دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرضا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش : زلزله

عنوان : ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرضا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش زلزله

عنوان :

ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرضا

اساتید راهنما :

دکتر غلامرضا قدرتی امیری

دکتر سید علی رضویان امرئی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده.. 1
فصل اول « مفاهیم پایه و کلیات »
1-1- مقدمه.. 3
1-2- ضرورت ارزیابی خطرپذیری لرزه ای.. 5
1-3- انتخاب روش و نرم افزار.. 6
1-4- اهداف.. 6
1-5- ساختار کلی تحقیق.. 7
فصل دوم « تاریخچه تحقیق »
2-1- مقدمه.. 10
2-2- معرفی شهرضا.. 11
2-3- وضعیت لرزه خیزی شهرضا.. 12
2-3-1- دسته بندی زلزله های شهرضا.. 12
2-3-2- بررسی گسل های اطراف شهرضا.. 13
فصل سوم « روش تحقیق »
3-1. مقدمه.. 18
3-1- 1- معرفی سازه ها.. 18
3-2- معرفی انواع کاربری ها.. 21
3-3-تعیین منحنی تقاضای سازه.. 22
3-3-1- پارامتر های طیف پاسخ استاندارد طبق IBC-2006. 22
3-3-2- طبقه بندی خاک بر اساس سرعت موج برشی.. 24
3-4- منحنی ظرفیت.. 27
3-5- عملکرد سازه تحت بارهای لرزه ای .. 30
3-6- تابع آسیب.. 31
3-6-1- سطوح آسیب سازه ای.. 32
3-7- برآورد خسارات اقتصادی .. 38
3-8- ارزیابی تلفات .. 40
3-9- محاسبه نسبت خسارت متوسط (MDR) 44
3-10- آماده سازی داده ها .. 46
3-10-1- زیربنای ساخت .. 49
3-10-2- جمعیت .. 53
3-10-3- نوع خاک و پارامتر های لرزه ای .. 56
3-11- ارزیابی یک منطقه نمونه .. 62
فصل چهارم « بحث و بررسی نتایج ارزیابی خطر پذیری لرزه ای شهر شهرضا در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 »
فصل پنجم « نتیجه گیری و پیشنهادات »
5-1- نتیجه گیری.. 83
5-2-ارائه پیشنهادات.. 84
منابع .. 86
پیوست الف )معرفی نرم افزار SELENA..
تاریخچه..
پیوست ب ) نتایج تحلیل خطر پذیری لرزه ای شهر شهر ضا..
فهرست جداول
جدول (3-1): انواع سازه های شهر شهرضا.. 18
جدول (3-2): طبقه بندی خاك براساس موج برشی.. 24
جدول (3-3): ضرایب بازتاب خاك برای شتاب طیفی كوتاه و بلندIBC-2006 25
جدول (3-4): پارامترهای منحنی ظرفیت برای سطح طراحی Low code  30
جدول (3-5): پارامترهای منحنی ظرفیت برای سطح طراحیModerate Code  37
جدول (3-6): پارامترهای منحنی ظرفیت برای سطح طراحیLow Code  37
جدول (3-7): توزیع جمعیت در محل مورد مطالعه در زمان های مختلف طبقHazus  42
جدول (3-8): زیربنای سازه ها در مناطق 9 گانه شهر شهرضادر سال 1392 ( مترمربع)  49
جدول (3-9):جمعیت مناطق نه گانه شهرضا در سال 1392  53
جدول (3-10): شتاب طیفی 0,3 و 1,0 ثانیه مطابق استاندارد 2800  57
جدول (3-11): هزینه ساخت یك مترمربع سازه برحسب نوع كاربری   57
جدول (3-12): هزینه بازسازی یك مترمربع سازه برحسب نوع كاربری برحسب آسیب گسترده 58
جدول (3-13): هزینه بازسازی یك مترمربع سازه برحسب نوع كاربری برحسب آسیب كامل .. 59
جدول (3-14): هزینه بازسازی یك مترمربع سازه برحسب نوع كاربری برحسب آسیب متوسط 60
جدول (3-15): هزینه بازسازی یك مترمربع سازه برحسب نوع كاربری برحسب آسیب خفیف 61
جدول (3-16): پارامترهای لرزه ای زمین در منطقه نمونه 62
جدول (3-17): زیربنای سازه های نمونه براساس نوع سازه وكاربری 62
جدول (3-18): اطلاعات جمعیتی منطقه نمونه 64
جدول (3-19): آسیب جانی در اثر زلزله طرح 2800 در ساعت های مختلف در منطقه نمونه 64
