دانلود پایان نامه ارشد: بررسی آثار انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم سیاسی

عنوان : بررسی آثار انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات تهران

دانشگاه علوم انتظامی

دانشكده انتظامی

پایان نامه مقطع كارشناسی ارشد رشته پیشگیری

موضوع:

بررسی آثار انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات تهران بزرگ 1392

استاد راهنما:

دكتر احمد سوری

استاد مشاور:

سروان محسن صوفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات طرح

مقدمه…………………………………………………………………………………………… 12

بیان مسئله …………………………………………………………………………………….. 14

اهمیت و ضرورت موضوع……………………………………………………………………….. 16

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………17

سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………..18

فرضیه هاب تحقیق ……………………………………………………………………………. 18

تعریف مفهومی وعملیاتی واژه ها …………………………………………………………18

*فصل دوم: مبانی نظری

مقدمه ……………………………………………………………………………………………20

بخش اول: اخبار جنایی……………………………………………………………………….21

مفهوم جرم و جنایت…………………………………………………………………………. 21

کارکردهای رسانه های جمعی ………………………………………………………….. 21

مفهوم و ماهیت خبر …………………………………………………………………………23

اخبار و تاثیر گذاری آن…………………………………………………………………….24

معیارهای گزینش اخبار جنایی……………………………………………………….   27

بخش دوم:فرایند تاثیرگذاری رسانه ها

گونه شناسی نظریه های تاثیر رسانه ای………………………………………..  31

نظریه گلوله………………………………………………………………………………. 32

الگوی اثرهای محدود…………………………………………………………………. 33

نظریه کاشت …………………………………………………………………………….34

مک لوهان و جبرگرایی رسانه ای ……………………………………………………. 36

مارپیچ سکوت ……………………………………………………………………………..38

نظریه برجسته سازی …………………………………………………………………… 39

نظریه شکاف آگاهی ………………………………………………………………….. 40

نظریه های ترکیبی ……………………………………………………………………  40

رویکرد های نظری به جرم و رسانه ………………………………………………. 44

بخش سوم:انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات

نقش مطبوعات ……………………………………………………………………..45

معیار ها و انگیزه های طرفداران انعکاس اخبار جنایی……………………………45

واقع گرایی ……………………………………………………………………………. 46

منع وترس ………………………………………………………………………….. 46

اطلاع رسانی در نتیجه افزایش یافتن سطح هوشیاری ……………………….. 50

آزادی مطبوعات و حق نظارت افکار عمومی بر کلیه حوادث …………………. 51

نتیجه گیری نهایی و نظریات طرفداران انتشار اخبار جنایی ……………….51

معیارها و انگیزه های مخالفین انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات ……………. 55

ادبیات جرم و جنایت “سیاه” ………………………………………………………56

تلقین وتقلید …………………………………………………………………………57

آموزش شیوه ها …………………………………………………………………. 63

تشدید احساس ناامنی در افکار عمومی ……………………………………….. 65

قهرمان پروری و ایجاد حس شهرت طلبی ……………………………………. 67

عادی جلوه دادن جنایت و بی تفاوتی افراد نسبت به آن …………………… 69

اختلال در امر دادرسی و تاثیر بر رای دادگاه ……………………………….. 70

تاثیرات منفی اخبار جنایی بر روی کودکان و نوجوانان و جوانان ……………71

جمع بندی نظرات مخالفان انتشار اخبار جنایی …………………………..  73

پیشینه تحقیق …………………………………………………………………… 74

مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………… 76

*فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………… 78

روش تحقیق ………………………………………………………………….. 78

جامعه آماری …………………………………………………………………… 78

حجم نمونه و روش نمونه گیری ………………………………………………… 78

ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………….. 79

روایی پرسشنامه  ………………………………………………………………. 79

پایایی پرسشنامه  ……………………………………………………………..79

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………… 80

*فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه ……………………………………………………………………………… 82

ویژگیهای جمعیت شناسی نمونه ……………………………………………….83

تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه………………………………………………..88

آزمون فرضیات …………………………………………………………………… 112

*فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………..122

پیشنهادها ………………………………………………………………………….125

فهرست منابع و مأخذ …………………………………………………………….. 127

چکیده:

