دانلود پایان نامه ارشد : ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : جزاو جرم شناسی

عنوان : ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A )

گرایش:

جزا و جرم شناسی

موضوع :

ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان

استاد راهنما :

دکتر محمدحسن حسنی

استاد مشاور :

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده ………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 2
الف) بیان موضوع       ……………………………………………………………………………………………. 4
ب) سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 4
پ) فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………. 4
ث) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 5
ث) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 5
ج) معرفی پلان ………………………………………………………………………………………………………. 6
فصل نخست :
مفاهیم مقدماتی بزه دیدگی و بزهکاری
مبحث اول: بزه دیدگی …………………………………………………………………………………………… 8
گفتار اول: مفهوم و اقسام بزه دیدگی …………………………………………………………………….. 8
بند اول: تعریف بزه دیدگی …………………………………………………………………………………….. 9
الف: بزه دیدگی اولیه ………………………………………………………………………………………………. 9
ب: بزه دیدگی ثانویه ………………………………………………………………………………………………. 9
گفتار دوم: بزه دیدگی زنان …………………………………………………………………………………… 10
بند اول: عوامل موثر بر بزه دیدگی زنان ……………………………………………………………….. 11
بند دوم: پیامد بزه دیدگی زنان …………………………………………………………………………….. 12
بند سوم: بزه دیده شناسی زنان ……………………………………………………………………………. 13
الف: بزه دیده شناسی ……………………………………………………………………………………………. 15
ب:بزه دیده شناختی حمایتی ……………………………………………………………………………….. 16
مبحث دوم: بزهکاری ……………………………………………………………………………………………. 19
گفتار اول: بزهکاری ………………………………………………………………………………………………. 19
بند اول: مفهوم بزهکاری ……………………………………………………………………………………… 20
الف) تعریف بزهکاری در اصطلاح حقوقی…………………………………………………………….. 21
بند دوم: اقسام بزه دیدگی…………………………………………………………………………………….. 22
الف) تعریف بزهکاری در اصطلاح جرم شناسی……………………………………………………… 23
گفتار دوم: بزهکاری زنان ……………………………………………………………………………………… 23
بند اول: عوامل موثر بر بزهکاری زنان …………………………………………………………………. 24
بند دوم: پیشگیری از بزهکاری زنان ……………………………………………………………………. 26
الف) فرهنگ سازی ………………………………………………………………………………………………. 26
ب) آموزش و پرورش ……………………………………………………………………………………………. 29
ج) بهبود شرایط اقتصادی ……………………………………………………………………………………. 30
د)حمایت از افراد ویژه …………………………………………………………………………………………. 30
فصل دوم
تحلیل جرم شناختی بزه دیدگی و بزهکاری زنان
مبحث اول: بررسی رویکرد کلاسیک جرم شناسی……………………………………………… 33
گفتار اول: رویکرد زیست شناختی……………………………………………………………………… 33
بند اول: نظریات سزار لمبرزو …………………………………………………………………………….. 36
بند دوم: نقد نظریات سزار لومبروزو ………………………………………………………………….. 40
گفتار دوم:رویکرد روان شناختی ……………………………………………………………………….. 41
بند اول : نقد دیدگاه روانشناختی  …………………………………………………………………….. 44
بند دوم: رویکرد جامعه شناختی ……………………………………………………………………. ….45
بند سوم: نقد دیدگاه جامعه شناختی………………………………….………… 47
مبحث دوم:بررسی رویکرد نوین جرم شناسی ………………………………………………….. 48
گفتار اول: نظریه بر چسب زنی ………………………………………………………………………… 49
