دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ایده آل های باروری در بین زنان 49-15 ساله (مطالعه موردی: شهرستان مهر، استان فارس)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جمعیت­ شناسی

عنوان : بررسی ایده ­آل­ های باروری در بین زنان 49-15 ساله (مطالعه موردی: شهرستان مهر، استان فارس)

دانشگاه شیراز

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

پایان­نامه کارشناسی ارشد در رشته جمعیت­ شناسی

بررسی ایده ­آل­های باروری در بین زنان 49-15 ساله (مطالعه موردی: شهرستان مهر، استان فارس)

استاد راهنما

دکتر علی یار احمدی

آذر­ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هر زوجی دارای باورها و ایده­آل­هایی درباره­ی بعد خانواده و حتی شمار فرزندان دختر یا پسری است که می­خواهند داشته باشند. اندازه­ی ایده­آل و مورد دلخواه خانواده نزد زوجین تأثیری تعیین­کننده بر باروری خواهد داشت. با توجه به اینکه روند کاهش باروری در ایران در طول دو دهه­ی اخیر با تغییراتی در ایده­آل­های باروری همزمان شده است، بنابراین بررسی ایده­آل­های باروری یکی از موضوعاتی است که برای شناخت عوامل مؤثر بر کاهش مستمر باروری در ایران اهمیت دارد؛ از این رو مطالعه­ی حاضر ایده­آل­های باروری و عوامل مؤثر بر آن را در شهرستان مهر مورد توجه قرار قرار می­دهد. هدف اصلی این مطالعه تعیین رابطه­ی بین سازه­های نظریه­ی رفتار برنامه­ریزی شده با ایده­آل­های باروری می­باشد. با استفاده از روش پیمایشی و پرسشنامه­ی محقق ساخته، این موضوع در بین 376 نفر از زنان 49-15 ساله­ با روش نمونه­گیری سیستماتیک بررسی شد.یافته­ها از عمومیت ایده­آل 2 تا 4 فرزند برای هر زن حکایت دارد که بیانگر بالا بودن ایده­آل باروری در بین زنان شهرستان مهر می­باشد. بر­اساس این مطالعه رابطه­ی ایده­آل­ باروری با سازه­های هنجار ذهنی تعداد مطلوب فرزند (P< 0.01) و کنترل اقتصادی درک شده بر روی داشتن فرزند (P< 0.01) معنادار بود اما با سازه­ی نگرش نسبت به فرزند (P> 0.05)معنادار نبود. نتایج تحلیل­های چند­متغیره نشان داد که هنجار ذهنی تعداد مطلوب فرزند، مهم­ترین متغیر تأثیر­گذار بر تعداد ایده­آل فرزند است؛ به طوری که به تنهایی تعیین­کننده­ی 23 درصد از واریانس تعداد ایده­آل فرزند است. به طور کلی، با توجه به یافته­های این پژوهش می­توان اظهار کرد که موضوع ایده­آل باروری تا حدود زیادی در قالب نظریه­ی رفتار برنامه­ریزی شده قابل تبیین است.

 

واژه ­های کلیدی: باروری، ایده­آل­های باروری، زنان، نظریه­ی رفتار برنامه­ریزی شده، شهرستان مهر

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسأله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-4-1- هدف کلی.. 8

1-4-2- اهداف جزئی.. 8

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2- 1- تحقیقات داخلی.. 10

2-2- تحقیقات خارجی.. 19

 

فصل سوم: مبانی نظری

3-1- نظریه­ها و مدل­های باروری.. 30

3-1-1- تئوری انتقال جمعیتی.. 30

3-1-2- تئوری زیستی باروری.. 31

3-1-3- تئوری­های اقتصادی باروری.. 31

3-1-3-1- نظریه لیبنشتاین.. 32

3-1- 3-2- نظریه بکر. 33

عنوان                                                                                                صفحه

 