تحقیق و بررسی در اطراف اثر مطبوعات که اهمیت آن به هیچ وجه بر کسی پوشیده نیست از دیر زمان نظر جرم شناسان روانشناسان و نویسندگان را به خود جلب کرده و باعث شده تا هر کس برحسب عقیده و مطالعات خود نظراتی را ابراز کند و از آن به صورتی بحث نماید. لذا با عنایت به دغدغه خاطر قدیمی نویسنده مبنی بر تبعات انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات موضوع فوق انتخاب شد و هدف اصلی این تحقیق آگاهی از آثار انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات می باشد که در جامعه آماری افراد بالای 15 سال مناطق 22 گانه تهران بزرگ مورد مطالعه قرار گرفته و حجم نمونه 384 نفر بر اساس جدول اچ.اس.بولا محاسبه شده است و روش نمونه گیری مورد استفاده خوشه ای تصادفی است و روش تحقیق از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است و از ابزار پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

در این راستا پنج فرضیه مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفت و براساس اطلاعات بدست آمده چهار فرضیه اثبات و یکی از فرضیه ها رد گردید که نتیجه نهایی به شرح ذیل می باشد:

بین ویژگی های فردی مخاطبان، میزان مطالعه اخبار جنایی،نوع روزنامه مورد مطالعه، با تاثیرپذیری آنان از انعکاس اخبار جنایی رابطه معناداری وجود دارد. اما بین نوع هدف مخاطبان از مطالعه اخبار جنایی و تاثیرپذیری آنان از انعکاس اخبار جنایی رابطه معناداری وجود ندارد.

فصل اول: کلیات

مقدمه:

انسان موجودی اجتماعی است و برای برآوردن نیازهایش با همنوعان خویش ارتباط برقرار می کند. این نیاز موجب تشکیل جامعه می شود و ساختارهای مختلف افتصادی،فرهنگی و سیاسی را ایجاد،گسترش و پیچیدگی روابط انسانها را به دنبال دارد و در این میان نقش رسانه ها جهت آسان نمودن این ارتباط بسیار اهمیت دارد به طوری که وجود رسانه های گروهی و جمعی را در صحنه مناسبات اجتماعی انسان ها امری اجتناب ناپذیر نموده است.بسیاری از دانش پژوهان،متفکران و مصلحان اجتماعی عصر حاضر را با نام های متفاوتی چون«عصر تکنیک»،«عصر ارتباطات»،«دهکده جهانی»،«رهبری از راه دور» نامیده اند. البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد ماهواره و فضاپیما صادق است بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های گروهی در مورد انسان نیز صدق می کند. زیرا تا قرن بیستم رهبری و ارشاد انسان  رویارو و براساس ارتباط چهره به چهره بود در صورتی که در عصر حاضر ارتباط یک طرفه و از راه دور صورت می گیرد به طوری که بین شنوده و گوینده یا بهتر گوییم بین موثر و متاثر به طور نسبی فاصله زیادی وجود دارد برخی معتقدند که رسانه های گروهی دارای چنین قدرتی هستند که با نسل های پیشین بسیار متفاوت است.

لازرسفلد[1] و مرتندر تشریح این عقاید متفکران می نویسند”وسایل ارتباط جمعی ابزاری بس نیرومندند که می توان از آن در راه خیر،شر با تاثیری شگرف سود برد و چنانچه کنترل مطلوب وجود نداشته باشد امکان استفاده از این وسایل در راه شر بیشتر از خیر است.(هدایت ا…،1372،203)

امروزه در میان رسانه ها اثرات منفی مطبوعات به شدت رسانه های دیگر چون تلویزیون،ویدئو وماهواره نیست.اما نباید از اثرات مخرب آن غافل شد.داستانهای مربوط به خونریزی،آدم کشی،انتقام،شرارت،شقاوت از عهد باستان تاکنون در بسیاری از جوامع بشری رایج بوده و گاهی به صورت حماسه های ملی و مردمی سینه به سینه گشته به دست نسل معاصر رسیده است.از داستانهای خشم ژوپیتر گرفته تا داستانهای قوم یهود ورستم دستان به صورتهای گوناگونی،پرخاشگری،مبارزه جویی،دفاع از حرم و حریم منعکس شده است ولی هرگز در تاریخ از برکت صنعت چاپ و تصویر داستانهای خونریزی و شقاوت تا به این حد همه جا گیر نبوده است.(شیخاوندی،402،1384)

در عصر حاضر همه روزه اخبار مربوط به جرم و جنایت و جنگ، در مطبوعات اغلب کشورها از آن جمله ایران منعکس می شود و برخی اوقات خبر آن از مرزها گذشته و جنبه جهانی پیدا می کند. تنظیم کنندگان صفحات روزنامه هاو مجلات عامیانه می کوشند تا حادترین و خشن ترین جنایتها را با طول و تفسیر منتشر سازند وبه همین خاطر اثرات منفی انعکاس اینگونه اخبار از دیر باز دغدغه خاطر بسیاری از دانشمندان را موجب شده و هر کس بر حسب عقیده و مطالعات خود نظراتی را ابراز داشته و از آن به صورتی بحث نموده است. این پژوهش به بررسی و ارزیابی جنبه های مثبت و منفی انعکاس این اخبار از دیدگاههای مختلف پرداخته و با روش پیمایشی در پی آن می باشد که اثر مطبوعات را با توجه به جنبه ذکر شده بر رفتارهای بزهکارانه و نابهنجار مورد بررسی قرار دهد.

