دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر رضایت مشتری، اعتماد، ارزش ویژه و تصویر ذهنی برند بر وفاداری به برند

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی تأثیر رضایت مشتری، اعتماد، ارزش ویژه و تصویر ذهنی برند بر وفاداری به برند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

گروه مدیریت بازرگانی

عنوان:

بررسی تأثیر رضایت مشتری، اعتماد، ارزش ویژه و تصویر ذهنی برند بر وفاداری به برند

(مطالعه‌ی موردی: مشتریان شعب بانک پارسیان استان تهران)

پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه كارشناسی ارشد

در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

استاد راهنما:

دکتر حسین سلیمیان

استاد مشاور:

دکتر فریدون سلیمی

ارائه شده در تاریخ : شهریور ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده د‌

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1ـ1ـ مقدمه. 2

1ـ2ـ بیان مسأله. 3

1ـ3ـ ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

1ـ4ـ اهداف تحقیق.. 7

1ـ5ـ مدل مفهومی.. 7

1ـ5ـ1ـ مدل ارزش ویژه‌ی برند آکر (1991) 7

1ـ5ـ2ـ مدل رضایت مشتری.. 8

1ـ5ـ3ـ مدل تصویر ذهنی از برند. 8

1ـ5ـ4ـ مدل وفاداری مشتریان. 9

1ـ5ـ5ـ مدل اعتماد مشتریان. 9

1ـ6ـ مدل عملیاتی.. 10

1ـ7ـ فرضیات تحقیق.. 10

1ـ8ـ متغیرهای تحقیق.. 11

1ـ9ـ قلمرو تحقیق.. 11

1ـ10ـ تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی.. 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق.. 13