3-1-3-3-  نظریه جریان ثروت بین نسلی.. 33

3-1-4- تئوری­های اقتصادی- اجتماعی باروری.. 34

3-1-5- تئوری­های اجتماعی- فرهنگی باروری………………………………………………………………………………………. 35

3-1-6- مدل متغیرهای بینابین.. 35

3-1-7- مدل جامعه­شناختی باروری.. 36

3-1- 8- تئوری رفتار برنامه­ریزی شده 36

3-2- چارچوب نظری.. 41

3-3- اجزای تئوری رفتار برنامه­ریزی شده 38

3-3-1- گرایش و نگرش نسبت به رفتار 38

3-3-2- هنجارهای ذهنی یا فشارهای اجتماعی.. 38

3-3-3- کنترل رفتاری درک شده 39

3-3-4- قصد رفتاری.. 39

3-3-5- رفتار 40

3-4- مدل مفهومی و تجربی تحقیق.. 42

3-5- فرضیه­های تحقیق.. 44

 

فصل چهارم: روش شناسی

4-1- روش و تکنیک تحقیق.. 46

4-2- ابزار جمع­آوری اطلاعات.. 46

4-3- جامعه آماری و واحد تحلیل.. 47

4-4- حجم نمونه و شیوه نمونه­گیری.. 47

4-5- پایایی ابزار سنجش… 48

4-6- تکنیک­های آماری تحلیل داده­ها 48

4-7- تعاریف متغیرها 49

4-7-1- متغیرهای مستقل.. 49

عنوان                                                                                               صفحه

 

4-7-2- متغیرهای بینابین.. 52

4-7-3- متغیر وابسته. 53

 

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده­ها 55

5-1- آمار توصیفی.. 55

5 -2- آمار استنباطی.. 71

5-2-1- بررسی فرضیه­ها 71

5-2-2- تحلیل­های چند متغیره 80

5-2-2-1- نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره 80

5-2-2-2- مدل تحلیل مسیر. 82

 

فصل ششم: بحث و نتیجه­گیری

6-1- پیشنهادات.. Error! Bookmark not defined.

6-2- محدودیت­ها 95Error! Bookmark not defined.

 

فهرست منابع

منابع فارسی.. 96

منابع انگلیسی.. 100

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 

عنوان                                                                                                                                                                صفحه

 

جدول 1-1 تحولات شاخص­های باروری و خانوار در ایران (1390- 1355) ………………………………………………………… 4

جدول 4-1 ضریب آلفای کرونباخ مقیاس­های پرسشنامه ……………………………………………………………………………………… 47

جدول 5-1-1 توزیع فراوانی و درصدی سن پاسخگویان ……………………………………………………………………………………….. 55

جدول 5-1-2 توزیع فراوانی و درصدی سن پاسخگویان در اولین ازدواج …………………………………………………………….. 55

جدول 5-1-3 توزیع فراوانی و درصدی مدت زمان ازدواج پاسخگویان …………………………………………………………………. 56

جدول 5-1-4 توزیع فراوانی و درصدی بعد خانوار پاسخگویان …………………………………………………………………………….. 57

جدول 5-1-5 توزیع فراوانی و درصدی تعداد خواهر و برادر پاسخگویان ……………………………………………………………… 57

جدول 5-1-6 توزیع فراوانی و درصدی وضعیت اشتغال پاسخگویان …………………………………………………………………….. 58

جدول 5-1-7 توزیع فراوانی و درصدی درآمد ماهیانه خانواده پاسخگویان ………………………………………………………….. 59

جدول 5-1-8 توزیع فراوانی و درصدی میزان بهره­مندی پاسخگویان از تسهیلات ……………………………………………… 60

جدول 5-1-9 توزیع فراوانی و درصدی تحصیلات پاسخگویان ……………………………………………………………………………… 61

جدول 5-1-10 توزیع فراوانی و درصدی میزان مطالعه پاسخگویان ……………………………………………………………………… 62

جدول 5-1-11 توزیع فراوانی و درصدی طبقه اجتماعی پاسخگویان …………………………………………………………………… 62

