دانلود پایان نامه ارشد : بررسی امکان استخراج الیاف بلند طبیعی سلولزی از برگ گیاه Typha australis

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

عنوان :بررسی تأثیر تکلیف گرایی بر کارآمدی سیاسی در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دانشكده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجه

 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی

 

 

موضوع:

بررسی تأثیر تکلیف گرایی بر

 کارآمدی سیاسی در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

استاد راهنما:

دکتر محمد باغستانی کوزه گر

 

 

استاد مشاور:

دکتر محمد رضا جواهری

 

 

سال تحصیلی 1392-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

کارآمدی سیاسی از مهمترین مسائل نظامهای سیاسی است که ارتباط مستقیمی با بهبود کل نظام اجتماعی، توسعه کشور، جلب اعتماد مردم، افزایش مشروعیت و تداوم حکومت ها دارد. پیرامون ماهیت کارآمدی سیاسی، عوامل تأثیر گذار بر آن، میزان ارتباط و نحوه تأثیرگذاری آن بر سایر موضوعات سیاسی و چگونگی ارزیابی و سنجش آن، دیدگاههای مختلفی در میان اندیشمندان سیاسی وجود دارد. در این پژوهش با بررسی و تحلیل محتوای آثار و اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، كارآمدی حكومت از دیدگاه ایشان مورد بررسی قرار می گیرد. پرسش اصلی تحقیق این است که؛ « در اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی تکلیف گرایی چه تأثیری بر کارآمدی سیاسی و ارزیابی آن دارد؟» و در پاسخ، این فرضیه مورد بررسی است که امام خمینی(ره) از منظر جهان بینی توحیدی و ارزشهای دینی به مقوله حکومت داری، اهداف نظام سیاسی و روشهای تحقق آن نگریسته، و کارآمدی سیاسی در گرو پایبندی فکری و عملی به تعالیم اسلامی است. از این رو: «تکلیف گرایی تأثیر مهمی در تحقق کارآمدی سیاسی و ارزیابی میزان تحقق آن دارد.» این پژوهش از نوع تحقیقات اسنادی و توصیفی- تحلیلی است. و به صورت مختصر نتایج حاصل شده عبارتند از اینکه؛ کارآمدی سیاسی و تلاش برای تحقق اهداف نظام سیاسی مورد تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی است. ایشان در کارآمدی سیاسی همواره بر لزوم انجام وظایف و تکالیف الهی که بر عهده کارگزاران و دولتمردان و بخشهای مختلف جامعه است، تأکید دارند.کارآمدی سیاسی مورد نظر ایشان مبتنی بر ارزشها و جهان بینی اسلامی در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی است و در حوزه مدیریت سیاسی، نظام سیاسی مکلف به رعایت شاخصه هایی نظیر علم و آگاهی، عقلانیت و اجتهاد، مقتضیات زمان و مکان، آرمانگرایی واقع بینانه، مدیریت شایسته سالار، برنامه ریزی، حسن تدبیر، نظارت و انتقاد پذیری، مشورت و … می باشد که نقش بسیار مهمی در کارآمدی سیاسی و موفقیت نظام اسلامی در تحقق اهداف خویش دارد. تکلیف گرایی امام نیز، تابعی از مبانی فلسفی، فقهی، کلامی و عرفانی ایشان است؛ همه ابعاد وجودی انسان را در بر گرفته و تنها در مسائل معنوی و آن جهانی خلاصه نمی شود. و با توجه به اهمیت دادن به اطلاعات، دانش، تجربه و کارشناسی، انعطاف پذیری و ایجاد نظام تصمیم سازی عقلانی و عقلایی و برنامه ریزی بر اساس مصالح و مقتضیات زمان و مکان, در دو مرحله تشخیص و اجرای تکلیف، باعث ارتقاء سطح کارآمدی سیاسی می گردد. از این منظر تکلیف گرایی بر کارآمدی سیاسی و مولفه های سنجش آن (اهداف، امکانات و موانع) تاثیر مستقیم داشته و ضمن استفاده این نظریه از نکات مثبت سایر نظریات، نمی توان کارآمدی نظام اسلامی را بر اساس سایر الگوهای رقیب نظیر رضایت شهروندان، توفیق و تئوری سیستمی سنجید. بر این اساس کارآمدی نظام سیاسی اسلام تنها با نظریه ترکیبی با محوریت انجام تکلیف قابل انطباق است. میزان کارآمدی سیاسی, تابعی است از میزان پایندی اعتقادی و عملی به تکالیف الهی. ارتقاء سطح کارآمدی سیاسی نیز، اثبات صحت و اتقان ایدئولوژی اسلامی در پاسخگویی به نیازهای جامعه، استحکام اعتقادی بیشتر جامعه و اهتمام بیشتر به رعایت تکالیف الهی را به دنبال خواهد داشت.

 

واژگان کلیدی

کارآمدی سیاسی، تکلیف گرایی، دین و سیاست، نظام سیاسی اسلام، امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                            صفحه

مقدمه)طرح تحقیق)………………………………………………………………………………………………….. 1

 1. طرح مساله ، بیان هدف و ضرورت آن ……………………………………………………………………. 1
 2. پرسش های پژوهش …………………………………………………………………………………………… 2
 3. فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………… 3
 4. مفاهیم و متغیرها…………………………………………………………………………………………………. 3

5 .سابقه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 4

 1. 5. اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی …………………………………………………………… 4
 2. 5. مباحث نظری پیرامون کارآمدی سیاسی ………………………………………………………………. 5
 3. 5. کارآمدی از منظر اسلام یا بنیانگذار جمهوری اسلامی ………………………………………………. 5
 4. 3. 5 .کتاب ها ………………………………………………………………………………………………….. 5
 5. 3. 5. مقالات مرتبط …………………………………………………………………………………………… 6
 6. 5. پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………… 7
 7. روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 7
 8. سازمان دهی پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 8

بخش یکم (مفاهیم و کلیات)

فصل اول. بررسی مفهوم کارآمدی ………………………………………………………………………………. 10

1.معنای لغوی و اصطلاحی کارآمدی……………………………………………………………………………. 11

 1. 1. کارآمدی در ادبیات فارسی ……………………………………………………………………………….. 11

2 . 1. کارآمدی در ادبیات لاتین ………………………………………………………………………………… 11

3 . 1 . کارآمدی درعلم اقتصاد ………………………………………………………………………………….. 12

 1. 1. کارآمدی در علم مدیریت………………………………………………………………………………….. 13
 2. 1. کارآمدی در علم سیاست…………………………………………………………………………………… 13