جدول (3-20): نسبت متوسط خسارت به ازای هرسازه ونسبت متوسط خسارت منطقه 65
جدول (3-21): زیربنای سازه های منطقه نمونه براساس نوع آسیب 65
جدول (4-1): تلفات زلزله مناطق 9 گانه شهرضا براثر زلزله طرح استاندارد 2800 ایران(سال 1392) 74
جدول (4-2): خسارت اقتصادی بر اثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران (سال 1392) 78
فهرست شکل‌ها
شكل (2-1): تصویر ماهواره ای پردازش شده ی محدوده ای به شعاع 100 كیلومتردراطراف.. 13
شكل (2-2): تصویر ماهواره ای پردازش شده ازمحدوده مورد مطالعه همراه با گسل های فعال اصلی شناسایی شده .. 14
شكل (2-3): گسل شهرضاوشاخه های گسلی آن.. 16
شكل (2-4): نقشه های مغناطیس هوایی محدوده ای به شعاع صد كیلومتردراطراف شهرضا همراه با گسل های اطراف اصلی.. 16
شكل (3-1): طیف پاسخ استاندارد.. 22
شكل (3-2): مقایسه طبقه بندی خاك براساس سرعت موج برشی.. 24
شكل (3-3): منحنی ظرفیت سازه.. 29
شكل (3-4): طیف پاسخ شتاب- جابجایی (ADRS).. 31
شكل (3-5): منحنی شکنندگی.. 31
شكل (3-6): منحنی شكست سازه قاب خمشی بتنی متوسط برای آسیب گسترده   38
شكل (3-7): موقعیت جغرافیایی شهرضا.. 47
شكل (3-8): نقشه مرزبندی نواحی 9 گانه شهرضا.. 48
شكل (3-9): زیربنای سازه های بنایی.. 50
شكل (3-10): زیربنای سازه های بتنی.. 51
شكل (3-11): زیربنای سازه های فولادی.. 52
شكل (3-12): تراكم جمعیتی طبق سرشماری سال 1392.. 56
شكل (4-1): نسبت خسارت متوسط زلزله طرح استاندارد 2800 ایران به تفكیك مناطق.. 68
شكل (4-2): زیربنای آسیب سازه ای ضعیف در سازه های بتنی دیواربرشی 3-1 طبقه در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ایران.. 69
شكل (4-3): زیربنای آسیب سازه ای ضعیف درسازه های فولادی بادبندی 8-4 طبقه در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ایران.. 70
شكل (4-4): زیربنای آسیب سازه ای متوسط درسازه های فولادی بادیوار برشی بتنی 8-4 طبقه در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ایران.. 71
شكل (4-5): زیر بنای آسیب سازه ای گسترده در سازه های بتنی با قاب خمشی 3-1 طبقه در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ایران.. 72
شكل (4-6): زیر بنای آسیب سازه ای كامل در سازه های فولادی قاب خمشی 3-1 طبقه در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ایران.. 73
شكل (4-7): تلفات ساعت 2:00 بر اساس آمارسال 1392 در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ایران.. 75
شكل (4-8): تلفات ساعت 10:00 بر اساس آمار سال 1392 در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ایران.. 76
شكل (4-9): تلفات ساعت 17:00 براساس آمار سال 1392 در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ایران.. 77
شكل (4-10): خسارت اقتصادی وارده براساس آمار سال 1392 در اثر زلزله طرح استاندارد 28 ایران.. 79
شكل (4-11): تاثیر زیر بنای سازه های بنایی در افزایش آسیب های ناشی از زلزله طرح استاندارد 2800 ایران.. 80
شكل (4-12): تاثیر زیربنای سازه های فولادی در افزایش آسیب ها در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ایران.. 80
شكل (4-13): تاثیر زیربنای سازه های بتنی در افزایش آسیب ها در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ایران.. 81
شكل (پ- ب- 1) : موقعیت جغرافیایی شهرضا..
شكل(پ- ب- 2): مناطق شهرداری شهرضا..
شكل(پ- ب- 3): توزیع جمعیت شهرضا..
شكل(پ- ب- 4): زیربنای سازه های بنایی..
شكل(پ- ب- 5): زیربنای سازه های بتنی..
شكل(پ- ب- 6): زیربنای سازه های فولادی..