2ـ1ـ مقدمه. 14

2ـ2ـ وفاداری مشتری.. 14

2ـ2ـ1ـ وفاداری نگرشی در مقابل وفاداری رفتاری.. 20

2ـ2ـ2ـ برند و وفاداری به برند. 21

2ـ2ـ2ـ1ـ برند. 21

2ـ2ـ2ـ2ـ تعابیر مختلف برند. 28

2ـ2ـ2ـ3ـ ویژگیهای برند (مارک تجاری) 29

2ـ2ـ2ـ4ـ وفاداری به برند. 34

2ـ3ـ اعتماد به برند. 37

2ـ3ـ1ـ مدل اعتماد مشتریان. 38

2ـ4ـ ارزش ویژه برند. 38

2ـ5ـ تصویر ذهنی برند 47

2ـ5ـ1ـ مدل تصویر ذهنی از برند. 49

2ـ6ـ رضایت مشتری.. 50

2ـ6ـ1ـ رابطه بین رضایت و وفاداری مشتری.. 52

2ـ6ـ2ـ عوامل اثرگذار بر رابطة رضایت و وفاداری.. 56

2ـ6ـ3ـ مدل رضایت مشتری.. 60

2ـ7ـ رابطه بین متغیرها و وفاداری به برند. 61

2ـ7ـ1ـ رابطه بین رضایت از برند و وفاداری به برند. 61

2ـ7ـ2ـ رابطه بین تصویر ذهنی برند و وفاداری به برند: 61

2ـ7ـ3ـ رابطه بین اعتماد به برند و وفاداری به برند. 62

2ـ7ـ4ـ رابطه بین ارزش ویژه برند و وفاداری به برند. 63

2ـ8ـ پیشینه‌ی تحقیق.. 65

2ـ8ـ1ـ تحقیقات داخلی.. 65

2ـ8ـ2ـ تحقیقات خارجی.. 70

2ـ9ـ معرفی بانک پارسیان. 76

2ـ10ـ جمع بندی.. 79

فصل سوم: روش تحقیق.. 80

3ـ1ـ مقدمه. 81

3ـ2ـ روش تحقیق.. 81

3ـ3ـ جامعه و نمونه‌ی آماری.. 83

3ـ4ـ روش و ابزار گردآوری داده‌ها 84

3ـ5ـ تعیین پایایی و روایی پرسشنامه. 85

3ـ5ـ1ـ تعیین پایایی.. 86

3ـ5ـ2ـ تعیین روایی.. 87

3ـ6ـ روش‌های تجزیه و تحلیل.. 88

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 89

4ـ1ـ مقدمه. 90

4ـ2ـ تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی.. 91

4ـ2ـ1ـ توصیف اطلاعات مشخصات فردی پاسخگویان. 91

4ـ2ـ2ـ توصیف اطلاعات مربوط به متغیرهای فرضیات تحقیق.. 95

4ـ3ـ تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار استنباطی.. 100

4ـ3ـ1ـ آزمون نرمال بودن. 100

4ـ3ـ2ـ آزمون فرضیه های پژوهش… 101

4ـ5ـ اولویت‌بندی ابعاد متغیرهای تحقیق.. 119

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 121

5ـ1ـ مقدمه. 122

5ـ2ـ بیان خلاصه‌ای از اطلاعات زمینه‌ای.. 123

5ـ3ـ بحث در نتایج آمار توصیفی تحقیق.. 124

5ـ4ـ بحث بر یافته‌ها 124

5ـ5ـ پیشنهادات پژوهش… 129

5ـ5ـ1ـ پیشنهادات بر اساس فرضیه‌های تحقیق.. 129

5ـ5ـ2ـپیشنهاداتی برای محققین آتی.. 131

5ـ6ـ محدودیت‌ها 132

منابع. 133

پیوست.. 142

چکیده

پدیده‌ها متأثر از عوامل مختلف هستند و اهمیت این امر در علم بازاریابی دوچندان است. این مهم در مطالعات متعددی مد نظر قرار گرفته است. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر رضایت مشتری، اعتماد، ارزش ویژه و تصویر ذهنی برند بر وفاداری به برند مشتریان در شعب بانک پارسیان استان تهران انجام شده است. مطالعه‌ی حاضر به لحاظ هدفی که دارد، یک مطالعه‌ی کاملاً کاربردی است. همچنین به لحاظ ماهیت و روش نیز در زمره‌ی تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی جای می‌گیرد و به دلیل اینکه تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته را آزمون می‌کند، یک تحقیق علّی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این تحقیق کل مشتریان شعب بانک پارسیان استان تهران بوده‌اند که به روش تصادفی ساده نمونه‌ای به تعداد 279 عضو از میان آنها برگزیده شد. ابزار گردآوری داده‌های این تحقیق پرسشنامه‌‌های استاندارد و محقق ساخته بوده است که در فرآیند اجرای تحقیق روایی و پایایی آنها آزمون شده و به اثبات رسیده است. به منظور آزمون فرضیات این تحقیق، از مدل رگرسیون خطی ساده استفاده شد. یافته‌ها حاکی از وجود تأثیر معنادار رضایت مشتری، اعتماد، ارزش ویژه و تصویر ذهنی برند بر وفاداری به برند مشتریان می‌باشد.

واژه های کلیدی: رضایت مشتری، اعتماد، ارزش ویژه برند، تصویر ذهنی برند، وفاداری به برند مشتریان.

فصل اول: کلیات تحقیق

1ـ1ـ مقدمه

حوزه رفتار مصرف‌کننده به مانند دریایی است که هر کس می‌تواند فقط بخشی از آن را بشناسد، رفتار مصرف‌کننده تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی شکل می‌گیرد و با توجه به اینکه مصرف‌کنندگان در محیطی پویا و دائما در حال تغییر فعالیت می‌کنند؛ و محصولات و خدمات مصرفی دائماَ در حال تغییر و تحول می‌باشند به منظور شناخت این جریان دائمی و ایجاد یک آمیخته بازاریابی مناسب برای یک بازار تعریف شده، مدیران بازاریابی باید شناخت دقیقی از رفتار مصرف‌کننده داشته باشند. (ابراهیمی و همکاران،1384). به عقیده آقای مک دانیل  رفتار مصرف‌کننده به تشریح چگونگی تصمیم خرید مصرف‌کنندگان و نحوه استفاده از کالا یا خدمت خریداری شده، می‌پردازد. مطالعه رفتار مصرف‌کننده همچنین شامل تجزیه و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری خرید و استفاده از محصول می‌باشد (مک‌دانیل[1]، 1998). همچنین با مطالعه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان، تولیدکنندگان در می‌یابند که چگونه می‌توانند درباره محصولات مصرفی که دائماً در حال تغییر و تحول می‌باشد، با دست گذاشتن بر روی ابعادی که از نظر مشتریان دارای اهمیت بیشتری است، در جذب مشتریان و ایجاد مشتریان وفادار، به موفقیت بیشتری دست یابند. (رابینز، 1378). بازاریابان باید خواسته‌ها، نیازها، ادراك و رفتار خرید مشتریان را مورد مطالعه قرار دهند تا با کمک آن بتوانند در خصوص رقابت در توسعه سهم بازار، توسعه محصول جدید، تغییرات قیمت، تغییرات ویژگی‌های محصول، تبلیغات و تغییر کانال‌های توزیع تصمیم بگیرند (محمدیان،1390). مصرف‌کنند برای درک بهتر اینکه چرا و چگونه افراد خودشان را در رفتارهای مطمئن درگیر می‌کنند و از عادت‌های رفتاری پرمخاطره خودداری می‌کنند، تا به امروز مدل‌های رفتاری گوناگونی مطرح شده‌است. تمایلات رفتاری به عنوان عوامل کلیدی در بسیاری از مدل‌ها در نظر گرفته شده‌است (شیسران و آبراهام[2]، 2003). علاوه بر این، در حال حاضر تبدیل کردن (برگرداندن) تمایلات به تصمیم در انتخاب یک برند خاص، به عنوان یک چالش اصلی در امر تحقیق رفتار  مصرف‌کننده در نظر گرفته شده‌است (اسنیهولتا[3] و همکاران، 2005). در این تحقیق رابطه بین رضایت مشتری، اعتماد به برند، ارزش ویژه برند و تصویر ذهنی برند بر وفاداری به برند مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1ـ2ـ بیان مسأله