بنداول: توصیف نظریه برچسب زنی …………………………………………………………………. 50
بند دوم: نقد نظریه برچسب زنی ……………………………………………………………………… 52
گفتار دوم: نظریات جرم شناسان معاصر ………………………………………………………….. 54
بند اول: اتو پلاک و ملاحظه کاری اجتماعی…………………………………………………….. 54
بند دوم: جان هاکان و تئوری کنترل و قدرت…………………………………………………… 56
بند سوم: رابرت آکنیو و تئوری عمومی فشار……………………………………………………. 58
گفتار سوم: جرم شناسی فمینیسم …………………………………………………………………… 61
بند اول: انواع جرم شناسی فمینیسم ……………………………………………………………….. 63
بند دوم: نقد بر جرم شناسی فمینیسم …………………………………………………………….. 65
گفتار چهارم: جرم شناسی بزه دیده شناسی …………………………………………………….. 66
بند اول: چهارچوب مطالعات بزه دیده شناسی …………………………………………………. 67
بند دوم: بزه دیده در تحولات اخیر کیفری ………………………………………………………. 69
الف-حق حمایت از بزه دیده در مقابل متهم ……………………………………………………. 69
ب-حق اطلاع از هرگونه جلسات دادگاه …………………………………………………………… 69
ج-حق حضور در تمامی جلسات اداری ……………………………………………………………. 70
د-حق مشاوره با وکیل ……………………………………………………………………………………… 71
ذ-حق جبران به موقع و کامل خسارت ……………………………………………………………. 71
س- حق رسیدگی سریع و بودن تاخیر ……………………………………………………………. 72
ط-حق رفتار کرامت مدار با بزه دیده ………………………………………………………………. 72
فصل سوم :
مصادیق بزه دیدگی و بزه کاری زنان
مبحث اول: مصادیق بزه دیدگی خاص زنان……………………………………………………… 74
گفتار اول: مصادیق بزه دیدگی براساس نوع آسیب و صدمه …………………………… 74
بند اول: خشونت جسمی ………………………………………………………………………………….. 76
بند دوم: خشونت جنسی ………………………………………………………………………………….. 77
بند سوم:خشونت روانی ……………………………………………………………………………………… 79
بند چهارم:خشونت اقتصادی و کاری ……………………………………………………………….. 81
بند پنجم: هرزه نگاری ………………………………………………………………………………………. 82
گفتار دوم:مصادیق بزه دیدگی بر اساس مکان وقوع بزه ………………………………….. 84
بند اول: خشونت در محیط خانه ………………………………………………………………………. 84
بند دوم: خشونت در محیط اجتماع ………………………………………………………………….. 86
بند سوم: مزاحمت های خیابانی ………………………………………………………………………… 87
مبحث دوم :مصادیق بزهکاری خاص زنان ………………………………………………………… 88
گفتار اول:جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی ………………………………………………….. 88
بند اول:روسپیگری …………………………………………………………………………………………….. 88
بند دوم:مساحقه …………………………………………………………………………………………………. 91
بند سوم: ارتباط نا مشروع …………………………………………………………………………………. 94
الف)خیانت عاطفی………………………………………………………………………………………………..94
ب) خیانت جنسی ……………………………………………………………………………………………… 95
بند چهارم) شهادت دروغ……………………………………………………………………………………. 96
گفتار دوم: جرائم علیه اشخاص …………………………………………………………………………. 97
بند اول: سقط جنین ………………………………………………………………………………………….. 97
بند دوم: بچه کشی …………………………………………………………………………………………….. 99
بند سوم: شوهرکشی و شوهرآزاری ………………………………………………………………….. 100
بند چهارم:همسر کشی ……………………………………………………………………………………… 102
گفتار سوم: جرائم علیه اشخاص ………………………………………………………………………. 103
بند اول: قاچاق مواد مخدر ………………………………………………………………………………. 104
بند دوم:اختفای مال مسروقه …………………………………………………………………………… 105
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 108
پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………………. 110