جدول 5-1-12 توزیع فراوانی و درصدی میزان استفاده پاسخگویان از وسایل ارتباط جمعی ……………………………… 63

جدول 5-1-13 توزیع فراوانی و درصدی میزان آگاهی پاسخگویان از روش­های جلوگیری از حاملگی ……………….. 64

جدول 5-1-14 توزیع فراوانی و درصدی ترجیح جنسی از بین 3 فرزند در بین پاسخگویان ………………………………. 65

جدول 5-1-15 توزیع فراوانی و درصدی ترجیح جنسی فرزند در بین پاسخگویان ……………………………………………… 65

جدول 5-1-16 آماره­های توصیفی نمره مقیاس میزان گرایش مذهبی ……………………………………………………………….. 65

جدول 5-1-17 سطوح میزان گرایش مذهبی زنان مورد مطالعه ………………………………………………………………………….. 66

جدول 5-1-18 آماره­های توصیفی نمره مقیاس نگرش نسبت به نقش­های جنسیتی ………………………………………….. 66

عنوان                                                                                                                                                                صفحه

 

جدول 5-1-19 سطوح نگرش نسبت به نقش­های جنسیتی …………………………………………………………………………………. 67

جدول 5-1-20 آماره­های توصیفی نمره مقیاس نگرش نسبت به فرزند ……………………………………………………………….. 68

جدول 5-1-21 سطوح نگرش نسبت به فرزند در بین زنان مورد مطالعه ……………………………………………………………… 69

جدول 5-1-22 آماره­های توصیفی نمره مقیاس هنجار ذهنی تعداد مطلوب فرزند ……………………………………………… 69

جدول 5-1-23 توزیع فراوانی و درصدی طبقه­های مختلف هنجار ذهنی تعداد مطلوب فرزند …………………………… 70

جدول 5-1-24 آماره­های توصیفی نمره مقیاس کنترل درک شده بر روی داشتن فرزند ……………………………………. 71

جدول 5-1-25 سطوح کنترل درک شده زنان مورد مطالعه بر روی داشتن فرزند ……………………………………………… 71

جدول 5-1-26 توزیع فراوانی و درصدی تعداد ایده­آل فرزند از نظر پاسخگویان …………………………………………………. 71

جدول 5-2-1 نتایج ضریب همبستگی سن پاسخگو و تعداد ایده­آل فرزند ………………………………………………………….. 72

جدول 5-2-2 نتایج ضریب همبستگی سن ازدواج پاسخگو و تعداد ایده­آل فرزند ……………………………………………….. 73

جدول 5-2-3 نتایج ضریب همبستگی مدت زمان ازدواج پاسخگو و تعداد ایده­آل فرزند …………………………………….. 73

جدول 5-2-4 نتایج ضریب همبستگی بعد خانوار و تعداد ایده­آل فرزند ………………………………………………………………. 73

جدول 5-2-5 نتایج ضریب همبستگی تعداد خواهر و برادر پاسخگو و تعداد ایده­آل فرزند …………………………………. 74

جدول 5-2-6 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایده­آل فرزند بر­حسب وضعیت اشتغال ………………………………………………. 74

جدول 5-2-7 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایده­آل فرزند بر­حسب میزان درآمد ……………………………………………………. 75

جدول 5-2-8 نتایج ضریب میزان بهره­مندی از تسهیلات و تعداد ایده­آل فرزند ………………………………………………….. 75

جدول 5-2-9 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایده­آل فرزند بر­حسب میزان تحصیلات ……………………………………………… 76

جدول 5-2-10 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایده­آل فرزند بر­حسب میزان مطالعه ……………………………………………….. 76

جدول 5-2-11 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایده­آل فرزند بر­حسب طبقه اجتماعی …………………………………………….. 77

جدول 5-2-12 نتایج ضریب همبستگی میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و تعداد ایده­آل فرزند ………………. 77

جدول 5-2-13 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایده­آل فرزند بر­حسب میزان آگاهی از روش­های جلوگیری از حاملگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