بازاریابی همان‌طور که کاتلر بیان کرده، عبارت است از فرآیندی اجتماعی و مدیریتی که افراد یا گروه‌ها به‌وسیله آن، آنچه را که نیاز دارند و می‌خواهند از طریق خلق و تبادل محصول با دیگران به دست می‌آورند (کاتلر، 1386). شناسایی نیازها و خواسته‌های مشتری و توجه به انتقادهای مشتریان کار بازاریاب است و استراتژی‌ها بایستی براساس نیازهای شناخته شده مشتری تدوین شده باشند (شلبری و همکاران 1391). رفتار مخاطبان  به رفتاری مؤثر گفته می‌شود كه مخاطب در جست وجو برای خرید و مصرف محصولات به منظور ارضای نیازهایش از خود نشان می‌دهد (شانک[4]، 2005). رفتار مخاطب، فرآیند تصمیم‌گیری و فعالیت فیزیكی است كه شخص را وادار به مشاهده و تصمیم‌گیری، استفاده و در اختیار گرفتن محصولات یا خدمات می‌كند (یاه و گوردون[5]، 2011).

در بسیاری از کشورها امروزه نام‌های تجاری در زمره  اصلی‌ترین سرمایه‌های سازمانی به شمار می‌آید و به همین جهت مدیریت نام‌های تجاری یکی از جایگاه‌های مدیریتی در ساختار سازمان‌های امروزی بوده و تحت حمایت مدیریت ارشد سازمان است. برندهای قدرتمند، برندهایی هستند که سعی در ارائه هر چه دقیق‌تر مطلوبیت‌های فعلی و آینده مشتری دارند. آنها بهترین هستند چون ادراک مشتریان آنها را بهترین می‌داند. در مقابل برندهای ضعیف به علت عدم شناخت و تجربه مشتریان از آنان، و یا در شرایط نامساعدتر تجربه تلخ مشتریان از ایشان، مخاطرات وسیعتری در بازار دارند. بازاریابی در سیر تکاملی خود در مرحله‌ای قرار دارد که بازاریابان تنها در اندیشه یافتن مشتریان جدید نیستند. امروزه هدف از بازاریابی، مدیریت تقاضا از طریق رشد دادن و سوق دادن مشتریان تا حد بلوغ در نردبان وفاداری به سازمانهاست. (رابینز، 1378). یکی از مهمترین مفاهیم برخاسته از ادبیات نام و نشان تجاری، مفهوم وفاداری به نام و نشان تجاری می‌باشد، چراکه وفاداری به نام و نشان تجاری می‌تواند باعث افزایش سهم بازار شرکت شود؛ و سهم بازار رابطه نزدیکی با نرخ بازگشت سرمایه و سودآوری شرکت دارد. طبق نظر ریچارد اولیور، وفاداری به نام و نشان تجاری ” یعنی به رغم تاثیرات موقعیتی و تلاشهای بازاریابی که به صورت بالقوه می‌تواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود، تعهد عمیق به خرید مجدد و یا انتخاب مجدد محصول و خدمات، به طور مستمر در آینده را در مشتری حفظ نمود.” (اولیور[6]، 1993). این تعریف بر دو جنبه مختلف از وفاداری به نام و نشان تجاری تاکید می‌کند: رفتاری و نگرشی (آکر،1991). وفاداری رفتاری شامل خریدهای تکراری یک نام و نشان تجاری بوده، درحالیکه وفاداری نگرشی به نام و نشان تجاری، شامل میزان تعهد ذاتی به ارزشهای منحصربفرد یک نام و نشان تجاری می‌باشد. امروزه دیگر رضایت مشتریان به تنهایی کافی نبوده و شرکتها علاوه بر رضایت مشتری به دنبال وفاداری آنها هستند. تحقیقات بسیاری نشان داده‌اند که رضایتمندی کلید نهایی موفقیت نیست. در حقیقت مفاهیم بازاریابی هم که تا دیروز بر این مهم تاکید می‌ورزیدند، دیگر آن را به رسمیت نمی‌شناسند. بلکه امروزه تنها مشتری مشعوف و شادمان  و مشتری که احساس  تعلق خاطر و تعلق قلبی پیدا کرده‌است، برای سازمان‌ها سرمایه به شمار می‌روند. سرمایه‌ای که سودآوری و عمر طولانی دارند (اولیور، 1993).

 

تعداد صفحه :۱۷۸

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***