فصل دوم . كارآمدی نظام سیاسی………………………………………………………………………………… 15

 1. مفهوم نظام سیاسی………………………………………………………………………………………………. 15
 2. روش تحلیل سیستم ها…………………………………………………………………………………………. 16
 3. 2. ورودی نظام ………………………………………………………………………………………………… 17
 4. 1. 2. تقاضاها…………………………………………………………………………………………………… 17
 5. 1. 2. حمایت ها……………………………………………………………………………………………….. 17
 6. 2. 1. 2. كم و كیف داده ها…………………………………………………………………………………. 18
 7. 2. 1. 2. فرآیند سیاسی كردن……………………………………………………………………………….. 19
 8. 2. فرآیند تبدیل …………………………………………………………………………………………………. 20
 9. 2. خروجی ها …………………………………………………………………………………………………… 20
 10. 2. وضعیت محیط ………………………………………………………………………………………………. 20
 11. 2. نتایج …………………………………………………………………………………………………………… 20
 12. 2. بازخورد ………………………………………………………………………………………………………. 20

فصل سوم. تحلیل كارآیی و كاركردهای نظام سیاسی………………………………………………………… 22

 1. كارویژه تبدیل و استحاله……………………………………………………………………………………….. 22
 2. كارویژه تطابق به صیانت و سازگاری……………………………………………………………………….. 23
 3. كارویژه های قابلیتی…………………………………………………………………………………………….. 23

فصل چهارم. عناصر کارآمدی نظام سیاسی…………………………………………………………………….. 25

 1. نقش اهداف در تعیین کارآمدی یک نظام…………………………………………………………………… 26
 2. نقش امکانات در تعیین کارآمدی یک نظام…………………………………………………………………. 27
 3. 2. امکانات مادی………………………………………………………………………………………………… 27

2 . 2 . امکانات کیفی و معنوی…………………………………………………………………………………… 28

 1. نقش موانع در تعیین کارآمدی یک نظام…………………………………………………………………….. 28

۱. 3 . موانع داخلی………………………………………………………………………………………………….. 28

 1. 3. موانع خارجی…………………………………………………………………………………………………. 29

فصل پنجم. نکات تکمیلی در شناخت کارآمدی………………………………………………………………. 29

 1. نسبی بودن کارآمدی…………………………………………………………………………………………….. 29
 2. نقش مراحل در کارآمدی………………………………………………………………………………………. 30
 3. نقش اجزاء یک سیستم در کارآمدی…………………………………………………………………………. 30
 4. حکومت کارپرداز یا برنامه دار……………………………………………………………………………….. 31

5 . مردم و كارآمدی نظام سیاسی………………………………………………………………………………… 32

فصل ششم. جایگاه کارآمدی در نظام های سیاسی…………………………………………………………… 32

 1. اثبات صحت و اتقان یك ایدئولوژی………………………………………………………………………… 34
 2. رابطه كارآمدی و مشروعیت…………………………………………………………………………………… 34

2-1. تعریف مشروعیت ………………………………………………………………………………………….. 34

1 . 2 .1. انواع مشروعیت…………………………………………………………………………………………. 35

2-2. رابطه كارآمدی و مشروعیت………………………………………………………………………………. 37

 1. كارآمدی و اعتماد سیاسی………………………………………………………………………………………. 42
 2. كارآمدی و اقتدار ملی…………………………………………………………………………………………… 42

4-1. تعریف اقتدار…………………………………………………………………………………………………. 42

4-2. رابطه كارآمدی و اقتدار ملی……………………………………………………………………………….. 43

 1. كارآمدی و توسعه……………………………………………………………………………………………….. 44

5-1. رابطه كارآمدی و توسعه……………………………………………………………………………………. 44

 1. كارآمدی در انقلاب ها………………………………………………………………………………………….. 45

6-1. تعریف انقلاب……………………………………………………………………………………………….. 45

6-2. رابطه انقلاب با نظام سیاسی……………………………………………………………………………….. 46

فصل هفتم. پیامدهای ناکارآمدی………………………………………………………………………………….. 46

بحران های ناشی از ناكارآمدی……………………………………………………………………………………. 47

 1. بحران هویت …………………………………………………………………………………………………….. 47
 2. بحران مشروعیت ……………………………………………………………………………………………….. 48
 3. بحران توزیع ……………………………………………………………………………………………………… 49
 4. بحران مشاركت …………………………………………………………………………………………………. 49
 5. بحران نفوذ ……………………………………………………………………………………………………….. 51
 6. بحران یكپارچگی و ادغام …………………………………………………………………………………….. 52

فصل هشتم. شاخصه های کارآمدی……………………………………………………………………………… 53

بخش دوم ( اصول اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی)

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 57

فصل یکم. روش شناسی اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران………………………………. 59

 1. روش تحلیل سیستمی…………………………………………………………………………………………… 60
 2. روش بحران……………………………………………………………………………………………………… 61
 3. روش مفهومی…………………………………………………………………………………………………….. 62
 4. روش تحلیل گفتمانی…………………………………………………………………………………………… 64
 5. روش راهبردی……………………………………………………………………………………………………. 67
 6. روش میان رشته ای……………………………………………………………………………………………… 68

فصل دوم. زندگینامه علمی – سیاسی  بنیانگذار جمهوری اسلامی………………………………………… 69

 1. تحولات دوران کودکی و نوجوانی (1300-1281) …………………………………………………… 69
 2. تحولات دوران تحصیل (1339-1300) ………………………………………………………………… 71
 3. 2 .آثار علمی……………………………………………………………………………………………………… 71

2 . 2. پیامدهای جنبش مشروطه…………………………………………………………………………………. 73

3 . 2. به قدرت  رسیدن رضا خان …………………………………………………………………………….. 74

 1. 2. حکومت محمدرضا شاه…………………………………………………………………………………….. 75
 2. تحولات دوران مرجعیت دینی (1357- 1339) ………………………………………………………. 78

1-3.جهت گیری های امام در سال های 1339 تا 1343………………………………………………… 79

2-3. جهت گیری های امام در سال های 1343 تا 1356……………………………………………….. 82

3-3. جهت گیری های امام در سال های 1356 تا 1357……………………………………………….. 85

 1. تحولات دوران رهبری نظام سیاسی (1368- 1357) ………………………………………………… 87

فصل سوم؛ بنیادهای نظری اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران…………………………….. 88

 1. مبانی فلسفی؛ معرفت شناسی و هستی شناسی……………………………………………………………. 89
 2. مبانی انسان‏شناسی و جامعه‏شناسی…………………………………………………………………………… 90
 3. مبانی کلامی و اعتقادی…………………………………………………………………………………………. 93
 4. مبانی فقهی – اصولی…………………………………………………………………………………………… 94

