دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت صنعتی

گرایش :مدیریت مالی

عنوان : ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها

دانشکده ارشاد دماوند

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (گرایش مدیریت مالی)

موضوع

ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها

(مطالعه موردی: بانک ملت)

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر اکبر عالم تبریز

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر منصور مؤمنی

 

تابستان 93

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه محاسبه کارایی در سازمان‌ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به‌منظور مقایسه میزان رقابت‌پذیری در صحنه داخلی و خارجی یک کشور است و بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین اهداف برای هر بانک، کارا بودن شعب آن می‌باشد. این پژوهش برای ارزیابی عملکرد و پی بردن به کارایی یا عدم کارایی شعب بانک ملت، ارائه گردیده است. برای این امر 30 شعبه که در شهر تهران واقع شده‌اند، و اطلاعات آنها در دسترس بوده، انتخاب و با روش‌های مختلف تحلیل‌پوششی‌داده‌ها، تحلیل شدند.

در تحلیل‌پوششی‌داده‌ها ملزم به مشخص کردن ورودی‌ها و خروجی‌ها می‌باشیم که از هزینه عملیاتی، هزینه سود پرداختنی، هزینه سرمایه‌ای و دارایی‌های ثابت هر شعبه به‌عنوان ورودی و سپرده‌ها، کارمزد و تسهیلات هر شعبه به‌عنوان خروجی، استفاده شده است. برای محاسبه کارایی شعب بانک ملت در روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها از  مدل کلاسیک CCR استفاده شده است ولی با توجه به مشکلات اساسی این روش‌، از مدل‌های پیشنهادی کائو و هانگ، رضوی و همکارانش، ماکویی و همکارانش و MinMax، استفاده گردیده است. در فرایند پژوهش، در هر مدل فوق، شعب کارا و ناکارا تمیز داده شده‌اند و ضرایب کارایی برای هر شعبه محاسبه گردیده است. سپس مدل‌های مختلف با یکدیگر مقایسه و بهترین مدل انتخاب شده است و شعب مرجع در بهترین مدل به‌ عنوان ملاک کارایی برای شعب ناکارا تعیین گردید.

واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد، تحلیل‌پوششی‌داده‌ها، کارایی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

فصل اول: کلیات

1-1 مقدمه……………………………….. 2

1-2 بیان موضوع…………………………… 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش…………………… 4

1-4 اهداف پژوهش………………………….. 5

1-5 فرضیه پژوهش………………………….. 6

1-6 سؤال‌های پژوهش………………………… 6

1-7 نوع و روش پژوهش………………………. 6

1-8 جامعه آماری………………………….. 6

1-9 تعریف واژگان کلیدی……………………. 6

 