شكل(پ- ب- 7): نسبت متوسط خسارت (MDRT)..
شكل(پ- ب- 8): تعدادتلفات ساعت 2:00 دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران..
شكل(پ- ب- 9): تعدادتلفات ساعت 10:00 دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران..
شكل(پ- ب- 10): تعدادتلفات ساعت 17:00 دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران..
شكل(پ- ب- 11): زیربنای بدون آسیب سازه ای سازه فولادی قاب خمشی 1-3 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران ..
شكل(پ- ب- 12): زیربنای آسیب سازه ای خفیف سازه فولادی قاب خمشی 1-3 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران ..
شكل(پ- ب- 13): )زیربنای آسیب سازه ای متوسط سازه فولادی قاب خمشی 1-3 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران ..
شكل(پ- ب- 14): زیربنای آسیب سازه ای گسترده سازه فولادی قاب خمشی 1-3 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران ..
شكل(پ- ب- 15): زیربنای آسیب سازه ای كامل سازه فولادی قاب خمشی 1-3 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران ..
شكل(پ- ب- 16): زیربنای بدون آسیب سازه ای سازه فولادی قاب خمشی 4-8 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران ..
شكل(پ- ب- 17): )زیربنای آسیب سازه ای خفیف سازه فولادی قاب خمشی 4-8 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران ..
شكل(پ- ب- 18): زیربنای آسیب سازه ای متوسط سازه فولادی قاب خمشی 4-8 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران ..
شكل(پ- ب- 19): زیربنای آسیب سازه ای گسترده سازه فولادی قاب خمشی 4-8 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران ..
شكل(پ- ب- 20): زیربنای آسیب سازه ای كامل سازه فولادی قاب خمشی 4-8 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران ..
شكل(پ- ب- 21): زیربنای بدون آسیب سازه ای سازه فولادی بادبندی 1-3 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ایران ..
فهرست نمودارها
نمودار (3-1): توزیع سازه های بتنی.. 54
نمودار (3-2): توزیع سازه های فولادی.. 54
نمودار (3-3): توزیع سازه های بنایی.. 55
نمودار (3-4): جمعیت مناطق نه گانه شهر شهرضا در سال 1392   55
چکیده
برآورد تلفات وخسارات زلزله محتمل جهت کاهش خسارات وتلفات دریک منطقه همیشه حائزاهمیت بوده است.کشورهای مختلف روش های مختلفی را برای تحلیل لرزه پذیری برگزیده اند.اغلب این روشها آسیب سازه رابراساس شدت زلزله پیش بینی می کنند. تابع آسیب به دست امده دراین روش ازآزمایش هاوسوابق سازه ای درزلزله های قبلی بدست می آید.این روش اگرچه روش معتبری است ولی مشخصات مهندسی سازه درتحلیل خطرپذیری بطور کامل وارد نمی شود.دراین مطالعه ازروش HAZUS استفاده شده است، سطوح آسیب سازه بدست می آیدوازسطح آسیب بدست آمده تعداد تلفات وخسارات اقتصادی محاسبه می گردد.دراین مطالعه صرفاً  تلفات وخسارات مربوط به آسیب های سازه ای بررسی شده است.نظربه اینکه تحلیل خطرپذیری ماهیت عددی وتکراری داردازنرم افزار SELENA به عنوان ابزار محاسبه استفاده شده است.
1-1. مقدمه
زلزله لرزش وجنبش زمین است که به علت آزادشدن انرژی ناشی از گسیختگی سریع در گسلهای پوسته زمین در مدت کمی رخ می دهد. زلزله شاخص ترین بلای طبیعی باخسارت وهزینه های بسیارجانی و مالی است که فکر آن هم کافی تا انسان رادچارنگرانی واضطراب کند، بخصوص اگردرمنطقه زلزله خیز هم باشد. زلزله می تواند منجربه تخریب ودرهم شکستن ساختمانها و پلها و نشت گاز شهری و اختلال درشبکه برق وتلفن گردد. به همین دلیل درزلزله علاوه برعوارض مستقیم ناشی ازتخریب باید منتظرعواقبی چون آتش سوزی وخفگی ناشی از گاز و انفجار باشیم.
