در نتیجه این تغییرات و برای آماده شدن برای تغییرات آینده فشار قابل ملاحظه فزاینده ای بر كاركنان برای پذیرفتن مسئولیت برنامه ریزی ارتقای شغلی، آموزش و حقوق و مزایا وارد می آید. همچنین سازمان ها به منظور رقابت در صحنه جهانی، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، تمایل دارند و در تلاشند تا كاركنانی انتخاب كنند كه فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغل شان عمل كنند. باتمان و وارگان (1983) برای اولین بار از اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی استفاده كردند و آن را به عنوان رفتارهایی سودمند كه در شرح شغل قید نشده است اما كاركنان برای كمك به دیگران در انجام وظایفشان به نحوی مشهود از خود بروز می دهند. (صنوبری، 1387) رفتار شهروندی سازمانی برای بقای سازمان حیاتی است. بر طبق دیدگاه نظریه پردازانی همچون اورگان، رفتار شهروندی سازمانی می تواند كارایی را حداكثر ساخته و عملكرد موثر سازمانی را ارتقا بخشد. (مورفی، 2002)
بحث اتوماسیون روز به روز اهمیت بیشتری می یابد چنانچه امروز سازمان هایی می توانند در اغلب اوقات، خود را در بالاترین میزان آمادگی برای مقابله با تجهیزات محیطی و داخلی ببینند كه از درجه بالایی از اتوماسیون سود برده باشند. سازمان آموزش و پرورش نیز به منظور بهینه سازی سیستم ها و روشهای عملیات اجرایی و به منظور ارتقای سطح بهره وری و دستیابی به نظامی كارآمدتر و سرعت بخشیدن به ارائه خدمات به دانش آموختگان اقدام به مكانیزه نمودن سیستم های خود نمود. لذا با توجه به اهمیت موضوع پژوهشگر قصد دارد تا در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملكرد كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران بپردازد.
1-3) اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

برای ادامه حیات در دنیای پیچیده امروز نیاز به تغییرهای اساسی در سازمان هاست. فناوری جدید می تواند از طریق ایجاد ساختارهای نوین و وظایف سازمانی جدید به تحقق این هدف کمک کنند. (شریف زاده، 1391)
در مباحث مختلف، مشکلات عدیده ای برای روش های سنتی و دستی در مکاتبات اداری برشمرده اند که از جمله، می توان به کندی گردش مکاتبات، نبود کیفیت در ثبت، نگهداری و بازیابی سوابق مکاتبات، نبود ساز و کار پاسخگوئی مناسب به مراجعان و نبود ساز و کاری سازمند جهت پیگیری موثر مکاتبات، نبود گزارش های مدیریتی از وضعیت مکاتبات، نبود بایگانی ماشینی و آرشیو مناسب مکاتبات و … اشاره کرد. (امامی، 1384)
مسائل و مشکلاتی که عنوان شد، از جمله عواملی محسوب می شود که ضرورت بکارگیری اتوماسیون و توجه به این مهم را بیان می کند؛ از طرفی به علت گستردگی و پیچیدگی موجود در سامانه ها، مدیران و متخصصان اطلاعاتی، به نظام های اطلاعاتی روی آورده اند که به کمک ابزارهای رایانه ای و فناوری اطلاعات، به گردآوری اطلاعات و پردازش سامانه ها می پردازند.
درباره اهمیت کاربردی این مسئله یعنی اتوماسیون اداری می توان به مصوبه شورای عالی اداری در نود و سومین جلسه آن اشاره کرد که در آن به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت تحقق اهداف برنامه سوم توسعه و به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق و به هنگام در بخش های مختلف، بهبود امور، افزایش کیفیت تصمیم گیری کاهش هزینه ها و افزایش کارایی به دستگاه های اجرایی در مورد استفاده از سیستم های مکانیزه اداری و تکنولوژی های پیشرفته دستورهای لازم داده شده است. (شریف زاده، 1391)
اهمیت این پژوهش در این است که به بررسی بهره وری اجرای اتوماسیون در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران پرداخته و از همین جا ضرورت آن مشخص می شود زیرا کشور ما از جمله کشورهایی است که اغلب مصرف کننده تکنولوژی های ساخت دیگر کشورهای صاحب تکنولوژی می باشد. به عبارتی، تکنولوژی دیگر کشورها بالاخص در زمینه فناوری اطلاعات وارد کشور شده و سعی در پیاده سازی آن در زمینه های مختلف می شود. بدون آنکه واقعا بدانیم آیا این تکنولوژی تاثیر مطلوب و مورد نظر را در اداره و یا زمینه مورد نظر دارد یا خیر؟
فناوری اتوماسیون اداری نیز از این قاعده مستثنی نیست. اینکه تکنولوژی اتوماسیون اداری باعث افزایش بهره وری در بیشتر کشورهای استفاده کننده از آن شده است، تردیدی وجود ندارد، اما قبل از پیاده نمودن و یا حتی در حین پیاده سازی اتوماسیون اداری در نظام آموزشی کشور، به ویژه آموزش و پرورش که اساسی ترین محور تعلیم و تربیت کشور می باشد، باید تاثیر آن بر بهره وری سازمانی، عملکرد کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی آنان سنجیده شود.
همچنین ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری و ﮔﺮدش ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اداری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف زﻣﺎن، ﺻﺮف اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺮه ور ﺷﺪن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺮﯾﻊ اداری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﺪه ای از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﮔﺮدد. از این رو پرداختن به این موضوع در قلمرو زمانی و مکانی پژوهش حاضر جای بحث دارد.
1-4) اهداف پژوهش

1-4-1) هدف اصلی
– تعیین تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملكرد كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران.
1-4-2) اهداف ویژه
1. تعیین تاثیر به كارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر بهره وری كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران؛
2. تعیین تاثیر به كارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر بهره وری كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران؛
3. تعیین تاثیر به كارگیری سیستم های جا به جایی اسناد بر بهره وری كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران؛
4. تعیین تاثیر به كارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر بهره وری كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران؛
5. تعیین تاثیر به كارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر رفتار شهروندی سازمانی كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران؛
6. تعیین تاثیر به كارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر رفتار شهروندی سازمانی كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران؛
7. تعیین تاثیر به كارگیری سیستم های جا به جایی اسناد بر رفتار شهروندی سازمانی كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران؛
8. تعیین تاثیر به كارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر رفتار شهروندی سازمانی كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران؛
9. تعیین تاثیر به كارگیری سیستم های پشتیبانی اداری بر عملكرد كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران؛
10. تعیین تاثیر به كارگیری سیستم های ارتباطات از راه دور بر عمكرد كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران؛
11. تعیین تاثیر به كارگیری سیستم های جا به جایی اسناد بر عملكرد كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران؛
12. تعیین تاثیر به كارگیری سیستم های مدیریتی اسناد بر عملكرد كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران.

تعداد صفحه :150

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***