دانلود پایان نامه ارشد: احکام خبر و خبررسانی در فقه امامیه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : احکام خبر و خبررسانی در فقه امامیه

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

 پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

احکام خبر و خبررسانی در فقه امامیه

استاد راهنما:

حجت الاسلام و المسلمین محمد علی حیدری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1   پیشگفتار      2

1.1        مقدمه. 2

1.2        خبر. 2

1.2.1      اهمیت بحث درباره خبر:       2

1.3        نگاهی به تحقیقات پیشین: 3

1.4        ضرورت پژوهش: 5

2   فصل اول: کلیات 9

2.1        آشنایی با ماهیت خبر. 9

2.1.1      تعریف خبر      9

2.1.2      ارزش‌های خبری:  10

2.1.3      ارزش‌های خبری از دیدگاه قرآن کریم: 17

2.1.4     باید و نباید‌های خبری:  18

3   فصل دوم :عناوین فقهی خبر و وظایف مخبر  30

3.1        غیبت(بد گویی): 30

3.1.1      مفهوم غیبت  در کلام علمای لغت: 30

3.1.2      مفهوم غیبت در کلام فقها: 30

3.1.3      ادله حرمت غیبت: 33

3.1.4      حرمت استماع غیبت:  35

3.1.5      موارد جواز غیبت:  37

3.1.6      استفتائات درباره غیبت:  42

3.1.7      غیبت و روزنامه نگاری جنجالی: 43

3.2        تجسس( ورود به حریم خصوصی): 44

3.2.1      مفهوم تجسس:  44

3.2.2      ادله حرمت تجسس:  45

3.2.3      تجسس حرام و تجسس حلال: 48

3.2.4      تجسس و روزنامه نگاری تحقیقی:                                                          50

3.3        افشای اسرار ( انتشار مسائل خصوصی): 53

3.3.1      مفهوم افشای اسرار:  54

3.3.2     ادله حرمت افشای اسرار:   54

3.3.3      اسراری که افشای آنها جایز است:‌ 55

3.3.4      افشای اسرار دولتی و مرتبط با امنیت و منافع كشور: 57

3.3.5      افشای اسرار و ورود به حریم خصوصی افراد: 57

3.4        نمیمه(سخن چینی): 59

3.4.1      مفهوم نمیمه:  59

3.4.2      ادله حرمت نمیمه:  59

3.4.3      نمیمه و هیاهوی رسانه ای: 61

3.5        نشر اكاذیب (نشر مطالب غیر واقع): 62

3.5.1      مفهوم كذب:  62

3.5.2      ادله حرمت دروغ و نشر اكاذیب: 66

3.5.3      ترویج بدعت در دین:  68

3.5.4      مواردی که نشر اكاذیب و اخبار دروغ مجاز است:‌ 69

3.5.5      نشر اكاذیب و روزنامه نگاری زرد: 72

3.6        بهتان (نسبت دادن غیر واقع به دیگری): 74

3.6.1      مفهوم بهتان:  74

3.6.3    بهتان در دستورالعمل برنامه سازی BBC:                                                 76

3.7        اضلال(پیام گمراه کننده): 77

3.7.1      مفهوم اضلال:   77

3.7.2      ادله حرمت كتب ضاله:  78

3.7.3      استفاده از “مغالطات” برای گمراه کردن مردم: 80

3.7.4      اضلال و روزنامه نگاری تکثرگرا: 81

3.8        اشاعه فحشاء(انتشار بی بند و باری اخلاقی): 82

3.8.1      مفهوم اشاعه فحشاء:   82

3.8.2      ادله حرمت اشاعه فحشاء: 83

3.8.3      حرمت تشبیب بالمرئه الاجنبیه (اظهار عشق به زن نامحرم): 84

3.8.4      اشاعه فحشاء و روزنامه نگاری هرزه نگارانه: 85

3.9        لهو (بیهوده گویی): 87

3.9.1      مفهوم لهو:  87

3.9.2      ادله حرمت لهو:  88

3.9.3      لهو و روز نامه نگاری عامه پسند: 89

3.10       مدح من لا یستحق المدح (ستایش ناروا) : 90

3.10.1    ادله حرمت مدح من لا یستحق المدح: 90

3.10.2   مدح من لا یستحق المدح و آگهی‌های تجاری: 91

3.11       تغریر جاهل )فریفتن نادان): 93

3.11.1    مفهوم تغریر:  93

3.11.2    ادله حرمت تغریر جاهل:  94

3.11.3   تغریر جاهل و فریب افکار عمومی:                                                          95