فصل چهارم؛ اصول اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی…………………………………………….. 98

 1. ضرورت بر پایی حکومت……………………………………………………………………………………… 99
 2. ماهیت حکومت………………………………………………………………………………………………….. 99
 3. ابزاری بودن حکومت برای تحقق ارزش های اسلامی…………………………………………………… 100
 4. ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت………………………………………………………… 100
 5. ضرورت حفظ نظام اسلامی…………………………………………………………………………………… 101
 6. جایگاه مردم در حکومت اسلامی…………………………………………………………………………….. 102
 7. اختیارت حاکم اسلامی………………………………………………………………………………………….. 102
 8. انعطاف پذیری و تدریجی بودن………………………………………………………………………………. 103

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. 104

بخش سوم (کارآمدی سیاسی و تکلیف گرایی در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی)

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 108

فصل یکم. بررسی کارآمدی سیاسی از منظر بنیانگذار جمهوری اسلامی ………………………….. 108

 1. اهداف حکومت………………………………………………………………………………………………….. 109
 2. 1 . اهداف غایی…………………………………………………………………………………………………. 110
 3. 1. اهداف متوسط………………………………………………………………………………………………… 111
 4. 2 . 1. تعلیم و تربیت…………………………………………………………………………………………… 111
 5. 2 . 1. آزادی……………………………………………………………………………………………………… 112
 6. 2 . 1.حاكمیت قانون اسلام…………………………………………………………………………………… 113
 7. 2 . 1. عدالت، امنیت و رفاه………………………………………………………………………………….. 114

1 . 4. 2 . 1. برقراری عدالت هدف ارسال پیامبران…………………………………………………………. 114

2 . 4. 2 . 1. عدالت، امری فطری و عقلانی…………………………………………………………………. 114

3 . 4. 2 . 1. عدالت صفت الهی است و احکام اسلام نیز مبتنی بر آن…………………………………. 114

4 . 4. 2 . 1. عدالت، ارزشی برتر و تغییر نا پذیر و شاخص حکومت اسلامی………………………. 114

5 . 4. 2 . 1. اجرای عدالت، زمینه ساز توسعه معنوی و ایجاد محیط امن……………………………… 115

6 . 4. 2 . 1. اجرای عدالت، تکلیفی انسانی و دینی……………………………………………………….. 115

 1. 2 . 1. استقلال و خودکفایی………………………………………………………………………………….. 117
 2. امکانات کارآمدی………………………………………………………………………………………………… 118

1 . 2 . اصول…………………………………………………………………………………………………………. 118

 1. 1. 2 . مشروعیت الهی…………………………………………………………………………………………. 119
 2. 1. 2 . مبانی اعتقادی و فقهی…………………………………………………………………………………. 119
 3. 1. 2 . رعایت مصلحت عمومی……………………………………………………………………………… 120
 4. 1. 2 .توجه به مقتضیات زمان و مکان………………………………………………………………………. 121
 5. 1. 2 . مردمسالاری دینی………………………………………………………………………………………. 122
 6. 1. 2 . خدمتگزاری……………………………………………………………………………………………… 122

2 . 2 . ابزار…………………………………………………………………………………………………………… 123

 1. 2. 2 . نظارت و کنترل همگانی………………………………………………………………………………. 123
 2. 2. 2 . نیروی انسانی متعهد و متخصص……………………………………………………………………. 124
 3. 2. 2 . مشارکت و همکاری…………………………………………………………………………………… 125
 4. 2. 2 . قواعد و مقررات مناسب………………………………………………………………………………. 125
 5. 2. 2 . حسن تدبیر و مدیریت………………………………………………………………………………… 126
 6. 2. 2 . جلب اعتماد و رضایت مردم………………………………………………………………………… 126
 7. موانع کارآمدی سیاسی………………………………………………………………………………………….. 127

1 . 3. انحراف از ارزش های اسلامی…………………………………………………………………………… 128

2 . 3.انحراف فکری، مفاسد اخلاقی و سیاسی……………………………………………………………….. 128

3 . 3.  تجمل پرستی، اسراف و کاغذبازی در ادارات………………………………………………………. 128

4 . 3. جدایی دولت ها از مردم و انزوای روحانیت………………………………………………………… 129

5 . 3. سختگیری و فشار بر مردم……………………………………………………………………………….. 129

6 . 3.  رابطه سالاری……………………………………………………………………………………………….. 130

7 . 3. دولت فراگیر و تداخل مسئولیت ها……………………………………………………………………. 130

8 . 3. غفلت از اصلاحات………………………………………………………………………………………… 130

9 . 3. اختلاف و قانونگریزی…………………………………………………………………………………….. 130

10 . 3. وابستگی و پذیرش سلطه بیگانگان…………………………………………………………………… 131

جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………….. 131

فصل دوم. تکلیف گرایی از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ………………………………………. 133

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 133

 1. مفهوم تکلیف مداری……………………………………………………………………………………………. 133
 2. 1. تعریف لفوی تکلیف………………………………………………………………………………………… 133
 3. 1. تکلیف از نظر اصطلاحی…………………………………………………………………………………… 134
 4. 1. تکلیف در ادبیات لاتین…………………………………………………………………………………… 134
 5. 1. تکلیف گرایی کانت…………………………………………………………………………………………. 135
 6. 1. جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………. 136
 7. چیستی تکلیف و تکلیف گرایی………………………………………………………………………………. 137
 8. 2. انگیزه های سیاست ورزان…………………………………………………………………………………. 137
 9. 1 . 2. پاسخ به غرایز طبیعی …………………………………………………………………………………. 137
 10. 1 . 2. تأمین نیازهای انسانی………………………………………………………………………………….. 138
 11. 1 . 2. وظیفه الهی و دینی ……………………………………………………………………………………. 139
 12. 3. 1 . 2.جمع بندی …………………………………………………………………………………………… 140
 13. تکلیف گرایی درآموزه های اسلامی ………………………………………………………………………… 141

1 . 3. تکلیف گرایی در قرآن …………………………………………………………………………………… 141

2 . 3 .تکلیف گرایی در سیره و سنت معصومین(ع) ……………………………………………………….. 143

 1. تبیین مفهوم تکلیف گرایی از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی………………………………………. 144
 2. متعلق تکلیف از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی………………………………………………………. 147
 3. انواع تکلیف از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی……………………………………………………….. 149

