دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی پتانسیل روانگرایی در محدوده سازه ­های زیرزمینی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

گرایش : مکانیک سنگ

عنوان : ارزیابی پتانسیل روانگرایی در محدوده سازه ­های زیرزمینی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده فنی و مهندسی

بخش مهندسی معدن

پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

گرایش مکانیک سنگ

ارزیابی پتانسیل روانگرایی در محدوده سازه ­های زیرزمینی با استفاده از زمین­آمار

مورد مطالعاتی، مسیر خط دو مترو تبریز

 استاد راهنما:

دکتر سعید کریمی نسب

 مشاور صنعتی:

مهندس سجاد کلانتری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
روانگرایی خاک­ها در اثر بارگذاری­های دینامیکی همواره نگرانی مهمی برای کارهای مهندسی ژئوتکنیک بوده است که در طی آن خاک بصورت آنی مقاومت برشی خود را از دست می­دهد. وضعیت لرزه­خیزی شهر تبریز و نیز نوع دانه­بندی خاک­های واقع در مسیر خط دو متروی تبریز و عمق آب زیرزمینی در نقاط مختلف آن، این نهشته­ها را مستعد روانگرایی ساخته است. عملکرد لرزه­ای سازه­های زیرزمینی حفر شده در خاک­های با استعداد روانگرایی در طی زمین­لرزه­های گذشته، ارزیابی پتانسیل روانگرایی نهشته­های مذکور را ضروری می­سازد. مدل­های تجربی موجود برای این امر، ارزیابی پتانسیل روانگرایی را منحصرا در نقاط نمونه­برداری شده امکان­پذیر می­سازند. در مطالعه حاضر، در ابتدا با توجه به در دسترس بودن داده­های حاصل از SPT، از معیار یود و همکاران برای تحلیل پتانسیل روانگرایی در اعماق حاوی اطلاعات مورد نیاز استفاده شد. با توجه به اینکه این معیار برای خاک­های حاوی محتوی ریزدانه بالا پیش­بینی محافظه­کارانه­ای ارائه می­دهد، برای محاسبه فاکتور ایمنی در برابر روانگرایی این نوع خاک­ها، از معیارهای بری و سانشیو؛ و اندروس و مارتین نیز استفاده شد. پس از آن، برای تخمین مقادیر این پارامتر در نقاط اندازه­گیری نشده، از روش زمین­آمار استفاده شد و در نهایت مقاطع دو بعدی در دو راستای XY و YZ ارائه گشت.
واژه­های کلیدی: روانگرایی، مقاومت برشی، سازه­های زیرزمینی، مدل یود و همکاران، معیار بری و سانشیو، معیار اندروس و مارتین، زمین­آمار.
فهرست مطالب
عنوان                صفحه
فصل اول: مقدمه و اهداف تحقیق. 1
فصل دوم: پدیده روانگرایی و روش­های مختلف بررسی آن. 5
2-1- پدیده روانگرایی. 6
2-2- مکانیزم روانگرایی. 6
2-3- آسیب­های ناشی از روانگرایی خاک­ها 7
2-3-1- آسیب­های سطحی. 8
2-3-2- آسیب­های ناشی از روانگرایی بر سازه­های زیرزمینی. 8
2-3-2-1- انواع خرابی­های سازه­های زیرزمینی در اثر وقوع روانگرایی. 9
2-3-2-2- راهکارهای مقابله با خرابی­ها 11
2-4- روش­های مختلف ارزیابی پتانسیل روانگرایی در یک عمق معین از نهشته­های خاکی. 13
2-4-1- روش­های آزمایشگاهی موجود برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی. 14
2-4-2- روابط تجربی موجود برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی. 17
2-4-2-1- روابط تجربی بر مبنای داده­های حاصل از آزمون نفوذ استاندارد 17
2-4-2-1-1- آزمون نفوذ استاندارد 18
2-4-2-1-2- روش سید و ادریس… 20
2-4-2-1-3- روش ایواساکی و همکاران (1978). 25
2-4-2-2- روابط تجربی بر مبنای داده­های حاصل از آزمون نفوذ مخروط. 27