منابع و ماخذ  ………………………………………………………………………………………………….. 111
چکیده:
در این نوشتار سعی بر آن شده است که رابطه بزه دیدگی و بزه کاری مورد توجه در عنوان تحقیق تبیین شود. بزه دیدگی می تواند به مثابه عاملی در بزهکاری زنان عمل نماید و در این تحقیق به بیان مواردی از بزه دیدگی زنان و آثار آن و مشخصات خشونت علیه زنان، تجاوز جنسی و … پرداخته ایم.
این رابطه را از لحاظ تئوریک با استفاده از نظریات مختلف زیست شناسانه، روان شناسانه و جامعه شناسانه بررسی و تحلیل نموده ایم. همچنین عوامل موثر بر بوجود آمدن بزهکاری در زنان و عوامل موثر در اینکه چطور بزه دیدگان امروز بزه کاران فردا می شوند را بیان کرده ایم. و از آن جایی که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و سهم بسزایی در پرورش کودکان و نوجوانان در خانواده دارند. بزه دیدگی زنان اهمیت بسیار زیادی دارد ولی به لحاظ محدودیت های موجود تنها به بررسی آن دسته از جرایمی پرداخته شده است که مشخصا جنسیت نقش ویژه ای در تحقق آن ها ایفا می کند. این نوشتار در جهت مطالعات آتی در نگرشی نو بر لزوم توجه به بزه دیدگی زنان بزه دیده شناسی حمایتی و مفهوم عدالت ترمیمی در جهت ممانعت از انتقام جویی ها و جبران خسارت های فردی است.
کلید واژگان: زنان، بزه کاری، بزه دیدگی، تجاوز،زنان بزهکار ،زنان بزه دیده
مقدمه:
بر همگان آشکار است که در طول تاریخ بشریت هیچگاه جوامع عاری از جرم و خشونت نبوده است. لکن آنچه جوامع را در این زمینه از یکدیگر متمایز می سازد: نحوه چگونگی برخورد با بزه دیدگان و بزه کاران است.
بزه کاری یا به طور کلی انحراف و جرم در طول زمان از مسیرهای مختلف میگذرد و رشد و تکوین می یابد. بزه کاری از پیش یقین نمی شود بلکه غالباً از برخوردهای خاص عامل رفتار و وضعیت ها می گذرد و در هر وضعیت چند راه مختلف در برابر فرد قرار می گیرد که یکی از آن هارا انتخاب می کند و آن می تواند بزه کارانه باشد. انسان در چهارراه سرگردانی و تضاد ارزش ها گرفتار آمده اند که نمی دانند به کدامین سو حرکت کنند زنان هم از این موضوع مستثنی نیستند.
زنانی که می توانستند مادری دلسوز و همسری مهربان باشند و در زمینه های اجتماعی دوش به دوش همجنسان خود به فعالیت های سازنده بپردازد لکن در زندان برای سپری کردن دوران محکومیت خود روزگار می گذرانند. حدود نیمی از پیکره اجتماعی را زنان تشکیل می دهند در ربع قرن اخیر نیز حضور زنان در عرصه های علمی و آموزشی، مجامع دولتی، نهاد مدنی و مشاغل آزاد (فروشندگی، رانندگی و …) باعث پر رنگ تر شدن حضور زنان در جامعه شده است و این مسائل باعث شده است زنان روز به روز بیشتر در معرض بزه دیدگی و همین طور بزه کاری شده است.
از سوی دیگر در عین گسترش روز افزون دانش جرم شناسی و تسری آن به حوزه بزه دیده شناسی با مطالعه و تامل در کتب موجود در این زمینه متوجه این نکته  می شویم که در کلیه تحقیقات در این حیطه و در روابط بزه دیده و بزه کار همواره به بزه دیده صرفا به عنوان فرد مقصر و یا نیازمند حمایت توجه شده است. در این تحقیق کوشیده شده است به بررسی چند جانبه بزه دیدگی زنان پرداخته و علت شناسی بزهکاری با توجه به عامل قربانی شدن در نظر گرفته شود که البته این موضوع خود دلیلی قاطع و ضروری اجتناب ناپذیر را در حمایت از بزه دیده و گسترش عدالت ترمیمی خاطر نشان می سازد و امید است توانسته باشد زمینه مناسبی را بررسی تحقیقات بعدی ایجاد نماید.
تعداد صفحه : ۱۲۴
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***