بیان مسأله:

بررسی ها نشان می دهد که صفحات حوادث، یکی از پرخواننده ترین صفحات روزنامه هاست.موفقیت بسیاری از روزنامه های سراسری،هفته نامه ها و مجلات،به دلیل توجه خاص به انعکاس اخبار حوادث و پاسخگویی به این نیاز مخاطبان بوده است.مطالعات انجام شده حاکی از آن است که اخبار جنایی حداقل 4 درصد و حداکثر 28 درصد و به طور متوسط7 درصد از مطالب روزنامه ها را تشکیل می دهد. این نسبت در مورد رسانه های دیداری و شنیداری درصد متفاوتی بین 10 تا 13 را براساس دروه های زمانی و محیط های جغرافیایی مختلف به خود اختصاص داده است(فرجیها،1385،58)

هنگامی که مجرم یا جنایتکار مرتکب جنایتی می شود که منطبق با روشهای ارائه شده رسانه های جمعی است، به طور طبیعی این سوال در مغز زنده می شود که آیا رسانه ها مشوق این امر بودند؟ در رسانه و به خصوص در بین مخاطبان صفحه حوادث مطبوعات چرا مطالعه و پیگیری اخبار جنایی از جاذبه زیادی برخوردار است؟ کدام گروه از خوانندگان مطبوعات،علاقه و گرایش،بیشتری به مطالعه دارند؟خوانندگان اخبار حوادث چه نوع موضوعاتی را بیشتر مطالعه می کنند؟در مطالعه اخبار جنایی بیشتر به چه جنبه های از جرم(انگیزه ها،چگونگی انجام،نتایج عواقب)توجه دارند؟ مطالعه اخبار جرایم چه احساسی را در خوانندگان بر می انگیزد؟ این ها پرسش های است که درباره آن ها اطلاعات زیادی موجود نیست و شاید تاکنون در جامعه ما بررسی و پژوهش ویژه ای پیرامون آن صورت نگرفته است.آنچه بدیهی می نماید علاقه و گرایش زیاد در بین روزنامه خوانها به مطالعه اخبار جرایم است.

رسانه با انعکاس اخبار مربوط به پدیده های جنایی نگرش خاصی را به مردم تحمیل می کنند و چگونگی قضاوت و داوری آنان درباره جرم و عدالت کیفری را سامان می دهند. این ابزارهای ارتباطی به سادگی می توانند از موضوعی کم اهمیت سوژه ای بسیار مهم بسازند و افکار عمومی را نسبت به پدیده ای خاص حساس کنند و یا برعکس از حادثه ای مهم خبری خنثی و کم اهمیت بسازند. رسانه های گروهی به دلیل برخورداری از این ظرفیت یکی از ابزارهای موثر برای کنترل نهادها و جریان های قدرتمند و با نفوذ تلقی می شوند.خبرنگاران دبیران سرویس خبری روزنامه ها و مدیران مسئول تنظیم خبر و گزارش،با انتخاب موضوع و چگونگی انتقال این اطلاعات به مردم،نقش موثری در تعیین محدوده جرم و انحراف بازی می کنند. آن ها با انتخاب حوادث جنایی و نحوه انعکاس آن در واقع محدوده رفتاری مجاز را تعریف و معیارهایی را در این زمینه به جامعه ارائه می کنند.بدین ترتیب رسانه ها از یک سو توانایی تشدید احساس ناامنی،ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر با ایفای نقش اطلاع رسانی مسئولانه و ترویج الگوی زندگی سالم می توانند در کاهش وقوع جرم و تامین احساس امنیت موثر باشند.برخی معتقدند که رسالت رسانه ها آگاهی بخشی و اطلاع رسانی است و رسانه های عمومی نباید خود را قیّم مردم بدانند و مطابق میل خود به انتشار اخبار بپردازند.این رویکرد که به روزنامه نگاری حرفه ای نگاهی سوداگرایانه دارد با انتخاب سوژه هایی که بیشتر باعث جذب مخاطب می شوند به ارضای حس کنجکاوی خواننده توجهی خاص نشان می دهد. در این وضعیت منافع و مصالح اجتماعی از جمله کارکرد پیشگیرانه رسانه ها در اولویت های بعدی قرار می گیرد. دیدگاه دیگری که در زمینه بازتاب رسانه ای جرم دارد دیدگاه سلبی است که معتقد است رسانه های دیداری،شنیداری و نوشتاری با انعکاس اخبار و رویدادهای جنایی قبح و زشتی رفتارهای مجرمانه را در جامعه از بین می برند و وقوع جرم را امری عادی و طبیعی نشان می دهند.در این شرایط اجتماع پس از مدتی به این زشتی ها عادت می کند و زمینه سقوط ارزش های اجتماعی و هنجارهای زندگی سالم فراهم می شود.برخی از طرفداران این دیدگاه به عدم انتشار اخبار جنایی در رسانه ها به طور مطلق معتقدند و برخی دیگر به پوشش خبری حوادث جنایی به طور محتاطانه باور دارند.