1 . 6. تكلیف الهی و شرعی……………………………………………………………………………………… 150

2 . 6. تكلیف عقلی و وجدانی…………………………………………………………………………………… 150

2 . 6. تكلیف ملی، اجتماعی و عمومی ……………………………………………………………………….. 150

 1. مراحل تکلیف گرایی……………………………………………………………………………………………. 151

1 . 7. تكلیف شناسی………………………………………………………………………………………………. 151

2 . 7. عمل به تكلیف………………………………………………………………………………………………. 151

3 . 7. انگیزه الهی در انجام تكلیف……………………………………………………………………………… 151

 1. شاخصه های تکلیف گرایی…………………………………………………………………………………… 151
 2. تکلیف گرایی در سیره سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی……………………………………………… 152

1 . 9. تكلیف گرایی در قیام……………………………………………………………………………………… 152

2 . 9. تکلیف گرایی در حفظ اسلام……………………………………………………………………………. 152

3 . 9. تکلیف گرایی در نهضت انقلاب اسلامی……………………………………………………………… 152

 1. 9. تکلیف گرایی در تشکیل حکومت دینی………………………………………………………………. 153

5 . 9. تکلیف گرایی در ولایت فقیه……………………………………………………………………………. 153

6 . 9. تکلیف گرایی در دفاع مقدس…………………………………………………………………………… 154

7 . 9. تکلیف گرایی در برنامه ریزی مدبرانه………………………………………………………………….. 154

8 . 9. تکلیف گرایی در حفظ نظام اسلامی…………………………………………………………………… 155

9 . 9. تکلیف گرائی در تأمین مصالح کشور………………………………………………………………….. 155

10 . 9. تکلیف گرایی در دفاع از سرزمینهای اسلامی………………………………………………………. 156

11 . 9. تکلیف گرایی در تشکیل هسته های حزب الله…………………………………………………….. 156

12 . 9. تکلیف گرایی در صدور انقلاب و سیاست خارجی……………………………………………… 157

13 . 9. مامور به وظیفه نه نتیجه…………………………………………………………………………………. 158

 1. آثار و نتایج دیدگاه تکلیف گرایانه…………………………………………………………………………. 159
 2. 10. اطمینان و آرامش روحی…………………………………………………………………………………. 160
 3. 10 . احساس پیروزی در همه حالات……………………………………………………………………… 160
 4. 10 . استقبال از خطر و عدم توجه به میزان کامیابی……………………………………………………… 160
 5. 10 . قاطعیت و طرد مسامحه…………………………………………………………………………………. 161
 6. 10 . جدیت بیشتر در انجام وظیفه………………………………………………………………………….. 162
 7. 10 . شرعی شدن همه رفتارهای سیاسی…………………………………………………………………… 162
 8. 10 . اهتمام به احکام شرعی در عرصه اجتماع……………………………………………………………. 163
 9. جمع بندی………………………………………………………………………………………………………. 163

بخش چهارم(مقایسه کارآمدی سیاسی در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی با سایر نظریات)

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 166

فصل یکم. مروری بر نظریه های کارآمدی……………………………………………………………………… 167

 1. نظریه توفیق……………………………………………………………………………………………………….. 167
 2. 1. نقد و بررسی ………………………………………………………………………………………………… 168
 3. نظریه سیستم …………………………………………………………………………………………………….. 168
 4. 2. نقد و بررسی ………………………………………………………………………………………………… 169
 5. نظریه رضایت مردم …………………………………………………………………………………………….. 169
 6. 3. نقد و بررسی ………………………………………………………………………………………………… 169
 7. نظریه تكلیف ‌مداری …………………………………………………………………………………………… 170
 8. 4. نقد و بررسی ………………………………………………………………………………………………… 170

. نظریه عملی كارآمدی ……………………………………………………………………………………………. 171

 1. 5 . نقد و بررسی ……………………………………………………………………………………………… 171

فصل دوم. تطبیق نظریه های کارآمدی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی …………………….. 172

 1. نظریه ترکیبی با محوریت انجام تکلیف ……………………………………………………………………. 172
 2. 1. تکلیف محوری ……………………………………………………………………………………………… 172
 3. 1. جامعیت؛ ……………………………………………………………………………………………………… 173
 4. 1. ارتقاء سطح کارآمدی؛ …………………………………………………………………………………….. 174

فصل سوم. کاربرد نظریه سیستمی در تکلیف گرایی…………………………………………………………. 176

 1. مشروعیت…………………………………………………………………………………………………………. 177
 2. کارویژه های نظام سیاسی……………………………………………………………………………………… 178

1 .2 . كارآیی نظارت………………………………………………………………………………………………. 179

2 .2 . كارآیی استخراجی…………………………………………………………………………………………. 180

3 .2 . كارآیی توزیعی……………………………………………………………………………………………… 181

4 .2 . كارآیی پاسخگویی ………………………………………………………………………………………… 181

5 .2 . كارآیی نمادین و سمبلیک ………………………………………………………………………………. 182

 1. ورودی ها (مشارکت مردمی) ……………………………………………………………………………….. 183
 2. 3. بیان تقاضا ها و منافع ……………………………………………………………………………………… 183

2 . 3. تألیف منافع و خواسته ها ……………………………………………………………………………….. 183

یکم. نقش مردم در مقبولیت و مشروعیت جامعه شناختی …………………………………………………. 184

دوم. نقش مردم در کارآمدی انقلاب و نظام اسلامی ……………………………………………………….. 185

1.انتخابات و تعیین نوع نظام، رهبران و کارگزاران …………………………………………………………. 185

 1. نظارت بر مسئولین نهادهای حکومتی، انتقاد سازنده، تذکر و برخورد با تخلفات ………………… 185
 2. حفاظت و پاسداری از نظام اسلامی ………………………………………………………………………… 185
 3. تلاش برای تحقق اهداف …………………………………………………………………………………….. 186
 4. تأمین امنیت ……………………………………………………………………………………………………… 186
 5. مشارکت اقتصادی ……………………………………………………………………………………………… 186

4.خروجی ها (قوای سه گانه) …………………………………………………………………………………… 187

 1. 4. قانونگذاری ( قوه مقننه) …………………………………………………………………………………… 188

1 . 1. 4 . کارکرد قانونگذاری…………………………………………………………………………………… 188

 1. 1 . 4 . کارکرد نظارتی………………………………………………………………………………………… 189

2 . 4.  اجرای قوانین ( قوه مجریه) ……………………………………………………………………………. 190

 1. 2 . 4 . ویژگی های دولتمردان کارآمد …………………………………………………………………… 191
 2. 2 . 4 . وظایف و کارکردها …………………………………………………………………………………. 192

3 . 4 . ضمانت اجرای قوانین(قوه قضائیه) …………………………………………………………………… 193

 1. 3 . 4. انتظارات از قوه قضائیه ………………………………………………………………………………. 194
 2. 4 . جمع بندی ………………………………………………………………………………………………….. 195

