دانلود پایان نامه ارشد: ارائه مدل دستیابی به مدیریت دانش در سیستم حمل ونقل دریایی بنادر جنوبی کشور

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته دریانوردی

گرایش : حمل و نقل دریائی

عنوان : ارائه مدل دستیابی به مدیریت دانش در سیستم حمل ونقل دریایی بنادر جنوبی کشور

دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

پردیس خودگردان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته دریانوردی

گرایش حمل و نقل دریائی

عنوان:

ارائه مدل دستیابی به مدیریت دانش در سیستم حمل ونقل دریایی بنادر جنوبی کشور

استادان راهنما:

دكتر  سید ناصر سعیدی

دكتر عامر كعبی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 2

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق.. 5

1-4-اهداف تحقیق.. 6

1-5- سوالات تحقیق.. 7

1-6- فرضیات تحقیق.. 8

1-7- جنبه جدید بودن و نوآوری.. 8

1-8- قلمروتحقیق.. 8

1-9- محدودیت های تحقیق.. 9

1-10- ساختار کلی پایان نامه. 9

1-11- خلاصه فصل.. 9

فصل دوم. 15

2-1 مقدمه. 14

2-2- مبانی نظری تحقیق.. 14

2-3-  مروری بر پیشینه تحقیق.. 19

2-4- تعاریف و مفاهیم تحقیق.. 21

2-5- تاریخچه مدیریت دانش… 24

2-6- ابعاد مدیریت دانش… 25

2-7-  کارکرد مدیریت دانش… 26

2-8- مصادیق مدیریت دانش… 27

2-9- زیرساخت های مدیریت دانش… 27

2-10- استراتژی مدیریت دانش… 29

2-11- بررسی الگوهای استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش در سازمان ها 33

2-12-آئین نامه مدیریت دانش… 42

2-13- خلاصه فصل دوم. 43

فصل سوم. 44

3-1- مقدمه. 45

3-2- روش تحقیق.. 46

3-3- نوع تحقیق.. 50

3-4- جامعه آماری.. 50

3-5-  حجم نمونه. 51

3-6- ابزار تحقیق(پرسشنامه) 53

3-7- روایی و پایایی پرسشنامه. 53

3-8- روش جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 55

فصل چهارم. 57

4-1 – مقدمه. 58

4-2– تجزیه و تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق به کمک آمار توصیفی.. 60

4-3 –  تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق به کمک آمار استنباطی.. 63

4-4- بیان نتایج فرضیات و متغیرهای موثر بر تحقیق.. 73

فصل پنجم. 76

5-1 مقدمه. 77

5-2 مرور فرضیات و نتایج آنها 77

5-3- نتیجه گیری.. 78

5-4- پیشنهادات.. 81

5-5- منابع. 83

 

فهرست جداول

جدول 1-1. مولدهای بعد اجتماعی و بعد فنآوری مدیریت دانش………………………………………………………………….. 4

جدول 1-2. رویكرد یادگیری – تعمیق دستیابی به دانش فردی……………………………………………………………………. 2

جدول1-3. توزیع تطبیقی ارزشها و اقدامات برای دستیابی به دانش فردی………………………………………………………. 3

جدول 3-1. ارتباط بین متغیرهای تحقیق با سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………….. 53

جدول 4-1. توزیع پاسخگویان بر حسب جایگاه سازمانی……………………………………………………………………………… 61

جدول 4-2. توزیع پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………………………………………. 62

جدول 4-3. توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات…………………………………………………………………………….. 62

جدول 4-4. توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت………………………………………………………………………………………… 63

جدول 4-5- همبستگی بین میانگین متغیرها……………………………………………………………………………………………… 65

جدول 4-6. آزمونT بین میانگین متغیرها وجنسیت……………………………………………………………………………………. 67

جدول 4-7. آزمون نمونه های مستقل وجنسیت ………………………………………………………………………………………….. 68

جدول .4-8. مقایسه بین اولویت بندی، سطح معناداری، میانگین، انحراف معیار جنسیت    68

جدول 4-9. آزمونF چندتایی بین میانگین متغیرها و تحصیلات .. 70

جدول 4-10. همبستگی بین میانگین متغیرها و سن افراد……………………………………………………………………………. 72

جدول 4-11. فرضیة اول: بُعدِ اجتماعی دانش در دستیابی به مدیریت دانش مؤثر است…………………………………… 73

جدول 4-12. بُعدِ فناوری دانش در دستیابی به مدیریت دانش مؤثر است………………………………………………………. 74

جدول 4-13. اتفاق نظر میان گروههای خبرة سازمان در مورد استقرار مدیریت دانش……………………………………… 7

چکیده
دراین تحقیق به ارائه مدل دستیابی به مدیریت دانش در سیستم حمل و نقل دریایی بنادر جنوبی کشور پرداخته شده است. بدین منظور پس از انجام مطالعات اولیه و جمع آوری ادبیات تحقیق و تعیین جامعه آماری از مدیران و پرسنل بنادر جنوبی کشور، نمونه گیری به صورت تصادفی انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای استفاده شده، که پس از توزیع وجمع آوری، اطلاعات آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. در این پژوهش برای بررسی فرضیه ها از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده و نتایج حاصل از یافته ها نشان می دهد، بین نگرش پاسخگویان نسبت به فرهنگ سازمانی بنادر جنوبی کشور برحسب جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد و پاسخگویان مرد نسبت به فرهنگ سازمانی در مقایسه با پاسخگویان زن از اولویت و حساسیت بیشتری برخوردارند. ضمناً بین پاسخگویان برحسب تحصیلات ازنظر نگرش نسبت به اهمیت آموزش تفاوت معنی داری وجود دارد. بررسی همبستگی بین میانگین متغیرها و سن افراد نشان می دهد که رابطه معنی داری بین سن و متغیرهای اصلی پژوهش وجود ندارد.