جدول 5-2-14 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایده­آل فرزند بر­حسب ترجیح جنسی فرزند ……………………………………. 78

جدول 5-2-15 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایده­آل فرزند بر­حسب میزان گرایش مذهبی ………………………………….. 78

جدول 5-2-16 نتایج تحلیل واریانس تعداد ایده­آل فرزند بر­حسب نگرش نسبت به نقش­های جنسیتی ……………. 79

جدول 5-2-17 نتایج ضریب همبستگی نگرش نسبت به فرزند و تعداد ایده­آل فرزند ………………………………………… 80

عنوان                                                                                                                                                                صفحه

 

جدول 5-2-18 نتایج ضریب همبستگی هنجار ذهنی تعداد مطلوب فرزند و تعداد ایده­آل فرزند ……………………….. 80

جدول 5-2-19 نتایج ضریب همبستگی میزان کنترل اقتصادی درک شده و تعداد ایده­آل فرزند ……………………… 81

جدول 5-2-20 نتایج رگرسیون گام به گام تعداد ایده­آل فرزند …………………………………………………………………………… 82

جدول 5-2-21 ضرایب رگرسیونی متغیرهای تأثیر­گذار بر شاخص هنجار ذهنی تعداد مطلوب فرزند ……………….. 84

جدول 5-2-22 ضرایب رگرسیونی متغیرهای تأثیر­گذار بر شاخص میزان کنترل درک شده برای داشتن فرزند …85

جدول 5-2-23 میزان تأثیر مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تعداد ایده­آل فرزند…87

جدول 6-1 نتایج آزمون فرضیه­های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

 

عنوان                                                                                                                                                                صفحه

 

نمودار 3-1: مدل کلی تئوری رفتار برنامه­ریزی شده ……………………………………………………………………………………………. 40

نمودار 3-2: مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

نمودار 3-3 مدل تجربی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………… 42

نمودار 5-1 تحلیل مسیر …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86

مقدمه

 

امروزهجغرافیای اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی جهان تحولات شگرفی را تجربه می­کند. در این میان، تحولات جمعیتی در بین موضوعات انسانی، فنی و علمی به عنوان یک عامل مشترک اهمیت بسزایی دارد. بسیاری از متخصصان معتقدند که جمعیت و تحولات آن در طراحی برنامه­های توسعه، متغیری کلیدی و مهم است. اثرات متغیرهای جمعیتی بر سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی از جمله رشد اقتصادی، امنیت، محیط زیست و … اهمیت توجه به این گونه متغیرها را دو چندان می­کند. در بسیاری از سیاست­گذاری­ها و برنامه­ریزی­های توسعه­­، مهم­ترین متغیری که به عنوان مبنای محاسبات در نظر گرفته می­شود، جمعیت و دگرگونی­های آن در گذشته، حال و آینده است (مشفق و همکاران، 1391).

جمعیت و ابعاد آن، نقطه­ی مرکزی هر نظام اجتماعی محسوب می­شود. تحولات جمعیتی، تقریباً تمام جنبه­های زندگی انسان و جهان پیرامون وی را تحت تأثیر قرار می­دهد و اثرات متعددی بر خرده­نظام­های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیطی وارد می­کند و منشأ تحولات چشمگیری در این حوزه­ها می­شود. در مقابل، جمعیت نیز متأثر از تحولات نظام اجتماعی، سیاست­ها و برنامه­های توسعه­ است. این ارتباط تعاملی جمعیت و جامعه، در چارچوبی مفهومی- تحلیلی تحت عنوان «جمعیت، توسعه و برنامه­ریزی» مطرح شده و گسترش یافته است (صادقی، 1388). این چارچوب هر چند از موضوعات قدیمی اندیشه و دانش جمعیت­شناسی محسوب می­شود، اما در دوران معاصر از پویایی خاصی برخوردار بوده و همواره بر اهمیت علمی و کاربردی آن افزوده شده است (عباسی شوازی و حسینی چاوشی، 1390).