2-4-2-2-1- آزمون نفوذ مخروط. 27
2-4-2-2-2- روش رابرتسون و وراید (1998) 28
2-4-2-3- روابط بر مبنای سرعت موج برشی. 28
2-4-2-4- مقایسه دقت پیش­بینی روابط تجربی . 29
2-5- بررسی تغییرات پتانسیل روانگرایی در دو بعد و نیز در فضا 29
2-6- معیارهای موجود برای بررسی استعداد روانگرایی خاک­های لای­دار و رس­دار 30
2-7- جمع­بندی. 31
فصل سوم: مبانی زمین­آمار 32
3-1- مقدمه 33
3-2- واریوگرام 33
3-2-1- کلیات.. 33
3-2-2- واریوگرام جهتی و غیر جهتی. 37
3-2-3- روند. 39
3-2-4- ناهمسانگردی. 39
3-2-5- مدلسازی واریوگرام 40
3-2-5-1- مدل کروی. 40
3-2-5-2- مدل گوسی. 41
3-2-5-3- مدل نمایی. 41
3-2-5-4- مدل خطی بدون سقف.. 42
3-2-5-5- مدل خطی سقف­دار 42
3-2-5-6- مدل سینوسی (اثر سوراخ) 43
3-3- واریانس تخمین. 44
3-4- کریجینگ… 45
3-4-1- مقدمه 45
3-4-2-انواع کریجینگ… 45
3-4-2-1- انواع کریجینگ بر حسب مشخصات ساختار فضایی. 45
3-4-2-2- انواع کریجینگ بر حسب حجم پایه 47
3-4-2-2-1- کریجینگ نقطه­ای. 47
3-4-2-2-2- کریجینگ بلوکی. 47
3-4-2-3- سایر انواع کریجینگ… 47
3-5- مراحل تخمین به روش زمین آماری 47
3-6- مطالعات پیشین صورت گرفته در خصوص استفاده از زمین­آمار در ارزیابی پتانسیل روانگرایی 49
3-6-1- ییگوسگیل و همکاران (2006) 49
3-6-2- داوسون و بایز (2005) 50
3-7- جمع­بندی 52
فصل چهارم: معرفی مسیر خط دو مترو تبریز. 53
4-1- مقدمه. 54
4-2- وضعیت لایه­های زیرسطحی مسیر خط دو مترو تبریز. 54
4-3- زمین شناسی عمومی منطقه. 57
4-4- تکتونیک و لرزه­خیزی منطقه. 58
4-5- وضعیت آب زیرزمینی در محدوده مورد مطالعه 59
4-6- آزمایش­های صحرایی صورت گرفته در ناحیه مورد مطالعه 59
4-7- آزمایش­های آزمایشگاهی صورت گرفته در ناحیه مورد مطالعه 59
4-8- جمع­بندی. 60
فصل پنجم: تعیین پتانسیل روانگرایی رسوبات مسیر خط دو مترو تبریز با استفاده از زمین­آمار 61
5-1- مقدمه 62
5-2- آماده­سازی و تحلیل آماری داده­ها 62
5-3-واریوگرافی. 66
5-3-1- محاسبات واریوگرام تجربی و برازش مدل. 66
5-3-2- اعتبارسنجی داده­ها 68
5-4- تخمین کریجینگ… 69
5-5- جمع­بندی. 75
فصل ششم: نتایج و پیشنهادها 76
6-1- نتایج. 77
6-2- پیشنهادها 78
منابع و مآخذ. 79
پیوست.. 83
امروزه با پیشرفت فن­آوری، سهولت نسبی در حفاری و ساخت سازه­­های زیرزمینی، محدودیت­ در فضاهای سطحی برای اجرای طرح­های عمرانی و نیز به واسطه مسائل سیاسی و امنیتی توجه بسیاری از کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه به احداث سازه­های زیرزمینی برای کاربردهای عمرانی، معدنی و نظامی جلب شده است. راه­ها و بزرگراه­های زیرزمینی، انواع تونل­ها و شبکه متروی شهری از جمله سازه­هایی هستند که در کشورهای مختلف به سرعت در حال ساخت و اجرا می­باشد. با توجه به توسعه روزافزون سازه­های زیرزمینی و هزینه­های فراوانی که برای ساخت هر یک از این سازه­ها صرف می­گردد و نیز اهمیت آنها در شبکه حمل و نقل بین شهری و داخل شهری و خطری که در صورت آسیب­دیدگی آنها متوجه جان مردم می­شود، لازم است که پایداری آنها در برابر خطرات ناشی از زلزله مورد مطالعه قرار گیرد [1].