1-1 مقدمه

دانش به عنوان یک دارایی سازمان و به عنوان یک مزیت رقابتی بنادر را قادر کرده است تا با اطمینان بیشتری در عرصه رقابت گام بردارند و از طریق این منبع استراتژیک بتوانند در این عرصه باقی بمانند. اهمیت دانش و کاربرد آن در حیطه­های گوناگونی در سازمان و مدیریت به عنوان رمز بقا و موفقیت و کسب مزیت رقابتی پایدار و در اقتصاد به عنوان دارایی راهبردی بحث شده است(Dalkir, 2013). هر چند سازمان های بسیاری در زمینه ی توسعه ی دانش در سطوح متفاوت سرمایه گذاری کرده و موفق بوده اند، اما سازمان های بسیاری نیز با شکست مواجه شده اند(Maier and Hädrich, 2011). فقدان ساز و کارهای صحیح در مدیریت دانش، این نوع سرمایه گذاری را در ذهن مدیران تنها به یک هزینه ی اضافی تبدیل کرده است(Hislop, 2013). از این رو سازمان ها باید محیطی را برای اشتراک، انتقال و تبادل دانش در میان اعضای خود به وجود آورند و در بستر سازی ارائه مدل دستیابی به مدیریت دانش در سیستم حمل و نقل دریایی بنادر جنوبی کشور[1] بکوشند. و بسترها و زیرساخت های لازم جهت استقرار و کاربرد سیستم نوینی مانند مدیریت دانش از این لحاظ حائز اهمیت است که پیاده سازی این سیستم بدون توجه به آماده بودن بسترها و نقاط قوت و ضعف آنها، غالباً با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد.

1-2- بیان مسأله

تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی و گسترش اینترنت، دنیایی مجازی و بدون مرزی ایجاد کرده اند که در آن سازمانها باید در عرصه جهانی با یکدیگر رقابت کنند(Easterby et al., 2011).

موفقیت و بقای سازمانها در این رقابت جهانی، به طور فزاینده وابسته به توانایی آنان در تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش می باشد که به عنوان پایه و اساس رقابت و تصمیم گیری و تولید محصولات و خدمات جدید در نظر گرفته می شود(Liebowitz et al., 2010). در این میان سازمان هایی موفّق خواهند بود که به کمک ابزار مدیریتی و فناوریهای نوین از فرصت های ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند(Yates and Paquette, 2011). اگر چه مدیریت دانش به عنوان مفهومی تجاری مطرح و برای سازمان های انتفاعی و با هدف افزایش سود به کار گرفته شده است، اما در پی شناخته شدن نقش آن در موفّقیّت سازمانها، برای رسیدن به اهدافی متفاوت به کار می رود. هتل ها، بانک ها، صنایع نفت و گاز، خدمات مالی و اطلاعاتی، صنایع خودرو و هواپیماسازی همه از مدیریت دانش استفاده می کنند. حدود نیمی از دانش سازمانی به صورت ضمنی است و در اختیار افراد متخصص آن است. افراد سازمانی، دانش مکنون و نانوشته­ای را در سینه­ها و اذهان خود حمل می­کنند که جلوه­ی استعدادها، مهارت­ها، تخصص­ها، قضاوت و هدایت­های آنهاست(Ahmed et al., 2013). این دانش حاصل سنوات خدمتی افراد است که بر پایه­ی علم، اطلاعات، اندوخته­های فکری، تجربی، تحلیلی، نگرش وتوانایی تشخیص و هدایت امور قرار گرفته است(Holsapple and Joshi, 2011). انسان­ها همواره سرچشمه­ی دانش تلقی شده­اند. ایده­ها هر چند ارزشمند هستند و برای در اختیار گرفتن و به اجرا درآوردن آن، ناپایدار، پراکنده و سخت می­باشند، لیکن تولید، کسب، پرورش و غنی سازی دانش فردی در سازمان­ها بر آن پایه، ضرورتی اجتناب­ناپذیر است.بنیان تمامی پیشرفت­های علوم، فن آوری، دانش، دانایی و خردورزی در جامعه و سازمان­ها انسان­ها هستند. مباحث تحقیق هرچند بر پایه نظراتی متعددی قرار دارد اما الگو و مدل نوینی با رویکردهایی که در شرکت وجود دارد، ارائه می نماید. در جدولِ 1-1 ابعادِ اجتماعی، فن­آوری، بخش تقاضا (تولید دانش) و بخش عرضه (یکپارچه کردن دانش) ارائه شده است که عناصر مهم استقرارِ مدیریت دانش هستند(Tseng, 2010).

تعداد صفحه : 119

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***