ایران همانند بسیاری ازکشورهای دنیا بعد از جنگ جهانی دوم، مراحل انتقال جمعیتی را با کاهش اساسی و مستمر مرگ و میر آغاز کرد. در فاصله­ی سال­های 1330 تا 1360، ایران با رشد جمعیت بی­سابقه و شتابان مواجه بود. به طوری که میانگین رشد سالانه­ی جمعیت در این چهار دهه، به رقمی حدود 3 درصد رسید. رشد سالانه­ی 3 درصد سبب شد جمعیت ایران از رقمی کمتر از 19 میلیون نفر در سال 1335 به رقمی نزدیک به 50 میلیون نفر در سال 1365 برسد و در سال 1390 به حدود 75 میلیون نفر افزایش یابد. پیشرفت بهداشت و گسترش آن و به تبع آن کاهش میزان­های مرگ و میر، به ویژه مرگ و میر نوزادان و اطفال، نقشی اساسی و تعیین کننده در شتاب رشد جمعیت ایران داشته است (مشفق و همکاران، 1391).

روند رشد جمعیت ایران از گذشته تا به حال نشان می­دهد که متوسط میزان رشد سالانه­ی جمعیت در دهه­ی 1345- 1335 برابر با 1/3 درصد در سال بوده است، لیکن در دهه­ی پس از آن یعنی در فاصله­ی سال­های 1355-1345 با کاهش رو­برو شد و به میزان رشد جمعیت 71/2 درصد در سال رسید. در دهه­ی 1365- 1355 به سبب تحولات سیاسی- اجتماعی این دهه، میزان رشد جمعیت کشور به 9/3 درصد در سال افزایش یافت (مشفق و حسینی، 1391).

بدون شک، باروری یکی از مهم­ترین مؤلفه­های تحولات جمعیتی در هر کشور است و از این­رو، سیاست­های جمعیتی در دنیا به طور عمده حول محور کاهش یا افزایش باروری اعمال می­شود (عباسی شوازی و حسینی چاوشی، 1390).

پس از انجام سرشماری 1365 و وقوف به جمعیت 50 میلیونی کشور و از آن مهم­تر وقوف به روند بی­سابقه­ی رشد شتابان جمعیت، دولت و دستگاه­های برنامه­ریزی، لزوم اتخاذ سیاست­هایی در جهت تعدیل میزان رشد جمعیت از طریق تشویق و ترغیب برنامه­های تنظیم خانواده و کاهش سطح زاد­ و ولد را اجتناب­ناپذیر دانستند؛ به طوری که از سال 1367، این سیاست­ها در متن اولین برنامه­ی توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی قرار گرفت (امانی،­1380). خانواده‌ها و زوجین نیز به دلیل آشنایی قبلی با برنامه‌های تنظیم خانواده، توجه به بهداشت و آموزش فرزندان و به طور كلی توسعه­خواهی و توجه به كیفیت زندگی، از برنامه‌های تنظیم خانواده و تحدید موالید استقبال كردند.

بدین ترتیب، برنامه­ریزی، مساعدت دولت، آمادگی و استقبال خانواده­ها و زوجین در دهه­ی 1370، سطح باروری را در ایران با سرعتی استثنایی که در سطح بین­المللی کم­سابقه و شاید هم بی­سابقه بود، کاهش داد (کلانتری و همکاران، 1385).

در دهه­ی دوم انقلاب، موفقیت­های چشمگیر برنامه­ی تنظیم خانواده در کشور باعث کاهش نرخ موالید و کنترل جمعیت شد. در این دهه، نرخ رشد جمعیت از 9/3 درصد در دهه­ی 1365- 1355 به 96/1 درصد در دهه­ی 1375- 1365 کاهش یافت و در دهه­ی 1385- 1375 به نرخ رشد 61/1 درصد رسید (مشفق و حسینی، 1391).

تعداد صفحه : 129

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***