فصل چهارم. شاخصه های کارآمدی سیاسی بر اساس نظریه تکلیف گرایی …………………………… 197

 1. مرحله تشخیص تکلیف ………………………………………………………………………………………. 197

1 .1. اهمیت دادن به اطلاعات ………………………………………………………………………………….. 197

 1. 1 . اهتمام به کارشناسی ………………………………………………………………………………………. 198
 2. 1. تدوین استراتژی کلان …………………………………………………………………………………….. 198
 3. 1. اهتمام به برنامه ریزی ……………………………………………………………………………………… 198
 4. 1. ایجاد نظام تصمیم سازی …………………………………………………………………………………. 198
 5. 1. رعایت دو اصل اساسی …………………………………………………………………………………… 198
 6. در مرحله انجام تکلیف ……………………………………………………………………………………….. 198
 7. 2 . ایجاد ساز و کار مناسب ………………………………………………………………………………… 198
 8. 2. استفاده متناسب و متوازن …………………………………………………………………………………. 198
 9. 2. احراز ابتکار عمل …………………………………………………………………………………………… 198
 10. 2. مواجهه جدی ……………………………………………………………………………………………….. 198
 11. 2. تلاش و تدبیر ……………………………………………………………………………………………….. 197
 12. 2. توجه مستمر به غایت تربیتی …………………………………………………………………………….. 199

سایر شاخصه های كارآمدی نظام اسلامی از منظر تکلیف گرایی ………………………………………… 199

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………… 199

بخش پنجم (نتیجه گیری و راهکارهای پیشنهادی)

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 203

فصل اول. تأثیرات تکلیف گرایی بر کارآمدی سیاسی ……………………………………………………… 210

 1. مشروعیت نظام سیاسی ……………………………………………………………………………………….. 211
 2. انگیزه …………………………………………………………………………………………………………….. 212
 3. اهداف …………………………………………………………………………………………………………….. 212
 4. برنامه ریزی ……………………………………………………………………………………………………… 213
 5. سعی و تلاش عملی……………………………………………………………………………………………. 213

فصل دوم. راهکارهای پیشنهادی…………………………………………………………………………………. 216

 1. در مرحله تبدیل………………………………………………………………………………………………….. 217
 2. 1. دریافت و انتقال اطلاعات. ……………………………………………………………………………… 217
 3. 1. تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………….. 217
 4. 1. تدوین سیاست ها و استراتژی های کلان …………………………………………………………….. 217
 5. در مرحله تطبیق …………………………………………………………………………………………………. 218
 6. 2. شناخت دقیق تر محیط داخلی و بین اللمللی ……………………………………………………….. 218
 7. 2. آسیب شناسی نظام ………………………………………………………………………………………… 218

3 . 2. گسترش راهکارهای نظارتی  ……………………………………………………………………………. 218

 1. 2. برخورد قاطع با تخلفات ………………………………………………………………………………….. 218
 2. 2. نهادینه سازی فرهنگ پاسخگویی ………………………………………………………………………. 218
 3. 2. روزآمد کردن شیوه ها …………………………………………………………………………………….. 218
 4. در مرحله تطابق …………………………………………………………………………………………………. 218
 5. 3. معرفی صحیح کارآمدی نظام اسلامی ………………………………………………………………….. 218
 6. 3. ایجاد همگرایی ……………………………………………………………………………………………… 219
 7. 3. پرهیز از عوامل تنش زا ……………………………………………………………………………………. 219
 8. 3. استفاده از فرصت ها ………………………………………………………………………………………. 219

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………… 220

فهرست جداول و نمودارها

عنوان                                                                                                                                                                       صفحه

 

 1. 1. نمودار ایستون برای سیستم سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………. 16
 2. نمودار نظام سیاسی و کارویژه های آن ………………………………………………………………………………………………………… 21
 3. نمودار ساختار و کارکرد نظام سیاسی اسلام ………………………………………………………………………………………………… 21
 4. نمودار سیستم سیاسی و سطوح کارکرد ها از نظر آلموند ……………………………………………………………………………… 24
 5. نمودار مشروعیت و کارآمدی ……………………………………………………………………………………………………………………. 38
 6. نمودار رابطه مشروعیت و کارآمدی ……………………………………………………………………………………………………………. 40
 7. نمودار رابطه مشروعیت الهی و کارآمدی …………………………………………………………………………………………………….. 41
 8. نمودار چرخه کارآمدی و وفاداری دولت و ملت ………………………………………………………………………………………….. 42
 9. جدول شاخصه های کارآمدی نظام سیاسی ………………………………………………………………………………………………….. 54
 10. جدول آثار علمی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران …………………………………………………………………………………… 72
 11. نمودار عمل به تکلیف …………………………………………………………………………………………………………………………… 145
 12. نمودار نظریه ترکیبی با محوریت تکلیف گرایی …………………………………………………………………………………………. 175
 13. نمودار عملکرد سیستم سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………… 176
 14. نمودار رابطه تکلیف گرایی با کارآمدی سیاسی …………………………………………………………………………………………. 214

15. نمودار رابطه متقابل تکلیف گرایی با کارآمدی سیاسی             215

مقدمه)  طرح تحقیق)

 

 1. طرح مساله ، بیان هدف و ضرورت آن

یکی از مهمترین مسائل نظامهای سیاسی و انقلاب ها، موضوع کارآمدی سیاسی و موفقیت در دستیابی به اهداف است که ارتباط مستقیمی با بهبود کل نظام اجتماعی، توسعه کشور، جلب اعتماد مردم، افزایش مشروعیت و تداوم حکومت ها دارد. از گذشته های دور، متفکران و اندیشه ورزان جامعه بشری در کنار بررسی انواع نظام های سیاسی و حقانیت آنها، چگونگی تحقق کارویژه های نظام سیاسی در جهت تحقق اهداف، تأمین نیازها و خواسته های مردم را مد نظر داشته اند. امروزه این موضوع یکی از کانون های مباحث سیاسی  بوده و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود. در دوران جدید به علت گستردگی و عمق تأثیرات نظام سیاسی بر سرشت و سرنوشت جامعه و وابستگی شدید و اجتناب ناپذیر سعادت، رفاه و امنیت امروز و فردای اقشار و آحاد جامعه به نوع ساختار و شیوه های حکومتی، این موضوع از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از این رو پیرامون ماهیت کارآمدی سیاسی، عوامل تأثیر گذار بر آن، میزان ارتباط و نحوه تأثیرگذاری آن بر سایر موضوعات سیاسی و چگونگی ارزیابی و سنجش آن، دیدگاههای مختلفی در میان اندیشمندان سیاسی وجود داشته و رهیافت های متنوعی – نظیر «تئوری سیستمی»، «تئوری توفیق»، «تئوری رضایت مردم»، «تئوری انجام تکلیف»- ارائه گردیده است.