اهمیت و ضرورت موضوع:

تلاش در راه شناخت و آگاهی همواره در نهاد آدمی می جوشد و شناخت پدیده های اجتماعی تنها در سایه کاربرد روش های علمی میسر است. ضرورت ریشه یابی مسائل و معضلات از جمله جرائم بر کسی پوشیده نیست زیرا تنها در صورت آشنایی با علل و عوامل موجود این معضل است که می توان جهت حل یا تعدیل آن قدمی برداشت. مسئله بزهکاری سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. متخصصان رشته های مختلف،جرم شناسان،جامعه شناسان،روانشناسان هریک  از دریچه ای به این مسئله همت گماردند که حاصل این کوشش ها و تلاش ها از یک سو کمک به شناخت و روشن کردن این مسائل بوده و از سوی دیگر بیانگر پیچیدگی های شناخت علمی و مسائل اجتماعی و همچنین نشانه بیماری جوامع مختلف بوده است. جرم از پدیده هایی است که جوامع مختلف انسانی در زمان ها و مکان های مختلف بدان مبتلا بوده است.پیچیدگی های رفتاری انسانی موجب می شود که در موقعیت های متفاوت علل گوناگونی موجب گرایش به ارتکاب جرم شود. مطالعه و شناخت این گونه رفتارها می تواند ما را به ریشه های اصلی این جرائم و انحرافات نزدیک سازد.

پیرامون اهمیت موضوع تحقیق حاضر و ضرورتی که مطالعه آن را ایجاد می کند باید توجه داشت که دست اندرکاران چرخه تولید در رسانه های گروهی اعم از مطبوعات،تلویزیون و رادیو به خوبی می دانند هر پدیده در غالب خبر،گزارش، فیلم سینمایی،مجموعه های تلویزیونی و برنامه های رادیو با انبوه مخاطبان، با استعدادها،افکار،روحیات وشرایط زیستی،فرهنگی، اقتصادی،اجتماعی و خانوادگی مختلف سروکار دارند.هر گونه تولید این گروه رسانه ای تاثیر مستقیم بر نبض و تحرک اقشار جامعه می گذارد. امید، ناامیدی،نشاط، اندوه،رستگاری،کجروی،نیک اندیشی و بداندیشی طنین موسقیایی می توانند باشند بر فضای جامعه که نت آن ها را هر یک از خالقان آثار ذکر شده ، تحریر می کنند. یک رسانه می تواند مخاطبان خود را به خوبی هدایت کند یا افرادی پرخاشگر و خشونت طلب و سرکش را پرورش می دهد. خبرهای حوادث نیز به سهم خود نقشی تاثیرگذار در این بازپروری دارد. اگرچه یکی از اهداف درج اخبار، عبرت گیری مخاطبان از سرنوشت کسانی است که راه ناصواب را پیش گرفته اند. اما همیشه برداشت ها نسبت به این اخبار با این دید مثبت نیست برخی از آن با هدف جلوگیری از دامنه جنایات تاکید می کنند.اما برخی دیگر معتقدند که گروهی از مطبوعات شیوه های ارتکاب جرم را براصل اطلاع رسانی ترجیح داده اند و باید در این باره روش ها را بازنگری کرد.لذا بررسی و پژوهش و تحقیق در این زمینه می تواند پیامد های احتمالی ناشی از انعکاس اخبار جنایی در مطبوعات را روشن ساخته و برای دست اندرکاران مطبوعات و سایر دانش پژوهان و مسئولین سودمند و آموزنده باشد. چرا که هر گونه بی توجهی نسبت به شناسایی پارمترهای تشدید کننده بزهکاری،نه تنها سلامت و سعادت فرد را به خاطر می اندازد. بلکه زیان های غیر قابل جبران را نیز بر جامعه و ساختار آن تحمیل می کند.

Lazersefled  2.Merton  .1

تعداد صفحه : 137

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***