یکی از مهمترین پدیده­هایی که به هنگام زلزله خسارات شدیدی به سازه­های زیرزمینی وارد می­کند، پدیده روانگرایی[1] است. روانگرایی، پدیده افت آنی مقاومت برشی خاک در طی ارتعاش سنگین زمین­لرزه­هاست که طی آن، خاک رفتاری شبیه یک مایع از خود نشان می­دهد [2]. این پدیده در سازه­های زیرزمینی واقع در خاک روانگرا شده، به صورت­هایی نظیر نشست­ها[2]ی جدی و برکنش[3] سازه ظاهر می­شود و بسیار محتمل است که به­عنوان یکی از پیامدهای زلزله مطرح شود.
در پی خسارات چشمگیری که این پدیده در طی زمین­لرزه­های نیگاتا[4] و آلاسکا[5] در سال 1964 بر جای گذاشت، مطالعات گسترده­ای در رابطه با آن صورت گرفته و روش­های متعددی برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی نهشته­های خاکی ارائه شده است [3] که در حالت کلی به دو دسته الف) روش­های آزمایشگاهی؛ ب) روش­های تجربی، تقسیم می­شوند. بدلیل مشکلات موجود در تهیه نمونه­های دست نخورده از خاک­های فاقد چسبندگی و ایجاد شرایط صحرایی نظیر حالت­های تنش در نمونه­ها، بسیاری از مهندسین ترجیح می­دهند که روش­های تجربی را برای مطالعه خود انتخاب نمایند [4].
از جمله روابط تجربی ارزیابی پتانسیل روانگرایی، روابط بر مبنای داده­های حاصل از آزمایشات صحرایی نظیر آزمون نفوذ استاندارد[6](SPT)، آزمون نفوذ مخروط[7] (CPT) و اندازه­گیری سرعت موج برشی می­باشد. انتخاب روش تحلیل پتانسیل روانگرایی، بر اساس نوع داده­های موجود صورت می­گیرد [5]. با استفاده از این روش­ها، مقادیر فاکتور ایمنی در برابر روانگرایی در اعماقی از خاک که اطلاعات ژئوتکنیکی آن­ها در دسترس باشد قابل محاسبه خواهد بود.
زمین­آمار یک روش درونیابی برای تخمین مقادیر یک پارامتر دلخواه با استفاده از یک سری داده محدود از نظر تعداد است. این روش قابل کاربرد برای داده­هایی است که دارای توزیع فضایی هستند. در این روش، با استفاده از تکنیک کریجینگ[8] می­توان مقادیر پارامتر مورد نظر را در نقاطی که نمونه­برداری نشده است با توجه به نقاط اطراف آن تخمین زد [6].
در این پژوهش سعی شده است به ارزیابی پتانسیل روانگرایی در مقاطع مختلف واقع در مسیر خط دو متروی تبریز پرداخته شود.
این پایان­نامه در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول که فصل حاضر می­باشد؛ مقدمه، اهداف و ساختار پایان­نامه را معرفی می­کند؛ در فصل دوم پس از نگرش اجمالی به پدیده روانگرایی و آسیب­های سطحی ناشی از آن و نیز نحوه تاثیر روانگرایی بر سازه­های زیرزمینی و راهکارهای مقابله با این اثرات، روش­های مختلف ارزیابی پتانسیل روانگرایی مورد بررسی قرار می­گیرد. در فصل سوم به تئوری روش زمین­آمار و مرور مطالعات موردی صورت گرفته در زمینه استفاده از روش کریجینگ در ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک­ها پرداخته می­شود.
فصل چهارم به معرفی وضعیت لرزه­خیزی، سطح ایستابی، زمین­شناسی و نیز داده­های حاصل از مطالعات ژئوتکنیکی صورت گرفته در مسیر خط دو متروی تبریز اختصاص یافته است.
در فصل پنجم، با ترکیب روش کریجینگ معمولی[9] و رابطه تجربی یود و همکاران[10] مقادیر فاکتور ایمنی در برابر روانگرایی در نهشته خاک واقع در مسیر خط دوی مترو تبریز تخمین زده می­شود؛
در نهایت در فصل ششم ضمن نتیجه­گیری از مجموع بررسی­ها و محاسبات انجام شده، پیشنهادهایی جهت ادامه مطالعات ارائه می­شود.
2-1-پدیده روانگرایی
روانگرایی به معنی پدیده شکل­گیری لرزه­ای فشارهای آب منفذی بزرگ در خاک­های دانه­ای است که طی آن خاک از یک وضعیت جامد به حالت مایع تبدیل می­شود [7].