امروزه پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی با چالش کارآمدی سیاسی مواجه و یكی از سؤالات اساسی مطرح در میان نخبگان داخلی و خارجی، بحث كارآمدی نظام سیاسی اسلام می باشد. بی‌تردید میان صحت و اتقان یك اندیشه سیاسی و كارایی و توانایی نظام سیاسی برآمده از آن در پاسخگویی به مسائل و مشكلات جامعه و تحقق اهداف خویش، رابطه مستقیمی برقرار است. و در کارآمدی نظام های سیاسی لازم است مبانی نظری و اندیشه ای بوجود آورنده آن و سازوکارهای تحقق اهداف، مورد کنکاش و دقت نظر قرار گیرد.

در بررسی اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، با اصل تکلیف گرایی و عمل بر اساس وظیفه شرعی مواجه می باشیم که در مواضع و تصمیم گیری های متعدد خویش از زمان شروع نهضت انقلابی خویش تا فرایندهای مختلف انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، همواره بر رعایت این اصل تأکید داشته و تصریح کرده‌اند که تمامی رفتارهای ایشان بر اساس عمل به تکلیف بوده است: « ما بنا داریم به تکلیف عمل کنیم»(صحیفه نور، 1383، ج 6: 220).

به همین دلیل در این پژوهش تلاش می شود با بررسی و تحلیل محتوای آثار و اندیشه های امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار و طراح نظام جمهوری اسلامی، كارآمدی حكومت از دیدگاه ایشان و سازوکار تحقق آن خصوصاً از جنبه تکلیف گرایی مورد کنکاش و دقت نظر قرار گیرد. در این راستا ضمن توضیح و تحلیل «كارآمدی سیاسی» و نظریه های مربوطه به بیان مبانی اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی پیرامون مکانیسم تحقق کارآمدی سیاسی در حكومت اسلامی، و ارتباط تکلیف گرایی با کارآمدی سیاسی از دیدگاه ایشان می پردازیم.

تعداد صفحه : 192

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

گرایش :شیمی نساجی و علوم الیاف

عنوان : بررسی امکان استخراج الیاف بلند طبیعی سلولزی از  برگ گیاه Typha australis

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

دانشكده مهندسی نساجی

بررسی امکان استخراج الیاف بلند طبیعی سلولزی از  برگ گیاه

 Typha australis

 

 

پایان نامه كارشناسی ارشد مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف

استاد راهنما

دكتر سید مجید مرتضوی

 

1386

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
امروزه، تحقیقات و طرح های توسعه صنعتی در زمینه بیوتكنولو‍ژی و حفظ محیط زیست از اهمیت خاصی برخوردار گردیده و استفاده از امكانات موجود در طبیعت توجه محققین را به خود جلب كرده است. از جمله این موارد، استفاده بهینه از مواد سلولزی و لیگنوسلولزی است.
امروزه، استفاده از الیاف طبیعی گیاهی، علاوه بر صنعت نساجی در صنایع پلیمری و خودروسازی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. توسعه روز افزون كاربرد الیاف طبیعی گیاهی نظیر جوت در كمپوزیتها، رونق خاصی به خصوصیات و بازار آن داده است. از دلایل پیشرفت و اهمیت این الیاف، می توان به عنوان نمودن سال 2009 به عنوان سال الیاف طبیعی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره كرد.
در این تحقیق،  استخراج الیاف طبیعی با منشأ گیاهی- سلولزی از برگ گیاه Typha australis بررسی شد. عملیات استخراج لیف با استفاده از رتینگ شیمیایی و با به کار بردن مواد شیمیایی از قبیل سود سوزآور، تری پلی فسفات سدیم، تترا اتیلن دی آمین، آنتراکینون، در دماهای 60-100 درجه سانتیگراد و مدت زمان 30-480 دقیقه صورت گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که استخراج الیاف از برگ گیاه با روش رتینگ قلیایی امکان پذیر است و الیاف بدست آمده دارای استحکام (3.1-3.6 g/den) و ظرافت 23-33 den بوده که نسبت به دیگر الیاف طبیعی با منشأ گیاهی از قبیل کنف، جوت، نارگیل و اناناس استحکام بالاتری دارد.  طیف مادون قرمز الیاف استخراج شده نشان از لیگنوسلولزی بودن آن داشت که با تعیین درصد ترکیبات آن، معلوم گردید که لیف حاوی 60-50% سلولز، 30-25% لیگنین ، 12-9% همی سلولز و 8-5% مواد ناخالصی است. که این میزان سلولز بیش از سلولز موجود در الیاف نارگیل می­باشد. از طرفی لیگنین موجود در لیف، می­تواند به عنوان ماده ضد باکتری و جذب کننده پرتو ماورابنفش عمل کند که خود ویژگی خاصی به این لیف می­دهد. همچنین لیف استخراج شده دارای 50-45% کریستالینیته می­باشد که این درصد بلورینگی پایین سبب جذب آب 9/5-8% گردیده که نسبت به الیاف پنبه، درصد جذب رطوبت بالاتری می­باشد. از طرفی دانسیته لیف 1/26 g.cm3 بوده که از دیگر الیاف طبیعی با منشاگیاهی از قبیل پنبه، کتان، جوت، شاهدانه و…  بسیار سبک تر است.  رنگ الیاف استخراج شده به دلیل استخراج توسط عملیات قلیایی در دمای بالا و وجود میزان لیگنین بالا دارای شید زرد روشن تا قهوه­ای تیره می­باشد.  با انجام عملیات سفیدگری با آب اکسیژنه، الیاف سفیدی مطلوبی را کسب کرده و میزان روشنایی آن 34% افزایش یافت. رنگ پذیری الیاف بسیار مناسب بوده و الیاف به خوبی رنگ را جذب کرده و شفافیت رنگ آن مناسب می­باشد.
با توجه به خصوصیات بسیار عالی الیاف استخراج شده و خصوصیات خوب گیاه لویی از قبیل هرز بودن گیاه، فراوانی آن در اکثر مناطق کشور، رشد آن  در مردابها، باتلاقها، جویبارها و عدم نیاز به نگهداری  و مراقبت خاص و داشتن برگهای بلند و برافراشته، انتظار می­رود که با تحقیقات بیشتر، شاهد حضور این لیف در بازارهای نساجی و دیگر صنایع مصرف کننده الیاف به صورت نخ خالص یا مخلوط با دیگر الیاف طبیعی  و مصنوعی باشیم.
 مقدمه
انسان از زمانهای بسیار دور، علاوه براینكه با شكار حیوانات می­توانست مواد غذایی خود را تأمین كند، از پوست آنها نیز به عنوان وسیله مناسبی برای گرم نگه داشتن بدن خود استفاده می­كرد. در یك مقطع زمانی از تاریخ، انسان دریافت كه رویش مویین پوست حیوانات و رشته­های نازك و بلند برخی از گیاهان آمادگی دارند كه به وسیله تابیده شدن به دور خود، رشته­های بلندتری را تشكیل دهند كه موسوم به نخ است. بدین ترتیب بود كه الیاف طبیعی نظیر پنبه، پشم، ابریشم و دیگر الیاف هر یك بنحوی شناخته شدند‌‌[1].

