دانلود پایان نامه ارشد: بررسی اثر تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

 گرایش :منابع انسانی

عنوان : بررسی اثر تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده  مدیریت – گروه مدیریت دولتی

                                                                           

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش : منابع انسانی

عنوان :

بررسی اثر تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر امیربابک مرجانی

 

پاییز1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 2

مقدمه—— 3

1-1- بیان مسئله-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 4

1-2- اهمیت موضوع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 4

1-3- اهداف تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 6

1-4- چارچوب نظری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 6

1-5- مدل مفهومی تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 7

1-6- فرضیه های تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 8

1-7- روش تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 9

1-8- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات- 9

1-9- جامعه و نمونه آماری————- 10

1-10- قلمرو تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 10

1-11- تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق———- 10

فصل دوم : ادبیات موضوع———— 12


بخش اول : ادبیات تحقیق————— 13

2-1- سابقه حضور مفاهیم استراتژی در مدیریت و سیر تکاملی آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 13

2-2- تفکر استراتژیک-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 15

1-2-2- تعریف و مفهوم تفکر استراتژیک————– 15

2-2-2 – نظریه پردازان تفکر استراتژیک————– 18

2-2-3- ویژگی های تفکر استراتژیک– 20

2-2-4- انواع مدل ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 23

2-2-4-1- مدل لیدتکا-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 23

2-2-4-2- مدل گلدمن-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 25

2-2-4- کارکردهای تفکر استراتژیک– 26

2-2-5- اهمیت تفکر استراتژیک——- 28

2-2-6- تفاوت های برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 29

2-3- برنامه ریزی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 31

2-3-1- تعریف ومفهوم برنامه ریزی— 31

2-3-2- اهمیت و ضرورت برنامه ریزی————— 32

2-3-3- ویژگی های برنامه ریزی—— 32

2-3-4- انواع برنامه ریزی————- 33

2-3-4-1-  برنامه‌ریزی تخصصی—– 33

2-3-4-2- برنامه ریزی عملیاتی (اجرایی)————- 33

2-3-4-3- برنامه ریزی راهبردی(استراتژیک)——— 34

2-3-5- هدف از برنامه ریزی———- 34

2-4- برنامه ریزی استراتژیک——— 35

2-4-1- تعریف برنامه ریزی استراتژیک————— 35

2-4-2- مزایای برنامه ریزی استراتژیک————— 36

2-5- مدیریت منابع انسانی————- 37

2-5-1-  ماهیت مدیریت منابع انسانی– 37

2-6- برنامه ریزی نیروی انسانی——- 38

2-6-1- تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی———— 38

2-6-2- نظریه پردازان برنامه ریزی نیروی انسانی—- 40

2-6-3- ضرورت برنامه ریزی نیروی انسانی———- 41

2-6-4- مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی———— 43

2-6-5- روش های برآورد نیروی انسانی مورد نیاز—- 49

2-6-7-  ارتباط برنامه ریزی نیروی انسانی با برنامه ریزی کسب و کار————— 49

2-6-8- مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی———— 50

2-6-9- محدودیت های برنامه ریزی نیروی انسانی—– 51

2-7- برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی———- 52

2-7-1- تعریف برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی- 52

2-7-2- هدف برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی— 52

2-7-3- پیوند میان برنامه ریزی استراتژیک و منابع انسانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 53

2-7-4- انواع‌ مدلها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 53

2-7-4-1- مدل‌ رزماری‌ هریسون—— 53

2-7-4-2- مدل‌ جیمزواكر————– 55

2-7-4-3- كریستوفرمی‌ بی: ( نگرش باز)————– 55

2-7-4-4- مدل‌ فرآیند طرح‌ریزی‌ استراتژیك‌ منابع‌ انسانی‌ مرمابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 56

2-7-5- تکامل برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی- 58

بخش دوم : پیشینه تحقیق————— 59

فصل سوم : روش شناسی تحقیق—— 67

3-1- روش تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 68

3-2-  جامعه و نمونه آماری———— 69

3-3- معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات———– 69

3-3-1 پرسشنامه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 69

3-4- روایی و پایایی پرسشنامه——— 70

3-4-1- روایی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 70

3-4-2-  پایایی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 71

3- 5- روش تجزیه و تحلیل داده ها—– 72

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها— 76

4-1- آمار توصیفی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 77

4-1-1- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن————– 77

4-1-2- تفکیک نمونه بر حسب متغیر تحصیلات——- 78

4-1-3- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سابقه کار——– 79

4-1-4- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر نگرش سیستمیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 81

4-1-5 تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر عزم استراتژیکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 82

4-1-6- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر پیشروی با فرضیهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 83

4-1-7-تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر فرصت طلبی هوشمندانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 84

4-1-8- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر تفکر در زمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 85