خسارات اقتصادی اشکارترین عواقب ناشی از زلزله است که خود به دودسته خسارات مستقیم و غیرمستقیم طبقه بندی می شود. خسارتهای از قبیل خرابی ساختمانها، راهها وخطوط انتقال تاسیسات خسارات مستقیم هستند. وخسارات غیر مستقیم به خسارتهای گفته میشودکه به راحتی قابل  اندازه گیری نیست مانند افت رونق اقتصادی در منطقه، و یا خسارات وارد به آثار وسازه های باستانی که حقیقتاً نمی توان مقدار آن را اندازه گیری کرد. البته زلزله تنها آزادشدن انرژی زمین است و به خودی خود فاجعه نیست ولی با توجه به رشد بی رویه شهرها وجمعیت مناطق، زلزله درمناطق پرجمعیت به یک فاجعه واقعی تبدیل می شودومسئله تراکم جمعیت درخسارات زمین لرزه بصورت مستقیم دخالت دارد. بطور متوسط درسراسرجهان سالانه دست کم یک زلزله بیش از 8 ریشتر رخ می دهد. به عنوان مثال درسال 2008 هیچ زلزله بالای 8 ریشتررخ نداد. ولی در سال 2007 میلادی 4 زلزله 8 ریشتری رخ داد. متاسفانه ویران کننده ترین زلزله ها معمولا در مناطق پرجمعیت رخ داده که هزینه های فاجعه را بالا برده است. بزرگترین زلزله های جهان در چند سال اخیر رخ داده است از سال 1900 تا 1990 بیش از 1100 زلزله کشنده در جهان رخ داده است که فجایع انسانی را بوجود آورده است . ایران از جمله کشورهای زلزله خیزاست که به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی ، اقلیمی و مکانی خوددرمعرض زمین لرزه های متعدد وشدید قراردارد ودرطول دوران های مختلف تاریخی زلزله های مهیب باخسارت بالارا شاهد بوده است. زمین لرزه رودبار و منجیل و زمین لرزه بم ازمخرب ترین زمین لرزه های ایران در چند دهه اخیراست. اولین زلزله ثبت شده در تاریخ برای تهران مربوط به 400 سال پیش از میلاد است که باقدرت 6.7 ریشترمنطقه ری وایوانکی را لرزانده است. لذا مطالعات، کارشناسی وتمهیدات  و  آموزش های لازم دراین امر بیش از بیش ضروری می نماید. آیین نامه های ساختمانی در جهت بهبود مقاومت لرزه ای سازه ها همگام با پیشرفت دانش بشری درحال تکمیل است ، که این امردرآیین نامه ها ومقررات ملی ساختمانی ایران نیزدیده می شود. البته مکانیزم خرابی ونحوه شکست برخی ازسازه هایی که ضوابط آیین نامه ای در مورد آن اجرا شده است، نیز تجربه های ارزشمندی برای مهندسین وطراحان به همراه آورده ومنجربه تغییر وتحولاتی عمیق در آیین نامه های طراحی شده است. ازطرف دیگر باتوجه به این واقعیت که تعداد کثیری ازساختمانهای موجود نیز در هنگام ساخت ضوابط آیین نامه های جاری درهمان زمان رارعایت نکرده اند، موضوع آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای موجود می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. نتیجه این بررسی کمک بسیاربزرگی درزمان پس از زمین لرزه خواهد بود. پیش بینی های شدت آسیب در مناطق مختلف واولویتهای امداد باعث تسریع درامرکمک رسانی خواهد شد. در ایران علی الخصوص درشهرهای کوچک باتوجه به قدمت ساخت سازه های بنایی یا آجری که باسیستم دیوار باربر ساخته می شود زیاد به چشم می خورد و باتوجه به اینکه عمده فروریزش ها درساختمانهای سازه بنایی اتفاق می افتد، لذا اهمیت ارزیابی خطرپذیری سازه ها مشخص می شود. البته باتوجه به ساخت وسازهای جدید سازه های بنایی کم کم جای خودرابه سازه های بتنی وفولادی می دهند. این سازه ها با توجه به رعایت بیشترضوابط آیین نامه احتمال فروریزش کمتری نسبت به سازه های بنایی دارند. البته باید توجه داشت که در صورت فروریزش این سازه ها تلفات به مراتب بیشترخواهد بود. پس ارزیابی خطرپذیری لرزه ای برای کلیه سازه های موجودکمک بسیار بزرگی خواهد بود. تخمین آسیب های آینده برای کسانی که با مدیریت شهری در مناطق زلزله خیز سروکاردارند ازاهمیت ویژه ای برخورداراست.
تعداد صفحه : 143
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***