در خاک­های ماسه­ای، قبل از وقوع زلزله ذرات خاک در تماس با یکدیگر قرار دارند (شکل 2-1-الف). این امر موجب می­شود که مقاومت برشی خاک، τ، پایداری سازه­ای که در سطح زمین قرار دارد را تامین نماید. نهشته­[11]های ماسه­ای نسبتا سست ریزدانه که در زیر سفره آب زیرزمینی قرار گرفته­اند، هنگامی که تحت اثر بارهای لرزه­ای قرار ­گیرند تمایل به کاهش حجم پیدا می­کنند. در صورتیکه زمان کافی جهت خروج آب منفذی از بین دانه­های خاک موجود باشد، خاک حالت متراکم­تری گرفته و مقداری آب از آن خارج می­گردد. با توجه به اینکه در حین زلزله و بارگذاری­های سریع زمان کافی جهت زهکشی وجود ندارد، در اثر تمایل به تراکم فشار آب منفذی، u، افزایش می­یابد. با تداوم ارتعاش، بر میزان فشار آب به تدریج افزوده شده و به مقدار تنش کل سربار، σ، نزدیک می­شود. در نهایت زمانی فرا می­رسد که تنش کل برابر فشار آب منفذی گردد. در این حالت بر اساس رابطه زیر تنش سربار موثر، ، برابر صفر شده و تماس بین دانه­ها از بین می­رود:
(2-1)
از طرف دیگر با توجه به اینکه در خاک­های دانه­ای اشباع، مقاومت برشی با استفاده از معادله 2-2 بدست می­آید، با از بین رفتن تنش موثر، ماسه ناگهان مقاومت برشی خود را از دست داده و رفتاری شبیه رفتار یک مایع از خود نشان می­دهد. این پدیده روانگرایی نامیده می­شود (شکل 2-1-ب) [8 ، 9].
(2-2)                                                                                                                 τ= σ’ tanφ’
که درآن،  به معنی زاویه اصطکاک داخلی خاک می­باشد.
پس از وقوع روانگرایی، همزمان با خروج آب، تماس بین ذرات خاک مجددا برقرار شده و حالتی مانند آنچه که در شکل 2-1-ج نشان داده شده است، بوجود می­آید که همان گیرش مجدد توده خاک، لیکن پس از وقوع مقدار زیادی نشست است. کاهش حجم در خاک نشست کرده، برابر حجم آب حفره­ای است که از خاک خارج شده است. مکانیزم پدیده روانگرایی در خاک­های واقعی بسیار پیچیده­تر هست، زیرا از روی هم قرار گرفتن ذرات با اندازه­های مختلف تشکیل یافته­اند [8].
شکل2-1- شماتیک رفتار ذرات خاک الف) قبل، ب) بعد، ج) حین روانگرایی [8].
2-3- آسیب­[12]های ناشی از روانگرایی خاک­ها