3.12       اضرار(ضرر زدن به غیر): 96

3.12.1    مفهوم ضرر:  96

3.12.2    ادله حرمت اضرار:  97

3.12.3    اضرار و آزادی مطلق رسانه‌های جمعی: 98

3.13       سب واهانت(بد زبانی): 100

3.13.1    مفهوم سب و اهانت در کلام فقهاء: 100

3.13.2    ادله حرمت سب واهانت:   101

3.13.3    سب و اهانت در دستور العمل برنامه  سازی BBC: 104

3.14       اعانه براثم(کمک به گناه کردن): 104

3.14.1    مفهوم اعانه براثم:  104

3.14.2    ادله حرمت اعانه براثم:  106

3.14.3    شروط تحقق اعانه بر اثم:                                    ………………………………………………………………………….. ……………………………………………………….. 107

3.14.4    اعانه بر اثم و رفتار تقلیدی ناهنجار مخاطبان:                               109

3.15       اعانه به ظالم  (کمک کردن به ستمگر): 111

3.15.1    مفهوم اعانه به ظالم:  111

3.15.2    ادله حرمت اعانه به ظالم:   111

3.15.3    اعانه بر ظالم و روزنامه نگاری استبدادی: 113

3.15.4    امر به معروف و نهی از منکر رسانه‌های خبری:                          115

3.16       سرقت  (تجاوز پنهانی به حقوق دیگری): 116

3.16.1    مفهوم سرقت:  116

3.16.2    جرم سرقت در نوشته‌های فقهی: 117

3.16.3    ادله حرمت سرقت:  117

3.16.4    سرقت و حقوق معنوی:  117

3.17       تطفیف (کم فروشی): 121

3.17.1   مفهوم تطفیف:  121

3.17.2    ادله حرمت تطفیف:  122

3.17.3    كم فروشی در رسانه‌های جمعی: 123

3.18       اختلال نظام(از هم گسیختگی امور مردم): 124

3.18.1    مفهوم نظام  و امنیت عمومی: 125

3.18.2    ادله حرمت اختلال نظام:                                                                                      126

4   فصل سوم: بررسی عناوین فقهی خبر در برنامه‌های تلویزیونی (بررسی برنامه‌های نود و هفت) 131

4.1        معرفی برنامه نود 131

4.1.1      بررسی برنامه نود: (گفتگو   با دکتر محمد دادکان رئیس اسبق فدراسیون فوتبال) 133

4.2        معرفی برنامه هفت.. 134

4.2.1      بررسی برنامه هفت: (گفتگو با خانم فریماه فرجامی بازیگر سینما). 136

5  منابع و مآخذ. 138

5  منابع و مآخذ. 139

5.1   کتب و مقالات.. 139

5.2    منابع اینترنتی   144

چکیده

بررسی احکام خبر و خبررسانی، با توجه به عصر ارتباطات و لزوم پاسخگویی فقه به مسائل جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در نوشتار حاضر به ماهیت خبر پرداخته شده و هجده عنوان فقهی خبر و خبررسانی مورد بحث قرار گرفته است. این عناوین عبارتند از: غیبت، تجسس، افشای اسرار، نمیمه، نشراكاذیب، بهتان، اضلال، اشاعه فحشاء، لهو، مدح من لایستحق المدح، تغریر جاهل، اضرار،سب و اهانت، اعانه بر اثم، اعانه برظالم، سرقت، تطفیف،اختلال نظام. در تمام عناوین، ادله فقهی، موارد استثناء و جواز به صورت مختصر بررسی شده اند. در پایان این نوشتار به بررسی مصداقی عناوین فقهی خبر و خبررسانی در برنامه‌های تلویزیونی پرداخته شده است.

این رساله، متکفل برشمردن همه عنوانهای فقهی است که در عرصه خبر و خبررسانی، محدود کننده به شمار می آیند. می توان این مختصر را درآمدی بر مجموعه بزرگ فقه رسانه به شمار آورد، هر چند موارد گفته شده در این نوشته، شرط لازم و حداقل رسانه دین مدار است.

مقدمه
علم فقه  پی گیر تحقق سلامت، هدایت و عدالت در جامعه است و این سه ابتناء تامی بر آگاهی‌های اجتماعی دارند . این علم نمی‌تواند در قبال خبر و رسانه‌های جمعی كه حامل و ناقل بخش مهمی از آگاهی‌های اجتماعی هستند، برخوردی خنثی و یا غیر ناظر به ماهیت و كاركرد آنها داشته باشد. این مدعا با شواهدی از نقل و نیز عقل قابل تأیید است.

فقه در لغت به معنای فهم است و همین واژه در اصطلاح فقهاء به معنای آشنایی با احكام فرعی شرعی است، كه از راه ادله تفصیلی آن یعنی قرآن، روایات ،عقل و اجماع بدست می‌آید و فقیه امروزه به فردی اطلاق می‌شود كه دارای قدرت استنباط احكام فرعی شرعی از راه ادله تفصیلی آن باشد.

تعداد صفحه : 156

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***