فصل دوم: ادبیات موضوع

2-1 مقدمه……………………………….. 9

2-2 کارایی………………………………. 9

2-2-1 انواع کارایی……………………….. 11

2-2-1-1 کارایی فنی یا تكنیكی………………. 11

2-2-1-2 کارایی تخصیصی…………………….. 11

2-2-1-3- کارایی اقتصادی…………………… 12

2-2-1-4 کارایی ساختاری……………………. 12

2-2-1-5 کارایی مقیاس……………………… 13

2-3 تحلیل‌پوششی‌داده‌ها:…………………….. 14

2-3-1 تاریخچه تحلیل‌پوششی‌داده‌ها…………….. 15

2-3-2 مزایای تحلیل‌پوششی‌داده‌ها……………… 16

2-3-3 معایب تحلیل‌پوششی‌داده‌ها………………. 17

2-3-4 مدل‌ CCR……………………………. 17

2-3-4-1 مدل نسبت CCR (ورودی محور)………….. 19

2-3-4-2 مدل مضربی CCR (ورودی محور)………….. 20

2-3-4-3 مدل پوششی CCR (ورودی محور)………….. 20

2-3-4-4 مدل‌های ورودی محور و خروجی محور……… 21

2ـ3-4-5 بازده مقیاس………………………. 22

2ـ3-4-5ـ1 بازده ثابت به مقیاس………………. 22

2ـ3-4-5ـ2 بازده متغیر به مقیاس……………… 23

2ـ3-5 مدل BCC……………………………. 23

2ـ3-5ـ1 مدل مضربی BCC (ورودی محور)………….. 23

2ـ3-5ـ2 مدل پوششی BCC (ورودی محور)………….. 24

2ـ3-5-3 مدل پوششی BCC (خروجی محور)………….. 25

2ـ3-6 تحلیل‌پوششی‌داده‌ها و مدل برنامه‌ریزی آرمانی. 25

2-3-6-1مدل DEA باهدف حداقل كردن متغیر انحرافی.. 26

2ـ3-6-2 مدل DEA باهدف حداقل كردن مجموع متغیرهای انحرافی  26

2ـ3-6-3 مدل DEA باهدف حداقل كردن حداكثر میزان انحراف 27

2-3-7 اوزان مشترک………………………… 27

2-3-7-1مدل پیشنهادی رضوی برای محاسبه اوزان مشترك 29

2-3-7-2 مدل پیشنهادی ماکویی……………….. 30

2-3-7-3 مدل پیشنهادی کائو و هانگ…………… 30

2ـ3-8 روش‌های رتبه‌بندی واحدهای كارا…………. 31

2ـ3-8-1 مدل اندرسون و پترسون………………. 32

2ـ3-8ـ2 رتبه‌بندی كامل با استفاده از DEA / AHP.. 32

2ـ4 الگوبرداری در DEA…………………….. 34

2ـ5 سوابق مطالعاتی……………………….. 35

2ـ5-1 مطالعات انجام‌شده در حوزه بانكی……….. 35

2ـ5-2 تحلیل پوشش داده‌ها، تحقیقات انجام‌شده در حوزه بانكی  37

2ـ5-3 نتیجه‌گیری در سوابق مطالعاتی………….. 40

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه……………………………….. 43

3-2 تاریخچه بانک ملت……………………… 43

3-3 روش تحقیق……………………………. 44

3-4 شیوه و ابزار جمع‌آوری اطلاعات……………. 45

3-5 تعیین ورودی‌ها و خروجی‌ها……………….. 46

3-5-1 ورودی‌ها……………………………. 46

3-5-2 خروجی‌ها……………………………. 47

3-6 مدل‌های بکاررفته در پژوهش………………. 48

3-7 انتخاب نرم‌افزار برای حل مدل‌ها………….. 49

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 مقدمه……………………………….. 51

4-2 پارامترها و شاخص‌های مدل……………….. 51

4-3 رویکرد اول: ساخت و حل مدل CCR………….. 53

4-3-1 ارائه یک مدل CCR برای شعبه 30 و نتیجه حل آن    54

4-3-2 ارائه نتایج حل مدل CCR برای کل شعب……. 55

4-4 رویکرد دوم: ساخت و حل مدل پیشنهادی ماکویی.. 57

4-4-1 ارائه مدل پیشنهادی ماکویی و نتیجه آن….. 57

4-4-1 حل مدل اوزان مشترک ماکویی……………. 61

4-5 ضریب همبستگی اسپیرمن………………….. 61

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها

5-1 مقدمه……………………………….. 68

5-2 نتیجه‌گیری……………………………. 68

5-3 پیشنهادات کاربردی…………………….. 71

5-4 پیشنهادهایی برای محققین آینده………….. 72

5-5 محدودیت‌های پژوهش……………………… 73

منابع…………………………………… 74

پیوست‌ها…………………………………. 78

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

جدول 4-1 ورودی و خروجی‌های شعب بانک ملت……… 52

جدول 4-2 کارایی شعب بانک………………….. 55

جدول 4-3 اوزان مشترک ورودی‌ها و خروجی‌ها……… 62

جدول 4-4 کارایی شعب………………………. 62

جدول 4-5 مقادیر کارایی نسبی واحدهای تصمیم‌گیری مختلف مدل‌ها    63

جدول 4-6 رتبه‌بندی شعب در هر مدل……………. 64

جدول 4-7 مقادیر rs میان CCR و سایر مدل‌ها…….. 66 جدول 5-1 متوسط کارایی در هر مدل……………………. 70

جدول 5-2 تعداد واحدهای کارا در هر مدل………. 71

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

شكل 1-1- محاسبه انواع کارایی به روش فارل……. 10

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

1-1 مقدمه

از دیرباز، اطلاع از چگونگی عملكرد واحدهای تحت بررسی، جهت اتخاذ تصمیم‌گیری‌های مناسب برای رسیدن به بهره‌وری بهتر، یكی از مهم‌ترین وظایف مدیران به‌حساب می‌آمد؛ اما امروزه با توجه به عواملی مانند پیچیدگی مسائل، حجم بالای اطلاعات، اثرات عوامل خارجی بر عملكرد، رقابت شدید جهانی، تغییرات ناگهانی خط‌مشی به علت برخورد انفعالی با مشكلات حاد (مانند تورم، بیكاری و …)، محدود بودن واحدها در رابطه با تصمیم‌گیری‌های مناسب و غیره … بدون برخورد علمی نمی‌توان راهكار مناسبی اتخاذ كرد.

در محیط رقابتی امروز که دوام و بقای سازمان‌ها به کیفیت تصمیمات ذینفعان بستگی دارد، ارزیابی عملکرد از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و نقش مهمی در بهبود عملکرد سازمان‌ها خواهد داشت. ارزیابی عملکرد بایستی از چنان جامعیتی برخوردار باشد تا بتواند تمامی ابعاد پیرامون مترتب بر فعالیت سازمان‌ها را با عملکرد آنها مرتبط نموده و نقش تصمیمات مدیران در نیل به اهداف و ارتقاء عملکرد آن‌ها را منعکس نماید.

از آنجا که قلب و شریان اقتصادی کشور به بانک ها گره خورده، بدیهی است رشد و ارتقاء و پیشرفت صحیح بانک‌ها موجب شکوفایی اقتصادی و کمک به فرار از بحران‌های مالی می‌گردد. بانک‌ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر در جهت افزایش سهم بازار و سودآوری به دنبال استفاده از انواع روش‌های بهبود عملکرد در جذب مشتریان هستند، در این میان ارزیابی عملکرد بانک‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است و به یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های مدیران بانک‌ها تبدیل شده است. علاوه بر این افزایش کارایی بانک‌ها می‌تواند گامی بلند در بهتر اجرا شدن فعالیت بانک‌ها گردد.

به منظور ارزیابی عملکرد از روش تحلیل پوششی داده‌ها به عنوان ابزاری در ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیری استفاده می‌گردد که در این تکنیک از یکسری نهاده‌ها و ستاده‌های سازمان به منظور ارزیابی عملکرد سازمان استفاده می‌شود. اندازه‌گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک سازمان همواره مورد توجه قرار داشته است که در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت این امر، از مدل‌های مختلف تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شده است.

تعداد صفحه : 118

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***