به طور تقریبی می­توان گفت که در پی تمامی زمین­لرزه­های بزرگ، شواهد روانگرایی وجود داشته است [10]. این پدیده اغلب در عمق اتفاق می­افتد که به دلایل مختلفی ممکن است تا سطح زمین توسعه نیابد. بنابراین شواهد سطحی بیانگر وقوع روانگرایی خاک هستند، اما عدم وجود مشاهدات سطحی الزاما به معنای عدم وقوع آن نیست [11]. آسیب­های ناشی از روانگرایی در حالت کلی شامل دو دسته می­باشد: الف) آسیب­های سطحی، ب)آسیب­هایی که بر سازه­های زیرزمینی وارد می­شود. با توجه به اینکه خرابی­های سطحی پس از زمین­لرزه قابل رویت می­باشند، مطالعات گسترده­ای در ارتباط با آن­ها صورت گرفته است. با این وجود به دلیل کمبود شواهد صحرایی حاصل از ابزاربندی[13] و نیز پیچیدگی مدلسازی خسارات ناشی از روانگرایی بر روی سازه­های زیرزمینی، مطالعات صورت گرفته در زمینه دسته دوم آسیب­ها محدود و گاها بحث­برانگیز است [14-12].
در ادامه این بخش، در ابتدا به آسیب­های سطحی ناشی از روانگرایی به اختصار اشاره می­گردد و سپس آسیب­هایی که امکان وقوع آن­ها در سازه­های زیرزمینی وجود دارد، با تفصیل بیشتری مورد بحث قرار می­گیرند.
2-3-1-آسیب­های سطحی
از جمله آسیب­های سطحی ناشی از روانگرایی خاک­ها، می­توان به فوران ماسه، نشست و گسترش جانبی زمین و خسارات ناشی از حرکت رو به بالای سازه­های زیرزمینی اشاره نمود [10 و 3]. در شکل 2-2 نمونه واقعی این خرابی­ها نشان داده شده است.
آسیب­های ناشی از روانگرایی بر سازه­های زیرزمینی
تاسیسات[1] زیرزمینی که در اعماق کم در خاک­ها احداث می­گردند، امروزه کاربردهای وسیعی از خطوط لوله[2]کوچک (از قبیل خطوط لوله­ای که برای انتقال گاز طبیعی و ذخیره آب استفاده می­شوند) گرفته تا سازه­های زیرزمینی بزرگ (نظیر مترو، راه­آهن و تونل­های بزرگراه) پیدا کرده­اند.
از نظر تاریخی، گزارش­های مربوط به خسارات ناشی از روانگرایی خاک­ها در سازه­های زیرزمینی، در مقایسه با سازه­های سطحی، کمتر بوده است. با این وجود گزارش­های متعددی وجود دارد که مبین درجات مختلفی از آسیب­ها در تونل­ها و فضاهای زیرزمینی است. در اثر وقوع زمین­لرزه کوبه[3] در سال 1995 خسارات متعددی به سیستم مترو، نظیر ریزش ایستگاه دایکای[4]، وارد شد. در طی زلزله دوزکه[5] (1999) در ترکیه، یک تونل بزرگراه دچار ریزش شد. زمین­لرزه تایوان[6] (1999) نیز خسارات شدیدی بر تونل­های کوهستانی در مرکز شهر بوجود آورد. خرابی­های ایجاد شده در سازه­های زیرزمینی بزرگ، هم­چنین در زمین­لرزه­های دیگر نظیر تانگشان[7] (1976) در چین و لوما پریتا[8] (1989) در آمریکا نیز مشاهده شده است [16].