1-1 الیاف ماده اولیه نساجی  
الیاف ماده اولیه صنعت نساجی است. خصوصیات اصلی یك لیف عبارت است از نسبت فوق العاده زیاد طول به قطر آن، استحكام، لطافت، الاستیسیته، جذب رنگ و قابلیت ریسندگی؛ كه باعث سهولت تاب دادن الیاف و در نتیجه باعث افزایش قدرت نخ می شود.[1] از مشخصه­های مهم یك لیف؛ طول (متوسط طول، توزیع طولی) ، سطح مقطع (مساحت كل، یكنواختی و شكل) ، تجعد (تعداد و دامنه تجعد) ، فنریت و مشخصات سطحی می­باشد. همچنین یك لیف باید دارای خصوصیات فیزیكی، شیمیایی و مكانیكی مطلوبی باشد. از خواص فیزیكی می توان به رنگ، جلا، وزن مخصوص، حرارت ویژه، هدایت الكتریكی وگرمایی، نقطه نرم شدن، دمای شیشه­ای و از خواص مكانیكی به استحكام، ازدیاد طول، مدول، الاستیسیته و بازگشت پذیری اشاره كرد. همچنین خواصی از قبیل رطوبت بازیافتی، تورم، عكس­العمل در برابر حلال­ها، تغییر شیمیایی در اثر حرارت، مقاومت در برابر عوامل جوی(اكسیژن، نور، حرارت، میكروارگانیزمها)، مقاومت شیمیایی به اسید، قلیا، عوامل اكسید­كننده و رنگ پذیری نیز دارای اهمیت می­باشد[2].
با توجه به کاربرد متنوع کالاهای نساجی، از پوشاك تا مصارف صنعتی، لزوم استفاده از الیاف با خصوصیات مختلف و روشهای متفاوت وجود دارد. روشهای مختلفی برای طبقه­بندی ویژگی­های مرتبط با خصوصیات الیاف، روشهای تولید و استفاده نهایی از آنها وجود دارد. هر چند که، طول و ظرافت دو پارامتر مهم از خصوصیات الیاف می باشند که پتانسیل کاربردی و فرآیند­پذیری الیاف را تعیین می­کنند.
براساس طول الیاف و فرآیند­پذیری در سیستم ریسندگی، الیاف به دو دسته الیاف استیپل کوتاه[1] و الیاف استیپل بلند[2] طبقه­بندی می­شوند. معمولاً، در حدود 58% از الیاف تولیدی در جهان در سیستم الیاف استیپل كوتاه و در حدود 7% در سیستم استیپل بلند ریسندگی می­شوند. فرآیند­پذیری الیاف در هر کدام از سیستم­های استیپل کوتاه و بلند، کاربرد ویژه­ای را تعیین می­کنند. در حالت کلی، الیاف ظریف و کوتاه، برای کاربرد در پارچه  بیشتر ترجیح داده می­شوند، در حالیکه الیاف با طول بلندتر، معمولاً برای قالی، طناب و ریسمان استفاده می­شوند. طول الیاف سلولزی طبیعی، اصولاً براساس طول سلول واحد آنها و طول لیفی كه سلولهای واحد آن توسط مواد صمغی مانند لیگنین به همدیگر متصل شده­اند، تعیین می­گردد[3] .
اصولاً طبقه بندی الیاف در برگیرنده كلیه الیاف طبیعی[3] و مصنوعی[4] ،كار بسیار مشكل و شاید هم غیرعملی است. برای طبقه­بندی الیاف بر حسب منشأ تولید، خانواده، ساختمان شیمیایی، خواص ومصرف آنها توسط متخصصین مختلف، پیشنهادات گوناگونی شده است. الیاف نساجی  به دو طبقه اصلی الیاف طبیعی و الیاف مصنوعی تقسیم می­شوند، كه هر یك از این دو طبقه، خود شامل گروه­های فرعی دیگری می­باشند. الیاف طبیعی مانند پشم و پنبه، الیافی هستند كه به طور طبیعی تولید می­شوند. الیاف مصنوعی، به الیافی اطلاق می­شود كه به خودی خود وجود ندارند و با استفاده از مواد خام اولیه و یا سایر مواد شیمیایی و با به كار­بردن روشهای صنعتی تهیه می­گردند[1]. منشأ الیاف سلولزی، گیاهان موجود درطبیعت هستند كه منابعی بی پایان بوده كه تنها بخش كوچكی از این منابع قابلیت استخراج الیاف با خصوصیات مناسب صنعت نساجی را دارند[2].
بر اساس منشأ، الیاف طبیعی به سه گروه فرعی تقسیم می­شوند: الیاف معدنی، الیاف گیاهی و الیاف حیوانی.
الیاف معدنی: مصرف این نوع الیاف در صنعت نساجی محدود است و آسبست كه در اصطلاح عامیانه، پنبه كوهی[5] یا پنبه نسوز نامیده می­شود، نمونه­ای از این الیاف می­باشد.
الیاف گیاهی : الیاف گیاهی از چوب و برخی مواد كشاورزی، كه موادی قابل تجدید حیات هستند تولید می­شوند و دارای پتانسیل ایجاد محصولات جدید و جایگزینی مواد سوختنی هیدروكربنی مضر برای محیط زیست می­باشند[4]. الیاف گیاهی شامل مهمترین الیاف نساجی ، یعنی پنبه و سایر الیاف مانند كتان، شاهدانه و جوت است . این الیاف از طریق كشت تهیه می­شوند و پایه سلولزی (ماده سازنده گیاهان) دارند[1]. الیاف گیاهی به گروه­های فرعی زیر تقسیم می­شوند:
1) الیاف دانه­ای، مانند پنبه
2)الیاف ساقه­ای، مانند كتان، جوت، شاهدانه
3)الیاف برگی، مانند سیسال، مانیلا
4)الیاف میوه­ای، مانند نارگیل
الیاف حیوانی : الیاف حیوانی مانند ابریشم،كه توسط كرم ابریشم تولید می­شود، همچنین پشم و سایر الیاف شبیه مو، مانند كشمیر، آلپاكا و غیره را نیز در بر می­گیرد. این الیاف، پایه پروتئینی دارند كه تركیب پیچیده­ای است و قسمت عمده ساختمان بدن جانداران را تشكیل می­دهد. این الیاف به گروه­های فرعی زیر تقسیم می­شوند[1] .
1) پشم
2) ابریشم
3) مو، مانند موی بز، خرگوش، شتر، اسب
الیاف سلولزی طبیعی تک سلولزی، پنبه و کاپوک، نسبتاً دارای طولهای کوتاه و در فرآیند سیستم استیپل کوتاه عمل شده، در حالیکه الیاف چند سلولی مانند کتان و چتایی، طولی بیش از 20 سانتیمتر دارند و مناسب فرآیندهای سیستم استیپل بلند می­باشند. هر چند که کتان و دیگر الیاف بلند، از نظر صنعتی برای سیستم استیپل، طول بلندتری دارند، اما تلاشهای موفقیت آمیزی برای بدست آوردن الیاف کتان با طول کوتاه، مناسب مخلوط کردن با الیاف پنبه و پروسه­های سیستم الیاف استیپل کوتاه، صورت گرفته است. از طرفی برگهای نارگیل و ذرت، چند سلولی بوده و در نساجی مناسب پروسه­های الیاف طبیعی بلند می­باشند.[3] الیاف مصنوعی می­توانند بر حسب ماده تشكیل دهنده الیاف، به دو گروه فرعی متمایز از یكدیگر یعنی، الیاف بازیافته[6] و الیاف سنتتیك[7] تقسیم شوند:
الیاف بازیافته الیافی هستند كه ماده تشكیل دهنده آنها، قبلاً در طبیعت موجود بوده است و الیاف سنتتیك از مواد شیمیایی تهیه می­شوند كه دارای ساختمان لیفی نیستند و از طریق سنتز مواد اولیه و یا اجرای پروسس­های شیمیایی لازم، ساختمان لیفی به آنها داده می­شود و طبیعت درساختن آنها و یا در قسمتی از فرآیند تهیه آنها، نقشی ندارد و كلاً سنتتیك هستند. گروههای فرعی الیاف سنتتیك را به صورت زیر می­توان بیان كرد.[1]
– پلی­آمید، نظیر نایلون
– پلی­استرها، نظیر تریلین، داكرون
– مشتقات پلی­وینیل، نظیر پلی­وینیل الكل، كلراید
– پلی­اولفین ها، مانند پلی­پروپیلن، پلی­اتیلن
– پلی­اورتانها
الیاف طبیعی  نسبت به مواد سنتتیك، دارای مزیتهایی از قبیل معایب محیط زیستی و سمی كردن محیط زیست كمتر و قابلیت تجزیه شدن بیولوژیكی می­باشند. اما مشكل اساسی الیاف گیاهی نسبت به الیاف سنتتیك، فقدان یكنواختی مواد است. الیاف سنتتیك می­توانند در یك روش خاص تولید شوند و الیاف تولیدی، دارای كیفیت یكنواخت و ثابت می­باشد، در حالیكه الیاف گیاهی، زمانیكه تولید می­شوند، شرایط رشد، تأثیر به سزایی بر نتایج و خصوصیات آنها دارد. تفاوتهای ایجاد شده به دلیل متفاوت بودن مناطق كشت، نوع خاك، آب و هوا و كشاورز می­باشد. عملیات رتینگ[8](جداسازی الیاف از قسمتهای چوبی ساقه و صمغهای گیاهی)، بر رنگ لیف، جداسازی دسته الیاف، مواد متشكله و استحكام لیف اثر می­گذارد. كیفیت لیف به شرایط زراعی، رشد و مكان لیف در گیاه نیز بستگی دارد[4] . جدول 1 ، درصد تغییرات کمیتهای مختلف در نمونه الیاف به طول 1 سانتیمتر را نشان می­دهد که توسط آقای مردیت[9] آزمایش شده است. همانگونه که مشاهده می­شود الیاف طبیعی گیاهی درصد تغییرات بالایی را نشان می­دهند. [5]