4-1-9- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی- 86

4-1-10- بررسی آماره های توصیفی— 88

4-2-  آمار استنباطی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 89

4-2-1-  بررسی نرمال بودن متغیر ها– 89

4-2-2-  بررسی فرضیه های تحقیق—- 90

4-2-3-  برازش مدل رگرسیونی—— 101

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها— 105

5-1- نتیجه گیری تحقیق————– 106

5-1-1- نتایج مبتنی بر آمار توصیفی- 106

5-1-2- نتایج مبتنی بر آزمون فرضیه ها————- 108

5-2- پیشنهاد های تحقیق————– 111

5-2-1- پیشنهاد های مبتنی بر فرضیه ها————- 111

5-2-2- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی————— 113

پیوست و ضمائم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 114

منابع و ماخذ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 118

جکیده انگلیسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 123

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول (2-1) تفاوت های برنامه ریزی استراتژیک وتفکر استراتژیک  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 29

جدول (3-1) شماره سوال مربوط به هر عامل———- 70

جدول( 3-2 ) مقدار آلفای كرونباخ—— 72

جدول (4-1)  بررسی توزیع فراوانی متغیر سن——— 77

جدول (4-2)  بررسی توزیع فراوانی متغیر تحصیلات– 78

جدول (4-3 ) بررسی توزیع فراوانی متغیر سابقه کار— 79

جدول (4-4)  توزیع فراوانی سوالات متغیر نگرش سیستمیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 81

جدول (4-5)  توزیع فراوانی سوالات متغیر عزم استراتژیکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 82

جدول (4-6 ) توزیع فراوانی سوالات متغیر پیشروی با فرضیهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 83

جدول (4-7 ) توزیع فراوانی سوالات متغیر فرصت طلبی هوشمندانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 84

جدول( 4-8 ) توزیع فراوانی سوالات متغیر تفکر در زمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 85

جدول (4-9 ) توزیع فراوانی سوالات متغیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی—- 86

جدول (4-10) بررسی آماره های توصیفی————– 88

جدول( 4-11) بررسی توزیع متغیر—- 89

جدول (5-1) خلاصه نتایج تحقیق—– 109

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

نمودار (4-1) فراوانی متغیر سن——– 78

نمودار (4-2)  فراوانی متغیر تحصیلات—————- 79

نمودار (4-3 ) فراوانی متغیر سابقه كار- 80

 

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

شکل(1-1) مدل مفهومی تحقیق———– 8

شکل (2-1) نحوه تأثیر گذاری تفکر استراتژیک در سازمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 17

شکل (2-2) عناصر تفکر استراتژیک در سطح فردی– 23

شکل (2-3)  مدل عناصرتفکر استراتژیک لیدتکا——- 24

شكل( 2-4)  مدل مفهومی تفكر استراتژیك مدل گلدمن— 25

شکل(2-5) ‌ مدل‌ فرآیند طرح‌ریزی‌ استراتژیك‌ رزماری‌ هریسون‌بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 54

شکل(2-6) مدل‌ ‌ جیمز واكر———— 55

شکل(2-7) مدل‌ كریستوفرمی‌ بی——- 56

شکل(2-8) مدل‌ طرح‌ریزی‌ استراتژیك‌ منابع‌ انسانی‌ مرمابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 57

 

 

 

چكیده پایان نامه :

تفکر استراتژیک با سنتز عوامل محیطی و درونی تصویر یکپارچه ای را در ذهن ایجاد کرده و زمینه را برای خلق پاسخ های خلاقانه و بدیع به نیاز های سازمان فراهم می سازد و برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با روش های تحلیلی اهداف استراتژیک را به برنامه ها و اهداف سالیانه و کوتاه مدت تبدیل کرده و گام های لازم برای پیاده سازی استراتژی خلق را فرموله می کند .

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر تفکر استراتژیک بر فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیرمی باشد که در این راستا 1 فرضیه اصلی و 5 فرضیه فرعی طراحی شد. ازنظر روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی می باشدو از نظر هدف کاربردی است.جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت سرمایه گذاری غدیر با مدرک کارشناسی و بالاتر می باشد که تعداد آنها 83 نفرمی باشد. در جمع بندی نتایج ،پیشروی با فرضیه ، فرصت جویی هوشمندانه ، تمرکز برزمان ، تمرکز برهدف به ترتیب بیشترین تأثیر و نگرش سیستمی کمترین تأثیر را  بر برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی داشته است .

در نهایت امید است با به بکارگیری مولفه های شناسایی شده در این تحقیق و اهمیت آنها در برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در سازمان غدیر مورد حمایت و استفاده قرارگیرد.

کلمات کلیدی : تفکر استراتژیک ، برنامه ریزی نیروی انسانی، پیشروی با فرضیه ، تفکر در زمان،فرصت جویی هوشمندانه، تمرکز بر هدف ،نگرش سیستمی

 

تعداد صفحه : 134

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***