مطالعات انجام گرفته در خصوص خرابی­های سازه­های زیرزمینی بزرگ که در طی بارگذاری زلزله اتفاق می­افتد، عمدتا شامل بررسی رفتار سازه­های محصور شده بوسیله خاک­های غیر روانگرا است [17، 18]. بر اساس این مطالعات، روش­هایی نیز جهت طراحی مقاوم آنها در برابر بارهای لرزه­ای ارائه گشته است [18]. در مقابل، اگرچه روانگرایی خاک­های اطراف ممکن است منجر به آسیب­های جدی گردد، مطالعات عددی [12، 16، 22-19] و آزمایشگاهی [23] کمی در خصوص رفتار لرزه­ای سازه­های زیرزمینی بزرگ محصور با خاک روانگرا می­تواند یافت شودکه در این میان روش­های عددی تایید شده[9] نظیر روش المان محدود، به طور موفقیت­آمیزی به منظور تحلیل این سازه­ها و مسائل اندرکنش خاک و سازه مورد استفاده قرار گرفته­اند.
بر اساس این مطالعات، به استثنای برکنش سازه در اثر روانگرایی، پاسخ لرزه­ای درون صفحه­ای سازه­های زیرزمینی مشابه عملکرد گزارش شده آن­ها در خاک­های غیر روانگرا است [16].
2-3-2-1- انواع خرابی­های سازه­های زیرزمینی در اثر وقوع روانگرایی
بر اساس مشاهدات به دست آمده، از جمله آسیب­های ناشی از روانگرایی بر سازه­های زیرزمینی می­توان به حرکت رو به بالای سازه در اثر فشار بالا برنده ناشی از افزایش فشار منفذی در خاک­های روانگرا شده، گسترش جانبی زمین و نشست سازه در اثر فرایند تحکیم پس از روانگرایی اشاره نمود [3، 12، 16، 21، 22].
در این میان، حرکت رو به بالای سازه زیرزمینی مورد مطالعات گسترده­ای قرار گرفته است که در ادامه بدان پرداخته می­شود.
فشار برکنش موثر بر زیر سازه­های زیرزمینی که بوسیله روانگرایی خاک­های اطراف آن ایجاد می­شود، موجب جابجایی سازه­ها به طرف بالا می­گردد. این جابه­جایی به سمت بالا آماس سطح زمین را در پی خواهد داشت [3]. برکنش سازه به همراه آماس سطح زمین ناشی از آن، در شکل 2-3 نشان داده شده است. با توجه به این شکل که نمونه­ای از تحلیل صورت گرفته بوسیله لیو و سونگ[10] [3] است، میزان آماس در سطح زمین با دور شدن از موقعیت سازه به تدریج کاهش می­یابد.
شکل 2-3- وضعیت تونل الف) قبل، ب) پس از وقوع روانگرایی خاک­های اطراف آن [3].
لیو و سونگ [3]، مکانیزم برکنش سازه را بصورت مراحل زیر بیان نموده­اند:

  • توسعه[11] اضافه فشار منفذی منجر به کاهش سریع میزان سفتی خاک­های اطراف سازه­های زیرزمینی می­شود؛
  • وزن مخصوص موثر[12] کوچک سازه زیرزمینی، به دلیل تفاضل فشارهای قائم موثر بر آن، آن را مستعد برکنش می­سازد و
  • تغییر شکل یا جریان[13] خاک­های اطراف ،در اثر کاهش سفتی، منجر به فشرده شدن[14] خاک­های واقع در زیر سازه شده و سازه را به طرف بالا می­راند[15].

میزان برکنش ناشی از روانگرایی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. برخی از این عوامل عبارتند از:

  • دامنه بارگذاری: با افزایش دامنه شتاب افقی زمین­لرزه، میزان برکنش سازه و آماس سطح زمین افزایش می­یابد؛

تعداد صفحه :113
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***