جدول1-1: درصد  تغییرات داخل نمونه الیاف

درصد تغییرات( cv%) الیاف
ازدیاد طول پارگی استحکام نیروی پارگی ظرافت
40 43 46 24 پنبه
31 40 45 24 الیاف ساقه­ای
32 28 34 21 پشم
18 7 8 9 نایلون

لیگنوسلولزها[10] به تمام گیاهانی اطلاق می شود كه امروزه بعنوان یكی از بزرگترین منابع طبیعی فراهم کننده مواد غذایی و انرژی مطرح هستند. 60 الی 80 درصد لیگنوسلولزها از پلی­ساكاریدها، كه پلیمر طبیعی قندها می­باشند، تشكیل شده است. علاوه بر این، طیف وسیعی از مواد قابل مصرف موجود در لیگنوسلولزها، تجدید پذیری آنها و همچنین سازگاری­شان با محیط زیست، هرگونه مطالعه و امكان سرمایه­گذاری در مورد لیگنوسلولزها را بعنوان یكی از چشم­اندازهای آینده بشری توجیه­پذیر می­سازد.[5] بیشترین ماده تولیدی طبیعی در كره زمین، گیاهان می­باشند، كه میزان تولید آنها در حدود 1011 تن در سال برآورد شده است. گیاهان، شامل انواع درختان، گیاهان بوته­ای، محصولات و ضایعات كشاورزی و …  می­باشند، كه قسمت عمده آنها پس از تولید بی هیچ استفاده­ای به روشهای مختلف، وارد چرخه بازگشت­پذیر طبیعت می­گردند. وجه مشخص همه گیاهان، ساختار فیبریلی آنها است كه در این ساختار، میكروفیبریل­های سلولز در شبكه­ای از همی­سلولز[11] و لیگنین[12] احاطه شده و سایر مواد آلی و معدنی، این ساختمان را تكمیل كرده­اند. به خاطر همین ساختار، به این مواد، لیگنوسلولز گفته می­شود [6].
ساختمان لیگنوسلولزها از سه بخش اصلی پلی ساكاریدها، لیگنین و مواد خارجی[13] تشكیل شده است. پلی­ساكاریدها به كربوهیدراتهای سنگینی گفته می­شوند كه شامل سلولز و همی­سلولز باشند و در مجموع 80-60 درصد كل ساختمان گیاه را تشكیل­دهند[7] .

تعداد صفحه : 95
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***